PPO Post, 17 maart 2016
11 mei seminar Prof. Van Luit
Op 11 mei deelt Prof. Van Luit weer zijn kennis over dyscalculie en rekenproblemen. Het seminar van 11 mei is bedoeld voor voor leerkrachten van de onderbouw en zolang er plek is ook voor andere belangstellenden.

In dit seminar vertelt Prof. Van Luit over dyscalculie en rekenproblemen, de eerste signalen en waar de focus op moet liggen in de onderbouw. In dit seminar worden ook praktische handvatten gegeven voor het omgaan met leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie.

Waarom dit seminar?
In de basisondersteuning staat omschreven dat alle Rotterdamse basisscholen per 1 augustus 2016 moeten werken met een ERWD protocol. Met de in totaal 3 seminars willen Elles Vissers en Mariska van Dijk met name leerkrachten voorlichten over dyscalculie en rekenproblemen en hen handvatten bieden om hier in de praktijk goed mee om te kunnen gaan.
 
Locatie
Naam locatie: Hogeschool Inholland
Zaal: Auditorium
Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
 
Aanmelden:
Aanmelden kunt u doen via dit formulier. Let op: Aanmelden kan tot 15 april. Er is een maximum van 5 deelnemers per school toegestaan.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Mariska van Dijk. Zij is intern begeleider en leerkracht bij de Bavokring en mede organisator van de seminars van Prof. van Luit. Zij is te bereiken via:

E: debavokring@gmail.com
Pilot Hoogbegaafdheid OAT Hillegersberg, Overschie en Schiebroek
In augustus 2016 start in OAT Hillegersberg, Overschie en Schiebroek een pilot op het gebied van hoogbegaafdheid. Met deze pilot onderzoekt PPO of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 
Aanleiding en doel
De doelgroep van de pilot bestaat uit leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/ of gedragsproblemen (‘de dubbel bijzondere leerling’). Wanneer de gesignaleerde problemen op de voorgrond staan, worden begaafdheidskenmerken vaak onvoldoende herkend. Hierdoor ontstaat het risico dat de leerling inadequaat ondersteund wordt in de ontwikkeling van zijn talenten. Vanuit zowel scholen als ouders is daarom de vraag ontstaan om een passend onderwijsaanbod te realiseren voor deze leerlingen. Met deze pilot wordt hieraan tegemoet gekomen en onderzocht of een deeltijdvoorziening een passend arrangement is. De verwachting is dat de handelingsverlegenheid van leerkrachten afneemt en het welbevinden van leerlingen en de oudertevredenheid toeneemt.
 
Meer informatie over deze pilot vind je hier.
Landelijke ontwikkelingen en trends m.b.t. integratie van het SBO en SO
Er is binnen het passend onderwijs een landelijke trend zichtbaar in de richting van integratie van het SO binnen het SBO en het regulier onderwijs. Een beweging die binnen verschillende samenwerkingsverbanden plaatsvindt op verschillende manieren. Een interessant gegeven, vond het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO) dat daarom een onderzoek subsidieert, uitgevoerd door een flinke werkgroep bestaande uit professionals, studenten en onderzoekers.

Het onderzoek met als titel: ‘Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair onderwijs)’, wordt getrokken door Hogeschool Windesheim, de Radboud Universiteit en het NCOJ, in samenwerking met LECSO en het landelijk werkverband SBO.

Het onderzoek in 3 stappen
Gestart is nu met beschrijvingen van de praktijk in vier verschillende regio's. Die beschrijvingen worden gemaakt door Marij Bosdriesz en Kees Kuijs, twee zelfstandigen die beiden hun voetsporen in het onderwijsveld ruimschoots hebben verdiend. PPO Rotterdam is één van de vier regio’s, waarvan een ‘portret’ wordt gemaakt. Daarnaast wordt ook de praktijk van integratie van SO, SBO en regulier BAO beschreven van SWV Waterland, SWV BePO en van de Ambelt, een grote organisatie voor speciaal onderwijs.
Marij legt uit: "Het doel van het portret is inzicht geven in de manier van werken, de gedachten achter nog beter passend onderwijs, hoe draagvlak gecreëerd wordt voor deze veranderingen, ambities etc." De portretten zijn vooral een praktijkbeschrijving zodat we van elkaar kunnen leren.

Stap 2 is het uitwisselen van best practices, lessons to learn, kennis, inzichten, visies en ambities met elkaar en met internationale collega's. Marij vertelt: "Met deze uitwisseling willen we vooral de werkontwikkelingsvragen uit de regio’s centraal stellen en verbinding vinden vanuit expertise". De uitwisseling moet nog voor de zomervakantie plaatsvinden.

Stap 3 is het uitvoeren van een landelijke inventarisatie van alle initiatieven in het land die zich richten op verdergaande integratie van de expertise in het SO, het SBO en de reguliere basisscholen.

Update
Omdat we het onderwerp interessant en nuttig vinden en omdat PPO Rotterdam is geïnterviewd voor een van de vier portretten zullen we nog een aantal keren aandacht besteden aan het vervolg en de resultaten van dit onderzoek. Hierover wordt gecommuniceerd op onze website en in deze nieuwsbrief.
Online waarderingsonderzoek
PPO Rotterdam is op zoek naar een externe partner die ons kan helpen bij een online waarderingsonderzoek onder Rotterdamse basisscholen. Ken jij of heb jij een bedrijf met ervaring in de non-profit sector, dat assertief meedenkt en met de juiste vraagstelling respons bevordert? Dan komen wij daar graag mee in contact!

Contact via: info@pporotterdam.nl o.v.v. waarderingsonderzoek.
Vacature & stageplekken
Proactieve opleidingsadviseur
PPO Rotterdam en KOERS VO hebben een vacature voor een proactieve opleidingsadviseur 24 uur per week. Meer info hierover vind je hier.
 
Stageplekken & co
PPO Rotterdam biedt jaarlijks stageplekken, onderzoeksopdrachten en afstudeerprojecten aan voor studenten van de volgende opleidingsrichtingen:
  • Stageplek gedragswetenschapper voor de universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie
  • Stageplek medewerker PPO voor de HBO-master Special Educational Needs (SEN)
  • Stageplek voor de HBO- opleiding logopedie
  • Stageplek beleidsmedewerker voor de universitaire opleiding Onderwijskunde en Zorg, beleid en management gezondheidszorg.
NB. PPO biedt alleen stageplaatsen aan opleidingen die hier genoemd worden. Meer informatie over onze stageplekken vind je hier
2de concept ondersteuningsplan
Het 2de concept ondersteuningsplan is onder voorbehoud van kleine wijzigingen akkoord bevonden door de ALV en het bestuur van PPO Rotterdam. Op 29 maart vindt er nog een gesprek plaats met onze OPR en op 30 maart met de MR. Ook dient er nog op onderdelen overeenstemming gevonden te worden met de gemeente Rotterdam alvorens het ondersteuningsplan aan de inspectie aangeboden kan worden.

Het 2de concept ondersteuningsplan kan opgevraagd worden bij José Soorsma via: j.soorsma@pporotterdam.nl Opmerkingen worden tot 1 april verwerkt.
Samenvatting bestuursrapportage online
Omdat de bestuursrapportage interessante informatie bevat over het reilen en zeilen van PPO Rotterdam zetten we deze binnenkort online. Meer informatie hierover vind je hier.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl