PPO Post, 21 mei 2015
Waar zijn de ambassadeurs?
Op 22 april was er een uitzending van Zembla over thuiszitters en de introductie van passend onderwijs. Op herkenbare wijze werden de problemen die kinderen ervaren bij het vinden van een passende onderwijsplek in beeld gebracht. Kinderen die graag naar school willen, maar waar maar geen oplossing voor lijkt te komen. Politici en deskundigen die zich voor de camera haasten te zeggen dat uiteraard ieder kind op school hoort en een goede onderwijsplek hoort te krijgen. En machteloze directeuren van scholen en samenwerkingsverbanden die moeten toegeven dat er voor deze kinderen maar moeilijk een pasklare oplossing is. Mismoedig concludeert de voice-over dat passend onderwijs geen soelaas biedt voor de 8.000 thuiszitters.
 
Al kijkend werd ik eerst wat moedeloos en toen toch wel een beetje opstandig. Natuurlijk is het aan alle kanten onacceptabel dat kinderen thuiszitten. Daar ben ik het volmondig mee eens. Maar het is belangrijk dat we inzien wat nu in gang is gezet. We zitten nog in een transitiejaar. In april waren we in Rotterdam bijvoorbeeld nauwelijks acht maanden bezig met de nieuwe werkwijze, waarbij de nadruk veel meer op ouderparticipatie en preventie ligt. Waarbij het samenwerkingsverband veel meer de rol krijgt van partner van de scholen en samen met ouders en het kind tot goede oplossingen komt. De Wet Passend Onderwijs biedt hier legio kansen voor.
 
Aangevraagde professionaliseringsgelden
Opnieuw hebben vier schoolbesturen die bij PPO Rotterdam zijn aangesloten een aanvraag gedaan voor professionaliseringsgeld. Het gaat om St. PCO H'berg-Schiebroek, Ver. Montessorischool Kralingen, Ver. GPO-WN en St. v. Brienenoordschool. Zij krijgen een bedrag toegekend van 12 euro per leerling.
De gelden zijn bedoeld voor het versterken van de basisondersteuning van de scholen en het verbreden en verdiepen van het aanbod in de schoolondersteuningsprofielen. Dit wordt bereikt vanuit een gerichte scholing van leerkrachten.
De verantwoording van de middelen dient uiterlijk op 1 augustus 2015 in het bezit te zijn van PPO Rotterdam en zal vervolgens via de externe nieuwsbrief van PPO Rotterdam worden gecommuniceerd. Op die manier is voor iedereen duidelijk waar het geld aan is besteed.
Wijziging procedure TLV voor schoolverlaters
Koers VO blijkt wettelijk gezien niet bevoegd een TLV af te geven op aanvraag van een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Het is alleen mogelijk een TLV af te geven als een vo- of vso-school dit bij het samenwerkingsverband aanvraagt.
De stappen die scholen reeds ondernomen hebben ter voorbereiding op een (eventuele) TLV aanvraag zijn wel degelijk zeer belangrijk en zinvol. De vo- of vso-school heeft de verzamelde informatie van de school van herkomst nodig om te bepalen welke (extra) ondersteuning een leerling nodig heeft en om eventueel een TLV aanvraag bij Koers VO te doen en zal de bao/sbo/so-school altijd om deze informatie vragen.
Op de website www.koersvo.nl vindt u vanaf heden de procedure zoals die nu geldt. Of klik hier voor de procedure en het overstapadvies.
Meivakantie 2016
Volgend schooljaar houdt PPO Rotterdam voor de meivakantie de periode 23 april t/m 8 mei 2016 aan.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl