WETGEVING 19 mei - 1 juni 2017
Bijdrage Begrotingsfonds voor  juridische tweedelijnsbijstand procedures RvS en RvVB

Oprichting nationaal register voor gerechtsdeskundigen en nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Vaststelling deontologische code beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken


Vaststelling deontologische code gerechtsdeskundigen

Horen van minderjarigen – modellen van informatieformulier

Wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis

Wet betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken

Identificatie-procedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten"


Vereenvoudigd derdenbeslag inzake inkomstenbelastingen en btw

Minimumbedrag om onder wet betaalde sportbeoefenaars te vallen
  

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2017
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2017, BS 31/05/2017, bl. 60522
 

PUBLIEK RECHT

Decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd
12 MEI 2017. - Decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd, BS 31/05/2017, bl. 60393

OMGEVINGSRECHT

Integraal waterbeleid - Watertoets
15 MEI 2017. - Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, BS 29/05/2017, bl. 59882

Omgevingsvergunning – omgevings-loket en uitwisselingsplatform
19 MEI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevings-loket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn, BS 30/05/2017, bl. 60149

Intrekking ‘boskaart’
22 MEI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende intrekking van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de criteria en de multicriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek, BS 31/05/2017, bl. 60397

GEZONDHEIDSRECHT

Wet betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
7 MEI 2017. - Wet betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, BS 22/05/2017, bl. 58619
 

GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Bijdrage Begrotingsfonds voor  juridische tweedelijnsbijstand procedures RvS en RvVB
26 APRIL 2017. - Wet houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, BS 22/05/2017, bl. 58610

Horen van minderjarigen – modellen van informatieformulier
28 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22/05/2017, bl. 58613

Oprichting nationaal register voor gerechtsdeskundigen en nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
19 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, welk ik u overmaak voor de bekendmaking ervan, BS 31/05/2017, bl. 60290

Vaststelling deontologische code beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aangesteld in toepassing van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, BS 31/05/2017, bl. 60297

Vaststelling deontologische code gerechtsdeskundigen
25 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 31/05/2017, bl. 60300
 

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT


Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS  24/05/2017, bl. 59458


FINANCIEEL RECHT

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 19/05/2017, bl. 57900.


Hypothecaire kredieten - rentevoeten

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en kredietdiensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht, BS 22/05/2017, bl. 58754

STRAFRECHT

Wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis
23 MAART 2017. - Wet inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis, BS 19/05/2017, bl. 57946.

Wet betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken
22 MEI 2017. - Wet betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken, BS 23/05/2017, bl. 59142

Identificatie-procedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Intervenanten
17 MEI 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatie-procedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Intervenanten », BS 31/05/2017, bl. 60295


FISCAAL RECHT


Vastlegging model aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2017
22 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2017, BS 31/05/2017, bl. 60309

Vastlegging model aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2017
22 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2017, BS 31/05/2017, bl. 60331

Vastlegging model aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017
23 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017, BS 31/05/2017, bl. 60355

Kastickets horecasector – fiscale geldboeten
11 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector, BS 01/06/2017, bl. 60585

Vereenvoudigd derdenbeslag inzake inkomstenbelastingen en btw
11 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector, BS 01/06/2017, bl. 60585

 
SOCIAAL RECHT

Minimumbedrag om onder wet betaalde sportbeoefenaars te vallen
17 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 30/05/2017, bl. 60134

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

23 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 01/06/2017, bl. 60619

Wijziging sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen
23 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen, BS 01/06/2017, bl. 60622

Wijziging loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
23 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, bl. 60625

Aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers
22 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers, BS 01/06/2017, bl. 60627
 

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT


Instemming Overeenkomst sociale zekerheid tussen België en Tunesië
9 SEPTEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2013, BS 23/05/2017, bl. 58943

Insteming Protocol voor toetreding van Montenegro tot Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
22 DECEMBER 2016. - Wet houdende instemming met het Protocol voor de toetreding van Montenegro tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 19 mei 2016, BS 23/05/2017, bl. 58960

Instemming Benelux-Verdrag grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie

30 MAART 2017. - Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014, BS 23/05/2017, bl. 58963

 

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


 
2017-068


01-06-2017

Prejudiciële vragen
Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (art. 14)

Geen schending

Rolnummer(s): 6442 • 6443
Brandweerdiensten - Vaststelling door de gouverneur van het bedrag van de bijdrage ten laste van de gemeenten voor de brandweerdiensten - Interpretatieve bepaling
2017-067


01-06-2017

Prejudiciële vraag
Programmawet van 2 augustus 2002 (art. 48 en 207)

De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof

Rolnummer(s): 6427
Sociale zekerheid - Compensatiebijdrage - Autonome overheidsbedrijven
2017-066


01-06-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales (art. 26)

Schending (als art. 26 aldus wordt geïnterpreteerd dat het elke vorm van belasting van de intercommunales, met betrekking tot commerciële activiteiten die rechtstreeks concurreren met de privésector, uitsluit)

Rolnummer(s): 6384
Intercommunales - Fiscaliteit - Uitsluiting van elke vorm van belasting - Commerciële activiteiten die rechtstreeks concurreren met de privésector
2017-065


01-06-2017

Prejudiciële vragen
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 171, 6°, tweede streepje, zoals het van toepassing was op de aanslagjaren 2010 en 2011)

Schending of geen schending (in de interpretatie dat art. 171, 6°, tweede streepje, van WIB 1992, zoals het van toepassing was op de aanslagjaren 2010 en 2011, vereist of niet vereist dat de niet-tijdige betaling toe te schrijven is aan een fout of een nalatigheid vanwege de overheid opdat de belastingplichtige een afzonderlijk belasting kan genieten van de baten van vrije beroepen die niet tijdig zijn betaald door toedoen van een overheid) - Geen schending (in zoverre de in het geding zijnde bepaling geen verschil in behandeling instelt tussen de advocaat die een vergoeding ontvangt wegens prestaties van juridische tweedelijnsbijstand die gedurende een periode van meer dan twaalf maanden zijn verricht terwijl hij ingeschreven was op de lijst van de stagiairs van de Orde van advocaten, en de advocaat die zulk een vergoeding ontvangt voor prestaties die zijn verricht na zijn inschrijving op het tableau van de Orde van de advocaten) - De tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 6304 behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6304 • 6308
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Berekening van de belasting - Bijzondere belastingstelsels - Afzonderlijke aanslagen - Baten die betrekking hebben op gedurende een periode van meer dan 12 maanden geleverde diensten, die door toedoen van de overheid niet zijn betaald in het jaar van de prestaties en die in eenmaal zijn vergoed - Vergoedingen ontvangen door een advocaat voor prestaties die in het kader van de juridische bijstand zijn verricht - 1. Advocaat ingeschreven op de lijst van de stagiairs of op het tableau van de Orde van de advocaten - 2. Fout of nalatigheid vanwege de overheid


RECHTERLIJKE ORDE

BS 19/05/2017
Vacante betrekkingen assistenten administratieve ondersteuning griffies en parketten -  Erratum BS 27/04/2017

BS 22/05/2017
Benoemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen
Hoge Raad voor de Justitie. – Benoeming lid niet-magistraat van het Nederlandstalige college
Rechtbank van koophandel te Leuven
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het arbeidshof Antwerpen

BS 23/05/2017
Politierechtbank te Leuven

BS 24/05/2017
Vacante betrekkingen raadsheren in het hof van beroep en arbeidshof - substituten procureur-generaal bij het hof van beroep - rechters in de rechtbank van eerste aanleg - substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket - rechters in de arbeidsrechtbank - substituten-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat - rechters in de politierechtbank  - vrederechters

BS 29/05/2017
Aanwijzing eerste advocaat-generaal hof van beroep te Gent – aanwijzing eerste substituten-procureur des Konings bij het parket te Brussel – aanwijzing eerste substituten-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde

BS 31/05/2017
Benoemingen parket Luik en Brussel
Vacante betrekking. – Erratum BS 24/05/2017 substituut procureur-generaal te Brussel

BS 01/06/2017
Aanwijzing leden commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage