NVP Nieuwsbrief 133 
April 2017 
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
 
Dit is de derde NVP nieuwsbrief van 2017. Daarin praten we u bij over belangrijke ontwikkelingen in de pluimveesector en enkele activiteiten van het bestuur,  de sector-adviescommissies (eieren, vlees, vermeerdering) en leden om de belangen van de pluimveehouderij zo goed als mogelijk te behartigen.
 
 
In deze nieuwsbrief:
1.    Pluimveesector werkt zelf verder aan emissiereductie
2.    Reserveer alvast voor heffing diergezondheidsfonds
3.    Ophokplicht blijft van kracht.
4.    Evaluatie meststoffenwet, wat gebeurt er met de POR?
5.    Meer transparantie prijzen
6.    Trager groeiende rassen gevoelig voor ziekte van Marek
7.    Reële aantallen in gecombineerde opgave (Mei-telling)
8.    Algemene Leden Vergadering op 24 april 2017
 
 
Pluimveesector werkt zelf verder aan emissiereductie
NVP en LTO/NOP hebben de ambitie om te komen tot een emissiearme pluimveehouderij. In maart is in de media ten onrechte het beeld geschetst dat de pluimveesector zich daarvoor niet wil inzetten. Middels een coördinerende en initiërende regiegroep wordt gewerkt aan emissiearme pluimveehouderij (een van de thema’s uit de toekomstkoers uit 2016). Afgelopen week gaf Staatssecretaris van Dam tijdens een debat over de intensieve dierhouderij aan de pluimveehouderij buiten spel te willen zetten en eenzijdig maatregelen gaat uitwerken voor fijnstofreductie. De NVP wil onderbouwd met goede argumenten, bij voorkeur vanuit een brede coalitie, de Tweede Kamer vragen dit onderwerp controversieel te laten verklaren.  lees verder
 
 
Reserveer alvast voor heffing diergezondheidsfonds
Bij het opheffen van het PPE is het heffen en innen van de Diergezondheidsfonds (DGF-heffingen) een overheidstaak geworden. Tarieven stonden daarbij voor 3 jaar vast. Naar beneden bijstellen van heffingen kan wel, maar verhogen kan wettelijk gezien niet. Om naar de toekomst toe begrote en werkelijke kosten beter in overeenstemming te kunnen krijgen, wordt de GwwD aangepast. Dan kunnen jaarlijks de tarieven opnieuw worden vastgesteld en worden geen grote tekorten meer opgebouwd. Niettemin hopen we dat we AI de komende jaren buiten de staldeuren weten te houden, de reguliere jaarlijkse kosten zijn al hoog genoeg.
De sector moet echter de komende jaren nog tekorten wegwerken uit 2015, 2016 en 2017. De kosten voor bestrijding van de HPAI 2016 zijn betaald in 2017 en vormen daarmee een tekort van naar schatting € 9 miljoen euro. De sectorreserve biedt geen oplossing, omdat deze nagenoeg gebruikt is voor de bestrijding van de HPAI-besmettingen in 2014. Het gevolg is dat pluimveehouders vanaf 2018 rekening moeten houden met aanzienlijk hogere DGF-heffingen, omdat pas vanaf dan de tarieven kunnen worden aangepast. Binnenkort worden voorbeeldberekeningen gepubliceerd.
 
 
Ophokplicht blijft van kracht

De ophokplicht duur nu al 5 maanden en de dreiging uit de natuur lijkt nog maar zeer matig af te nemen. De deskundigengroep dierziekten o.l.v. Professor Arjan Stegeman  is 7 april bijeen geweest en tot de conclusie gekomen dat het insleeprisico voor Nederlandse pluimveebedrijven nog steeds verhoogd is. Op basis hiervan heeft demissionair Staatssecretaris Van Dam besloten de ophokplicht in stand te houden. De NVP is van mening dat we deze risicobeoordeling moeten accepteren en kunnen slechts begrip opbrengen voor de ANEVEI in hun oproep om de ophokplicht op te heffen. Bij een eventuele uitbraak zou dat alle pluimveesectoren enorm schaden en die verantwoordelijkheid wil de NVP niet op zich nemen. We doen een oproep aan alle pluimveehouders om hun biosecurity op orde te houden.

De mogelijkheid om eieren van jonge freilandhennen aan te merken als vrije uitloop eieren is per 6 april ook niet meer mogelijk.  Nederland maakte gebruik van de interpretatie dat koppels legkippen die nog geen 12 weken eieren legden, hun eieren nog met een 1 mochten stempelen. De regels van de Europese Commissie zijn echter minder flexibel.  Omdat landen onderling sterk naar elkaar kijken of de regels goed worden toegepast, kan Nederland jammer genoeg uiteindelijk niet anders dan hierin volgen. Momenteel wordt via de stichting AVINED gewerkt aan een aanvraag voor schadevergoeding in Brussel. De NVP steunt dat van harte.
 
Uiteraard hebben we oog voor de financiële aderlating en hopen dat de situatie op hele korte termijn wel veilig wordt geacht. Wij hebben bij de deskundigengroep dierziekten aangedrongen op meer openheid rondom de criteria waarop hun oordeel is gebaseerd, zodat voor iedereen te volgen is wanneer de ophokplicht kan komen te vervallen. 
 
 
Evaluatie meststoffenwet, gevolgen voor de POR?
De evaluatie van de meststoffenwet is op 30 maart 2017 door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerd. Het fosfaatbeleid is de afgelopen jaren effectief gebleken, maar er is nauwelijks verbetering van de waterkwaliteit (t.b.v. de kaderrichtlijn water) vast te stellen, waardoor het PBL concludeert dat zonder gewijzigde aanpak de doelen voor 2027 niet worden gehaald. Streven is meer gebiedsgerichte samenwerking op gang te brengen. Aangezien 93% van de Nederlandse pluimveemest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, draagt de pluimveesector niet of nauwelijks bij aan het probleem, noch de oplossing. Omdat de overheid export van mest als een kwetsbare vorm van ‘mestverwerking’ ziet is er nog wel ruimte voor de sector om meer bestendige pluimveemestverwerkingscapaciteit in Nederland te ontwikkelen.
De NVP ziet dan ook geen enkele reden waarom de POR niet verlengd kan worden. De NVP wil in elk geval deze productieruimte (POR 1 en POR 2) voor de sector behouden.
 
 
Meer transparantie over prijzen
De NVP heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de BCP-notering. De VCN ligt dichter bij de werkelijke uitbetalingsprijs door de slachterij, wat een prima ontwikkeling is. Maar voor meer transparantie is het goed dat een aantal slachterijen recent is gestart met het publiceren van hun slachterij-prijzen. De NVP ziet graag dat deze trend zich doorzet.
 
 
Trager groeiende rassen gevoeliger voor Marek
De zeer besmettelijke virale ziekte van Marek komt sinds kort voor onder traag groeiende vleeskuikens. Dat vraagt om gepaste maatregelen, vanuit oogpunt van welzijn en om de economische schade voor de pluimveehouder te beperken.  
De ziekte van Marek was in de 70-er jaren een serieus probleem onder kippen en kalkoenen. Totdat een goed vaccin beschikbaar kwam. Door alle kuikens in de eerste 24 uur te vaccineren zijn ze goed beschermd en sindsdien is de ziekte onder controle. Vaccinatie van vleeskuikens was niet nodig, doordat ze via de moeder over voldoende afweerstoffen beschikken gedurende hun leven, de maternale immuniteit.
Meerdere pluimveehouders zijn de afgelopen jaren overgestapt op concepten met trager groeiende rassen, daarbij inspelend op de behoefte en wensen van retail, welzijns-organisaties en consument. Juist bij deze trager groeiende rassen verschijnt de ziekte van Marek, doordat ze gedurende hun hele leven onvoldoende beschermd zijn via de maternale route.
Door goede vaccinatie op de kuikenbroederij wordt schade voorkomen. Bij niet gevaccineerde kuikens, is hygiëne van het allergrootste belang om de omgeving vrij te houden van het virus. Dit betekent optimaal reinigen en ontsmetten voordat nieuwe kuikens worden aangevoerd. Vergeet daarbij de overdekte uitloop niet! Het is aan te bevelen om deze een keer extra te ontsmetten voordat de kuikens de 1ste keer naar buiten gaan.
Pluimveehouders willen ook hun trager groeiende kuikens beschermen tegen aandoeningen en ziektes, zoals Marekse verlamming. Laten we voorkomen dat de ondernemer die inspeelt op wensen van de maatschappij de rekening gepresenteerd krijgt voor allerlei extra kosten die daarmee gepaard gaan. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zorgen we voor optimale bescherming en worden de extra kosten doorbelast en verrekend in de prijs van dit conceptvlees.
 
 
Reële aantallen in gecombineerde opgave (Mei-telling)
In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat sommige pluimveehouders bij de jaarlijkse mei-telling (gecombineerde opgave) de aantallen zo ruim mogelijk aanhouden. Omdat deze meitellingen de basis zijn voor diverse rapportages en analyses, waarop politiek bestuurlijk beleid wordt gefomuleerd en besluiten worden genomen, is het zaak dat de aantallen zo reëel mogelijk worden ingevuld.
Bijvoorbeeld bij de berekeningen om te bepalen of de pluimveesector binnen het sector fosfaatproductieplafond blijft, spelen de aantallen uit de meitellingen een belangrijke rol.
Om als sector zo weinig mogelijk ter discussie te staan is het belangrijk dat uitgangspunten kloppen en conclusies, die als feit worden gepresenteerd, ook juist zijn.
 
 
Algemene Ledenvergadering op 24 april 2017
Heeft u 24 april in uw agenda genoteerd? Dan houdt NVP haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in Zaal de Bongerd te Heteren. Om 19.30 begint de besloten ledenvergadering en vanaf 20.30 is het openbare gedeelte.
Tijdens deze avond kunt u afscheid nemen van Jan Brok die aftreedt als secretaris. De uitnodiging is deze week verzonden.
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
  
Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg