Newyddion CGA
 
Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur: Siarad yn Broffesiynol 2017, 8 Mai 2017, yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.
 
Mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd pedwar Comisiynydd Cymru ymuno â ni ar gyfer 'Siarad yn Broffesiynol 2017':
  • Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg,
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant,
  • Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn, a
  • Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
Byddant yn trafod rôl addysg o fewn eu cylch gwaith a'u gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg yng Nghymru.
Cyflwynir y noson gan Catrin Haf Jones ac mae'n argoeli i fod yn noson fywiog o drafodaeth gyda chyfle i ofyn cwestiynau i'r panel.
 
Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb, ewch i dudalen we Siarad yn Broffesiynol.
 
 
Arolwg gweithlu addysg - cofrestryddion CGA yn cael dweud eu dweud
 
Mae amser yn brin ar gyfer y gweithlu addysg i ddweud eu dweud am y pethau sy'n effeithio ar eu gwaith megis datblygiad proffesiynol, rheoli perfformiad a llwyth gwaith. Mae'r arolwg ar gael yn ddwyieithog ar-lein ar www.cga.cymru. Mae'r arolwg yn cau ar ddydd Gwener 2 Rhagfyr, 2016.
 
Newydd ar ein gwefan
 
Yn dilyn wythnos gwrth-fwlio, mae Andrew White o Stonewall Cymru yn
sôn am fwlio homoffobig yng Nghymru.
 
Rydym hefyd wedi ychwanegu rhai tudalennau newydd ar gyfer gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith gyda gwybodaeth a chwestiynau cyffredin am gofrestru a rheoleiddio.
 
Ein gwasanaethau Cymraeg
 
Byddwn yn mabwysiadu safonau iaith Gymraeg o fis Ebrill 2017 ac er mwyn paratoi ar gyfer hyn, byddem yn croesawu unrhyw adborth ar ein gwasanaethau Cymraeg cyfredol. E-bostiwch gwybodaeth@cga.cymru
 
EWC News
 
A date for your diary Professionally Speaking 2017, 8 May 2017, at City Hall, Cardiff.
 
In partnership with the OU in Wales, we're excited to announce that joining us for Professionally Speaking 2017 will be Wales' four Commissioners:
  • Meri Huws, Welsh Language Commissioner,
  • Sally Holland, Children's Commissioner,
  • Sarah Rochira, Older People's Commissioner, and
  • Sophie Howe, Future Generations Commissioner
We'll be discussing the role of education within their remit and their vision for the future of education.
They'll be joined by our host top broadcaster and journalist, Catrin Haf Jones for what promises to be a lively evening of debate and Q and A.
 
For more information or to register your interest in attending, visit our Professionally Speaking webpage.
 
Education workforce survey – EWC registrants have their say
 
Time is running out for the education workforce to have their say about the things that affect their work such as professional development, performance management and workload.  The survey is available bilingually online at www.ewc.wales.  The survey closes on Friday, 2 December 2016.
 
New on our website
 
For anti-bullying week, Andrew White from Stonewall Cymru discusses homophobic bullying in schools in Wales.
 
We've also added some new pages for youth workers and work-based learning practitioners with information and frequently asked questions about registration and regulation.
 
Our Welsh language services
 
We'll be adopting Welsh language standards from April 2017, and in preparation we'd welcome any feedback on our current Welsh language services. E-mail information@ewc.wales
Cofrestru
 
Mae'r tîm cofrestru yn brysur iawn o hyd; rydym yn derbyn dros 50 o geisiadau i gofrestru bob dydd.
 
Cofiwch – mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gweithio fel athro neu weithiwr cymorth dysgu mewn ysgol neu goleg AB yng Nghymru fod wedi eu cofrestru â CGA cyn iddynt ddechrau gweithio. Mae mwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar gael yma.
 
Ein blaenoriaeth ni ar hyn o bryd yw adeiladu darlun llawnach o weithwyr cymorth dysgu ysgolion ac AB cyn gynted ag y bo modd. Felly, rydym yn annog pob unigolyn cofrestredig newydd i wirio a diweddaru eu manylion ar y Gofrestr.
 
Rydym eisoes wedi dechrau'r broses adnewyddu ar gyfer 2017/18 ac mae angen sicrhau bod yr holl gofnodion cyflogaeth yn cael eu cofnodi'n gywir. Mae cyflogwyr yn cael eu hannog i wirio a diweddaru eu rhestrau gweithwyr ar-lein.
Registration
 
The registration team is still really busy; we're receiving over 50 applications for registration a day.
 
Remember – anyone wishing to work as a teacher or learning support worker in a school or FE college in Wales must be registered with the EWC before they start work.  More information on how to register can be found here.
 
A priority for us at the moment is to build up a fuller picture of FE and school learning support workers as soon as possible. So we're encouraging all new registrants to check and update their details on the Register.
 
We have already begun the renewal process for 2017/18 and need to ensure that all employment records are accurately recorded.  Employers are urged to check and update their employee lists online.
 
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 
Mae'r Pasbort Dysgu Proffesiynol yn awr ar gael i gofrestreion Cyngor y Gweithlu Addysg yn unig.
 
Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae'r PDP yn defnyddio meddalwedd e-bortffolio pwerus i gynorthwyo unigolion cofrestredig yng Nghymru i gofnodi ac adfyfyrio ar eu dysgu proffesiynol.
 
Rydym yn awyddus i gefnogi aelodau cofrestredig i ddefnyddio'r PDP ac i rannu rhai o'i nodweddion a manteision allweddol. Os hoffech chi arddangosiad neu gefnogaeth e-bostiwch datblygiadproffesiynol@cga.cymru
Professional Development and Funding
Professional Learning Passport (PLP)
 
The Professional Learning Passport is now available exclusively to Education Workforce Council registrants.
 
Funded by Welsh Government, the PLP uses powerful e-portfolio software to aid registrants in Wales with recording and reflecting on their professional learning.
 
We are keen to support registrants to use the PLP and share some of its key features and benefits. If you'd like a demonstration or support please e-mail professionaldevelopment@ewc.wales
Priodoldeb i Ymarfer
 
Mae CGA yn diogelu'r cyhoedd drwy reoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr yn addas i ymarfer. Rydym hefyd yn ystyried ymddygiad neu gymhwysedd proffesiynol cofrestreion pan fo angen.
Dim ond nifer fach iawn o'n cofrestreion sy'n methu â chyrraedd y safonau uchel a ddisgwylir gan y cyhoedd - tua 0.5%.
 
Cliciwch yma am ddyddiadau gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer sydd ar y gweill a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi dod i ben.
 
Cyflwyniadau Priodoldeb i Ymarfer
 
Rydym hefyd yn cynnig cyflwyniadau am ein gwaith Priodoldeb i Ymarfer, y Cod a'r peryglon cyffredin wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech gael cyflwyniad neu i gael gwybod mwy, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru.
 
Ers mis Ebrill, rydym wedi ymweld â mwy na 20 o ysgolion a cholegau yng Nghymru, gan rannu gwybodaeth am y gwaith a wnawn.
Fitness to Practise
 
The EWC protects the public by regulating education practitioners in Wales. This means we are responsible for ensuring practitioners are suitable to practise. We also consider the conduct or professional competence of registrants when necessary.
 
Only a very small number of our registrants fail to meet the high standards expected by the public - approximately 0.5%.
 
Click here for dates of upcoming Fitness to Practise hearings and outcomes of concluded hearings.
 
Fitness to Practise presentations
 
We also offer presentations about our Fitness to Practise work, the Code and the common pitfalls when using social media. If you would like a presentation or to find out more, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or e-mail media@ewc.wales.
 
Since April, we have visited over 20 schools and colleges in Wales, sharing information about the work we do.
Ymchwil ac ystadegau
 
Rydym wedi lansio ein grŵp ymgysylltu Ymchwil sy'n anelu at ddod ag ymchwilwyr academaidd ac ymarferwyr ynghyd ar gyfer amrywiaeth o brosiectau gyda'r nod o hybu gweithgarwch ymchwil yn y gymuned addysg. Gallwch ddarllen mwy ar ein tudalennau ymchwil.
 
Hefyd, rydym wedi cyhoeddi blog newydd ar fewnwelediadau proffesiynol sy'n cynnwys ein data ar athrawon dan hyfforddiant yng Nghymru.
 
Os oes gennych chi neu gydweithiwr ddiddordeb neu'n ymwneud ag ymchwil byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, e-bostiwch ymchwil@cga.cymru
 
Ffeithiau a ffigurau
 
Ar 15 Tachwedd, 2016 ein rhifau cofrestredig oedd:
 
Athrawon ysgol = 35,766
Athrawon AB = 5,432
Gweithwyr cymorth dysgu ysgol = 29,992
Gweithwyr cymorth dysgu AB = 2,356
 
Cyfanswm nifer ein holl aelodau cofrestredig = 73,546
 
Digwyddiadau CGA
 
Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu pynciau megis data am y gweithlu, priodoldeb i ymarfer, y PDP, Cod CGA, defnydd cyfrifol o gyfryngau cymdeithasol a mwy, yn ogystal â chyflwyniadau pwrpasol.
 
Ar hyn o bryd rydym yn cymryd archebion ar gyfer cyflwyniadau ar gyfer tymor yr hydref. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyniad, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru
Research and statistics
 
We've recently launched our Research engagement group which aims to bring together academic researchers and practitioners for a variety of projects with the aim of promoting research activity in the education community. You can read more on our research pages.
 
We have also published a new professional insights blog featuring our data on trainee teachers in Wales.
 
If you or a colleague are interested or involved in research we'd love to hear from you. E-mail research@ewc.wales
 
 
Facts and figures
 
At 15 November 2016 our registrant numbers were:
 
School teachers =35,766
FE Teachers = 5,432
School learning support worker = 29,992
FE learning support worker = 2,356
 
All registrants = 73,546
 
 
EWC events
 
We offer presentations covering topics, such as, workforce data, fitness to practise, the PLP, the EWC Code, responsible use of social media and more, as well as bespoke presentations.
 
We are currently taking bookings for presentations for the autumn term. If you are interested in a presentation, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales