De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 648 - 14 september 2020

World Cleanup Day 2020

Op zaterdag 19 september is het weer zover: World Cleanup Day.  In ruim 180 landen krijgt de planeet een grote schoonmaakbeurt. Dit jaar wordt World Cleanup Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation en NederlandSchoon. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil! En vooral ook het verkrijgen van meer waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu ligt en de herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Je kunt meedoen met een geplande actie of een eigen actie aanmelden. Meer informatie is te vinden op : www.worldcleanupday.nl

Boeren Nieuwkoop willen stikstofruimte verleasen

Melkveehouders rond Nieuwkoop willen stikstofruimte verleasen aan bedrijven die tijdelijk stikstofruimte nodig hebben, zoals bouwbedrijven, de Rotterdamse Haven en Schiphol. Met de opbrengsten kunnen zij innovatieve, bovenwettelijke maatregelen nemen om de stikstofuitstoot te verminderen. Zestig melkveehouders in een straal van 1 kilometer rond het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Nieuwskoopse plassen schaarden zich achter het plan van de initiatiefnemers die de coöperatie Boeren met perspectief oprichtten om hun initiatief kracht bij te zetten. Zie Nieuwe Oogst

24 oktober Nacht van de Nacht

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de 16e keer georganiseerd op zaterdag 24 oktober 2020.

Landbouw Krimpenerwaard landschapsinclusief

Het College van Rijksadviseurs heeft in drie regio’s onderzocht hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Eén van die regio’s is de Krimpenerwaard in het Groene Hart. Het veenweidegebied in de Krimpenerwaard behoort tot een van de meest waardevolle en kenmerkende landschappen van ons land. Opgaven als verduurzamen en de reductie van stikstof, komen in de Krimpenerwaard samen met specifieke gebiedsopgaven zoals het tegengaan van CO2 emissies en bodemdaling in het veen en de zorg voor weidevogels en biodiversiteit. Het toekomstbeeld voor 2050 gaat uit van een landschap met kwaliteiten van vroeger en de technieken van nu. Zie ook College van Rijksadviseurs

Naar een New Deal tussen boer en maatschappij

Het College van Rijksadviseurs pleit voor een nieuwe deal tussen boer en de maatschappij. We moeten toe naar een landschapsinclusieve landbouw, waarin boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap en waarbij het zorgen voor schoon water, schone lucht en een vitale bodem vanzelfsprekend zijn. Het advies is gebaseerd op drie regionale pilots, waaronder één in de Krimpenerwaard. Lees verder op College van Rijksadviseurs

Hoe groot is het woningtekort?

Het enorme tekort van 331.000 woningen laat maar ruimte voor één conclusie: in hoog tempo woonblokken uit de grond stampen. Maar het is moeilijk te bepalen hoe groot de behoefte aan huizen precies is. Het woningtekort dicteert hoeveel huizen erbij moeten komen. Maar hoe groot is het nu echt? Meer dan vijf keer de stad Leiden moet er in Nederland bij om het woningtekort op te lossen. Al zouden de hijskranen dag en nacht draaien, zo veel bouwen op korte termijn is onmogelijk. In een zeer lezenswaardig artikel geeft Josta van Bockxmeer van De Correspondent inzicht in de becijfering van het woningtekort.

Zet in op Parijsdoel én ruimtelijke kwaliteit

In het laatste nummer van Milieu, het tijdschrift van VVM, het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, zet Berno Strootman zijn zorgen over de aanpak van de energietransitie uiteen. Strootman is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. In de Regionale Energiestrategieën lijkt het vaak te gaan om de vraag ‘waar laten we die zonnepanelen en de windturbines’?, zo stelt hij. De vraag is echter veel breder, namelijk het reduceren van CO2-uitstoot en tegelijkertijd het bouwen aan een schoner, hechter en rijker Nederland. Hij maakt zich zorgen over de manier waarop de energietransitie in Nederland nu wordt opgepakt. Zorgen over zowel het tempo, de efficiency, als over wat dit gaat betekenen voor de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Zie het artikel

Meer eten uit de korte keten

Op veel plekken wordt gewerkt aan het verkorten van de voedselketen. Op dit moment is het marktaandeel van lokaal voedsel gemiddeld in het land minder dan 5%. Het gaat daarbij om verse producten die minder kilometers hebben afgelegd en daardoor een kleinere CO2-voetafdruk kunnen hebben. De Taskforce Korte Keten helpt de stakeholders bij het vergroten van dat aandeel. Ze streven naar een marktaandeel van 25 % over 5 jaar. Dat kan volgens het rapport Meer eten uit de korte keten

Prachtsloten: meer biodiversiteit

De flora en fauna in agrarisch gebied staan flink onder druk. In de pilot Prachtsloten zoeken diverse organisaties en overheden samen met de boeren naar optimaal ecologisch beheer van de poldersloot. Het project Prachtsloten vindt plaats in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden en dat is niet voor niets. De regio kent namelijk een zeer hoge slootdichtheid. Prachtsloten is een gezamenlijk initiatief van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Stichting Blauwzaam. In deze pilot wordt het beheer van tien sloten geoptimaliseerd. Hoofddoel: de biodiversiteit te verhogen in het agrarisch gebied. Lees meer op Nature Today

Natuur in conflict: lessen uit conflicten

Het inzetten van jacht als vorm van natuurbeheer en het kappen van bos om dit om te vormen naar andere typen natuur zijn twee vormen van natuurbeheer die veel maatschappelijke reacties oproepen. Deze reacties leiden soms tot conflicten: situaties waarin belangen, waarden en waarheden onverenigbaar zijn. De recent verschenen studie ‘Natuur in conflict’ is gericht op het verkrijgen van inzicht in het ontstaan en verloop van natuurconflicten. Dit heeft een aantal aanknopingspunten opgeleverd waarmee natuurconflicten kunnen worden geduid en gehanteerd: denk niet in oplossingen maar in dilemma’s, zorg voor korte lijnen en luister naar mensen met lokale kennis. WUR

Online sessie over zonneparken

De VVM, kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, zet zich in voor de gehele beroepsgroep, variërend van ervaren krachten tot aanstormend talent. Via onder meer Tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen stimuleert de VVM kennisontwikkeling, debat en het aangaan van intercollegiale contacten. Zo organiseert de VVM binnenkort een online sessie over 'Grondgebonden Zonneparken en biodiversiteit, gaat dat samen?'. Aanmelden kan via VVM

Praat mee: provinciale Omgevingsvisie Utrecht

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet gelden. Om deze wet uit te voeren maken Rijk, provincie en gemeenten nu Omgevingsvisies. De Natuur- en Milieufederatie Utrecht organiseert op 24 september een digitale bijeenkomst over het ontwerp van de provinciale visie voor Utrecht. Ze gaan graag in gesprek over de inhoud daarvan. En geven tips en handvatten mee om zelf aan de slag te gaan, of om bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen. Aanmelden kan via Natuur en Milieu Utrecht Foto: E.M. Hoogendijk

Brood en spelen

Nederland heeft behoefte aan een nieuw ruimtelijk perspectief voor de landbouw. Dat stelt het College van Rijkadviseurs in een advies naar aanleiding van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. De prijsvraag deed een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland. In het advies richt het College zich in het bijzonder op de effecten die de gewenste transformatie op ons landschap heeft, en op de manier waarop goed landschapsontwerp de transformatie van de landbouw kan versnellen. Het advies kan inspiratie bieden voor ieder die werkt aan de transitie van het landelijk gebied.

Normaal

Esther van den Bor  Met de natuur mee
Met een groep mensen ben ik een groentetuin gestart om diverse aspecten van een duurzame maatschappij zichtbaar te maken. Kijk: we laten zien dat het kan! Een van de aspecten is het telen van lokaal voedsel in de volle grond. Zonder bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest en gewoon met de natuur mee werken. Dat valt niet mee, het is hard werken om wekelijks een behoorlijke hoeveelheid groenten klaar te hebben staan. Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart