NCZ Nieuwsbrief 1 september 2017 
Themadagen rondom het Kwaliteitsplan door Pieter Adriaan Bruin in Hoogeveen
De integratie tussen kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting - 19 oktober
Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking - 16 november
Kwaltieitsplan en de toekomst van de cliëntenraad - 14 december
 
Vanaf oktober 2017 organiseert Pieter Adriaan Bruin speciale themamiddagen, waaronder:
 

Uitvoering van het kwaliteitskader en kwaliteitsplannen vraagt aanpassing in de wijze van werken en omgaan met elkaar. Zo is voorgeschreven dat een plan in samenwerking met cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden en andere direct betrokkenen tot stand moet komen.
Een belangrijk aspect van het kwaliteitskader bij medezeggenschap is “SAMENWERKEN”. Maar… naast de cliëntenraden (CR) krijgen ook ondernemingsraden (OR) en vakinhoudelijke adviesraden (VAR) meer invloed op de ontwikkelingen van de kwaliteitsplannen. Zo is bepaald dat bestuurders de ontwikkelingen van vakinhoudelijke (verpleegkundigen) adviesraden zullen stimuleren. Dit betekent dat de organisatiestructuur van de medezeggenschap  beter op elkaar afgestemd moet gaan worden. Hier ligt een mooie kans voor cliëntenraden, ondernemingsraden en leden van verpleegkundige adviesraden om kennis te bundelen en de medezeggenschap c.q. kwaliteit nog beter op elkaar af te stemmen en te verbeteren.
“Leren van Elkaar” is tenslotte een van de belangrijkste slogans uit het kwaliteitskader
 
 
 
 
Inmiddels zijn kwaliteitskader en kwaliteitsplan een van de meest besproken onderwerpen binnen o.a. de verpleeghuis en thuiszorg sector. Samen met o.a. cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden wordt dit plan opgesteld, besproken en geëvalueerd.  Ook is het belangrijk de in de WKKGZ geschreven tekst, inzake kwaliteit, in dit verband te betrekken. Erg goede ideeën, die alleen kunnen slagen indien de plannen door de zorgkantoren/financiers worden geaccepteerd en op een juiste en transparante wijze door de  zorgaanbieder in de lokale- of instellingsbegroting worden verwerkt Daarnaast is het van cruciaal belang dat deze plannen middels kwaliteitsverslagen en exploitatieoverzichten kunnen worden gevolgd door de cliëntenraad. Hier ligt een mooie kans voor cliëntenraden om drie vliegen in een keer te vangen, door de processen van kwaliteitsplan te integreren met het zorginkoopproces en het interne begrotingsproces
 
 
 
“Is uw cliëntenraad goed voorbereid op de toekomst?” Een nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ) is door de Raad van State beoordeeld en inmiddels verzonden aan het ministerie van VWS. De volgende stappen zijn de behandeling in respectievelijk de 2e en 1e kamer. Wij zijn positief gestemd dat de wet zal worden aangenomen, maar minder positief over de gevolgen die de wet heeft voor het functioneren van cliëntenraden. In ieder geval worden bestuurders verplicht duidelijker en transparanter dan voorheen informatie te gaan verstrekken aan individuele cliënten en cliëntenraden. Zeker is dat de inhoud van de nieuwe WMCZ gevolgen heeft voor de inhoud van het instellingsbesluit omdat  eveneens sprake zal zijn van een medezeggenschapsregeling. Ook de positie en taken van cliëntenraden zullen naar verwachting gewijzigd gaan worden.Daarnaast wordt de werkdruk steeds hoger vanwege de deelname aan bijvoorbeeld: •Zorginkoop •Klachtenprojecten volgens het kwaliteitskader •Communicatie met inspectie gezondheidszorg •Bemoeienissen leden van raden van toezicht, conform de nieuwe Governancecode
Tevens hebben de cliëntenraden veelal een continuïteitsprobleem vanwege bezetting van de cliëntenraad. Landelijk loopt de interesse terug, veelal door vergrijzing, maar ook vanwege de steeds hogere eisen die aan cliëntenraadsleden worden gesteld. Kortom de cliëntendraadboog is behoorlijk gespannen!
 
 
 
 
 
 
 
OPROEP:
 

Voor de LAGERHUIS THEMADAGEN over onderwerpen uit de WMCZ zoekt Pieter Adriaan Bruin, organisator van deze leuke, leerzame activiteit, enkele vrijwilligers voor de functies: timewatch secretaris en microfoonbegeleiders. Bij voorkeur mensen die lid zijn van een cliëntenraad. Interesse? Even mailen naar A3bruin@gmail.com.

 
    
WWW.NCZ.NL