Bekijk de webversie
februari 2016
384 zienswijzen ingediend
Eind vorig jaar lagen ze ter inzage: het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) én de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Inmiddels is duidelijk dat er 384 zienswijzen zijn ingediend, (mede) namens 673 personen en organisaties. Een algemeen beeld van de inhoud van de zienswijzen is er nu ook. De komende periode worden de reacties nader geanalyseerd en waar mogelijk verwerkt in de plannen.

Bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, lokale overheden en andere belanghebbenden hebben 384 zienswijzen ingediend op de plannen voor de verbreding/doortrekking van de A12 en de A15. Toch ligt het aantal reacties beduidend lager dan in de vorige fase. In 2011 kwamen op de Trajectnota/MER nog 1501 zienswijzen binnen. Er lagen afgelopen najaar twee documenten ter inzage: het ontwerptracébesluit én de bestuurlijke afspraken. Zo’n 85 procent van de zienswijzen heeft betrekking op het ontwerptracébesluit, 15 procent gaat over de maatregelen in de Aanvullende Bestuursovereenkomst.

Koplopers Lingewaard en Duiven
Het zijn vooral inwoners en organisaties uit de gemeenten Lingewaard en Duiven die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een reactie in te dienen. Een derde van de zienswijzen komt uit Lingewaard. Voor Duiven is dat 32 procent. “Logisch”, stelt Peter van ’t Hoog, omgevingsmanager van Projectbureau ViA15. “In Lingewaard en Duiven wonen de meeste mensen aan het tracé. Zij worden direct geraakt door de plannen. Dat geldt uiteraard ook voor mensen in Zevenaar en anderen gemeenten. We stellen het op prijs dat betrokkenen eerlijk en duidelijk aangeven wat zij belangrijk vinden..” Van alle reacties kwam 10 procent uit Zevenaar, 3 procent uit Overbetuwe, 3 procent uit Montferland en 2 procent uit Nijmegen.

Zorgen over effecten
Inmiddels bestaat er ook een globaal beeld van de inhoud van de zienswijzen. Platform Participatie, dat alle zienswijzen heeft verzameld, heeft een samenvatting gemaakt. Hieruit blijkt dat er veel zienswijzen ingaan op nut en noodzaak van het project. Sommigen hebben twijfels over het nut en dan met name gekoppeld aan de economische groeiscenario’s. Andere indieners zien juist voordelen in de verbeterde doorstroming. Ook de eerder bij Trajectnota/MER genoemde keuzevarianten komen in deze inspraakronde terug. Inwoners maken zich zorgen over de effecten van het project op geluid en fijn stof. Ook persoonlijke gevolgen komen vaak terug: mensen maken zich zorgen over hun woongenot, het leefklimaat en de waardedaling van hun eigendommen. Dat de bereikbaarheid van de regio verbetert is een pluspunt voor veel ondernemers en belangenorganisaties. Tegelijkertijd zijn er inwoners die zich zorgen maken over de bereikbaarheid van hun woning of bedrijf, met name gedurende de bouwperiode.

Reacties op bestuursovereenkomst
Er kwamen ook flink wat reacties binnen op de maatregelen uit de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Inwoners van Bemmel hebben vragen over de grondwal en het fietspad. In Zevenaar maakt men zich zorgen over de aanpassing van de Arnhemseweg en de gevolgen hiervan voor de omliggende wijken. Uit Angeren kwamen zienswijzen over het buitendijkse fietspad Rijndijk. En in Groessen speelt de kwestie verdiepte ligging en de deksel bij Helhoek. Veel (inhoudelijk) verschillende reacties dus. Wat ze gemeen hebben, is dat nogal wat indieners zich afvragen op welke manier en in welk document de maatregelen worden uitgewerkt. Peter van ’t Hoog: “We zijn momenteel in nauw overleg met provincie, betrokken gemeenten en waterschappen bezig met de uitwerking van de maatregelen. De maatregelen die de provincie en gemeenten oppakken, worden ter visie gelegd via een provinciaal inpassingplan of een bestemmingsplan. Inwoners kunnen dan opnieuw reageren.” De nu ingediende zienswijzen worden in dat proces beoordeeld. De indieners worden binnenkort hierover geïnformeerd.

Tracébesluit
Medewerkers van Projectbureau ViA15 zijn begonnen met het zorgvuldig analyseren van alle zienswijzen. Er wordt gekeken op welke punten de plannen eventueel kunnen of moeten worden aangepast. Hieruit volgt, waarschijnlijk eind 2016, het tracébesluit. Tegelijkertijd met het tracébesluit verschijnt de Nota van Antwoord, waarin alle zienswijzen en de reacties daarop zijn meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan krijgt u automatisch bericht op het moment dat de Nota van Antwoord verschijnt.