Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, september 2022
ENGLISH VERSION IN SECOND HALF OF THIS NEWSLETTER
VOORWOORD
We hopen dat iedereen een goede zomer achter de rug heeft, met voldoende tijd om uit te rusten na een ongetwijfeld druk jaar. Nu het nieuwe academische/school jaar weer is begonnen, starten we weer met de PWN Nieuwsbrief. Voor de jongeren is er een zeer interessante dag op 9 november, met de intentie om meer bèta’s te betrekken bij de politiek. Daarnaast willen we de aandacht vestigen op het project ‘’Succesformules in beeld’’, en het zeer recent gepubliceerde Franse rapport over de waarde van wiskunde voor de (Franse) economie. Daarnaast, vers van de pers, de bekendmaking van de prestigieuze ICIAM prijzen 2023.
CARRIÈREDAG BiBB OP 9 NOVEMBER 2022
 
Ben jij een promovendus, masterstudent of postdoc en Bèta? En wil je graag bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen?
Dan nodigt Bèta in Bestuur & Beleid (BiBB), je graag uit om deel te nemen aan onze eerste carrièredag op 9 november 2022 in het KNAW Trippenhuis te Amsterdam.
Het doel van deze dag is om bèta’s en bèta wetenschap dichter bij bestuur, politiek en beleid te brengen. En om jonge bèta’s die interesse hebben in politiek de mogelijkheid te geven in aanraking te komen met het veld.
 
 Enkele van onze bijzondere sprekers zijn:
 •  Pieter Waasdorp – Directeur Ondernemersklimaat, Min. Van Economische Zaken en Klimaat
 •  Dr. Eppo Bruins – Voorzitter AWTI, voormalig Tweede Kamerlid
 •  Prof. dr. ir. Paulien Herder – Decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen, TU Delft
Naast deze sprekers zal er ook een netwerkborrel plaatsvinden en zijn diverse organisaties die een rol binnen de publieke zaak bezetten aanwezig om je meer te vertellen over banenopties. Bekijk het gehele programma op onze website!
 
Zou jij graag aanwezig willen zijn tijdens onze eerste BiBB carrière dag? Aanmelden kan via deze link:
Let op, er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar voor deze carrière dag. De kosten van deelname bedragen 15 euro pp.

VIDEOPROJECT SUCCESFORMULES IN BEELD
‘Wiskunde is net als zuurstof’ en de wereld kan niet zonder, lieten Ionica Smeets en Bennie Mols al zien in het prachtige boekje Succesformules in opdracht van Platform Wiskunde Nederland. Maar hoe krijgen we dit soort interessante verhalen over de toepassingen van de wiskunde in het bedrijfsleven en de maatschappij levendig in het klaslokaal? Het videoproject Succesformules in beeld is een poging dat voor elkaar te krijgen. Inmiddels zijn zes video’s opgenomen bij KLM, Kompas, Eneco, HEMA, ING en het St. Antoniusziekenhuis. De video's zijn te bekijken op het Youtube kanaal van PWN:
 
Tijdens de  NVvW studiedag, op 5 november, zal er een workshop worden gegeven, waarbij leraren wiskunde kunnen meekijken naar het concept lesmateriaal. Daarna wordt  het lesmateriaal definitief en is er  een compleet pakketje van 6 video's plus lesmateriaal.
LEERMEESTERPRIJS 2022 VOOR KEES VUIK
Op maandag 4 juli werd professor Kees Vuik, hoogleraar Numerieke Wiskunde bij de faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), verrast met de aankondiging dat hij de Leermeesterprijs 2022 in ontvangst mag nemen.
 
Sinds 1994 reikt het Universiteitsfonds Delft jaarlijks de prestigieuze Leermeesterprijs uit aan een hoogleraar verbonden aan TU Delft. Een Leermeester blinkt uit in onderzoek én onderwijs. Leermeesters behoren tot de top van TU Delft en weten de volgende generatie Delftse ingenieurs te inspireren en te motiveren. Leermeester kun je alleen worden op voorspraak van je collega’s en je studenten die jou als hun Leermeester beschouwen. 
Alle informatie vindt u hier.
MATH4NL COMMUNITY EVENT
Op vrijdagmiddag 4 november zal het Math4NL Community Event worden gehouden, in ‘’De Inktpot’’ te Utrecht. De Inktpot is het grootste bakstenen gebouw in Nederland, ontworpen door George van Heukelom in opdracht van de belangenmaatschap Nederlandse Spoorwegen. Het rijksmonument staat aan het Moreelsepark in Utrecht bij Station Utrecht Centraal en het wordt tegenwoordig gebruikt als hoofdkantoor van ProRail. ProRail zal dan ook gastheer zijn van het evenement.
Het evenement zal in het teken staan van ‘’Digital Twins’’, een belangrijk onderzoeksthema voor bedrijven. Dirk Hartmann van Siemens in München zal de keynote verzorgen, hij is alom bekend voor zijn werk aan digital twins, Siemens investeert veel in deze technologie. Daarnaast zullen er korte pitches zijn van allerlei bedrijven, gevolgd door discussies in werkgroepjes. Tijdens de bijeenkomst zullen ook de kandidaten voor de PWN scriptieprijs korte pitches, en aan het eind van de middag zal de winnaar van de scriptieprijs 2022 worden bekendgemaakt.
Nadere aankondigingen omtrent het Math4NL Community Event zullen spoedig volgen, o.a. op LinkedIn en via de website van Math4NL (www.math4nl.nl).
NIEUW FRANS RAPPORT OVER DE WAARDE VAN WISKUNDE VOOR DE ECONOMIE
Recent verscheen een nieuw rapport in Frankrijk omtrent de economische waarde van wiskunde voor de Franse maatschappij. De belangrijkste conclusie: ‘’Ongeveer 3,3 miljoen werknemers hebben wiskunde nodig, wat volgens het CNRS neerkomt op 18% van het Franse bruto binnenlands product.’’ Na een eerder rapport in 2017, met soortgelijke conclusies, is een nieuwe studie uitgevoerd met klinkende en belangrijke cijfers voor wiskunde. Het rapport is uitgegeven door CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Het rapport (in het Frans) is te vinden op https://www.cnrs.fr/fr/18-du-pib-et-13-des-emplois-en-france-impactes-par-les-mathematiques
Van 14 tot 16 november vindt er een evenement plaats rondom dit rapport, zie https://www.assises-des-mathematiques.fr/
IMAGINARY IN NIJMEGEN EN UTRECHT, OPENING VLAAMSE TENTOONSTELLING IN KORTRIJK
Na de officiële opening van de nieuwe Nederlandse ‘’Imaginary’’ tentoonstelling in Leiden op 2 juni, vervolgt Imaginary zijn rondgang langs Nederlandse universiteitssteden. Momenteel staat de tentoonstelling in Nijmegen, in het Huygensgebouw. In oktober zal de tentoonstelling te zien zijn in Utrecht, in het Minnaertgebouw, ook gedurende het weekend van de wetenschap. Voor alle informatie verwijzen we graag naar de website www.imaginarymaths.nl
Op 12 september startte ook de Vlaamse versie van de tentoonstelling, welke geheel eender is aan de Nederlandse. In Kortrijk vond de officiële opening plaats met voordrachten van An Speelman, Henk van der Vorst en Giovanni Samaey (voorzitter Platform Wiskunde Vlaanderen). Informatie over de Vlaamse tentoonstelling kan men vinden op www.imaginarymaths.be
OPEN DESK INITIATIEF VAN EU-MATHS-IN
EU-MATHS-IN (www.eu-maths-in.eu) is een organisatie welke een lobby-functie vervult voor wiskunde in Europa, met name met betrekking tot toepassingen in het bedrijfsleven. Op 20 september vindt de officiële opening plaats van het OpenDesk initiatief. OpenDesk biedt elk bedrijf de mogelijkheid om zijn innovatiebehoeften in te dienen die kunnen worden opgelost door Modelling Simulation and Optimization technologiesin a Data rich Environment (MSO-DE). Het is gewijd aan het coördineren en vergemakkelijken van de noodzakelijke uitwisselingen op het gebied van toepassingsgericht wiskundig onderzoek en de exploitatie ervan voor innovaties in de industrie, wetenschap en maatschappij.
E.e.a. is te volgen via https://opendesk.eu-maths-in.eu/
 NWO-XL PROJECT TOEGEKEND OP GEBIED VAN GETALTHEORIE
Na de succesvolle NWO-XL projecten OPTIMAL (Dick den Hertog, Karen Aerdal) en UNRAVEL (Wil Schilders, Barry Koren), gehonoreerd in 2020, is nu wederom een wiskundig NWO-XL project gehonoreerd: ‘’Rationale punten: nieuwe dimensies’’ van hoofdaanvrager Maetin Bright (UL). Samenvatting van het onderzoek: ‘’Getaltheorie bestudeert oplossingen in gehelen van polynoomvergelijkingen met gehele coëfficiënten. Meetkundig beschouwd corresponderen deze oplossingen met “rationale punten” op de meetkundige objecten uitgesneden door deze vergelijkingen. De negen projecten in dit voorstel ontsluiten op drie manieren nieuwe werelden voor de studie van rationale punten: door onze kennis over krommen uit te breiden naar hogerdimensionale objecten, door de wereld van rationale getallen te vergelijken met die van modulaire rekenkunde, en door te interpoleren tussen gehele en rationale oplossingen. Door methoden van getaltheorie en meetkunde te gebruiken zullen zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten worden behaald, met zowel theoretische implicaties als concrete toepassingen.’’ Felicitaties aan Martin en zijn team, en veel succes gewenst!
ANNUAL EVENT VAN EWM-NL
Op 16 september werd aan de VU te Amsterdam het jaarlijkse evenement van EWM-NL gehouden. De jaarlijkse bijeenkomst is bedoeld om alle leden van EWM-NL en van de algemene wiskundegemeenschap in het land samen te brengen. Dit jaar stond het evenement in het teken van Wiskunde & Kunst, en werd werk van vrouwelijke wiskundigen rond dit thema belicht. Op het programma stond ook een update van het EWM-NL bestuur over activiteiten in het afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar. Sprekers waren:
 • Dr. Anja Volk (Universiteit Utrecht), Musical patterns in musical interactions: modelling repetition in music
 • Dr. Rianne de Heide (VU Amsterdam), Sounding geometry
 • Dr. Dzemila Sero (CWI Amsterdam), Imaging in cultural heritage: from objects to marks
ICIAM PRIJZEN
Op 19 september werden de prijswinnaars bekendgemaakt van de 6 prestigieuze ICIAM prijzen welke iedere 4 jaar worden uitgereikt tijdens het ICIAM Congres (2023: Tokyo). De prijswinnaars zijn:
 •        Collatz prize – Maria Colombo (EPFL)
 •        Lagrange prize – Alfio Quarteroni (Politecnico di Milano)
 •        Maxwell prize – Weinan E (Princeton University)
 •        Pioneer prize – Leslie Greengard (Courant Institute)
 •        Su Buchin prize - Jose Mario Martinez Perez (University of Campinas)
 •        Industry prize – Cleve Moler (MathWorks)
Newsletter Dutch Platform for Mathematics September 2022
PREFACE
We hope everyone had a good summer, with plenty of time to rest after an undoubtedly busy year. Now that the new academic/school year has started again, we will start the PWN Newsletter again. For young people, there is a very interesting day on 9 November, with the intention of getting more STEM people involved in politics. We also want to draw attention to the project ''Success formulas in pictures'', and the very recently published French report on the value of mathematics for the (French) economy. Also, fresh off the press, the announcement of the prestigious ICIAM awards 2023.
CAREER DAY BiBB ON NOVEMBER 9, 2022
Since this event will be entirely in Dutch, we refer to the description above, in the Dutch version of this newsletter.
VIDEO PROJECT SUCCES FORMULAS IN PICTURES
'Mathematics is like oxygen' and the world cannot live without it, Ionica Smeets and Bennie Mols already showed in the wonderful booklet Success Formulas commissioned by Platform Wiskunde Nederland. But how do we get these kinds of interesting stories about the applications of mathematics in business and society alive in the classroom? The video project Success Formulas in Pictures is an attempt to do just that. Six videos have now been shot at KLM, Kompas, Eneco, HEMA, ING and St Antonius Hospital. The videos can be viewed on the Youtube channel of PWN:
 
During the NVvW study day, on 5 November, there will be a workshop where teachers of mathematics can take a look at the draft teaching materials. After that, the teaching materials will be finalised and there will be a complete package of six videos plus teaching materials.
MASTER TEACHER PRIZE 2022 AWARDED TO KEES VUIK
On Monday, July 4, Professor Kees Vuik, Professor of Numerical Mathematics in the Department of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EWI), was surprised by the announcement that he is to receive the 2022 Master Teacher's Award (‘’leermeester’’).
 
Since 1994, Delft University Fund has annually presented the prestigious Master Teacher Award to a professor associated with TU Delft. A Master Teacher excels in both research and education. Instructors belong to the top of TU Delft and know how to inspire and motivate the next generation of Delft engineers. You can only become a Master Teacher through the intercession of your colleagues and students, who consider you to be their Master Teacher.
All information (in Dutch) can be found here:
 
MATH4NL COMMUNITY EVENT
On Friday afternoon, 4 November, the Math4NL Community Event will be held, at ''De Inktpot'' in Utrecht. ‘’De Inktpot’’ is the largest brick building in The Netherlands, designed by George van Heukelom on behalf of the Dutch Railways interest group. The national monument is located at Moreelsepark in Utrecht near Utrecht Central Station and it is currently used as ProRail's headquarters. ProRail will therefore host the event.
The event will focus on ''Digital Twins'', an important research topic for companies. Dirk Hartmann from Siemens in Munich will deliver the keynote, he is widely known for his work on digital twins, Siemens is investing heavily in this technology. There will also be short pitches from a variety of companies, followed by discussions in working groups. During the meeting, the candidates for the PWN thesis award will also give short pitches, and at the end of the afternoon, the winner of the 2022 thesis award will be announced.
Further announcements regarding the Math4NL Community Event will follow soon, including on LinkedIn and via the Math4NL website (www.math4nl.nl). 
NEW FRENCH REPORT ON THE VALUE OF MATHEMATICS TO THE ECONOMY
A new report was recently published in France regarding the economic value of mathematics to French society. The main conclusion: ''About 3.3 million workers need mathematics, which, according to the CNRS, represents 18% of France's gross domestic product.'' Following an earlier report in 2017, with similar conclusions, a new study has been conducted with resounding and significant figures for math. The report was published by CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). The report (in French) can be found at https://www.cnrs.fr/fr/18-du-pib-et-13-des-emplois-en-france-impactes-par-les-mathematiques
An event surrounding this report will take place from Nov. 14-16, see https://www.assises-des-mathematiques.fr/
IMAGINARY IN NIJMEGEN AND UTRECHT, OPENING FLEMISH EXHIBITION IN KORTRIJK
After the official opening of the new Dutch ''Imaginary'' exhibition in Leiden on June 2, Imaginary continues its tour of Dutch university cities. Currently, the exhibition is in Nijmegen, in the Huygens building. In October, the exhibition will be on display in Utrecht, in the Minnaert building, also during the weekend of science. For all information, please refer to the website www.imaginarymaths.nl
September 12 also saw the start of the Flemish version of the exhibition, which is entirely the same as the Dutch one. In Kortrijk the official opening took place with lectures by An Speelman, Henk van der Vorst and Giovanni Samaey (chairman Platform Mathematics Flanders). Information about the Flemish exhibition can be found at www.imaginarymaths.be
OPEN DESK INITIATIVE BY EU-MATHS-IN
EU-MATHS-IN (www.eu-maths-in.eu) is an organization which performs a lobbying function for mathematics in Europe, particularly with regard to applications in business. September 20 will see the official opening of the OpenDesk initiative. OpenDesk allows any company to submit its innovation needs that can be solved by Modeling Simulation and Optimization technologies in a Data rich Environment (MSO-DE). It is dedicated to coordinating and facilitating the necessary exchanges in the field of application-oriented mathematical research and its exploitation for innovations in industry, science and society.
Developments can be followed through https://opendesk.eu-maths-in.eu/
NWO-XL PROJECT AWARDED IN FIELD OF NUMBER THEORY
Following the successful NWO-XL projects OPTIMAL (Dick den Hertog, Karen Aerdal) and UNRAVEL (Wil Schilders, Barry Koren), honored in 2020, another mathematical NWO-XL project has now been honored: ''Rational points: new dimensions'' by lead applicant Martin Bright (UL). Research summary: ''Number theory studies solutions in integers of polynomial equations with integer coefficients. Geometrically, these solutions correspond to "rational points" on the geometric objects carved out by these equations. The nine projects in this proposal open up new worlds for the study of rational points in three ways: by extending our knowledge of curves to higher-dimensional objects, by comparing the world of rational numbers with that of modular arithmetic, and by interpolating between integer and rational solutions. By using methods of number theory and geometry, both qualitative and quantitative results will be obtained, with both theoretical implications and concrete applications.'' Congratulations to Martin and his team, and best of luck!
ANNUAL EVENT OF EWM-NL
On Sept. 16, the annual event of EWM-NL was held at the VU in Amsterdam. The annual meeting is designed to bring together all members of EWM-NL and of the general mathematics community in the country. This year's event focused on Mathematics & Art, and highlighted work by women mathematicians around this theme. The program also included an update from the EWM-NL board on activities over the past year and plans for the coming year. Speakers were:
 • Dr. Anja Volk (Utrecht University), Musical patterns in musical interactions: modeling repetition in music
 • Dr. Rianne de Heide (VU Amsterdam), Sounding geometry
 • Dr. Dzemila Sero (CWI Amsterdam), Imaging in cultural heritage: from objects to marks
ICIAM PRIZES
On 19 September, the prize winners of the 6 prestigious ICIAM awards, which are presented every 4 years at the ICIAM Congress (2023: Tokyo), were announced. The award winners are:
 •        Collatz prize – Maria Colombo (EPFL)
 •        Lagrange prize – Alfio Quarteroni (Politecnico di Milano)
 •        Maxwell prize – Weinan E (Princeton University)
 •        Pioneer prize – Leslie Greengard (Courant Institute)
 •        Su Buchin prize - Jose Mario Martinez Perez (University of Campinas)
 •        Industry prize – Cleve Moler (MathWorks)
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam