ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

 

Newyddion CGA
 
 
Newid addysg, newid Cymru – Siarad yn Broffesiynol 2017, 8 Mai 2017, yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.
 
Mae tocynnau bellach ar gael ar gyfer y digwyddiad, sy'n argoeli i fod yn noson gyffrous ac ysbrydoledig yng nghwmni'r pedwar Comisiynydd;
  • Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymraeg
  • Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn, a
  • Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
 
Yn cyflwyno unwaith eto eleni fydd y ddarlledwraig a'r newyddiadurwr Catrin Haf Jones, a fydd hefyd yn cadeirio sesiwn holi ac ateb gyda'r comisiynwyr.
 
Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Siarad yn Broffesiynol ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch digwyddiadau@cga.cymru
EWC News
 
Changing education: changing Wales - Professionally Speaking 2017, 8 May 2017, at City Hall, Cardiff
 
Booking is now open for what promises to be an exciting and inspiring evening in the company of Wales' four Commissioners;
  • Meri Huws, Welsh Language Commissioner,
  • Sally Holland, Children's Commissioner,
  • Sarah Rochira, Older People's Commissioner, and
  • Sophie Howe, Future Generations Commissioner
Hosting again this year will be top broadcaster and journalist, Catrin Haf Jones for what promises to be a lively evening of debate and questioning.
 
For more information, visit our Professionally Speaking webpage, and e-mail your questions to events@ewc.wales
Cofrestru gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith o 1 Ebrill 2017
 
Rydym yn brysur yn paratoi ar gyfer cofrestru'r grwpiau newydd hyn. Am fwy o wybodaeth, gallwch wylio a darllen ein cyflwyniadau ar gyfer gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.
 
Rydym hefyd wedi ychwanegu tudalennau newydd ar gyfer gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith gyda gwybodaeth a chwestiynau cyffredinol am gofrestru a rheoleiddio.
 
Y diweddaraf o'n gwefan
 
Gallwch ddarllen ein hymatebion i ymgyngoriadau diweddar, gan gynnwys ein hymateb i'r strategaeth ddrafft ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg yma.
 
Ein gwasanaethau iaith Gymraeg
 
Byddwn yn mabwysiadu safonau iaith Gymraeg o Ebrill 2017, ac wrth baratoi, byddwn yn croesawu unrhyw adborth ar ein gwasanaethau iaith Gymraeg presennol. E-bostiwch gwybodaeth@cga.cymru
Registration of Youth workers, youth support workers and work-based learning practitioners from 1 April 2017
 
We are busy preparing for the registration of these new groups. For more information you can watch and listen to our presentations for the youth work sector and work-based learning
 
We've also added some new pages for youth workers and work-based learning practitioners with information and frequently asked questions about registration and regulation.
 
New on our website
 
You can read all our recent consultation responses, including our response to the draft strategy for a million Welsh speakers, here.
 
Our Welsh language services
 
We'll be adopting Welsh language standards from April 2017, and in preparation we'd welcome any feedback on our current Welsh language services. E-mail information@ewc.wales
Cofrestru
 
Cyflwyniadau mewn Prifysgolion a Cholegau
 
Bydd y tîm cofrestru yn ymweld â Phrifysgolion a Cholegau AB dros y misoedd nesaf i siarad â myfyrwyr sydd ar fin cwblhau eu cyrsiau eleni er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r gofyniad cyfreithiol i gofrestru â'r Cyngor cyn iddynt ddechrau gweithio yng Nghymru.
 
Cyflogwyr
 
Wrth baratoi ar gyfer adnewyddu ffi 2017-18, gofynnir i gyflogwyr i sicrhau bod eu rhestr o gyflogeion wedi ei diweddaru drwy ein e-wasanaethau. Mae ein tîm cofrestru yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses o gasglu ffioedd. E-bostiwch cofrestru@cga.cymru gyda'ch ymholiadau.
Registration
 
Presentations at Universities and Colleges
 
The Registration team will be visiting Universities and FE Colleges over the coming months speaking with students who are due to complete their courses this year to ensure they are aware of the legal requirement to register with the Council before they begin working in Wales.  
 
Employers
 
In preparation for the 2017-18 fee renewal employers are asked to make sure their employee list is up to date via our e-services.  Our registration team is happy to answer any queries regarding the fee collection process registration@ewc.wales
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 
Bellach, mae gan y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) fwy na 7,000 o ddefnyddwyr. Er mwyn sefydlu cyfrif neu am ragor o wybodaeth am y PDP, ewch i wefan PDP CGA.
 
Gwybodaeth PDP a sesiynau cefnogi
 
Rydym eisoes wedi darparu 50 o sesiynau cefnogi drwy helpu cofrestreion ddeall a defnyddio'r Pasbort. Os hoffech drefnu sesiwn ar gyfer eich sefydliad, e-bostiwch datblygiadproffesiynol@cga.cymru i wneud trefniadau.
Professional Development and Funding
Professional Learning Passport (PLP)
 
The Professional Learning Passport (PLP), now has more than 7,000 users.  To set up an account or for more information about the PLP visit the EWC's PLP webpage.
 
PLP information and support sessions
 
We've already delivered 50 user support sessions helping registrants understand and use the Passport. If your organisation would like to have a session, e-mail professionaldevelopment@ewc.wales to make arrangements.
Priodoldeb i Ymarfer
 
Mae CGA yn amddiffyn y cyhoedd drwy reoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru. Golyga hyn ei fod yn gyfrifol am sicrhau bod pob ymarferwr yn addas ar gyfer ymarfer; mae hefyd yn ystyried ymddygiad neu allu cofrestreion lle'n briodol.
 
Dim ond nifer fechan iawn o'n cofrestreion sy'n methu â chyrraedd y safonau uchel disgwyliedig gan y cyhoedd.
 
Cliciwch yma ar gyfer dyddiadau o wrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer sydd ar y gweill a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi dod i ben.
 
Canllawiau ymarfer da
 
Bydd ein canllaw nesaf, sy'n bwriadu cefnogi ymarferwyr sy'n ymwneud ag arholiadau, asesiadau a goruchwylio.
 
Panel recriwtio
 
Rydym yn hysbysebu ar gyfer gweithwyr cymorth dysgu AB i fod yn banelwyr priodoldeb i ymarfer ar hyn o bryd. Bydd ceisiadau'n cau ar 6 Chwefror 2017.
 
Pan fydd gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid yn ymuno â ni ar 1 Ebrill 2017, byddwn yn edrych am geisiadau o'r grwpiau hyn i gymryd rhan yn y maes pwysig hwn o waith CGA.
Fitness to Practise
 
The EWC protects the public by regulating education practitioners in Wales. This means it is responsible for ensuring practitioners are suitable to practise; it also considers the conduct or ability of registrants when necessary.
 
Only a very small number of our registrants fail to meet the high standards expected by the public - approximately 0.5%.
 
Click here for dates of upcoming Fitness to Practise hearings and outcomes of concluded hearings.
 
Good practice guides
 
Our next guide, which aims to support practitioners when involved with examinations, assessments and invigilation, will be published shortly.
 
Panel recruitment
 
We are currently advertising for FE learning support workers to become fitness to practise panellists. Applications close 6 February 2017.
 
When youth and youth support workers and work-based learning practitioners join us on 1 April 2017, we will be looking for applicants from these groups to get involved in this very important part of the EWC's work.
Ymchwil ac ystadegau
 
Mae'r cynnwys diweddaraf ar ein blog ymchwil, Mewnwelediadau Proffesiynol yn edrych ar hyfforddiant athrawon yng Nghymru.
 
Os oes gennych chi neu gydweithiwr ddiddordeb ym maes ymchwil, neu eich bod ynghlwm â gwaith ymchwil, hoffwn glywed wrthych chi. E-bostiwch ymchwil@cga.cymru
 
Ffeithiau a ffigyrau
 
Dyma nifer ein cofrestreion ar 16 Ionawr 2017:
Athrawon ysgol - 35,942
Athrawon AB - 5,559
Gweithwyr cymorth dysgu ysgol - 30,865
Gweithwyr cymorth dysgu AB- 2,457
 
Holl gofrestreion = 73,546
Research and statistics
 
The latest on our research blog – Professional Insights, is focusing on teacher training in Wales.
 
If you or a colleague are interested or involved  in research we'd love to hear from you, e-mail research@ewc.wales
 
Facts and figures
 
At 16 January 2017 our registrant numbers were:
School teachers - 35,942
FE teachers - 5,559
School learning support workers - 30,865
FE learning support workers - 2,457
 
All registrants = 73,546
Digwyddiadau CGA
 
Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu pynciau megis data ar y gweithlu, priodoldeb i ymarfer, y PDP, Cod CGA, defnydd cyfrifol o gyfryngau cymdeithasol a mwy, ynghyd â chyflwyniadau pwrpasol.
 
Rydym yn derbyn ceisiadau am gyflwyniadau ar gyfer tymor yr hydref. Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cyflwyniad, dylech gysylltu â'r tîm cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostio cyfryngau@cga.cymru
EWC events
 
We offer presentations covering topics, such as, workforce data, fitness to practise, the PLP, the EWC Code, responsible use of social media and more, as well as bespoke presentations.
 
We are currently taking bookings for presentations for the autumn term. If you are interested in a presentation, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or e-mail media@ewc.wales
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga