De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 646 - 22 juli 2020

Zomerrust?

De zomermaanden leveren meestal wat minder nieuws op over het Groene Hart. Vandaar dat de eerstvolgende Groene Flits pas op 31 augustus zal verschijnen en niet al over 14 dagen. Dus even rust voor de opstellers van de Flits. Ook zijn er in de zomer minder activiteiten waar de betekenis van het Groene Hart of delen ervan centraal staat. Dat is door de corona-uitbraak natuurlijk al veel langer aan de gang. Ik merk dat het bij velen toch gaat kriebelen; de wens om weer samenkomsten te organiseren neemt toe. Lees verder op Stichting Groene Hart Foto: Hans Ketelaar, Molens Oud-Zuilen

Energie uit oppervlaktewater?

Stichting Groene Hart organiseerde op 4 juli een webinar over energie uit oppervlaktewater. Jurgen van der Heijden van het Netwerk Aquatermie en Inge van der Meer, wethouder van Kaag en Braassem, spraken vanuit hun ervaring over de (on)mogelijkheden van deze vorm van energie, het proces om een efficiënt netwerk op te zetten, de rol van de lokale overheid en de maatschappelijke voordelen. Kijk hier voor de webinar.

College Woerden tegen opsporing olie en gas

Het college van gemeente Woerden is tegen de mogelijke verlenging van de opsporingsvergunning naar koolwaterstoffen, zoals olie en gas, in onder andere de provincie Utrecht. In de provincie Utrecht vallen twaalf gemeenten binnen de opsporingsvergunning, waaronder een deel van gemeente Woerden. Gemeente Woerden blijft zich inzetten om olie- en gaswinning uit kleine velden op land tegen te gaan. In 2014 nam de gemeenteraad een motie tegen winning aan. De gemeente stemt hiervoor ook continu af met Stichting Laat Woerden Niet Zakken, buurgemeenten, de provincie en andere partners. Lees het hele persbericht op Gemeente Woerden

Gouda BovensteBesteBermbeheerder 2020

De gemeente Gouda is uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder van 2020. Al vele jaren worden veel bermen hier zodanig beheerd dat bloemen, en daarmee ook vlinders en andere bestuivers, goede leefomstandigheden hebben. André van Kleinwee is de verpersoonlijking van het goede bermbeheer van de gemeente Gouda: hij zet zich al bijna veertig jaar in voor de natuur, insecten en vlinders. De verkiezing BovensteBesteBermbeheerder 2020 is een initiatief van De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof Utrecht

Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 15 juli 2020 de gebiedsgerichte aanpak Stikstof voor de provincie Utrecht vastgesteld. Welke mogelijkheden zijn er om stikstof aan te pakken rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in onze provincie? Om antwoord op deze vraag te kunnen geven heeft de provincie in nauw overleg met haar partners de leidraad ‘gebiedsgerichte aanpak Stikstof in de provincie Utrecht’ opgesteld. Vandaag stelden Provinciale Staten deze leidraad vast. De aanpak bestaat uit drie sporen: het robuuster maken van de natuur met herstelmaatregelen, doorlopen van gebiedsprocessen en het versterken van innovatie en instrumentarium. Lees meer op Provincie Utrecht

Land van Ons

Land van Ons wil een kentering bewerkstelligen in het uitputten van grond en het verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan.Het is een tegenwicht en rustpunt in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan. De duurzame aanpak is (landbouw)grond verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap. De eerste aankoop van 21,3 ha veenweide in het Groene Hart bij Oude Ade is afgerond. De ligging van het perceel maakt het geschikt voor langjarig onderzoek. Land van Ons gaat nu voor de korte termijn plannen uitwerken en de belangstelling die er vanuit boeren is, verder in kaart brengen: Land van Ons

Vooroverleg PIP N207 Zuid van start

Het project N207 Zuid bestaat uit plannen om de Bentwoudlaan, de Verlengde Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan aan te leggen in Boskoop en Waddinxveen. De provincie bereidt een nieuw bestemmingsplan voor: het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de eerste versie is inmiddels klaar. De plannen gaan over het aanpassen en aanleggen van wegen, een ecologische verbindingszone, wandelpaden en fietspaden en worden van 2023 tot 2025 gerealiseerd. Medeoverheden, zoals gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om een reactie te geven en/of nieuwe inzichten op het concept ontwerp PIP officieel kenbaar te maken. Lees meer op Provincie Zuid-Holland

Zonnecollectief Lopikerwaard ontzorgt agrariërs

“Leg eerst de grote daken vol met zonnepanelen,” hoor je vaak als het over de energietransitie gaat. Veel ondernemers willen wel, maar weten niet hoe ze dit moeten aanpakken. Het Zonnecollectief Lopikerwaard helpt agrarische bedrijven in de regio hierbij, met steun van de provincie Utrecht. Inmiddels hielp het Zonnecollectief veertien bedrijven aan zonnepanelen op het dak. Maar er volgen er zeker meer. Lees meer over Zonnecollectief Lopikerwaard en over het starten van een collectief op Provincie Utrecht

Webinar over voedselbossen en agroforestry

Op 10 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht een Webinar Voedselbossen / Agroforestry voor boeren, particuliere grondeigenaren en initiatiefnemers van voedselbossen. De term voedselbos is breed en kent verschillende vormen. Agroforesty is een vorm die geïntegreerd kan worden in de bestaande landbouwsystemen. Op Voederbomen staat allerlei informatie over de toepassing van bomen en struiken op veehouderijbedrijven om zo verschillende functies op het boerenbedrijf goed te kunnen combineren, zie Natuur en Milieu Federatie

Analyse van debat over kringlooplandbouw

Er spelen allerlei problemen in en om de landbouw, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. In voorstellen voor oplossingen speelt kringlooplandbouw een belangrijke rol. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving bracht de Radboud Universiteit in een lezenswaardig rapport het debat hierover in kaart: welke aannames, waarden, normen en belangen liggen ten grondslag aan opvattingen over kringlooplandbouw. Onder de betrokken partijen overheersen de overeenkomsten. Lees het hele verhaal op Nature Today

Het kan wel

Esther van den Bor Wat gaan we anders doen?
Voor iedereen zijn de argumenten om pauze te nemen van het dagelijkse leven in deze Coronatijd anders. Sommigen zijn juist extra intensief bezig geweest. Omdat kinderen thuis waren, omdat videovergaderen vermoeiend is, omdat er naar nieuwe wegen van overleven moest worden gezocht. Anderen stonden wellicht min of meer gedwongen stil, omdat er geen werk mogelijk was, of omdat bezoeken en uitjes verboden waren. In de komende (vakantie)tijd is rust vinden nodig, maar ook evalueren en herijken is mogelijk. Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart