PPO Post, 15 december 2016
BLOG NICOLE : Op het scherpst van de snede
José is acht en woont samen met zijn ouders, twee zusjes en een oudere broer middenin de Afrikaanderwijk. Vader heeft momenteel geen werk en drinkt. Moeder loopt op haar tenen door het huis, spreekt matig Nederlands en probeert met schoonmaakwerk in de avonduren de eindjes aan elkaar te knopen. José brengt, zonder te hebben ontbeten, zijn zusjes naar school en ploft daarna zelf in de klas neer. Groep 5.
 
José heeft een lieve juf, maar kan zich moeilijk concentreren. Zit altijd andersom op zijn stoel, haalt graag geintjes uit met klasgenoten. José is over het algemeen een rustige jongen, maar kan onverwacht enorm uit zijn slof schieten. Schelden, een klasgenoot een dreun verkopen, een stoel door de klas... Het is allemaal al eens gebeurd.
 
Zijn juf is het zat, zo kan het niet langer. Er moet iets gebeuren. Zij klopt aan bij de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Ze proberen samen met de ouders van José tot een oplossing te komen. Samen concluderen ze dat Josés werkhouding aandacht nodig heeft en dat hij gedragsproblemen laat zien. De schooldirecteur vraagt via de schoolcontactpersoon een arrangement aan bij het OAT. Maar dan?
 
Eerste periode pilotgroep Hoogbegaafdheid positief
Met de 1-jaar durende pilot hoogbegaafdheid in de wijken Hillegersberg en Schiebroek onderzoekt PPO of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 
De pilotgroep is in september 2016 gestart en de leerlingen hebben er nu de eerste negen schoolweken op zitten. Het pilotarrangement, bestaande uit een deeltijd onderwijsaanbod in de pilotgroep en ambulante begeleiding in de stamgroep, heeft tot nu toe een positief effect op zowel het functioneren van de leerlingen als het handelen van de leerkrachten. Aan het einde van de eerste periode is er een leerlingbespreking geweest tussen de pilotleerkracht en de betrokken schoolcontactpersonen, waarna er met de ouders, de school én de leerling een tussenevaluatiegesprek heeft plaatsgevonden. Alle ouders en leerlingen zijn positief over de pilot en zien vorderingen op de besproken gebieden. Het onderwijsaanbod is gebaseerd op de gestelde doelen voor de leerlingen en de drie pijlers waarop het onderwijsaanbod is gebaseerd: inzet op executieve vaardigheden, inzicht in eigen talenten en psycho-educatie over hoogbegaafdheid. Ook zijn er twee klankbordgroepbijeenkomsten geweest: één voor de betrokken pilotscholen en één voor OAT HOS. Deze klankbordgroepen zullen elke pilotperiode plaatsvinden. De eerste indruk van alle betrokkenen is positief.
 
Verder is er gewerkt aan het bijhouden van de voortgang van de leerlingen in de pilotgroep via een OPP. Ter aanvulling op de gebruikelijke onderdelen van een OPP  is er een onderdeel gewijd aan executieve vaardigheden en het OPP sluit af met een beschrijving van de onderwijsbehoeften van de leerling, leerdoelen voor de leerling en handelingsadviezen voor de leerkracht.
 
Vervolgstappen
De komende periode worden onder andere de volgende zaken verder uitgewerkt: het vastleggen van de leerlingontwikkeling, ambulante begeleiding binnen de pilot voor de leerlingen en hun groepsleerkracht en professionalisering van de scholen.
 
Heeft u vragen over de pilot? U kunt contact opnemen met Ingeborg Steenwinkel, beleidsadviseur binnen PPO Rotterdam met portefeuille Hoogbegaafdheid (i.steenwinkel@pporotterdam.nl) of Sanneke Dubbelt, projectleider van de pilot (s.dubbelt@stichtingboor.nl).
Governance wijziging PPO Rotterdam - scheiding bestuur en toezicht
 
Op 21 november is unaniem (21 schoolbesturen) in de Algemene Ledenvergadering PPO Rotterdam besloten tot een statutenwijziging en aanpassing van het huishoudelijk reglement, waarin toezicht en bestuur gescheiden zijn.
 
In de praktijk betekent dit dat PPO Rotterdam gaat werken met een directeur/bestuurder en daarnaast een commissie kwaliteit, een commissie middelen en een remuneratiecommissie.
 
De statuten zijn inmiddels gepasseerd bij de notaris en op de website geplaatst.
Meerjarenbegroting, Ondersteuningsplan 2016-2020 en Bestuursrapportage 3e kwartaal definitief
Op donderdagavond 8 december jl. heeft de Ondersteuningsplanraad tijdens een instemmingsvergadering definitief ingestemd met de begroting 2017 en het Ondersteuningsplan 2016-2020.
 
Ondersteuningsplan 2016-2020
De Ondersteuningsplanraad heeft in een eerdere fase het Ondersteuningsplan goedgekeurd onder voorbehoud van de governance wijziging (in overeenstemming met de door de inspectie gestelde eisen). Daar de governance wijziging in de eerder genoemde Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016 is gerealiseerd, is het Ondersteuningsplan 2016-2020 nu definitief. Het plan is verzonden naar de inspectie en geplaatst op de website
 
Meerjarenbegroting
De Algemene Ledenvergadering (1 december 2016) en Ondersteuningsplanraad (8 december 2016) hebben beiden ingestemd met de Meerjarenbegroting. De begroting staat gepubliceerd op onze website.
 
Bestuursrapportage 3e kwartaal
De Algemene Ledenvergadering heeft op 1 december ook de Bestuursrapportage derde kwartaal goedgekeurd. Bekijk de rapportage hier.
4FLOW-MOVING
Vanuit de Hogeschool Rotterdam - In de afgelopen maanden hebben wij u geïnformeerd over het project FLOW-MOVING dat zich richt op schooltransities bij leerlingen met problemen in de sociale communicatie en problemen met flexibiliteit.
 
Wellicht bent u al benaderd door het onderzoeksteam met de vraag of u open staat voor een vrijblijvende
presentatie waarin uitgelegd wordt wat het onderzoek en de interventies inhouden.
 
We willen u dit project nogmaals onder de aandacht brengen, omdat wij denken dat de leerlingen met deze problematiek baat hebben bij deze interventies. We hopen op veel enthousiaste scholen die mee willen werken aan dit project!
 
Flow Moving
 
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl