Het werk van Samen Succes rust op drie pijlers:

 • het verbeteren van faciliteiten van scholen in Pokot
 • het verlenen van onderwijsbeurzen
 • het geven van voorlichting, vooral over de gevaren van meisjesbesnijdenis, het belang van onderwijs en gezinsplanning.

Deze activiteiten gaan goed samen en versterken elkaar.
We konden dankzij sponsoren en donateurs het afgelopen jaar veel onderwijsprojecten uitvoeren, waarmee we inwoners van Pokot kansen konden bieden. Ook was ons lokale team Ghomicho zeer actief met het geven van voorlichting en selecteerde het kandidaten voor onderwijsbeurzen. De aardverschuivingen door zware regenval aan het eind van het jaar 2019 maakten grote indruk, vanwege het verwoestende karakter en de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Omdat deze middenin ons werkgebied plaatsvonden, is Ghomicho nauw betrokken bij het inventariseren van de nood en het bieden van oplossingen.

 
 

In het kort
Deze projecten hebben we de afgelopen anderhalf jaar met uw hulp kunnen uitvoeren:

 • klaslokalen en meublilair voor Peota en Sapoyi
 • afbouw van 2 lokalen in Kapsoo
 • 20 bedden en 40 matrassen per school voor de lagere scholen in Wakor, Parkino en Sangat
 • voedselhulp vanwege droogte in Masol via scholen in Poghoi, Katinot, Wakor en Ptakou
 • stafgebouwtje in Taloon
 • leermiddelen voor een lagere school in Mariny
 • 25 bedden en 50 matrassen voor de lagere school in To’osikirio
 • waterprojecten in Karembana en Poghoi
 • stafgebouw voor de lagere school van Cheptem
 • 2 klaslokalen voor nieuw opgerichte middelbare school in Sangat
 • klaslokaal voor de lagere school van Runo
 • voorlichtingsbijeenkomsten over de gevaren van meisjesbesnijdenis, het belang van onderwijs en gezinsplanning
 • verstrekken van onderwijsbeurzen

Verder in deze nieuwsbrief:
- Toelichting op de projecten
- Verwoestende aardverschuivingen
- Overdracht van de Keringet Winners Girls Highschool
- Nieuwe samenstelling bestuur
- Financieel jaarverslag
- Colofon

In 2020 gaan wij op dezelfde voet door. Wilt u zien welke projecten wij dit jaar graag ondersteunen?
Kijk op onze site www.samensucces.com bij 'Wat onze plannen zijn'


TOELICHTING OP DE PROJECTEN


Klaslokalen en meubilair in Peota en Sapoyi
september 2018
Peota en Sapoyi zijn gemeenschappen gelegen tussen Mbara en de heilige Mount Mtelo. Er wonen veel schoolgaande kinderen, maar er waren nauwelijks faciliteiten bij de kleine schooltjes die daar zijn gesticht. De kinderen kregen buiten les.
We hebben met een donatie van Local Heroes vier klaslokalen van golfplaten kunnen bouwen. Ook heeft de lokale timmerman (Recha, die ook heeft meegebouwd aan de Mbaraschool) met deze donatie tafels en bankjes voor de kinderen gemaakt, evenals schoolborden. Nu krijgen honderden kinderen les in een behoorlijk klaslokaal. Overigens was het nog een hele klus om de spullen op de juiste plaats te krijgen: met elke tafel en bank moest een uur worden gelopen.


Nieuwe klaslokaal in Peota

Nieuwe lerarentafels in Peota en Sapoyi


Lokalen in Kapsoo, bedden in Wakor, Parkino en Sangat
voorjaar 2019
Kapsoo is een dorp gebouwd op een richel boven Marin, met uitzicht over de valleien van Mbara. Er was een begin gemaakt met de bouw van 2 klaslokalen. Hard nodig, omdat het op die richel altijd waait. Een probleem: er was niet genoeg geld. Samen Succes heeft ervoor gezorgd dat de lokalen alsnog werden afgebouwd. Omdat de school per auto niet bereikbaar is, moesten ezels cement en ander bouwmateriaal naar Kapsoo brengen. Maar het is gelukt. Eindelijk zijn de klaslokalen in gebruik genomen en kunnen meer kinderen naar school.


De lokalen krijgen nieuwe daken


Ezels bezorgen de bouwmaterialen in Kapsoo


Aan de scholen in Wakor, Parkino en Sangat hebben we elk 20 bedden en 40 matrassen geleverd. Hierdoor kunnen meisjes die van ver komen op school overnachten, met alle voordelen van dien: minder reistijd, minder gevaar onderweg, meer tijd voor huiswerk. De schoolresultaten blijken hierdoor te verbeteren. Bovendien kan de school zo dienen voor opvang van meisjes die tijdens het ‘besnijdenisseizoen’ niet naar huis durven. Ruth, Charles en Simon maakten van deze feestelijke gebeurtenis direct gebruik om openlijk te spreken over de gevaren van meisjesbesnijdenis en het belang van scholing.
Met dank aan onze sponsoren, waaronder Local Heroes en Een Aarde.


Bedden en matrassen voor Parkino, Wakor en Sangat


Leerlingen in Wakor dragen de nieuwe matrassen naar hun school


Ruth praat met leerlingen en ouders en deelt bandjes tegen meisjesbesnijdenis uit


Noodhulp voor Masol
voorjaar 2019
In de Masol heerst droogte. De scholen van Poghoi, Katinot, Wakor en Ptakou, gelegen in een zeer droog gebied, merkten dat direct: de leerlingen bleven thuis. Net als een half jaar eerder. Ons lokale team zag de ernst van de situatie en trok aan de bel. Simon, Ruth en Charles hebben een goede prijs onderhandeld voor mais en bonen, transport geregeld en de zakken afgeleverd bij de scholen. De leerlingen ontvangen er een maaltijd per dag en kunnen weer onderwijs volgen.


Leerlingen in Katinot krijgen op school een maaltijd


Leerlingen in Poghoi zijn blij met de mais en bonen


Stafgebouwtje in Taloon
mei 2019
Een van de meest afgelegen gehuchten in de Mbaravallei is Taloon. Er is een nieuw schooltje gestart, zodat leerlingen minder ver hoeven te lopen. Omdat er geen geld voor een stafgebouw was, heeft Samen Samen met hulp van sponsoren een eenvoudig stafgebouw laten neerzetten, gemaakt van golfplaten. Bij gebrek aan een weg werd cement voor de vloer vervoerd per ezel, de golfplaten op de rug van de bewoners, die ook de fundering groeven en zand aanleverden. Zo bleef het gebouwtje betaalbaar.


Het stafgebouw van Taloon


Leermiddelen voor een lagere school in Mariny
september 2019
Een kleine school in Mariny, nabij Mbara, heeft voor 600 euro vier schoolborden, schoolboeken, leesboeken, schrijfwaren, voet- en volleyballen en andere leermiddelen aangeschaft. Met dank aan een sponsor.


Mariny Junior Academy, gelegen op de pas richting Mbara


Bedden en matrassen voor To’osikirio
november 2019
Dankzij sponsor Care4Care hebben we een school in To’osikirio, in de Masol Hills, kunnen ondersteunen met 25 bedden en 50 matrassen voor het slaapgebouw. De (loop)afstanden naar school zijn groot in dit gebied. Door het ingerichte slaapgebouw hoeft dit geen belemmering meer te zijn om toch onderwijs te volgen. De meisjes kunnen nu blijven overnachten, met alle voordelen van dien: meer tijd voor huiswerk, minder onderweg, minder risico’s. Ruth, Simon en Charles hebben bij de feestelijke overhandiging van de bedden met de gemeenschap gepraat over de gevaren van meisjesbesnijdenis, het belang van onderwijs en aanverwante zaken. Het schoolhoofd ondersteunde deze boodschap. De bijeenkomst was zeer goed bezocht.


Moeders tijdens een bijeenkomst vanwege de overhandiging van de bedden


Meisjes vieren de nieuwe bedden, Ruth speecht


Waterprojecten in Karembana en Poghoi
december 2019
Hoog in de bergen van Sekerr, boven Mbara, ligt Karembana. We hebben een project uitgevoerd om de plaatselijke school en gemeenschappen van schoon drinkwater te voorzien door een pijpleiding aan te leggen vanaf een bron in de bergen naar Karembana. Dit kan de gezondheidssituatie van de bewoners en leerlingen sterk verbeteren. Mensen hoeven hierdoor minder ver te lopen naar waterbronnen en leerlingen kunnen meer tijd besteden aan het schoolwerk. Ongeveer 200 huishoudens en 120 leerlingen van de school kunnen hier hun voordeel mee doen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat naburige gemeenschappen ook gebruik gaan maken van deze bron via de grote watertank bij de school. De lokale gemeenschap heeft geholpen met het realiseren van dit project, Terry Hummerston heeft het ter plaatse gecoördineerd namens onze stichting.

In Poghoi, ook in Sekerr, had men ooit een waterleiding vanaf een bron, inclusief watertank, maar deze waren in het ongerede geraakt, omdat er geen onderhoud werd gepleegd. Terry heeft samen met de gemeenschap dit waterpunt hersteld. Beide projecten zijn mogelijk gemaakt door een sponsor.


Waterproject in Karembana


Terry en het watercomité van Karembana controleren de bron


Het veel gebruikte waterpunt in Poghoi


Sponsoren voor slaapgebouw Ngoyomwo
december 2019
In de Mbarravallei ligt Ngoyomwo. Het dorp ligt hoog in de bergen, ver van de doorgaande weg. Op school zitten ongeveer 475 leerlingen verdeeld over acht groepen. Voorlichting door de lokale projectmedewerkers van onze stichting heeft eraan bijgedragen dat het aantal meisjesbesnijdenissen aanzienlijk is gedaald en het belang van onderwijs wordt erkend. Door de afgelegen ligging van Ngoyomwo is het belangrijk deze zaken onder de aandacht te blijven brengen. De lokale gemeenschap heeft ons om steun gevraagd bij hun wens de lagere school in dit dorp uit te breiden met een slaapgebouw. Hier zullen oudere meisjes uit klas 7 en 8 overnachten. Gelukkig hebben wij twee sponsoren bereid gevonden de kosten van de bouw op zich te nemen.

Stafgebouw voor de lagere school van Cheptem opgeleverd
december 2019
In september gaf het Unesco Centrum Nederland ons groen licht om een stafgebouw te laten bouwen voor Cheptem Primary School. Het stafgebouw is inmiddels met behulp van de lokale bevolking en ook andere donateurs van Samen Succes gerealiseerd. Het bestaat uit een docentenkamer, een bibliotheek en een ruimte waar leerlingen hun huiswerk kunnen maken. De school is er erg blij mee.
De uitvoering van het project is begeleid door ons lokale team, in het bijzonder door Joseph Lonyang. Hij heeft de bouw gecoördineerd en zelf timmerwerk verricht. De gemeenschap heeft bijgedragen door werk voor de fundering uit te voeren. In januari 2020 start het nieuwe schooljaar en zullen hoofdleraar, docenten en leerlingen het gebouw daadwerkelijk in gebruik nemen. Met dank aan Unesco Centrum Nederland (www.unescocentrum.nl) en andere donateurs.Graafwerkzaamheden voor de fundering


Het stafgebouw van Cheptem is klaar


Twee klaslokalen Sangat Secondary School opgeleverd
december2019
Stichting Local Heroes zet zich samen met onze stichting in voor scholen in Pokot. Sammy Rongo, een van de oprichters van onze stichting, was tijdens zijn actieve hardloop carrière een Local Hero, vandaar deze betrokkenheid. Stichting Local Heroes heeft de bouw van twee klaslokalen voor de net opgerichte middelbare school van Sangat mogelijk gemaakt. Deze school ligt in de Masol Hills, een gebied waar nomaden leven.
Naast Sammy heeft Simon Limangole van ons lokale team zich erg ingezet voor dit project. Behalve de coördinatie en controle van de bouw, heeft hij veel informatie aangeleverd voor onze sponsor, die voor dit project samenwerkt met een middelbare school uit Den Haag. Zo kan tussen de leerlingen van beide middelbare scholen een uitwisseling van ervaringen en ideeën op gang komen. Namens Sangat Secondary School hartelijk dank aan Local Heroes.


Leerlingen in Sangat verzamelen stenen voor de fundering


Een schilder legt de laatste hand aan de klaslokalen in Sangat


Klaslokaal Runo opgeleverd
december 2019
In Runo, ook in de Masol, staat een school met bijna 500 leerlingen. Door corruptie tijdens de bouw (besparing op fundering) zijn klaslokalen ingestort. Renovatie was moeilijk, omdat het probleem in de fundering zit. Wij hebben besloten deze school te ondersteunen met de bouw van een nieuw klaslokaal, in de hoop dat andere geldschieters dit voorbeeld zullen volgen. Het lokaal staat nu en kan in het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen. Met dank aan Wings of Support.


Stafgebouw Runo Primary School


Voorlichtingsbijeenkomsten
najaar 2018 en 2019
Ons lokale team Ghomicho is in de laatste maanden van een jaar, tijdens het ‘besnijdenisseizoen’ altijd zeer druk met het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten. Telkens komen zowel de gevaren van meisjesbesnijdenis, het belang van onderwijs en mogelijkheden voor gezinsplanning aan de orde. Ruth stuurde ons een overzicht van haar werkzaamheden, we noemen er hier enkele. Naast de grote plenaire bijeenkomsten die ze samen met Simon, Charles en ook Sammy houdt, zoekt zij veel mensen op. Zo spreekt ze met besnijdsters, bijv. in Lomut. Dat vindt ze spannend en ze meldt dan ook trots dat ze de goede toon te pakken had tijdens een driedaagse bijeenkomst. Ze probeert de besnijdsters te motiveren andere inkomstenbronnen te vinden, zoals het houden van geiten. Op uitnodiging woont ze een grote bijeenkomst bij van lokale leiders in Wei Wei om haar aanpak uit te leggen. Ze bezoekt een jongerenkamp in Sangat, praat met ouders die haar persoonlijk vragen willen stellen, gaat voor bij diverse seminars. Ghomicho heeft op verzoek beleidsmakers advies gegeven over de ontwikkeling van gemeenschappen in Pokot. Op de lokale radio heeft Ghomicho verteld over de werkzaamheden en aanpak.
Ruth is er trots op dat haar positie als voorlichtster in Pokot wordt erkend. Ze krijgt waardering voor het zware en vaak ook spannende werk dat zij verricht en waarvoor zij maanden van huis is. Haar verhalen motiveren ons om sponsoren te benaderen.


Charles tijdens een bijeenkomst in Cheriloyon


Ghomicho aan het werk


Verstrekte onderwijsbeurzen 2019
december 2019
In 2019 hebben wij 65 studenten een beurs gegeven, waarvan 15 naar aanleiding van de aardverschuivingen. Wij hebben hieraan ongeveer € 14.000 euro besteed, gemiddeld ruim € 200 euro per student. Studenten betalen een deel van de opleiding zelf, of met behulp van hun gemeenschap. Vaak gaat het om weeskinderen of kinderen uit een eenoudergezin. Simon, Charles en vooral Ruth van Ghomicho spelen een belangrijke rol in het selecteren van kandidaten voor een beurs.

Zij verifiëren en beoordelen achtergronden en noodzaak, regelen e.e.a. met de scholen en inventariseren de resultaten van de studenten. Met een beurs kunnen de studenten hopen op vooruitgang en werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun gemeenschap. Met dank aan onze sponsoren.
De tweelingbroers Emmanuel Lokite en Zablon Lisoreng (zie foto hiernaast), uit een gezin met 10 kinderen waarvan de ouders zijn overleden, kunnen studeren dankzij een beurs. Dit jaar studeren deze jongens uit Kokwotendwo af op de Tambach Teachers College In Marakwet County.
 Beursstudentes van Mbara Secondary School met hoofdlerares Maximilia


VERWOESTENDE AARDVERSCHUIVINGEN


december 2019
In het noordwesten van Kenia zijn tientallen mensen omgekomen door landverschuivingen als gevolg van zware regenval. De verwoestingen zijn groot. Veel gebieden in de Masol zijn nauwelijks bereikbaar vanwege weggeslagen bruggen en ondergelopen wegen. Landelijke en lokale overheden hebben reddingsoperaties opgezet, het Keniase Rode Kruis probeert de eerste nood te lenigen, zoals bergen van de lichamen, uitdelen van tenten voor mensen die hun huis vernietigd zagen, verspreiden van voedselpakketten voor de eerste dagen, opruimen van kadavers enz.
Deze ramp speelt zich af in ons werkgebied. Ons lokale team rapporteert bijv. over de situatie in Temow, nabij Mbara. Veel families zijn hier dakloos geraakt, akkers zijn verwoest door modderstromen, vee is omgekomen. In Tamkal, waar de Riftvallei op z'n smalst is, is o.a. het slaapgebouw van de school door een aardverschuiving geraakt, het gebouw en 100 stapelbedden zijn verloren gegaan. Onder de vele slachtoffers bevinden zich ook ouders van leerlingen van de scholen die wij ondersteunen. Bijkomend probleem is dat voor de wezen dan wel kinderen uit gezinnen waarvan de kostwinner is omgekomen, geen geld beschikbaar is om ze in januari aan het volgend studiejaar te laten beginnen. Hiervoor vraagt het team ons om ondersteuning via beurzen. Gelukkig hebben wij een sponsor bereid gevonden deze leerlingen te ondersteunen.
Het team inventariseert waar we ondersteuning kunnen bieden en stelt binnenkort de prioriteiten vast.


Aardverschuiving in Temow

Een modderstroom heeft de oogst vernield   Een aardverschuiving heeft een slaapgebouw in Tamkal verwoest


De brug bij Sigor is weggeslagen

>terug naar inhoud>


OVERDRACHT KERINGET WINNERS GIRLS HIGHSCHOOL


Wij hebben in het najaar van 2018 besloten de Keringet Winners Girls Highschool over te dragen aan de gemeenschap. Dit was altijd al ons plan en we vonden dat de tijd er rijp voor was. Streefdatum was om de school per 1 januari 2019 over te dragen aan de eigenaren van de grond waarop de school is gebouwd, in het bijzonder aan Michael Kipngeno. Hij is nu manager op een college en wil de school graag voortzetten. Hij is hiervoor ook gekwalificeerd.
De overdracht ging moeizamer dan we hoopten en dachten. De huidige manager van de school wilde, ondanks eerder gemaakte afspraken, niet meewerken aan de overdracht. In overleg met betrokkenen en o.a. het Ministerie van Educatie hebben we gezocht naar een goede oplossing.
Wij hebben in de zomer de gebouwen al aan de grondeigenaren overgedragen en ons teruggetrokken als bestuursleden van de school. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal Michael Kipngeno het management en de registratie van de school vernieuwen, dit in overleg met het Ministerie.
Samen Succes is niet meer verantwoordelijk voor de school. Wel hebben we afgesproken dat we ervoor openstaan bij de school betrokken te blijven, want natuurlijk dragen we de school een zeer warm hart toe. We zijn trots op alle prestaties die de studentes de afgelopen jaren hebben behaald, zowel op leergebied als bij het hardlopen. We willen alle sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit bijzondere project, dat meisjes met talenten kansen bood om zich te ontwikkelen. Het was een ambitieus project vol uitdagingen en we koesteren de vele goede herinneringen. We zullen de gouden race van Faith Kipyegon tijdens de Olympische Spelen in Rio nooit vergeten. Wij wensen Michael veel succes met zijn school!


Faith Kipyegon wint goud op de Olympische 1500 meter van Rio

>terug naar inhoud>


NIEUWE SAMENSTELLING BESTUUR

Voor Piet betekent het overdragen van de KWGH (zie bericht hierboven) het einde van zijn actieve betrokkenheid bij Samen Succes. Piet heeft zich vele jaren van zijn leven actief ingezet voor Samen Succes. Nu verblijft hij regelmatig op de Baraka Farm van Phyllis Keino, alwaar zijn betrokkenheid bij Kenia ooit begon. Hij is er een junior camp voor atleten begonnen, i.s.m. Global Sports en wellicht ook Local Heroes. Piet blijft dus betrokken bij de atletiek, maar treedt terug als voorzitter van Samen Succes en wordt erelid van ons stichtingsbestuur. We bedanken hem van harte voor al zijn inzet. Zonder Piet had Samen Succes niet bestaan, we zullen hem missen! Veron was vooral betrokken bij de meisjesschool, maar hij wil zich gelukkig blijven inzetten voor onze stichting.
Ons bestuur krijgt nu een nieuwe samenstelling. Wim Vosman treedt toe tot het bestuur, als penningmeester. Kees de Meij was de laatste tijd al bij onze stichting betrokken, maar zal zich nu als bestuurslid vooral op de fondsenwerving richten. Petra wordt voorzitter, Margriet secretaris.

>terug naar inhoud>


FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019Het saldo op de bankrekening is grotendeels geoormerkt voor toegezegde projecten die in 2020 (verder) worden uitgevoerd.

>terug naar inhoud>


COLOFON


De stichting heeft als doel het ondersteunen van kansarme regio’s in de Riftvallei, met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

bestuur
voorzitter: Petra Munneke
secretaris: Margriet Jeninga
penningmeester: Wim Vosman
bestuurslid: Kees de Meij
ereleden: Piet de Peuter en Veron Lust

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
tel: 020 4185663
schip Chateauroux,
Javakade 73,
1019 SZ Amsterdam
www.samensucces.com

giften
IBAN NL81 INGB 0009523574 t.n.v. Samen Succes in Amsterdam

>terug naar inhoud>


 
www.samensucces.com Volg ons ook op Facebook
 
   
 
 
  opmaak: Kees Reniers: info@keesreniers.nl  
     
s