'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

10 januari 2020
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
Doop van de Heer - A-jaar 2020.
"Een frisse duik"
 
Jes. 42,1-4.6-7  -  Hand. 10,34-38  -  Mt. 3,13-17
"Ook jij bent mijn kind, zegt God"
Toen ik gedoopt werd,
heb je mij dezelfde
liefdesverklaring toegefluisterd
als toen bij Jezus, God:
'jij bent mijn kind,
van wie ik heel veel hou
en in wie ik vreugde vind'
Van kop tot teen
heb je me toen
ondergedompeld
in jouw vriendschap.
 
Helaas is dat in mijn leven
niet altijd te zien!
Laat mij daarom opnieuw
met heel mijn hart
geloven in jouw liefde.
En help mij
om het stukje aarde
waarop ik leef
steeds meer hemels te maken.
 
Jes. 42,1-4.6-7 — "Dit is mijn dienaar"
 
Zo spreekt de Heer: “Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: mijn geest stort Ik over hem uit, gerechtigheid laat hij stralen over de volken. Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat verheft hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen. Onvermoeid en ongebroken zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren: de verre kusten zien uit naar zijn leer. Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid, Ik neem u bij de hand en waak over u en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond en tot een licht voor de volken. Blinden zult Gij de ogen openen, gevangenen uit hun kerker bevrijden en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”
Hand. 10,34-38 — "Deze is de Heer van allen"
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is. Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden toen Hij door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde: Deze is de Heer van allen. Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen, die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem.”
 
Mt. 3,13-17  — "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde"
In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” Jezus antwoordde: “Laat het nu zijn; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”
"Een frisse duik"
De eerste week van het nieuwe jaar was ik aan de Belgische kust. Ik ontmoette er iemand die het op nieuwjaarsdag had aangedurfd een nieuwjaarsduik in zee te nemen. De man zei me: “zoals veel mensen dat doen op 1 januari, wilde ik dat dit jaar ook eens riskeren. Het was geweldig. Het oude jaar voorbij, alles afgespoeld, ondergedoken en weer overeind, tintelend en fris, als een nieuwe herboren mens eruit komen. Een nieuw jaar, een nieuwe toekomst tegemoet. Het gaf me nieuwe energie”.
 
De doop van Jezus in de Jordaan was ook zoiets. Een onderdompeling in dat frisse water midden de bloedhete dorre droge woestijn. Onderduiken en weer boven komen. Herboren uit dat water dat nieuw leven geeft. Dat water zo onmisbaar, zo kostbaar, zo sprankelend. "Gods Geest zweefde over de wateren", staat er aan het begin van het boek der schepping. Gods Geest daalde neer over Jezus, staat er in het evangelie. Jezus, vol van Gods Geest, zoals hij wordt genoemd: 'liefste zoon van God, een man naar Gods hart'. Een mooiere naam is er niet. Een betere mens was er niet. Jezus van Nazareth: Gods geliefde. Menselijk evenbeeld van God. Een menselijk hart vol van Gods liefde.
 
Zo'n nieuwjaarsduik in de zee, zo'n doop in de Jordaan, je kan die zien als lieflijke, idyllische rituelen. Zoals de doop van een baby. Dat kan een mooie viering zijn. De jonge ouders hebben een keurig en kleurrijk boekje gemaakt. Er is stemmige muziek. Een kind draagt iets voor. Iedereen staat lachend en blij rond de doopvont. De doopheer spreekt mooie beloftevolle woorden. Iedereen is gelukkig met het nieuwe leven.
 
Maar welk leven zal dat zijn? Een echt christelijk, evangelisch leven? We kennen het antwoord. Meestal heeft zo'n doop weinig of geen impact op het leven. Niet op dat van het kind, noch op het leven van de ouders. Het kind zal zijn doopbeloften hernieuwen. Ook weer als kind. En alle christenen die met Pasen naar de paasviering gaan hernieuwen hun doopbeloften. Maar laten we wel wezen. Een bewuste, ingrijpende ‘herdoop’ als hergeboorte is ook dat niet. Dat is voor de meeste gelovigen geen begin van een nieuw leven met verregaande consequenties. Het is gewoon een onderdeel van de paasliturgie dat vroom wordt ondergaan.
 
De doop van Jezus was wel eventjes anders! Het was het begin van zijn openbaar leven. We weten hoe dat geweest is. En hoe het is  afgelopen. De doop maakte hem tot een herboren mens, een nieuwe mens, de geliefde van God. Een man naar Gods hart die dan ook zo geleefd heeft. Hij doorbrak een verstarde traditie, een benepen verstaan van de wet. Hij sprak vrijmoedig radicale taal tegen de Farizeeën. Hij stelde de liefde boven de sabbat. Hij nam het op voor zwakke, miskende, kleine mensen. Voor zondaars en onreine mensen. Hij was de dienaar die de voeten waste. Hij ging het gruwelijke kruis niet uit de weg. De zending die hij kreeg bij het doopsel is hij trouw gebleven tot het uiterste.
 
En dan rijst op deze feestdag automatisch de vraag hoe onverschrokken wij de consequenties opnemen van onze zending als gedoopte christenen. Ook vandaag is er nog heel wat onrecht in de wereld, veraf, maar ook dichtbij huis. Er is de taal van haat die vlotjes de weg vindt op sociale media waar mensen op een hedendaagse manier worden ‘gekruisigd’ en ‘afgemaakt’. Er is de onverdraagzaamheid, het egoïsme en individualisme van onze samenleving waar alles rond ons kleine ikje moet draaien. Er is de Belgische politieke impasse die mensen meer vragen doet stellen dan dat ze antwoorden krijgen. Er is… er is… zoveel, maar waar is onze stem? Waar zijn onze daden? De wereld veranderen zal ons niet lukken, daarin is ook Jezus niet gelukt. Maar het is hem wel gelukt een beweging op gang te brengen van mensen met andere idealen, met een andere levenshouding dan de gangbare, mensen met een opdracht. Die mensen, dat zijn wij!!
 @preekvdw
"Hij is het !"
Nog maar kort geleden
vierden we zijn geboorte.
En vandaag hebben we stilgestaan
bij zijn doop in de Jordaan
en wordt ons door de Doper
gezegd dat Hij het is.
 
Van Hem mogen we verwachten
dat Hij ons laat zien
wie God is.
Hij en niemand anders!
 
Hij laat zien,
dat God niet ver is,
maar levensnabij.
Hij is ons nabij,
waar wij de mist in gingen.
 
Hij is bij ons,
waar we te lijden hebben
van het leven.
 
Hij is het Lam van God,
even weerloos als wij.
 
Zo is Hij de Zoon van God geworden.
Hij is het: 
een mens naar Gods beeld en gelijkenis.

Wim Holterman
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.