'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

1 november 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
31ste zondag door het jaar - C-jaar 2019.
"Een ander mens"
 
Wijsh. 11, 23-12, 2  -  2 Tess. 1, 11-2, 2  -  Lc. 19, 1-10
"De droom van God"
Mijn droom is het
dat je mag openbloeien – zegt God –
en dat je mag worden wie je in wezen bent,
zoals met Zacheüs gebeurde
toen hij Jezus ontmoette.

Graag wil Ik je daartoe
een duw in de rug geven,
maar de eerste stap moet jezelf zetten.

Als je Mij een teken geeft
dat Ik welkom ben,
dan wil Ik ook bij jou te gast zijn.

En misschien maakt die ontmoeting
ook van jou een nieuwe mens
die alles wat hij heeft
durft te delen met anderen
en juist daarin zijn vreugde vindt.
 
Erwin Roosen
 
Wijsh. 11, 23-12, 2 — "Gij ontfermt u over allen"
 
Heer, heel de aarde is voor U als een stofje op de weegschaal, als een vroege dauwdruppel, die neervalt op aarde. Maar Gij ontfermt u over allen, want Gij vermoogt alles; en Gij let niet op de zonden der mensen, opdat ze tot inkeer komen. Gij houdt immers van alles wat bestaat, en verafschuwt niets van wat Gij geschapen hebt; want zoudt Gij iets haten, dan hadt Gij het niet geschapen. Hoe zou er iets kunnen blijven bestaan tegen uw wil, hoe zou behouden kunnen blijven wat Gij niet gemaakt hebt? Ja, alles spaart Gij, want alles is van U, en Gij heerst vol liefde over al wat leeft! Uw onvergankelijke geest is aanwezig in alles wat bestaat. Daarom straft Gij de zondaars met mate, en herinnert ze waarschuwend aan hun zonden, opdat ze hun boosheid verlaten en trouw blijven aan U, Heer.
2 Tess. 1, 11-2, 2 — "Laat u niet opschrikken..."
Broeders en zusters,
telkens opnieuw bidden wij onze God, dat Hij u zijn roeping waardig maakt en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof met macht tot volkomenheid brengt. Dan zal de Naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden - en gij in Hem - door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem niet zo gauw uw bezinning te verliezen. Laat u toch niet opschrikken door profetieën of uitspraken of een brief, die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken.
 
Lc. 19, 1-10 — "Vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn"
In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok poogde een zekere Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom, omdat Jezus daar langs zou komen. Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: “Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!” Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: “Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug.” Jezus sprak tot hem: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.”
"Een ander mens"
Waarom klimt iemand hoog in een vijgenboom? Misschien omdat hij klein van gestalte is en boven de massa heen goed wil zien wat er gaande is op straat. Of misschien omdat hij zelf liever niet gezien wil worden.
 
Ik denk dat voor Zacheüs de twee redenen golden. Trouwens, Zacheüs had het zich veel gemakkelijker kunnen maken. Hij moest enkel maar de trap naar het dakterras van het tolhuis opgaan om Jezus te zien passeren. Maar ja, daar kon hij door iedereen gezien geworden en dat wilde hij zeker niet. Juist daarom verborg hij zich in een vijgenboom.
Maar pech voor hem,  want hij werd wel gezien, door Jezus dan nog. Jezus riep hem naar beneden en nodigde ook nog eens zichzelf uit bij Zacheüs thuis.
 
Misschien wilde de evangelist zijn lezers herinneren aan het verhaal over Adam en Eva die van vijgenblaren een lendenschort maakten om hun naaktheid te bedekken. Ze waren hun onschuld verloren en verstopten zich voor God. 'Adam, waar ben je?' riep God. En Adam antwoordde: 'Ik heb me verborgen, want ik schaam me voor u' (Genesis 3,7-10).
 
Ook Zacheüs zal zich wel niet onschuldig gevoeld hebben. Hij had zijn onschuld al verloren toen hij als belastingontvanger in dienst trad van de Romeinse bezetter. Bovendien was hij er rijk van geworden. Er is bij het innen van belastingen geregeld wat aan zijn vingers blijven plakken.
We kunnen ons goed indenken hoe Zacheüs zich voelde toen hij merkte dat Jezus hem op zijn uitkijkpost tussen de blaren zag zitten. Op heterdaad betrapt. Uitgelachen door de omstanders die Jezus naar omhoog zagen kijken en hem ook in de gaten kregen. Hij was gewoon nieuwsgierig, zo lijkt het. Hij wilde te weten komen wat voor iemand de man was over wie hij zulke wondere dingen hoorde vertellen. Maar misschien zat er ook meer achter zijn nieuwsgierigheid. Het is niet uitgesloten dat de evangelist het verhaal vertelt om er zijn lezers attent op te maken dat die geldzuchtige tollenaar zich niet lekker in zijn vel voelde. Dat hij gedreven werd door een verlangen naar een andere manier van leven, naar rijkdommen waarvan je de waarde niet met een rekenmachine kunt schatten. Daarom verlangde hij te zien wat voor iemand Jezus was.
 
Adam en Eva werden uit de tuin van Eden verdreven. Zacheüs hoorde Jezus zeggen dat hij bij hem aan huis wilde komen. Tot zijn grote vreugde. Maar tot verbijstering van de omstanders. Wat krijgen we nu? Hij gaat eten en overnachten bij die notoire zondaar, op eigen initiatief nog wel. Ze spraken er schande van. Ze keerden zich tegen hem. Maar ze snapten niet dat Jezus was gekomen om te zoeken en te redden wie verloren was.
Heeft Jezus zijn gastheer eens flink de les gelezen? Eigenlijk mocht dat wel, zou je kunnen denken. Maar het evangelie zegt er niets over. Maar één zaak is zeker: Zacheüs werd gered. Bevrijd van het geld en het goed waarin hij gevangen zat. Dankzij Jezus werd hij wat hij in het diepste van zichzelf verlangde te zijn: een ander mens!
 
Gelovigen die samenkomen om te vieren zijn als Zacheüs. Jezus nodigt zichzelf bij hen aan tafel uit en ze ontvangen hem met vreugde als hun gastheer. Maar eigenlijk is hij niet de gastheer, zoals soms wordt gezegd. Hij is hun gast.
 
Iedereen bidt vóór de communie: 'Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt. Maar spreek, en ik zal gezond worden.' Genezing heeft ieder van ons altijd weer nodig. 'Redding' zegt het evangelie. Altijd weer moeten we gered worden uit onze verslavingen en ongerechtigheden. Uit onze blindheid voor de nood van medemensen aan erkenning, hulp en mededogen. Het samen vieren versterkt in ons het diepe verlangen om de mens te kunnen worden die we ten diepste willen zijn.
 
Lijken we niet allemaal een beetje op Zacheüs: klein van gestalte, misschien niet letterlijk, maar figuurlijk? Klein voor God. En dus moeten we uit de boom van zelfverheffing of van schaamte naar beneden komen in het diepe vertrouwen dat – zoals we het zingen – God voor ons, kleine mensen, bereikbaar wil zijn, ons hoop wil geven omdat we kostbaar zijn in zijn ogen.

@preekvdw
"Allemaal een beetje Zacheüs"
Heer, soms voel ik mij als Zacheüs:
zogenaamd rijk,
rijk aan comfort, consumptie,
macht, welvaart, prestige;
maar heel arm als mens,
omdat ik niet weet
of er wel iemand om me geeft,
het de moeite waard vindt om van mij te houden,
me te nemen zoals ik ben…
 
God, zend dan iemand als een Jezus op mijn weg,
iemand die me goed genoeg vindt
om bij mij thuis te willen komen.
 
Dan zal het wel gebeuren:
ik zal mezelf zien
en weten wat me te doen staat.
 
Help me dan, Heer,
op mijn beurt voor anderen
een beetje mens te zijn
zoals Jezus.
 
Ward Bruyninckx
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.