WETGEVING 24 maart - 6 april 2017
Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand

Nadere regels voor  KBO-inschrijving syndicus


Mogelijkheid  voor erkende sociale kredietgevers om beperkt krediet toe te staan voor noodzakelijke aankopen door schuldenaars met overmatige schuldenlast

Regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

De werking van het Centraal Register SolvabiliteitPUBLIEK RECHT

Energieprestaties van gebouwen
17 FEBRUARI 2017 - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009,wat betreft de energieprestaties van gebouwen, BS 30/03/2017, bl. 42704

Benoemingen raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren

9 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren, BS 30/03/2017, bl. 42769
9 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren, BS 30/03/2017, bl. 42770

Vlaamse Wooncode – invoeren optische rookmelders
10 MAART 2017. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft, BS 31/03/2017, bl. 46595

Regels schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten
24 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten, BS 06/04/2017, bl. 48735


RUIMTELIJKE ORDENING

Geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen
17 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, BS 28/03/2017, bl. 40116

Wijziging van diverse besluiten inzake beleidsdomein Omgeving

24 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving, BS 28/03/2017, bl. 40136

Milieueffectrapportage en omgevingsveiligheidsrapportage
17 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage, BS 30/03/2017, bl. 42715

Omgevingsvergunning – erratum tabel  BS 23/02/2017
10 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. - Erratum, BS 30/03/2017, bl. 42736

Omgevingsvergunning – erratum – Franse vertaling formulieren

16 JANUARI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. - Erratum, BS 31/03/2017, bl. 46596
Franse vertaling van de bijhorende formulieren


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand
19 MAART 2017. - Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand,  BS 31/03/2017, bl. 46565
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Nadere regels voor  KBO-inschrijving syndicus
15 MAART 2017. - Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 24/03/2017, bl. 39402

Mogelijkheid  voor erkende sociale kredietgevers om beperkt krediet toe te staan voor noodzakelijke aankopen door schuldenaars met overmatige schuldenlast
19 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht, BS 24/03/2017, bl. 39410

De werking van het Centraal Register Solvabiliteit
23 MAART 2017. - Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 27/03/2017, bl. 39863
27 MAART 2017. - Koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit,  BS 29/03/2017, bl. 42441

SOCIAAL RECHT

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door terroristische aanslagen 22 maart 2016
9 MAART 2017. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 24/03/2017, bl. 39398

Bevordering werkgelegenheid  - preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

19 MAART 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 29/03/2017, bl. 42357

Toekenning betaald educatief verlof

23 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 30/03/2017, bl. 42698

Werkloosheidsreglementering – erratum BS 31/07/2015
17 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 98ter en tot invoeging van een hoofdstuk Vbis in titel II van hetzelfde besluit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot wijziging van de artikelen 133, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van de Zesde Staatshervorming. - Erratum, BS 30/03/2017, bl. 42699

Deeltijds tewerkgestelde werknemers en overwerk
23 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk,  BS 05/04/2017, bl. 48382

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2017-044


30-03-2017

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1022)

Niet-ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag

Rolnummer(s): 6583
Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Gerechtelijk recht - Rechtsplegingsvergoeding - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid
2017-043


30-03-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen (art. 91, 3°, en 92, 2°)

Vernietiging (slechts in zoverre art. 91, 3°, en 92, 2°, aan de bestuurders en de zaakvoerders van een failliet verklaarde handelsvennootschap van wie het ontslag niet ten minste één jaar vóór de faillietverklaring in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, alsook aan iedere andere persoon die, zonder bestuurder of zaakvoerder te zijn, werkelijk bevoegd is geweest om de failliet verklaarde vennootschap te beheren, geen mogelijkheid toekennen om een rechter om eerherstel te verzoeken voor hun rol in het faillissement van de handelsvennootschap, zodat zij onherroepelijk worden uitgesloten van enige werkzaamheid in een verzekerings- of herverzekeringsonderneming of van het beroep van verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon)

Rolnummer(s): 6422
Verzekeringsrecht - Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen - Inschrijving in het register van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen - Voorwaarden - Faillissement - Gevolgen - Gelijkstellingen met de gefailleerde
2017-042


30-03-2017

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 1382, 1383 en 1384) en wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (art. 136, § 2)

Schending (art. 136, § 2, van de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, in zoverre het de vergoeding van schade voortvloeiend uit het verlies van een kans, zoals bedoeld in de art. 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, buiten beschouwing laat)

Rolnummer(s): 6374
Burgerlijk recht - Aansprakelijkheidsrecht - Buitencontractuele aansprakelijkheid - Schade - Verlies van een kans - Vergoeding - Subrogatie van de verzekeringsinstellingen van de ziekteverzekeringRECHTERLIJKE ORDE

BS 27/03/2017
Pensionering substituut-procureur des Konings bij parket West-Vlaanderen – hernieuwing benoemingen plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen – hernieuwing aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings bij parket Limburg

BS 28/03/2017
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Brussel

BS 31/03/2017
Benoeming van een advocaat-generaal en een plaatsvervangende advocaat-generaal in het Benelux Gerechtshof
Benoemingen stagiairs in de graad van griffier en in de graad van secretaris
Benoeming substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket te Brussel en in subsidiaire orde, benoemd bij de parketten Halle-Vilvoorde en Leuven
Benoemingen substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket Antwerpen .en in subsidiaire orde benoemd bij het parket Limburg – benoemingen substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket te Brussel  en in subsidiaire orde benoemd bij het parket Waals-Brabant – benoeming substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket Oost-Vlaanderen en in subsidiaire orde benoemd bij het parket West-Vlaanderen -  benoeming vrederechter van het kanton Kapellen en in subsidiaire orde benoemd tot vrederechter in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Gerechtelijke stagiairs: duur van de stage verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2017
Erratum BS 21/03/2017 vacante plaatsen griffier dossierbeheerder  en secretaris dossierbeheerder

BS 03/04/2017
Pensioneringen diverse magistraten
Vacante betrekkingen plaatsvervangende raadsheren en rechters

BS 05/04/2017
Pensioneringen/ontslagnemingen griffiers en parketsecretarissen
Vredegerecht  kanton Dendermonde-Hamme - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen

BS 06/04/2017
Benoemingen assessoren in strafuitvoeringszaken, diverse magistraten en leden van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Benoeming substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel
Hof van beroep te Brussel - Hof van beroep te Luik - Rechtbank van koophandel te Antwerpen -
Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Gent

Uitslag  Nederlandstalige vergelijkende selectie voor werving van attachés budget en gerechtskosten voor de hoven en rechtbanken