De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 644 - 22 juni 2020

Meer weten over energie uit oppervlaktewater?

Stichting Groene Hart organiseert een webinar over energie uit oppervlaktewater op zaterdag 4 juli van 14.00- 15.30 uur. Jurgen van der Heijden van het Netwerk Aquatermie en Inge van der Meer wethouder van Kaag en Braassem spreken vanuit hun ervaring over de (on)mogelijkheden van deze vorm van energie, het proces  om een efficiënt netwerk op te zetten, de rol van de lokale overheid en de maatschappelijke voordelen. Lees verder op Stichting Groene Hart

Businesscase of publieke afweging?

In de regionale energie-strategieën zijn ruimte en natuur ondergeschikt aan financiële belangen van investeerders, constateert Marjolein Quené. In Nederland zijn ruimte en natuur dermate schaars dat dit nooit het geval mag zijn naar haar mening. In Platform O geeft zij een kritische beschouwing over het proces rond de totstandkoming van de regionale energiestrategieën. Lees het hele artikel op Platform Overheid

Sterke uitbreiding veenlibellen in Zuid-Holland

Veenlibellen breiden hun areaal steeds verder uit in westelijke richting. Afgelopen weken waren er veel nieuwe meldingen van met name de bruine korenbout en de smaragdlibel. De vroege glazenmaker en glassnijder waren al sterk toegenomen, en nu dus ook de bruine korenbout en smaragdlibel; soorten die tot voor kort nog maar op een enkele plek voorkwamen in Zuid-Holland. Zie Nature Today

Aquathermie steeds meer in beeld

Naast zon- en windenergie komt nu ook aquathermie als duurzame bron steeds meer in beeld. Haalbaarheidsstudies laten zien dat energie uit oppervlaktewater en afvalwater goede mogelijkheden bieden voor verwarming van woningen. Dit jaar is aquathermie voor ‘t eerst in de SDE++ subsidieregeling opgenomen. Het gaat nog veelal om burgerinitiatieven die aan de weg timmeren, maar ook waterschappen en energiemaatschappijen zien steeds meer de waarde van warmte uit water. Zoals blijkt uit promovideo’s van Stichtse Rijnlanden en van Rijnland: 'De waterschappen zitten op goud'. Lees verder op Kwaliteitsatlas

‘Zonnig Zuid-Holland’: zonnepanelen op grote daken

Zuid-Holland heeft veel grote daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. Om die ruimte maximaal te benutten stelt de provincie €4 miljoen beschikbaar tot eind 2023. Veel eigenaren van grote daken willen hun dak wel beschikbaar stellen voor zonne-energie maar hikken aan tegen de investering of de moeite die nodig is om het dak aan te passen of zonnepanelen te plaatsen. Tegelijkertijd zijn energiecoöperaties in Zuid-Holland op zoek naar daken om zonne-energie op te wekken. Daar speelt de provincie op in met de subsidieregeling ‘Zonnig-Zuid-Holland’.

Nederlands voedselsysteem 2050: gezond en circulair

Hoe komen we tot een voedselsysteem, waarin gezond voedsel voor iedereen wordt geproduceerd met respect voor onze planeet en alle mensen en dieren die er leven? Een team van boeren, vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties en Wageningse wetenschappers, werkte uit hoe een gezond en circulair voedselsysteem er in 2050 uitziet, en welke veranderingen nodig zijn om daar te komen. Lees verder op Wageningen Universiteit

Handreiking klimaatadaptief bouwen en inrichten

Deze handreiking laat aan de hand van concrete voorbeelden zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief bouwen en inrichten.
Het Nederlandse klimaat verandert. Het weer vertoont meer extreme regenval, hardere stormen, grotere periodes van droogte en hitte. De kans op hittegolven, wateroverlast en overstromingen neemt toe. Onder klimaatadaptatie wordt verstaan: het tijdig en effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat. Daardoor kan schade door klimaatverandering beperkt worden. De Rijksoverheid bevordert klimaatadaptatie via 2 programma’s: het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Adaptatiestrategie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de handreiking voor klimaatadaptief bouwen en inrichten uitgebracht

Waterschap brengt rivierkreeften in beeld

Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard doet in hun hele gebied onderzoek naar Amerikaanse rivierkreeften. Het onderzoek vindt plaats op ongeveer honderd locaties om meer zicht te krijgen op de leefplekken, de aantallen en de soorten rivierkreeften. De Amerikaanse rivierkreeften komen van nature niet in Nederland voor en kunnen een negatieve invloed op het watersysteem hebben. Ze woelen de waterbodem om en graven holen, waardoor waterplanten losraken en oevers verzwakken en afkalven. Door afkalving wordt de sloot troebel en ontstaat er meer bagger. Zie het hoogheemraadschap

Regionale Energie Strategie

Esther van den Bor Klimaatakkoord regionaal
Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend. Voor 6 thema’s zijn 600 afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  De resultaten van die verminderde uitstoot moeten deels op lokaal niveau worden gerealiseerd. Voor de thema’s (sectortafels) Elektriciteit en Gebouwde omgeving zijn in het klimaatakkoord verplichtingen opgenomen om de nationale aanpak uit te werken via regionale energiestrategieën (RES). Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart