PPO Post, Maart 2014
Bijeenkomst BAG intern begeleiders
Donderdag 27 februari was er weer een bijeenkomst van de beleidsadviescommissie van de intern begeleiders. Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen: een korte kennismaking met Nicole Teeuwen, de stand van zaken aan de hand van de beleidsplanning en de schoolondersteuningsprofielen.
 
Het overzicht van de arrangementen die PPO Rotterdam wil gaan bieden, leidde tot een levendige discussie. Ook de veranderende rol van de intern begeleiders was onderwerp van gesprek. Met betrekking tot dit onderwerp is besloten dat er een werkgroep wordt opgericht (IB werkgroep toegang) die zich gaat buigen over de rol van de intern begeleider bij de toelatingsprocedure. Er hebben zich hiervoor vier IB-ers gemeld. De eerste bijeenkomst staat gepland op 18 maart. Een volgend overleg van de BAG staat gepland op dinsdag 13 mei. De intern begeleiders uit de BAG informeren hun collega IB-ers tijdens de verschillende netwerkbijeenkomsten.
Schoolondersteuningsprofielen en nu verder
De schoolondersteuningsprofielen zijn nu voor bijna 100% aan de scholen geleverd door Sardes. In eerdere berichtgeving op de website is geschreven dat het proces van vaststelling door school, MR en bestuur nu begint.
 
Ondersteuningsplanraad
De afgelopen twee maanden is de ondersteuningsplanraad (opr) diverse malen bij elkaar gekomen om de inhoud van het ondersteuningsplan te bespreken. Voor velen was het nieuwe kost, anderen hebben zijdelings met het thema te maken door hun werk of gezin.

Bij de opr is sprake van een grote mate van betrokkenheid bij het thema passend onderwijs. Daar waar het nodig was, is door PPO Rotterdam expertise beschikbaar gesteld en kon de opr inhoudelijk reageren op het ondersteuningsplan. De opr heeft ervaren dat het voorgelegde ondersteuningsplan met grote zorgvuldigheid en expertise is opgesteld.

Zowel de directeur als de opr hebben de wens uitgesproken om op een open manier met elkaar te communiceren en elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Naar aanleiding van het ondersteuningsplan heeft de opr een aantal zorgpunten benoemd, te weten: uitvoering van de zorgplicht van een betreffend(e) school(bestuur), de afstemming met de gemeenten, het bieden van de basisondersteuning door scholen en de rol van de intern begeleiders binnen passend onderwijs.

In haar vergadering van 11 maart jl. heeft de opr met inachtneming van bovengenoemde zorgpunten ingestemd met het ondersteuningsplan. De volledige brief die de opr aan het bestuur PPO Rotterdam heeft geschreven, zal binnenkort op de website van PPO Rotterdam worden geplaatst.
Algemene ledenvergadering
Samenwerkingsverband PPO Rotterdam wordt bestuurd vanuit een uit de algemene vergadering gekozen dagelijks bestuur. De algemene vergadering functioneert als intern toezichthoudend orgaan. Momenteel bestaat de algemene vergadering uit 23 aangesloten schoolbesturen. De agenda van de vergadering op 26 februari jl. stond vooral in het teken van kennismaken met de directeur Nicole Teeuwen. De algemene vergadering is geïnformeerd over het proces van het vaststellen van het ondersteuningsplan. Ook werd er gesproken over hoe de zorgplicht vormgegeven moet worden. Dit onderwerp speelt niet alleen in Rotterdam maar in heel Nederland. Tijdens de bestuursvergadering van 13 maart 2014 werd deze discussie verder voorbereid. De eerstvolgende algemene vergadering staat gepland op 23 april 2014.
In deze nieuwsbrief:
Bijeenkomst BAG IB
Schoolondersteunings-profielen
Ondersteuningsplanraad
Algemene ledenvergadering
Blog
Week van passend onderwijs
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
Blog
Nicole Teeuwen, Directeur van PPO Rotterdam, houdt (bijna) wekelijks een blog bij over haar ervaringen. U kunt het blog lezen op onze website.
Week van passend onderwijs
De week van 24 - 28 maart staat in het teken van passend onderwijs. Het is een initiatief van het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, AVS, CNVO, AOb, NWOI, de Landelijke Ouderraad, Ieder(in), Balans, School aan Zet, Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, Platform samenwerkingsverbanden VO, LAKS, VOO en NVO. 
 
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl