NVP Nieuwsbrief 147  
September 2018  
 
Beste NVP nieuwsbrief lezers,
 
 
In deze nieuwsbrief:
 1. HPAI-dreiging
 2. Coryza
 3. NCD en kwaliteit van enten
 4. Hygiëne
 5. Wereld ei-dag
 6. Veranderingen IKB
 7. Verduurzaming pluimveesector
 8. Promotie van Vlees en Ei
 9. DGF 2020-2014, nieuw convenant in voorbereiding
 10. Minister Schouten presenteert landbouwvisie: Nederland koploper in kringlooplandbouw
 11. Bestuurslid vermeerdering gezocht
 12. Nieuw lid Sector Advies Commissie Vlees (SAC Vlees)
 13. Ervaringen met omgevingsdialoog NB onderzocht
 
 
HPAI-dreiging
LNV heeft vrijdag 31 augustus jl. gemeld dat in het Eemmeer bij Blaricum op verschillende plekken dode eenden zijn gevonden die getest zijn op AI. Er is in de dieren H5 vogelgriep gevonden. In 1 eend een laagpathogeen H5N3 en in 1 eend een hoogpathogeen H5N6. Het is niet bekend waaraan de dieren zijn doodgegaan. Gezien de warme zomer kan botulisme de doodsoorzaak kan zijn. Omdat het vogeltrekseizoen nog op gang moet komen, ligt het voor de hand dat met de vondst van deze besmette eend met HPAI de conclusie kan worden getrokken dat het virus nog in Nederland aanwezig is. Besmettingen bij wilde vogels hebben geen directe consequenties voor de commerciële pluimveehouderij. Maar dit bericht is wel een opwarmer om zowel in de bedrijfsvoering als bij het bezoeken van pluimveebedrijven de hygiëne goed in acht te nemen.
In Duitsland is het afgelopen weekend in Wismar (deelstaat Mecklenburg-Vorpommern), tegen de Oostzee aan, bij een hobbyhouder bij 1 eend HPAI H5N6 vastgesteld. Alle 100 eenden en 30 kippen van de houder zijn geruimd. De deelstaatregering heeft geen beperkingsgebied en toezichtsgebied voor aviaire influenza van 3 en 10 km rond het bedrijf ingesteld vanwege de geïsoleerde ligging van het bedrijf.
 
 
Coryza
De GD heeft vorige week gemeld dat op een bedrijf met 12.000 biologische legkippen in Wekerom Coryza is vastgesteld. De veehouder heeft zelf zijn afnemers en buren geïnformeerd. Op 4 mei jl. was in dezelfde regio de laatste melding van een Coryzabesmetting.
Om mogelijke verspreiding te voorkomen adviseert GD pluimveehouders strikte hygiënemaatregelen te nemen en alert te zijn op eventuele verschijnselen van Coryza. Neem bij verdenking direct contact op met de dierenarts en licht erfbetreders in.
 

NCD en kwaliteit van enten
Het is zaak dat we iedere ziektedreiging serieus nemen, daarom steunt de NVP gewoonlijk het  advies van de GD. Zo ook de afgelopen periode, met het advies om extra aandacht te schenken aan de enting tegen NCD, zolang de virusdruk verhoogd is. Een goede enting is altijd belangrijk, maar in tijd van ‘oorlog’ moet je de entdeken nog verder versterken. De NVP heeft er voor gepleit om het handhavingsbeleid te blijven richten op het voldoen aan de titereis. 
 
 
Hygiëne
Goede naleving van de hygiënevoorschriften verkleint de kans op insleep van besmettelijke dierziekten enorm. De vele introducties van HPAI in Rusland, besmetting van een hobbydierbedrijf in Duitsland en de vondst van besmette wilde watervogels in Nederland nog voor de vogeltrek op gang is gekomen, laten zien dat de dreiging van vogelgriep reëel is.
We roepen alle pluimveehouders op extra alert te zijn en de hygiënestandaard waar nodig/mogelijk te verhogen. Indien een douche (al ) beschikbaar is, laat erfbetreders die toegang tot de stal moeten hebben ook gebruik maken van de douche. Het gaat om de bescherming van uw bedrijf!
Volgens wetenschappers kan het tot een 44 x lagere kans op insleep van dierziekten (zoals NCD, coryza, AI, etc.) leiden. De NVP realiseert zich dat niet alle pluimveehouders het nut van het hebben én gebruiken van een douche inzien. Daarom is aangedrongen op goede communicatie over het nut en de noodzaak door de schemabeheerder van IKB.
Als de NVP instemt met bepaalde voorstellen (zoals deze) dan is dat nooit om het voor boeren lastiger of duurder te maken, maar wel om bij te dragen aan een goede standaard van diergezondheid, kwaliteit en welzijn op de bedrijven. Dat is zeker in het belang van een vitale primaire sector met een positief imago bij burger, consument en politiek.
 
 
Wereld Ei-dag 12 oktober
De mmmEggies en de stichting Blij met een Ei schenken op 12 oktober duizenden eieren van Nederlandse pluimveehouders  aan de Voedselbanken. Zij vinden dat iedereen recht heeft op dit gezonde product. 
Op Wereldeidag ondertekenen Blij met een Ei en de mmmEggies de overeenkomst met Corpus in Leiden. Het wereldwijd uniek museum waar je een reis door de mens maakt, gaat aandacht schenken aan het ei en het gezondheidseffect. Een forse investering voor de stichting en een prachtige manier om het gezonde Nederlandse ei bij een jong publiek en hun ouders onder de aandacht te brengen. NVP draagt Blij met een Ei een warm hart toe en hoopt dat pluimveehouders en de periferie het nut van bijdragen aan de stichting inzien.
Op zaterdag 13 oktober vindt het allereerste NK Omelet bakken plaats in dé Nederlandse ‘kippengemeente’ Barneveld. Het NK Omelet bakken is een initiatief van Blije Kip Eieren en A.Vogel Herbamare, die daarbij worden ondersteund door de Stichting Wereld Eidag. 
 
 
 
Veranderingen IKB
Als gevolg van de fipronil crisis zijn door de werkgroep versterking zelfregulering eierketen (WVZE) en de commissie Sorgdrager aanbevelingen gedaan aan overheid, NVWA en sector om de kans op een voedselveiligheidsincident te verkleinen. Daarnaast is in het voorjaar door NVWA (samen met BuRO en de IOD) een integrale risicobeoordeling van de pluimveevleesketen gedaan, waar ook aanbevelingen uit volgen die leiden tot verzwaring van de IKB-eisen. Beide private kwaliteitssystemen zijn aangemeld voor ketenborging.nl, zodat vanuit de NVWA een meer risicogericht toezicht mogelijk wordt. Hierover lopen gesprekken, waarbij effectief en efficiënt steeds het uitgangspunt zijn voor de NVP. Met een 'beter IKB' kunnen afnemers in binnen- en buitenland een verantwoorde marktkeuze maken, waarbij de kwaliteit en voedselveiligheid goed zijn geborgd.  Dat moet zich ook gaan vertalen in een meerprijs voor de producten die op deze wijze zijn geproduceerd, notabene één van de punten uit het regeerakkoord!  Het kan niet zo zijn dat de eisen aan boeren steeds hoger worden met hogere kosten en dat daar geen compensatie of meerprijs voor betaald wordt door de consument/afnemers. De NVP dringt bij afnemers aan op het stellen van dezelfde eisen aan importproducten van zowel eieren als vlees.
 
 
Verduurzaming pluimveesector
De minister van LNV heeft haar toekomstvisie voor de agro sector openbaar gemaakt. Voor alle sectoren volgen daar verduurzamingsopgaven uit. Voor de pluimveesector bestaan die vooral uit (fijnstof)emissiereductie, diergezondheid en dierenwelzijn. De NVP heeft een jaar geleden al de aanzet gegeven voor een verduurzamingsplan van de pluimveehouderij, nadat de gesprekken met toenmalige staatssecretarissen van Dam en Dijksma waren vastgelopen door het niet willen verlengen van de POR. De NVP is van mening dat verder verduurzamen alleen kan als het haalbaar en betaalbaar is. Dat betekent dat de productieomvang van de primaire sector niet verder moet krimpen, of beter gezegd dat binnen het sectorale fosfaatproductieplafond de sector het aantal dierrechten (weer) ter beschikking krijgt die daarbij mogelijk zijn. In feite heeft de pluimveesector haar mestprobleem opgelost en zou het stelsel van pluimveerechten kunnen verdwijnen, maar als daar politiek gezien geen draagvlak voor is, dan dienen de nadelen van het huidige stelsel zoveel als mogelijk te worden weggenomen (zoals prijsopdrijvende effecten door de handelaren en grootschalig en langdurig verleasen van rechten). Gesprekken hierover lopen en medio juli is een bedrijfsbezoek geweest voor ambtenaren van LNV die zich met dit thema bezig houden. De NVP is tegen invoering van generieke reductiepercentages. Elk pluimveebedrijf is anders en per situatie moet gekeken kunnen worden welke reducerende maatregelen effectief, haalbaar en betaalbaar zijn. In de regio Food Valley zijn pilots met nieuwe technieken in volle gang; vooruitlopen op de uitkomsten daarvan zou pluimveehouders voor (te) dure investeringen met een geringere emissiereductie kunnen leiden. Dat moet de overheid ook niet willen. Daarnaast lopen nog diverse (goed op elkaar afgestemde) onderzoeken, waarvan ons inziens eerst de uitkomsten moeten worden afgewacht, voordat de overheid van pluimveehouders kan verlangen om extra investeringen op dit gebied te doen. Ook een boer kan een euro maar 1 x uitgeven.  De NVP werkt op dit punt nauw samen met LTO/NOP.
 
 
Promotie Vlees en Ei; samen bereik je meer
De reclamecampagnes die gevoerd worden voor eieren en vlees zouden nog meer mensen kunnen bereiken als àlle pluimveehouders via hun Facebook of Twitteraccount de berichten 'liken' en 'delen'. Zo zijn er prachtige initiatieven van TeamAgro, de mmmEggies, Altijd weer voor een ei, Kip in Nederland, Blij met een ei.
 
Deelt u ook mee?
 
 
DGF 2020-2024, nieuw convenant in voorbereiding
De NVP is samen met sectorpartijen en AVINED bezig met de voorbereidingen voor de volgende convenant periode. Het huidige convenant loopt in 2019 af. De uitgaven van het DGF worden kritisch gevolgd en vanwege het (financiële) belang zijn transparantie en goede afstemming met LNV en andere betrokken partijen van belang. Nadat de ontstane tekorten in 2018 zijn ingelopen, is het zaak het DGF betaalbaar te houden, zonder afbreuk te doen aan monitoring, preventie en een goed functionerende dierziektebestrijding. In 2019 zal nog een buffer voor opbouw crisisreserves worden opgebouwd, ook dat zal weer een extra rekening voor de sector opleveren. Voor de periode 2020-2024 ligt de focus op: het vaststellen van het plafondbedrag (het bedrag waarvoor de sector aan de lat staat), hernieuwde onderbouwing van de verdeelsleutel, uitvoeringskosten RVO, bestrijdingskosten en waakvlamcontracten. De NVP streeft naar een goed functionerend DGF, waarin kosten worden beheerst en iedere partij in redelijkheid en billijkheid bijdraagt, zo ook de overheid.
 
 
Minister Schouten presenteert landbouwvisie: Nederland koploper in kringlooplandbouw
Vanuit de overtuiging dat we de aarde slechts te leen hebben van toekomstige generaties, moeten de huidige generaties de capaciteit van de aarde niet overvragen. Kringlooplandbouw draagt daar aan bij en als het aan de minister ligt met nieuwe/betere verdienmodellen voor boeren, tuinders en vissers. Steeds meer bedrijven in de voedselketen spannen zich extra in om producten of diensten aan te bieden die aan maatschappelijke eisen voldoen, echter niet altijd tegen een (kostendekkende) meerprijs. In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet daar verandering in wil brengen. In deze landbouwvisie, die 8 september is gepresenteerd, geeft de minister op hoofdlijnen aan welke uitdagingen, maar ook welke kansen er zijn voor voedselproducten in Nederland. Zo ook voor pluimveehouders. Deze visie dient om voor langere tijd een richting te geven waarin het huidige kabinet wil waar de agrarische sectoren in Nederland zich ontwikkelen. Bij duidelijkheid en bestendigheid van beleid is iedereen gebaat, al is de visie nu nog een beetje een ‘hoog over document’.
Het hoe, wat en wanneer is een proces wat per sector wordt opgepakt. Daarvoor zijn voor de zomer al gesprekken gestart om ambtelijk niveau. De NVP pleit daarbij steeds voor integraliteit. Verduurzamen kan alleen succesvol als het haalbaar en betaalbaar uitvoerbaar is. Bij de ontwikkeling van kringlooplandbouw speelt de internationale dimensie een grote rol. Markten zijn internationaal en kringlopen kunnen zich over landsgrenzen heen uitstrekken. In onze Nederlandse delta kunnen we een aantal producten heel goed voortbrengen en dat levert veel goede meststoffen op waar men elders grote behoefte aan is. Pluimveemestkorrels worden al over heel de wereld geëxporteerd en voor dit zwarte goud zijn nog veel marktkansen, maar ook belemmeringen. Hopelijk worden deze belemmeringen (mede door deze visie) snel opgelost.   
 
 
Nieuw lid Sector Advies Commissie Vlees
(SAC Vlees)
Eind augustus is Henk Rozema lid geworden van de SAC Vlees. Henk komt van een gemengd bedrijf en is sinds enkele jaren pluimveehouder in het Friese Bakkeveen. Met de komst van Henk is de SAC weer op volle sterkte. Dat is van groot belang omdat de SAC gevraagd en ongevraagd fungeert als adviesorgaan en klankbord voor het Dagelijks Bestuur. Daarnaast zijn de SAC leden aanspreekpunt voor collega’s in hun regio, zodat signalen vanuit de praktijk worden opgepikt en op de juiste plekken terecht komen.
 
 
Bestuurslid vermeerdering gezocht!
De NVP kan niet zonder input van actieve pluimveehouders en zoekt voor de Sector Advies Commissie Vermeerdering (SAC VB) een nieuw bestuurslid. De SAC VB werkt samen met NOP/LTO in de Stuurgroep Vermeerdering. Vanuit de SAC VB ben je tevens afgevaardigd naar het Landelijk Bestuur (LB) van de NVP, om ook daar het geluid van de vermeerderaars te laten horen. Het LB en de SAC VB komen ieder ca. zes keer per jaar bijeen. Lijkt je dit wat? Neem dan contact op met één van de Dagelijks Bestuursleden Hennie (06 52656907), Aalt (06 24788076) of Iris (06 21947371). 
 
 
 
Ervaringen met omgevingsdialoog NB onderzocht
Beste pluimveehouders,
Mijn naam is Simone Uijttewaal en ik ben aan het afstuderen aan Wageningen Universiteit. Met het onderzoek dat ik daarvoor doe breng ik in beeld hoe de omgevingsdialoog in Brabant gevoerd wordt en wat uw ervaringen hiermee zijn. Ik heb al een aantal pluimveehouders gesproken, maar wil graag nog meer mensen spreken voor een completer beeld. Bent u een pluimveehouder in Noord-Brabant een heeft u de omgevingsdialoog gevoerd? Dan kom ik graag bij u langs om hier over te praten. De gesprekken duren maximaal een uur en worden vertrouwelijk behandeld. Mocht u interesse hebben of heeft u nog vragen? U kunt me e-mailen: simone.uijttewaal@wur.nl of bellen naar 0637280170. Ik zie u reacties graag tegemoet!
Groeten, Simone. 
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?

Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 800, 7600 AV Almelo
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 


De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 

  

Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven:

 Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg