'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

15 juni 2017
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
11de zondag door het jaar - A-jaar 2017.
"Een beweging van bewogen mensen"
 
Ex. 19,2-6a  -  Rom. 5,6-11  -  Mt. 9,36 - 10,8
"Blijf bij ons, God, als een goede herder"
Toen U de apostelen uitzond
gaf U die zending eigenlijk aan elke christen, God,
en dus ook aan mij:
op weg gaan naar het kleine en het zwakke.
In uw naam en met de tederheid van Jezus
zorg dragen voor al wie kwetsbaar en eenzaam is,
en de hemel op aarde voelbaar en ervaarbaar maken,
door met uw liefde
van mensen te houden.

Alleen kan ik dat niet.
Wil daarom bij me blijven en me liefhebben
als een goede herder en een trouwe vriend
in goede en kwade dagen, altijd, tot in eeuwigheid.
 
Erwin Roosen
 
Ex. 19,2-6a — "U zult mijn heilig volk zijn"
 
Drie maanden na hun vertrek uit Egypte kwamen de Israëlieten aan in de Sinaïwoestijn, waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging de berg op, naar God.
Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei: 'Dit moet u zeggen tegen het huis van Jakob en moet u de zonen van Israël laten weten. Met eigen ogen hebt u gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, hoe Ik u op arendsvleugelen heb gedragen en hier bij Mij gebracht heb. Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde. U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn'.
Rom. 5,6-11 — "Wij zijn met God verzoend"
Broeders en zusters,
Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. En dat niet alleen: nu reeds roemen wij op God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.
 
Mt. 9,36 - 10,8 — "Verkondig: Het koninkrijk der hemelen is ophanden"
In die tijd werd Jezus diep bewogen bij het zien van de mensenmenigte, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’ Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven
en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft. Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: `Sla de weg naar de heidenen niet in, en ga een stad van de Samaritanen niet binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op je tocht: `Het koninkrijk der hemelen is ophanden!” Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven.
"Een beweging van bewogen mensen"
Het evangelie dat we vandaag lezen begint zeer emotioneel. Er staat dat Jezus 'medelijden' voelde. Dat is de vertaling van een woord dat in het Hebreeuws terug gaat op 'rechem': baarmoeder. Jezus was ontroerd, bewogen, geraakt, tot in het diepst van zijn hart. Mijn moeder zei dat dikwijls als er iets heel ergs gebeurd was met een medemens: ”Het slaat in mijn buik." Dat is wat met 'medelijden' bedoeld wordt. Geen vrijblijvend gevoel.
 
Medelijden is het lijden van medemensen dat aan mijn eigen lijf komt. Dat ik aan mijn hart laat komen. Bij Jezus ging het om mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Mensen die zich niet meer staande konden houden. Die te neer gedrukt waren. Die niemand hadden die voor hen zorgde. Geen herder die zoekt naar een verloren lammetje en, als hij het vindt, het liefdevol op zijn schouders tilt. Geen herder die zijn schapen ’s avonds veilig binnenleidt in de kraal. Buiten, zonder herder, waren ze een prooi voor de wolven. Het ging om medemensen die zich bedreigd voelden, een weerloze prooi voor mensen die zijn als wolven in schapenvacht.
 
Hoeveel mensen zijn er nog tot op vandaag die lichamelijk én geestelijk gekwetst en geminacht worden.
 
Jezus was vol medelijden met hen die verloren en weerloos op niemand konden rekenen die hen met liefdevolle herderlijke zorg omgeeft. Hij zond dan ook zijn leerlingen naar de zieken, de melaatsen die werden uitgestoten, naar mensen die enkel op de dood wachtten, naar bezetenen die onvrij en machteloos overgeleverd waren aan het kwaad.
 
De leerlingen kregen niet allereerst de boodschap om voorschriften of verplichtingen op te leggen. Sadduceeërs en Farizeeën deden dat. Die kwamen altijd eerst met de wet aandragen. Jezus gaf de opdracht de nabijheid van het Rijk Gods te verkondigen. Dat is verlossing van onheil, bevrijding uit onrecht. Dat is opkomen voor gerechtigheid, vrede, vreugde en liefde. Voor Gods herderlijke nabijheid bij mensen. Die handen en voeten krijgt in wat de leerlingen, in wat wij doen voor mensen die zijn als 'uitgeputte schapen zonder herder'.
 
Jezus zond er twaalf uit. Ze worden met hun naam genoemd. De twaalf apostelen. Apostel betekent gezondene. Twaalf is een symbolisch getal voor de her-verzameling van Israël tot gemeenschap van God. Er bleven slechts twee stammen over van het vroegere 'uitverkoren volk'! Twaalf wijst dus naar de twaalf stammen van Israël. Jezus wilde Israël terug tot 'volk Gods' maken. Een volk dat door Gods herderschap, werkzaam aanwezig in goede herders, bevrijd kan leven. In de vrijheid van de 'kinderen Gods' die mogen ervaren dat God een Abba, een lieve Vader is die hen nabij komt, als mensen hem doorlaten. Hem niet in de weg staan. Als mensen hem algoede vader laten zijn voor hen die hoe dan ook verloren, vereenzaamd of vergeten zijn.

Voorlopig blijft het bij een verkondiging voor het volk van Israël. Later zal Matteüs de zending open trekken naar 'alle volkeren', en vooral (in het 25ste hoofdstuk) naar allen die 'de minste mensen' zijn.
 
Dat er meer apostelen zijn dan twaalf is wel duidelijk. Paulus was ook 'apostel', ook al behoorde hij niet tot de twaalf. Sommige van zijn vrouwelijke pastorale animatoren(!) noemde hij ook 'apostel'. In de evangelies is er ook nog sprake van de 72 leerlingen, mannen én vrouwen, die eveneens worden gezonden. Matteüs spreekt trouwens meestal van 'leerlingen', ook als hij het over de twaalf heeft. Omdat de twaalf verwijzen naar de vroegere stamvaders konden dat alleen maar mannen zijn. Maar zoals gezegd waren er onder de leerlingen ook vrouwen die gezonden werden en dan ook 'apostel' genoemd werden. Lucas zal ze ook bij name noemen: Johanna, Suzanna en Maria Magdalena, die in de traditie zelfs 'apostel van de apostelen' genoemd wordt omdat ze volgens de evangelist Johannes het eerst tot verrijzenisgeloof kwam en dit aan de andere leerlingen ging verkondigen.

We kunnen zeggen dat Jezus een beweging op gang gebracht heeft van mensen om zijn boodschap verder uit te dragen en te beleven. Jezus heeft geen kerk gesticht. Geen kerk zoals we die nu kennen. Een kerk als instituut, als organisatie heeft geleidelijk aan vorm en structuur gekregen doorheen de geschiedenis. Jezus wou enkel 'bewogen' mensen die een hart hebben voor al wie onvrij, onderdrukt, arm , ziek of bezeten is. Mensen die doen wat hij gedaan heeft. Mensen, zoals wij, die ons christenen noemen en op onze manier apostel willen zijn om de evangelische boodschap actueel werkzaam te laten zijn in de wereld van vandaag. Dat is de meest wezenlijke opdracht voor een kerk die we 'apostolisch' noemen: een beweging van bewogen en bevlogen christenen die mensen, vooral de minste mensen, nabij komen met Gods herderlijke (pastorale) zorgende liefde.
 
@preekvdw
"Roep me maar... telkens weer"

Wanneer uw blik
me zacht, maar overweldigend, doorstroomt,
dan huiver ik voor
uw onuitgesproken vraag
en aarzel met mijn antwoord.
 
Een wondere mengeling van heerlijkheid en pijn
grijpt me dan aan, vervoert me,
maar overkomt me tevens
als "niet-haalbaar".
 
Geef ik me dan gewonnen
dan stijgt de vreugde naar de top,
als ik mijn antwoord weet aanvaard.
 
Wie ben ik toch God,
dat Gij......
Ach, Vader, roep me maar,
telkens weer...!
Predikbroeders in woord en daad
Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw
De orde der dominicanen, ook gekend als predikbroeders of predikheren, bestaat in 2016 achthonderd jaar.
Op vraag van de Vlaamse dominicanen heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat. Onderzoekers van de faculteit hebben origineel werk verricht in verband met figuren en activiteiten die het Vlaamse dominicaanse leven in de twintigste eeuw karakteriseren.
De rode draad in het boek is dan ook de verkondiging of prediking 'in woord en daad', die tot het wezen van het dominicaanse leven behoort. Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto 'Veritas' besloten ligt: ze zijn rusteloze Godzoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid. De predikbroeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen. Hiervan wil dit boek een weerslag bieden.

Met bijdragen van Dries Bosschaert, Marcel Braekers, Mark De Caluwe, Bernard de Cock, Georges De Schrijver, Ignace D'hert, Leo Kenis, Mathijs Lamberigts, Anton Milh, Toon Osaer, Stephan van Erp, Dries Vanysacker en Sander Vloebergs.
 
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 25,95euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Dominicus ontmoeten
Dominicus de gedreven prediker

De Spaanse priester Dominicus stichtte achthonderd jaar geleden de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen.
Na een moeizaam begin groeide de Orde uit tot een invloedrijke internationale beweging van religieuze mannen en vrouwen, tot op de dag van vandaag.
 
In dit boek leren we Dominicus kennen als een gedreven prediker die voortdurend biddend en denkend contact hield met God. Tegelijk had hij oog voor de concrete noden en vragen die op zijn pad kwamen. Een heilige om na te leven. 

De auteur van het boek, Paul Dominikus Hellmeier ( °1977, Landshut, Duitsland) trad in 1999 in bij de orde van de dominicanen.
Van 2010 tot 2015 was hij werkzaam als docent middeleeuwse wijsbegeerte.
Thans is hij rector van de Theatinerkerk in München en prior van het daaraan verbonden Dominicanenklooster.
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 16,50 euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'. Ook via dat kanaal sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Google+...
Heb je geen account op 'Facebook', kan je ons ook - zonder account - terugvinden via 'Google+'.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

 
Klik op het logo... en volg ons.
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.