Foto: Eerste spadesteek project 'nieuw Brugge', voorkant station Brugge.

 

Beste ,

De eerste zonnestralen schijnen door de wolken en tussen de grassprieten ontluiken kleurige bloemen, de lente is in het land! In de regering hangen echter nog altijd enkele sluimerwolken. De pensioenhervorming blijft voor discussie zorgen, waarbij vooral de vraag rond bruggepensioneerden een heikel punt vormt. 
 
Rond de sociale crisis is er nog steeds geen eensgezindheid. Het onderwerp van de tax shift levert deze dagen boeiende discussies op in het parlement.  CD&V is hier nog steeds grote voorstander van. Om lastenverlagingen mogelijk te maken die bijdragen tot meer jobs moeten we belastingen verschuiven, ondermeer door winsten uit grote vermogens.
 
Het dreigingsniveau werd verlaagd van niveau 3 naar niveau 2. Toch vallen heel wat gebouwen en personen nog steeds onder niveau 3. We blijven verder alert. De militairen blijven nog even in ons straatbeeld, maar hun inzet mag geen permanente oplossing worden.
 
De lente brengt echter ook nieuwe kansen met zich mee. Bart Lambrecht verliet mijn kabinet in Brussel om zich in een nieuwe uitdaging te smijten. Hij wordt opgevolgd door Kim Lamote.
 
West-Vlaanderen bouwt intussen enthousiast verder aan een warmere samenleving. De vele vrijwilligers die zich elke dag inzetten dragen hiertoe hun steentje bij. 
Laat die lentekriebels maar komen! Veel leesplezier!

Busstation op stationsplein aan vernieuwing toe

Het busstation op het Stationsplein te Brugge is aan vernieuwing toe. De Lijn heeft hiervoor een stedenbouwkundige aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Een eerder voorstel werd  volledig herwerkt. Het nieuwe concept kan nu wel op goedkeuring van de Stad rekenen, mits enkele voorwaarden die we zeker willen meegeven in ons advies aan Ruimte Vlaanderen. Het verkeersplein wordt opgedeeld in 4 delen met verschillende perrons. Er wordt ook een nieuwe Lijnwinkel voorzien en een personeelslokaal voor de Lijnmedewerkers.
 
 
 

Foto: aan het huidige busstation met een plan van het nieuwe concept.

Screening baarmoederhalskanker

In 2009 werd besloten een systematisch screeningsprogramma op te zetten voor baarmoederhalskanker voor vrouwen van 25 tot 64 jaar door middel van het nemen van een uitstrijkje. In 2013 werd bij wet vastgelegd dat er voortaan maar om de 3 jaar terugbetaald zal worden. Sinds die verandering is een daling merkbaar van ongeveer 400.000 vrouwen die een uitstrijkje laten nemen. Door een nieuw soort test zouden vrouwen tussen 30 en 64 jaar nu maar om de 5 jaar meer een uitstrijkje moeten laten nemen. Er moeten blijvend preventiecampagnes gevoerd worden om vrouwen te wijzen op de ernst van deze screening.

 

 

Week van de vrijwilliger

Duizenden vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, of bij evenementen binnen een organisatie. Tijdens de 'week van de vrijwilliger', die dit jaar doorging van 28 februari tot 8 maart, toonden we samen dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden en deden we iets terug. Ik bezocht in het kader van deze week enkele OKRA-groepen, waaronder Sint-Godelieve en Sint-Michiels, en nam deel aan het vrijwilligersontbijt van Beweging.net in Koolkerke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vrijwilligersontbijt Beweging.net Koolkerke

 

 

Meten = weten

Een overzicht van cijfermateriaal dat ik opvroeg bij
de bevoegde ministers:

De laatste vijf jaar is een stijging merkbaar van operaties bij obesitaspatiënten. In 2009 waren er 7.783 ingrepen, in 2013 waren er al 12.062. Bij patiënten met een BMI tussen 35 en 40, vertegenwoordigen 34,26% van de ingrepen een heroperatie.

De brandweer rukt dagelijks 30 keer uit terwijl er niets aan de hand is. Van de 30 nutteloze uitrukken per dag zijn er minder dan 50 % het gevolg van brand en wellicht een nog veel kleiner percentage het gevolg van slecht werkende branddetectie-installaties.

In 2013 startte men met het systeem van een onmiddellijke inning van boetes voor drugbezitters en druggebruikers. Voor softdrugs kwam dat neer op 75 euro, voor andere drugs op 150 euro. Afgelopen zomer werd het systeem ook uitgetest op Tomorrowland. Voor de twee festivalweekends werden in totaal 544 processen-verbaal opgesteld, waarvan 243 voor cannabis en 301 voor andere soorten drugs.

Sinds de stijging van de terreurdreiging het aantal bommeldingen verhoogd. In 2010 waren er nog 186 geregistreerde bommeldingen, in 2013 waren dit er al 223. Het eerste trimester van 2014 waren al 133 meldingen geregistreerd.
Het aantal verdachte pakketten steeg van 0 in 2013 naar 12  in 2014. De eerste maand van 2015 waren er al 9 meldingen.

 

 

Brandweerhervorming

In de commissie Binnenlandse Zaken volgde ik een gedachtewisseling rond de brandweerhervorming. Sinds 1 januari 2015 zijn de nieuwe hulpverleningszones van start gegaan maar er is tot op heden nog geen Koninklijk Besluit omtrent de opleidingen van brandweerlui. Ik vroeg de minister naar een stand van zaken hierover en benadrukte dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan de samenwerking tussen beroeps- en vrijwillige brandweerlui. Beiden moeten immers op een gelijke manier hun taken kunnen vervullen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspelen op de vergrijzing in Sint-Pieters

In de parkachtige groene omgeving van het vroegere kasteeldomein  “Ter Poele” op Sint-Pieters zullen binnenkort 48 assistentiewoningen  gebouwd worden. Op het gelijkvloers plant men een parkeergarage met 50  parkeerplaatsen en een ruime fietsenstalling voor 108 fietsen. Over drie verdiepingen  voorziet men telkens 16 assistentiewoningen. Ook wordt de verbinding met het  naastgelegen Velotel gemaakt  zodat de  bewoners gebruik kunnen maken van de diensten van het hotel. Dit project zal  deze site meteen een nieuw gezicht geven. In latere fase wordt hier ook nog  een woonzorgcentrum voorzien. Er kan op die manier een perfecte wisselwerking  tussen beide projecten ontstaan.
 

 

Foto: Project met 48 assistentiewoningen in Ter Poele.

 

 

Doe mee! Iedereen parlementair!

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik jullie mening over het debat over de taakherschikking van de politie. Er wordt bekeken welke taken van de politie eventueel overgedragen kunnen worden aan andere overheden of privé-initiatieven. Dit debat is nog steeds niet afgerond. Ik neem jullie suggesties mee in het lopende debat en breng jullie op de hoogte van verdere evoluties hieromtrent.

Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag over de huurindex.

 


 

 


 

Strijd tegen grenscriminaliteit aan de Frans-Belgische grens.

Door het wegvallen van het Belgische consulaat-generaal te Rijsel vreesde ik dat de opvolging van deze problematiek moeilijker zou worden. Ik vroeg dan ook aan de minister van Binnenlandse Zaken hoe de contacten met Frankrijk nu verder zullen verlopen in functie van het indijken van de grenscriminaliteit. De minister verzekerde dat hij de goede relaties tussen België en Frankrijk op vlak van politiesamenwerking aandachtig blijft volgen.
Zo is er al een samenwerkingsstructuur op vlak van politie tussen Belgische en Franse overheden. De uitwisseling van informatie en coördinatie en ondersteuning in de grensregio wordt ook makkelijker door het centrum voor Politie- en Douanesamenwerking in Doornik.
De opdrachten die het Consulaat – Generaal vervulde, zullen in de loop van dit jaar overgedragen worden aan de Belgische ambassade in Parijs.

 

 


Aanpak hooliganisme

De voorbije week vond de bekerfinale van het Belgisch voetbal plaats. Helaas gaan voetbalwedstrijden, ook matchen die in het Jan Breydelstadion plaatsvinden, steeds meer gepaard met hooliganisme. Dit probleem vindt ook plaats buiten het stadion. Ik vroeg de minister naar een plan van aanpak tegen hooliganisme. Ik was blij te horen dat het mogelijk is om een beroep te doen op de Federale politie om bij te springen bij risicomatchen, indien de middelen van de lokale politiekorpsen onvoldoende blijken. Er wordt ook ingezet op controles rond druggebruik bij supportersgroepen. 

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn parlementaire antwoorden...

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn parlementaire vragen...

Wetsvoorstellen

De voorbije maanden was ik mede-ondertekenaar van enkele nuttige wetsvoorstellen. Hier vind je enkele onderwerpen:

 

  • Aanvulling faillissementswet in geval van faillissement van rust- en verzorgingsinstellingen
  • verbetering van het minimumpensioen voor sommige meewerkende echtgenoten
  • Regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen bestemd voor éénmalig gebruik
  • Wijziging regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn wetsvoorstellen...


 

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be

Spreekuur: op afspraak

Nuttige informatie over de werking van De Kamer
vindt u hier.

 

 
+