WETGEVING 26 NOVEMBER - 20 DECEMBER 2019
 
 
 

Grondwettelijk hof: Bij onteigening worden advocatenkosten niet vergoed zoals expertenkosten
-----------------------------
Voogdijverklaring komt in centraal register van verklaringen bij Fednot
-----------------------------
Nieuwe pachtprijzencoëfficiënten
-----------------------------
Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.2020
-----------------------------
Werving van kandidaat-magistraten. - (Gerechtelijk jaar 2019-2020)
-----------------------------
Wet wijziging diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerkingtreding betreffende Justitie
-----------------------------
Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht voor 2020
-----------------------------


Anti-witwas - maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector
-----------------------------
Voorlopige hechtenis - onmiddellijke aanhouding bij recidivegevaar
-----------------------------
Aanpassing loonbedragen op 1 januari 2020
----------------------------- 
Sociaal statuut zelfstandigen – bijdragen 2020
-----------------------------
Medische deskundige onderzoekenindexering erelonen en kosten deskundigen
----------------------------- 
Kosten openbaarmaking jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België
-------------------------------------------------------------------------
Afschaffing verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen
-------------------------------------------------------------------------
Organisatie penitentiaire diensten en statuut van het penitentiair personeel
-------------------------------------------------------------------------
Goedkeuring huishoudelijk reglement van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen
-------------------------------------------------------------------------
De verplichting voor de rechter om het alcoholslot op te leggen voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, is grondwettig
-------------------------------------------------------------------------
Verwerping van de beroepen tot vernietiging van het nieuw model voor gezinsbijslagen zowel voor Vlaams als Waals Gewest
-------------------------------------------------------------------------
 
PUBLIEK RECHT

FEDERALE REGERING

Ontslag Didier Reynders – verdeling van zijn voormalige bevoegdheden
30 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag. - Wijziging. - Benoeming, bl. 110062

ONTEIGENINGEN

Grondwettelijk hof: Bij onteigening worden advocatenkosten niet vergoed zoals expertenkosten
GwH 192/2019 van 28 november 2019

ENERGIERECHT

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
29 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, vierde lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, BS 06/12/2019, bl. 110330

SOCIAAL HUURSTELSEL

Inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders
9 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, BS 17/12/2019,  bl. 114124

ONDERWIJSRECHT

Wijziging inschrijvingsrecht
22 NOVEMBER 2019. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft, BS 11/12/2019, bl. 111241


 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen november 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2019, bl. 109232

Plichtenleer bedrijfsrevisor

11 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, BS 26/11/2019, bl. 108336

Anti-witwas - maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector
20 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector, BS 13/12/2019, bl. 113202

VERVOER

Exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
8 NOVEMBER 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer, BS 26/11/2019, bl. 108344

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 06/12/2019, bl. 110462
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 16/12/2019, bl. 113947

AUTEURSRECHTEN

Vergoedingen gebruik in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - aanpassing bedragen
Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht in verband met de aanpassing van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, BS 27/11/2019, bl. 108900

 

FINANCIEEL RECHT

Kosten openbaarmaking jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 3:66 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 02/12/2019, bl. 109450

Maximale prijs voor de basis-bankdienst
Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 11/12/2019, bl. 111334

Anti-witwas - maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector
20 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector, BS 13/12/2019, bl. 113202

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 16/12/2019, bl. 113947


STRAFRECHT
 
Afschaffing verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen
14 NOVEMBER 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft, BS 20/12/2019, bl. 115472
5 DECEMBER 2019. - Wet tot wijziging van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, BS 20/12/2019, bl. 115473

GEVANGENISWEZEN

Organisatie penitentiaire diensten en statuut van het penitentiair personeel
19 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 16 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, BS 04/12/2019, bl. 109645.

Goedkeuring huishoudelijk reglement van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen
Huishoudelijk reglement van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 7 november 2019, BS 05/12/2019, bl. 110237

VERKEERSRECHT

De verplichting voor de rechter om het alcoholslot op te leggen voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, is grondwettig
GwH 202/2019, 12 december 2019
Persbericht over arrest 202/2019


FISCAAL RECHT

Voorafbetalingen aanslagjaar 2020
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2020, BS 28/11/2019, bl. 109072

Voordelen van alle aard – kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
3 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig , BS 11/12/2019, bl. 111188

Minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 16/12/2019, bl. 113850

Wijzigingen Algemene wet inzake douane en accijnzen en BTW-Wetboek
9 DECEMBER 2019. - Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn (EU) 2017/1371, BS 18/12/2019, bl. 114228

Inkomstenbelastingen – model attest nr. 281.87
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht tot vaststelling van een model van attest nr. 281.87 dat toelaat het vereiste bewijs te leveren inzake de belastingvermindering voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak, overeenkomstig artikel 14526/1, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en artikel 6312/2, van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92), BS 18/12/2019, bl. 114573

Aanpassing bepalingen KB/WIB 92 betreffende vaststelling belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting
9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting, BS 20/12/2019, bl. 115545

Wijziging KB/WIB inzake bedrijfsvoorheffing
11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 20/12/2019, bl. 115558

SOCIAAL RECHT

Aanpassing loonbedragen op 1 januari 2020
Aanpassing op 1 januari 2020 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 27/11/2019, bl. 108897

Verwerping van de beroepen tot vernietiging van het nieuw model voor gezinsbijslagen zowel voor Vlaams als Waals Gewest
GwH 198/2019, 5 december 2019 (Vlaams decreet van 27 april 2018 « tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid)
Kinderbijslag - Rechtgevende kinderen - Bedrag - Oud regeling / Nieuw regeling - Overgangsrecht - 1. Kinderen onderworpen aan de overgangsregeling tot het verval van hun recht op kinderbijslag - 2. Combinatiegezinnen

GwH 195/2019, 5 december 2019 (Decreet van het Waalse Gewest van 8 februari 2018 « betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen » (art. 3 en 120)
Kinderbijslag - Rechtgevende kinderen - Bedrag - Oud regeling / Nieuw regeling - Overgangsrecht - Kinderen onderworpen aan de overgangsregeling tot het verval van hun recht op kinderbijslag


Sociaal statuut zelfstandigen – bijdragen 2020
9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen, bl. 114264

Medische deskundige onderzoeken – indexering erelonen en kosten deskundigen
14 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2020, BS 18/12/2019, bl. 115066
 
 

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Opzegging Verdrag door België op 23/10/2020
17 JULI 1987. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake een Gedragscode voor lijnvaartconferences, en van de Bijlage, opgemaakt te Genève op 6 april 1974, BS 05/12/2019, bl. 110062

Grensoverschrijdende luchtverontreiniging
22 NOVEMBER 2019. - Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 4 mei 2012 te Genève, BS 09/12/2019, bl. 110560
22 NOVEMBER 2019. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève, BS 09/12/2019, bl. 110561


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 

2019-206


19-12-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » (art. 39/2, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 7219
Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Beroep tegen een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf om medische redenen - Onderzoek ex tunc van de situatie van de verzoekende partij
2019-205


19-12-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek van economisch recht (art. III.26, § 2)

Terugzending naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 7133
Wetboek economisch recht - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen - Toekenning en gebruik van het ondernemings- en vestigingseenheidsnummer - Activiteit waarvoor de onderneming niet is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen - Onontvankelijkheid van de vordering - Uitzondering - Onmogelijkheid voor de rechter om de onontvankelijkheid ambtshalve op te werpen
2019-204


19-12-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 « houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten » (art. 31, 3°, et 35, 1°, )

Verwerping het beroep

Rolnummer(s): 7051
Publiek recht - Waals Gewest - OCMW - Vereniging Hoofdstuk XII - 1. Beheersorganen van ziekenhuizen / Beheerscomités - Samenstelling - 2. Regeling van het personeel - Statutair / Contractueel / Zelfstandig
2019-203


19-12-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 18 mei 2017 « betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten »

- Vernietiging (art. 15 tot 17 van het decreet van het Waalse Gewest van 18 mei 2017, in zoverre zij van toepassing zijn op de plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erediensten die niet door de federale overheid zijn erkend) - Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van de interpretatie die is vermeld in B.41.2 en rekening houdende met hetgeen is vermeld in B.52)

Rolnummer(s): 6793
Publiek recht - Beheer van de temporaliën van de erkende erediensten - Erkende erediensten / Niet-erkende erediensten - Plaatselijke geloofsgemeenschappen - Waals Gewest - Registratieprocedure / Erkenningsprocedure - Verplichtingen
2019-202


12-12-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (art. 37/1, § 2, in fine)

Geen schending

Rolnummer(s): 7126
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Strafbepalingen en veiligheidsmaatregelen - Alcoholopname en dronkenschap - Beperking van de geldigheid van het rijbewijs tot motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot - Categorieën van voertuigen - Voertuig waarmee de overtreding werd begaan - Professioneel gebruik / Persoonlijk gebruik
2019-201


12-12-2019

Prejudiciële vragen
Decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 « betreffende de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde » (art. 1, 12/1, § 2, en 13)

Geen schending (art. 1, 12/1, § 2, en 13 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017, zoals het werd gewijzigd bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 « betreffende de bijzondere toestand van de studenten die zich voor de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde tijdens het academiejaar 2016-2017 hebben ingeschreven »)

Rolnummer(s): 7076
Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Studie geneeskunde en studie tandheelkunde - Ingangs- en toelatingsexamen - Vrijstelling - Bijzondere toestand van de studenten die zich tijdens het academiejaar 2016-2017 hebben ingeschreven
2019-200


12-12-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 6 maart 2018 « ter verbetering van de verkeersveiligheid » (art. 11, 25, 1°, en 26)

- Schending (art. 26, eerste lid, van de wet van 6 maart 2018, in zoverre het een retroactieve werking aan artikel 25, 1°, van dezelfde wet verleent) -  De prejudiciële vragen die in de zaken nrs. 7001, 7002, 7007, 7012 en 7013 zijn gesteld, behoeven geen antwoord

Rolnummer(s): 6992 • 7001 • 7002 • 7007 • 7012 • 7013
Strafrecht - Strafrechtspleging - Politie over het wegverkeer - Strafvordering - 1. Verjaring - Verlenging van de verjaringstermijn - Terugwerkende kracht - 2. Opeenvolging van strafwetten
2019-199


05-12-2019

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 2272)

Geen schending

Rolnummer(s): 7063
Burgerlijk recht - Bijzondere verjaringen - Eenjarige verjaring - Toepassingsgebied - Vorderingen van scholen voor de betaling van schoolrekeningen
2019-198


05-12-2019

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 27 april 2018 « tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid »

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 7040 • 7095 • 7109 • 7114
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Vlaams Gewest - Kinderbijslag - Rechtgevende kinderen - Bedrag - Oud regeling / Nieuw regeling - Overgangsrecht - 1. Kinderen onderworpen aan de overgangsregeling tot het verval van hun recht op kinderbijslag - 2. Combinatiegezinnen
2019-197


05-12-2019

Prejudiciële vraag
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 126)

- Geen schending (art. 126) - Schending (De ontstentenis van een wetsbepaling die het mogelijk maakt, bij het bepalen van de inkomensgrens die toelaat een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging toe te kennen, de last die elke ouder daadwerkelijk draagt in de huisvesting en de opvoeding van hun kinderen, wanneer die kinderen gelijkmatig worden gehuisvest door de ouders, in aanmerking te nemen)

Rolnummer(s): 6989
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Terugbetaling - Verhoogde verzekeringstegemoetkoming - Onmogelijkheid om kinderen van gescheiden ouders te beschouwen als zijnde ten laste van beide ouders voor de berekening van het inkomen dat in aanmerking moet worden genomen
2019-196


05-12-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 21 juni 1985 « betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen » (art. 1, § 1, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6945
Fiscaal recht - Federale overheid / Waals Gewest - Overdracht van bevoegdheden - Verkeersveiligheid - Instellingen voor de controle van voertuigen - Heffing - Voorwaarde voor de erkenning
2019-195


05-12-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 8 februari 2018 « betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen » (art. 3 en 120)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6910
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Waals Gewest - Kinderbijslag - Rechtgevende kinderen - Bedrag - Oud regeling / Nieuw regeling - Overgangsrecht - Kinderen onderworpen aan de overgangsregeling tot het verval van hun recht op kinderbijslag
2019-194


05-12-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 26 december 2015 « houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht » (art. 110, 111 en 112)

1. Vernietiging: (-  in art. 44, § 1, 1°, tweede lid, van het BTW-Wetboek, zoals vervangen bij de wet van 26 december 2015 « houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht », de bepalingen vermeld onder litterae a) en b); -  art. 44, § 1, van hetzelfde Wetboek, in zoverre het niet toelaat dat de vrijstelling van btw voor diensten van chiropraxie en osteopathie wordt verleend aan andere beoefenaars van medische en paramedische beroepen dan die welke vermeld zijn in die paragraaf, wanneer die beroepsbeoefenaars de noodzakelijke kwalificaties bezitten om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan de door de leden van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep aangeboden verzorging, wanneer deze laatsten de chiropraxie of de osteopathie uitoefenen; -  art. 44, § 1, van hetzelfde Wetboek, in zoverre het de door tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, zorgkundigen, organisaties van die beroepsbeoefenaars en paramedici verrichte diensten die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter vrijstelt van btw; -  art. 44, § 1, van hetzelfde Wetboek, in zoverre het voor de in die bepaling bedoelde diensten die geen medische verzorging uitmaken, een btw-vrijstelling verleent; -  art. 44, § 2, 1°, a), van hetzelfde Wetboek, in zoverre het voor de samenhangende goederenleveringen en diensten een btw-vrijstelling verleent in de gevallen die door artikel 134 van de btw-richtlijn uitdrukkelijk van een vrijstelling zijn uitgesloten; -  art. 44, § 2, 1°, a), van hetzelfde Wetboek, in zoverre het de medische verzorging alsmede de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen, die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter en die worden verricht buiten ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria, vrijstelt van btw) 2.  Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen (voor wat alle belastbare feiten betreft die hebben plaatsgevonden vóór 1 oktober 2019)

Rolnummer(s): 6429 • 6462 • 6464 • 6465
Fiscaal recht - BTW - Vrijstellingen - Medische en paramedische beroepen, ziekenhuisverpleging, medische verzorging en vervoer van zieken en gewonden - 1. Chiropractors en osteopaten - 2. Esthetische behandelingen
2019-193


28-11-2019

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1047)

Geen schending

Rolnummer(s): 7129
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Rechtsmiddelen - Verzet - Voorwaarden - Verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen
2019-192


28-11-2019

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1022)

Geen schending

Rolnummer(s): 7039
Gerechtelijk recht - Rechtsplegingsvergoeding - Toepassingsgebied / Forfaitair karakter - Onteigeningsprocedure - Kosten voor een technisch raadsman / Advocatenkosten (verdediging door een juridisch raadsman)
2019-191


28-11-2019

Prejudiciële vraag
Vlaams decreet van 27 maart 2009 « betreffende radio-omroep en televisie » (art. 220, § 2)

Einde van de rechtspleging ingevolge afstand voor het verwijzende rechtscollege

Rolnummer(s): 6996
Radio-omroep en televisie - Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Regulator voor de Media - Opdracht, taken en bevoegdheden - Bevoegdheid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen - Onontvankelijkheid van de klacht van een natuurlijke persoon of rechtspersoon betreffende een vermeende discriminatie in het programma-aanbod
2019-190


28-11-2019

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 332quinquies)

- Schending (art. 332quinquies, in die zin geïnterpreteerd dat het de rechter niet toestaat het belang van het kind in aanmerking te nemen wanneer de moeder van het kind een vordering heeft ingesteld tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap tegen de biologische vader, in geval van verzet van die laatste) - Geen schending (art. 332quinquies, in die zin geïnterpreteerd dat het de rechter wel toestaat het belang van het kind in aanmerking te nemen wanneer de moeder van het kind een vordering heeft ingesteld tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap tegen de biologische vader, in geval van verzet van die laatste)

Rolnummer(s): 6938
Burgerlijk recht - Afstamming - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde - Gerechtelijke vaststelling van de afstamming van vaderszijde - Vordering van de moeder tegen de biologische vader - Verzet van de biologische vader - Ontstentenis van een bepaling die het mogelijk maakt dat het belang van het kind in aanmerking wordt genomen en gecontroleerd door de rechter
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 27/11/2019
Erratum BS 24/09/2019 griffie politierechtbank Halle  en erratum BS 14/11/2019 griffie vredegerechten van het arrondissement Brussel
Vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen

BS 28/11/2019
11 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
Arbeidshof van Antwerpen:  benoeming tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen: ontslag werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen:  plaatsvervangend magistraat
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen: vacature werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende

BS 29/11/2019
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State
Pensionering staatsraad bij de Raad van State
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State
Aanwijzing werkende leden en plaatsvervangende leden van de examencommissie inzake wervingsreserve van referendarissen bij het Hof van Cassatie
Benoemingen/ontslagnemingen vrederechters
Griffies en parketsecretariaten: benoemingen en pensioneringen
Benoemingen substituten-procureur- generaal en substituten-procureur des Konings
Hof van beroep te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 02/12/2019
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State

BS 04/12/2019
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Adreswijziging Vredegerecht Elsene
Adres Vredegerecht Ganshoren

BS 06/12/2019
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Diverse benoemingen  gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, procureurs des Konings, substituten-procureur-generaal, (substituut-)arbeidsauditeurs, advocaten-generaal bij het Hof van Cassatie
Hof van beroep te Antwerpen - Arbeidshof te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Limburg - Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen en Gent - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Brussel en Leuven
Vacante betrekkingen: advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel en Gent - substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, Limburg, Brussel, Halle-Vilvoorde, Oost-Vlaanderen - substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel en Gent
Tweede oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Erratum BS 29/11/2019 benoemingen vrederechters Zoutleeuw
Bijzonder reglement van de Nederlandstalige politierechtbank Brussel

BS 10/12/2019
Verlenging geldigheidsduur vergelijkende selectie gerechtspersoneel voor bevordering naar klasse A3 en A2

BS 11/12/2019
Arbeidshof van Brussel – eervol ontslag
Benoeming substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen.en in subsidiaire orde bij het parket Oost-Vlaanderen
Arbeidshof van Brussel – openstaande plaats

BS 13/12/2019
Benoeming twee ondervoorzitters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Derde oproep tot magistraten-assessoren ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen
Vacante betrekkingen rechters in ondernemingszaken in verschillende ondernemingsrechtbanken

BS 16/12/2019
Pensionering griffiers – benoeming attaché bij de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken
Werving van kandidaat-magistraten. - (Gerechtelijk jaar 2019-2020). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg
 
BS 20/12/2019
Benoeming substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen – benoemingen rechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – benoemingen rechters rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – benoemingen rechters rechtbank van eerste aanleg Limburg – benoemingen rechters Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – benoeming rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven – benoemingen rechters  rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – benoemingen rechters  ondernemingsrechtbank te Antwerpen – benoeming rechter Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel – benoemingen rechters politierechtbank te Antwerpen – benoeming rechter rechter in de politierechtbank te Halle en te Vilvoorde – benoemingen rechters politierechtbank Oost-Vlaanderen – benoeming vrederechter van het eerste kanton Hasselt – benoemingen rechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Benoemingen substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent - rechters in de arbeidsrechtbank te Antwerpen en te Gent
Hof van beroep te Antwerpen - Arbeidshof te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Limburg - Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Vacante betrekkingen raadsheer hof van beroep te Antwerpen en te Brussel – raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen - rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen – rechter in de arbeidsrechtbank Brussel Nederlandstalig – rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen – vrederechters tweede kanton Mol-Geel, Anderlecht, tweede en vierde kanton Brussel, Etterbeek, Ganshoren, Sint-Genesius-Rode en  Tielt
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be