PPO Post, 4 juli 2014
LGF-regeling
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering. Het bestuur van PPO Rotterdam heeft voor leerlingen met een LGF-indicatie die doorloopt tot na 1 augustus 2014 een overgangsregeling ingesteld. De LGF-middelen worden nog toegekend tot de oorspronkelijke indicatie afloopt (zolang de betreffende leerling nog aanwezig is op de school). Deze regeling geldt tot uiterlijk 1 augustus 2016.
De ambulant begeleiders die de rugzak-AB verzorg(d)en, worden vooralsnog niet overgenomen door PPO Rotterdam. De middelen gaan via PPO Rotterdam naar de betrokken scholen voor speciaal onderwijs (AB-diensten).
 
De ambulant begeleiders worden naar rato verdeeld over de negen onderwijsarrangeerteams. De specialistische ambulant begeleiders van cluster 3 worden ondergebracht in het specialistenteam en zijn beschikbaar voor alle onderwijsarrangeerteams.
Voor leerlingen die tot 1 augustus 2014 geen rugzak hadden kan het bevoegd gezag van de school een arrangement aanvragen bij het onderwijsarrangeerteam, zoals ambulante begeleiding.
Voor uitzonderingsgevallen waarin het arrangement wat PPO Rotterdam aanbiedt niet voldoende is kan het bevoegd gezag van de school voor maximaal 1 schooljaar (dus tot 2015-2016) middelen aanvragen bij PPO Rotterdam. Op onze website vindt u hierover meer informatie.
Ombudsman
Schooljaar 2014-2015 is een transitiejaar voor de invoering van passend onderwijs in Rotterdam. Om goede feedback te krijgen op processen die goed gaan en verbeterd kunnen worden is gekozen voor het instellen van een ombudsman. Een ombudsman is een onafhankelijke functionaris die oordeelt bij klachten over gedragingen van participanten van het samenwerkingsverband.
Bij deze persoon kunnen zowel scholen, ouders, besturen, medewerkers van PPO Rotterdam en externe partijen terecht voor feedback.
 
Het is de bedoeling dat de ombudsman op 1 oktober zijn/haar diensten op incidentele basis gaat aanvangen. Momenteel wordt er een geschikte ombudsman geworven. Indien u denkt iemand te kennen die geschikt zou zijn als ombudsman, dan kunt u deze persoon vragen zich te melden via info@pporotterdam.nl.
Uitwerking ondersteuningsplan deel 2
Op onze website kunt u enkele beleidsdocumenten downloaden. Het betreft:
Werkgroep gegevensoverdracht
In het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam wordt omschreven dat zowel scholen, als PPO Rotterdam en de jeugdhulpverlening daar waar het wettelijk mogelijk is met hetzelfde dossier werken. Het dossier wordt in principe beheerd door de school. Bekeken moet worden hoe dossiergegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden en hoe arrangementen aangevraagd kunnen worden bij het onderwijsarrangeerteam. Met deze onderwerpen houdt de werkgroep gegevensoverdracht zich bezig.
 
We wilden de werkgroep graag aanvullen met schooldirecteuren, die hun schoolbestuur vertegenwoordigen. Op deze manier hebben we ook input vanuit het werkveld. Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben vijf personen gereageerd. Heel fijn dat zij met ons willen meedenken! De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 8 juli 2014.
Zorgplan motoriek
Met de oprichting van PPO Rotterdam houdt het huidige aanbod van het zorgplan motoriek op. WSNS Rotterdam-Noord stelt momenteel €58.000,- beschikbaar aan de scholen voor het plan motoriek. Ook ontvangen de scholen IB-gelden à € 20,- per leerling. WSNS Rotterdam-Zuid doet dit niet. Het voorstel is omdat er verschillen zijn tussen WSNS Rotterdam-Noord en -Zuid de besteding van deze gelden niet meer op deze wijze in te zetten, maar mee te nemen op basis van onderwijsbehoeften in het onderwijsarrangeerteam en de onderwijsarrangementen. SCOOR blijft het zorgplan motoriek aanbieden. Alleen komt de volledige bekostiging nu voor rekening van de school. Indien u gebruik wilt blijven maken van het zorgplan motoriek dan kunt u dit aangeven bij Monique de Sterke (m.desterke@wsns3701.nl).
BOS en HEI
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de continuering van de tussenarrangementen. Ook de taxivergoeding valt hieronder. Deze wordt het komende schooljaar gecontinueerd zoals voorheen.
In deze nieuwsbrief:
LGF-regeling
Ombudsman
Uitwerking ondersteuningsplan
Werkgroep gegevensoverdracht
Zorgplan motoriek
BOS en HEI
ICT
Opstartdagen
ICT
Met de overgang naar PPO Rotterdam moet er ook qua IT het een en ander geregeld worden. De afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd met verschillende ICT-leveranciers waaronder de huidige leveranciers van WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid.
Tijdens de zomervakantie wordt het project opgestart zodat in ieder geval na de zomervakantie alle medewerkers over een PPO Rotterdam e-mailadres beschikken. Na de zomervakantie wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van onze medewerkers. Tot die tijd is iedereen gewoon nog op de WSNS e-mailadressen bereikbaar.
Opstartdagen
De eerste werkweek na de zomervakantie wordt een zogenaamde opstartweek. Er worden tijdens die week allerlei activiteiten gepland voor de medewerkers van PPO Rotterdam om elkaar en de organisatie beter te leren kennen. In de week van 1 tot en met 5 september zijn wij bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 010-2150126 en info@pporotterdam.nl. Het kan helaas voorkomen dat de individuele medewerkers wat minder goed bereikbaar zijn.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl