CyngACC / GTCW Logo
Addysg Cymru e-fwletin CyngACC /
Education Wales e-bulletin from GTCW

Chwefror / February 2015

This is a bilingual newsletter; to read in English please scroll down.

 

Croeso gan Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr CyngACC

Hayden Llewellyn

Croeso i'r rhifyn cyntaf o 'Addysg Cymru', e-fwletin newydd CyngACC. Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys newyddion am aelodau Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), cofrestru gyda CGA, a'r newyddion diweddaraf am ein gwaith Priodoldeb i Ymarfer.

Mae'r bwletin hefyd yn cynnwys dolenni cyswllt i sawl ymgynghoriad pwysig rydym wedi'u lansio. Rydym yn awyddus iawn i gael eich barn ar Reolau Cofrestru a Disgyblu drafft CGA; darllenwch ymlaen i weld sut i ymateb.

Gobeithio bod y rhifyn hwn o 'Addysg Cymru' o ddiddordeb; os oes gennych chi unrhyw adborth neu awgrymiadau ar gyfer rhifynnau yn y dyfodol, e-bostiwch cyfryngau@gtcw.org.ukRydyn ni'n newid

CGA / EWC LogoAr 1 Ebrill 2015, bydd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) yn dod yn gorff newydd, sef Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Bydd athrawon yn parhau i gael eu cofrestru gyda CGA, yn yr un modd â ChyngACC. O 1 Ebrill 2015, bydd angen i ddarlithwyr Addysg Bellach (AB) gael eu cofrestru, ac o 1 Ebrill 2016, bydd angen i staff cymorth dysgu mewn ysgolion ac AB gofrestru, hefyd.

Gallwch chi ddarllen rhagor am CGA yma

O 1 Ebrill 2015, gwefan CGA fydd www.cga.cymru a @ewc_cga ar Twitter


Newyddion Cyngor y Gweithlu Addysg

Dewch i gwrdd ag aelodau Cyngor y Gweithlu Addysg

Mae 14 aelod Cyngor CGA newydd gael eu cyhoeddi. Mae saith aelod yn cael eu penodi'n uniongyrchol drwy system penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a chaiff saith aelod eu penodi drwy enwebiadau gan ystod o randdeiliaid. Penodir aelodau'r Cyngor am gyfnod o bedair blynedd. Mae'r Cyngor yn gosod cyfeiriad strategol CGA, ac mae'n gyfrifol am ei lywio.

 • Paul Croke
 • Isobel Davies
 • Roberto De Benedictis
 • John Griffiths
 • James Harris
 • Mark Isherwood
 • Angela Jardine
 • Joanne Morgan
 • Helen O’Sullivan
 • Kevin Pascoe
 • Hugh Pattrick
 • Jane Setchfield
 • Robert Townsend
 • Berni Tyler

Cliciwch yma i ddarllen y cyhoeddiad gan y Gweinidog.

Byddwn yn ychwanegu rhagor o wybodaeth am aelodau Cyngor newydd at dudalen newyddion CGA www.gtcw.org.uk/newyddioncga yn fuan.


Digwyddiadau

I baratoi ar gyfer dechrau CGA, rydym wedi bod yn cyfarfod â rhanddeiliaid ac yn gwneud cyflwyniadau i grwpiau o gofrestreion newydd. Gallwch chi weld ble byddwn ni yma.

Bydden n'n croesawu cyfle i gwrdd â rhagor o'n rhanddeiliaid, a siarad â nhw, i godi ymwybyddiaeth o'r newidiadau cynlluniedig. Rydyn ni eisoes yn cael gofynion rheolaidd i wneud cyflwyniadau neu ddarparu gwybodaeth mewn, er enghraifft:

 • HMS;
 • cyfarfodydd y staff cyfan;
 • cyfarfodydd athrawon / penaethiaid;
 • cyfarfodydd grwpiau clwstwr neu bwnc;
 • sesiynau cyfnos;
 • cyfarfodydd / digwyddiadau ALl.

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@gtcw.org.uk


Sefydlu, Datblygiad Proffesiynol Cynnar a'r Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol

Proffil Sefydlu Ar-lein
Os bu i chi ddechrau Sefydlu o fis Medi 2014, sicrhewch eich bod yn cadw eich Proffil Sefydlu yn gyfoes ar-lein, gan ddefnyddio'ch cyfrif CyngACC.

Gall ANG fewngofnodi yma.

Gall Mentoriaid yn yr Ysgol a Mentoriaid Allanol fewngofnodi yma.


Cofrestru

Athrawon sydd wedi'u cofrestru gyda ChyngACC ar hyn o bryd
I'r athrawon hynny sy'n talu eu ffioedd adnewyddu'n uniongyrchol, byddwn ni'n anfon e-bost atoch ar ddechrau mis Chwefror, gan nodi sut i dalu'ch ffi adnewyddu, yn lle'r llythyrau adnewyddu ffioedd arferol. Gwiriwch eich cofnod ar-lein yma i sicrhau bod gennym y cyfeiriad e-bost cywir ar eich cyfer.

Darlithwyr AB a fydd yn cael eu cofrestru gyda CGA o 1  Ebrill 2015
Cadwch lygad allan am lythyr oddi gennym ni ar ddechrau mis Mawrth, yn cadarnhau y byddwch yn cael eich cofrestru gyda'r Cyngor newydd. Yna, byddwch chi'n gallu gwirio'ch cofnod personol ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg ar-lein, a'i ddiwygio.


Priodoldeb i Ymarfer

I weld dyddiadau gwrandawiadau'r Pwyllgorau Ymddygiad a Chymhwysedd Proffesiynol sydd i ddod, cliciwch yma
(Dim ond y gwrandawiadau hynny a gynhelir yn y 5 diwrnod gweithio nesaf a gaiff eu cyhoeddi)

I weld canlyniadau gwrandawiadau diweddar Pwyllgorau Ymddygiad a Chymhwysedd, cliciwch yma
(Dim ond canlyniadau'r gwrandawiadau hynny lle gosodwyd gorchymyn disgyblu a gaiff eu cyhoeddi)

Rydyn ni'n recriwtio
Rydyn n'n chwilio am aelodau newydd ar gyfer paneli Priodoldeb i Ymarfer o'r sector Addysg Bellach. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.


Ymgynghoriadau

Ar hyn o bryd, rydyn wrthi'n ymgynghori ar ystod o bolisïau a gweithdrefnau, y bydd angen eu gweithredu ar 1 Ebrill 2015. Mae angen eich sylwadau arnon ni.

Ymgynghoriad ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu drafft CGA  cliciwch yma.

Ymgynghoriad ar Reolau Cofrestru drafft CGA cliciwch yma.


Ein gwasanaethau Cymraeg

Oeddech chi'n gwybod eich bod yn gallu:

 • Defnyddio'r Gymraeg pan fyddwch chi'n cysylltu â ni yn bersonol, drwy e-bost, mewn llythyr a dros y ffôn
 • Defnyddio'r Gymraeg i gyrchu a diweddaru eich cofnod ar y Gofrestr Athrawon Cymwys
 • Lawrlwytho a darllen ein holl gyhoeddiadau, gan gynnwys Addysgu Cymru, yn Gymraeg
 • Dod o hyd i ystadegau ac adroddiadau ystadegol am y proffesiwn addysgu yng Nghymru sydd ar gael yn Gymraeg

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch chi ddarllen ein Cynllun Iaith Gymraeg statudol yma

Bydden ni'n gwerthfawrogi unrhyw sylwadau, awgrymiadau ac adborth ar ein darpariaeth Gymraeg - rhowch wybod i ni, gan ddefnyddio'r ffurflen hon


Ydych chi'n ein dilyn ar Twitter? @GTCWales


Welcome from Hayden Llewellyn, GTCW Chief Executive

Hayden LlewellynWelcome to the first edition of ‘Education Wales’, the GTCW’s new e-bulletin.   This issue includes news about the Education Workforce Council (EWC) members, registering with the EWC and the latest on our Fitness to Practise work.

The bulletin also links to several important consultations we have launched. We’d really like your views on draft EWC Registration and Disciplinary Rules, read on to find out how to respond.

I hope you find this edition of ‘Education Wales’ of interest, if you have any feedback or suggestions for further editions, please, email media@gtcw.org.uk
 


We're changing

CGA / EWC LogoOn 1 April 2015, the General Teaching Council for Wales (GTCW) will become a new body, the Education Workforce Council (EWC).

Teachers will continue to be registered with the EWC, in the same way as with the GTCW. From 1 April 2015, Further Education (FE) lecturers will need to be registered, and from 1 April 2016, learning support staff in schools and FE will also need to register.

You can read more about the EWC here.

From 1 April 2015, the EWC website will be www.ewc.wales


Education Workforce Council news

Members of the Education Workforce Council

The 14 members of the EWC Council have just been announced. Seven members are directly appointed through the Welsh Government public appointments system and seven members are appointed following nomination from a range of stakeholders. Council members are appointed for a period of four years. The Council sets the strategic direction for the EWC, and is responsible for its governance.

 • Paul Croke
 • Isobel Davies
 • Roberto De Benedictis
 • John Griffiths
 • James Harris
 • Mark Isherwood
 • Angela Jardine
 • Joanne Morgan
 • Helen O’Sullivan
 • Kevin Pascoe
 • Hugh Pattrick
 • Jane Setchfield
 • Robert Townsend
 • Berni Tyler

 Click here to read the announcement from the Minister.

We’ll be adding more information about new Council members to the EWC news page www.gtcw.org.uk/ewcnews soon.


Forthcoming events

In preparation for the start of the EWC we have been meeting with stakeholders and presenting to new registrant groups. You can find out more about where we’ll be here.
We’d welcome an opportunity to meet and speak to more of our stakeholders to raise awareness of the planned changes. We already receive regular requests to make presentations or provide information at, for example:

 • INSET;
 • whole staff meetings;
 • teacher / headteacher meetings;
 • cluster group or subject meetings;
 • twilight sessions;
 • LA meetings / events.

If you are interested, please contact the Communications Team on 029 2046 0099 or email media@gtcw.org.uk


Induction,  Early Professional Development and the Masters in Educational Practice

Online Induction Profile
If you started Induction from September 2014 please make sure that you keep your Induction Profile up to date online, using your GTCW account.

NQT’s can login here.

School-Based and External Mentors can login here.


Registration

Teachers currently registered with GTCW
For those teachers who pay their renewal fees directly, instead of the usual fee renewal letters at the beginning of February, this year  we will be sending you an email setting out how to pay your renewal fee.  Check your record online here to make sure we have the correct e-mail address for you.

FE Lecturers being registered with the EWC from 1  April 2015
Look out for a letter from us at the end of February confirming that you will be registered with the new Council.  You will then be able to check and amend your personal record on the Register of Education Practitioners online.


Fitness to Practise

For dates of upcoming Professional Conduct and Competence Committee hearings, please click here
(Only those hearings which are to take place in the next 5 working days will be published)

For the outcomes of recent Professional Conduct and Competence Committee hearings, please click here
(Only the outcomes of those hearings where a disciplinary order was imposed will be published)

We are recruiting
We are looking for new members for Fitness to Practise panels from the Further Education sector. Click here for more information.


Consultations

We are currently consulting on a range of policies and procedures that need to be in place on 1 April 2015. We need your views.

Consultation on draft EWC Disciplinary Procedures and Rules click here.

Consultation on draft EWC Registration Rules click here.


Our Welsh language services

Did you know that you can:

 • Use Welsh when contacting us in person, by email, by letter and by telephone
 • Use Welsh to access and update your record on the Register of Qualified Teachers
 • Download and read all our publications in Welsh
 • Find statistics and statistical reports about the teaching profession in Wales available in Welsh

For more information you can read our statutory Welsh Language Scheme here

We'd appreciate any comments, suggestions and feedback on our Welsh Language provision, let us know, using this form.


Do you follow us on twitter? @GTCWales