Voorwoord
 
Passend onderwijs is 'een expeditie'. Er ligt geen blauwdruk, iedere partner is actief en met elkaar op zoek naar de juiste wegen om het gemeenschappelijke doel te bereiken: elke leerling passend onderwijs. 
 
De afgelopen twee maanden hebben partners uit ons netwerk wederom belangrijke stappen gezet om het gemeenschappelijke doel te bereiken. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de stappen die gezet zijn, zoals de themabijeenkomst expeditie onderzoek en de uitwerking van het regionale thuiszitterspact. Bij beide thema's staat het leerrecht van de leerling centraal. Wat heeft de jongere nodig om zich te kunnen ontwikkelen? En hoe kunnen partners de leerling (en zijn/haar ouders) hierbij ondersteunen, ook als dit vraagt om buiten de gebaande paden te gaan?
 
Daarnaast informeren we u graag over de agenda en het professionaliseringsaanbod voor schooljaar 2017-2018, de activiteiten van de netwerkgroepen en het geactualiseerde verzuimprotocol 2017.
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt,
Algemeen Directeur
 
Regionaal thuiszitterspact
In mei 2017 ondertekenden de directeuren van de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet (speciaal) onderwijs (algemeen directeuren Astrid Ottenheym en Anne Veldt) en de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland het thuiszitterspact 2017-2020.
 
In het thuiszitterspact staat de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis mag zitten, zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Wethouder Elly Konijn (D66): “Met het ondertekenen van dit pact bundelen de professionals van scholen, gemeenten, jeugdhulp/zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in onze regio de krachten.''
 
 
Een inkijkje in de activiteiten van de netwerkgroepen
Professionals van scholen, consulenten, kernpartners en andere partners ontmoeten elkaar in verschillende netwerken. De netwerkgroepen ontwikkelen passend onderwijs rondom een specifiek thema. De interactieve kaart op de website geeft een inkijkje in de activiteiten van de netwerkgroepen.
 
 
Agenda 2017-2018: kenniskringen en themabijeenkomsten
Het samenwerkingsverband organiseert in schooljaar 2017-2018 wederom kenniskringen en themabijeenkomsten voor professionals. De agenda voor het nieuwe schooljaar is beschikbaar via de website. Reserveer de data alvast in uw agenda!
 
 
Professionaliseringsaanbod schooljaar 2017-2018
Na een succesvolle reeks in het afgelopen schooljaar biedt het samenwerkingsverband voor aankomend schooljaar 2017-2018 opnieuw een professionaliseringsaanbod aan voor alle medewerkers in het onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Het aanbod bestaat uit interessante en direct toepasbare cursussen en trainingen. Denk hierbij aan ‘hoogbegaafdheid’, ‘intake training ’of ‘een 'training educatief partnerschap'.
 
Een overzicht van de cursussen en trainingen vindt u in de folder op de website.
 
 
 
Verzuimprotocol 2017
In het afgelopen schooljaar hebben verzuimcoördinatoren, leerplichtambtenaren en een consulent passend onderwijs het bestaande verzuimprotocol geactualiseerd. Het actuele verzuimprotocol 2017 is beschikbaar via de website. Het document is bedoeld voor alle scholen die vallen onder het samenwerkingsverband vo/vso in Noord-Kennemerland en MBO-instellingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krijgt iedere leerling in de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs?
Krijgt iedere leerling in de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs? Alle scholen deden in 2017 mee aan een onderzoek om deze vraag te beantwoorden. Op 10 april 2017 vond de themabijeenkomst 'expeditie onderzoek' plaats.
 
Professionals van scholen en gemeenten en ouders gingen tijdens deze bijeenkomst met elkaar in gesprek over leerlingen die nog geen passend onderwijs krijgen. Wat heeft deze leerling nodig? En hoe kunnen de partners dit gezamenlijk realiseren? De uitkomsten vormen input voor de verdere ontwikkeling van passend onderwijs in de regio.
 
 
 
 
 
 
of
 
 
 
 
Meer nieuws over passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland?
 
 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het meest  actuele nieuws over passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland? Houd dan het onderdeel 'nieuws' op onze website in de gaten. De komende maand vindt u daar onder andere:
 
- het jaarverslag samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland 2016;
- een samenvatting van het onderzoeksrapport: heeft iedere leerling in de regio passend onderwijs?
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL Alkmaar, 072-79 20 100