PPO Post, 12 mei 2016
BLOG NICOLE
Passend Onderwijs twee jaar jong!
Het is onvoorstelbaar hoe snel de tijd is gegaan, maar Passend Onderwijs is dit jaar in augustus alweer twee jaar jong. In dit blog blik ik terug op de stappen die PPO in deze periode heeft gezet.

De eerste verjaardag..
Het eerste jaar was een transitiejaar. De WSNS-periode moest nog deels worden afgesloten, de Wet Passend Onderwijs moest nog worden ingevoerd, de nieuwe organisatie (dat wat PPO nu is) moest worden ingericht en dat allemaal terwijl de winkel open moest blijven. Daarnaast werd halverwege dat jaar ook de Jeugdwet ingevoerd. Zo kwamen onze partners in de zorg en bij de gemeente ook in een andere dynamiek terecht. Dat maakte het al met al, een hectisch jaar. Waarbij we allemaal moeite moesten doen om enerzijds koers te houden, en anderzijds de visie van Passend Onderwijs niet uit het oog te verliezen. Dat gold voor iedereen die met Passend Onderwijs te maken had. Van ouders en leraar, tot beleidsmakers op het ministerie en schooldirecteuren. En de effecten van al die turbulentie bleven niet onopgemerkt.
Meer dan 100 leerkrachten bij de kick-Off Ommoord
Op 20 april is de kick-off bijeenkomst voor de pilot Ommoord gehouden. Hiervoor waren alle leerkrachten van het (speciaal) basisonderwijs in Ommoord uitgenodigd. Hiervan zijn er meer dan 100 naar de Kick-Off gekomen. Tijdens deze Kick-Off konden zij kennismaken met collega’s van andere scholen, informatie krijgen over het plan Passend Ommoord en informatie aandragen over wat zij als leerkracht nodig hebben, wensen en verwachten.

Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven over de inhoud van het plan 'Passend Ommoord'. Ook werden leerkrachten uitgedaagd mee te denken over de inhoud van dit plan en wat dit betekent voor hun handelen in de klas. Tenslotte werd er een forumdiscussie gehouden, waarin leerkrachten kritische, opbouwende, informerende vragen en suggesties voorlegden aan het panel.

De pilot Passend Ommoord
PPO Rotterdam start in september 2016 met een pilot om externaliserend probleemgedrag aan te pakken. Dit gebeurt in samenhang met de basisondersteuning in bredere zin. Ook de didactische aspecten komen aan de orde. Zeven reguliere basisscholen en één SO school (ZMLK) nemen deel aan deze pilot.
.
Uitgangspunt van de pilot is dat de expertise vanuit het SO (de Piloot) en het SBO wordt ingezet in het reguliere onderwijs. Scholen willen ‘het geheim van het speciaal (basis) onderwijs’ leren kennen.

Resultaten
In het eerste kwartaal van 2017 zullen de resultaten van het plan worden gepresenteerd en gedurende het hele verdere schooljaar zullen er intervisiebijeenkomsten worden gehouden.
Münchhausenavond succesvol
Maandag 11 april waren Koers VO & PPO Rotterdam host voor een bijeenkomst van de Münchhausenbeweging. Het thema was: “thuiszittende jongeren”. Waarbij het accent lag op de voor de leerling noodzakelijke inzet vanuit jeugdhulp voor het kunnen (ver)volgen van onderwijs.

De avond was met ruim 75 aanwezigen druk bezocht door een zeer divers gezelschap. Bestaande uit onder andere een wijkagent, ouders, scholen en de meer bekende netwerkpartners van PPO Rotterdam zoals Flexus jeugdplein en het CJG.

Wat is de Münchhausenbeweging?
De Münchhausenbeweging wordt gevormd door een vijftigtal organisaties en instellingen. Zij beogen op individueel niveau mensen en groepen snel te helpen met problemen of vragen die niet regulier kunnen worden opgelost. Op structureel niveau probeert de beweging verbindingen te maken en gezamenlijk oplossingen te vinden. Meer info over de
Münchhausenbeweging vind je hier.
 
Kenmerken Münchhausenbeweging:
Het is geen organisatie;
  • Geen betaalde krachten, de beweging draait op vrijwillige inzet bijdragen;
  • Een vraag is een startpunt, de samenwerking gaat door na het oplossen van een vraag;
  • Samenwerken gaat over de grenzen van de eigen organisatie.
*Foto's door Johan Verbeek
Kennis, liefde & know how;
Over de fusie van De Recon en de openluchtschool
De Recon en Openluchtschool Rotterdam, twee Rotterdamse scholen voor langdurig zieke kinderen zijn gefuseerd. Op 12 mei vond de feestelijke opening van de ‘nieuwe’ locatie plaats met een optreden van rapper Ali B. De nieuwe school komt onder leiding te staan van Barbara Knol, voorheen directeur van De Recon: “Schaalvergroting was niet alleen nodig om met meer financiële middelen de kwaliteit van zorg en onderwijs te kunnen behouden én verbeteren, maar zeker ook om het maximale uit elkaars expertise te halen. We hebben nu letterlijk bergen kennis, liefde en know how in huis.”

Voorafgaand aan de fusie zijn de in totaal 60 medewerkers verdeeld over verschillende werkgroepen met elkaar in gesprek gegaan over zaken als gezamenlijke aspiraties en het pedagogische klimaat. “Het zijn de teamleden die het verschil maken. Daarom moest de fusie van onderop komen” vertelt Barbara. Ze vervolgt: “Uit de analyse van deze gesprekken kwam vooral naar voren hoeveel we met elkaar in gemeen hebben: vooral kennis, liefde voor het kind en goed onderwijs. En met goed, doel ik op het menselijke aspect van wat wij hier doen. het begeleiden van een kind naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan midden in de maatschappij.” Natuurlijk was niet iedereen met alles blij. Barbara: “Voor de mensen die op Zuid wonen is het natuurlijk een gedoetje. Die moeten vanaf nu een stuk verder reizen. Maar over het algemeen is iedereen heel enthousiast.”
 
Lees het hele artikel hier.
600 Rotterdamse leerkrachten bereikt met wijkinitiatief
Op woensdag 11 mei vond het laatste seminar -uit een reeks van drie- van prof. Van Luit plaats. Deze seminars maakten onderdeel uit van een door PPO Rotterdam gefinancierd wijkinitiatief georganiseerd door Elles Vissers en Mariska van Dijk, beide intern begeleiders van de Bavokring. Met de seminars over dyscalculie zijn in totaal zo'n 600  Rotterdamse leerkrachten bereikt.

H
et wijkinitiatief is ontstaan omdat per 1 augustus 2016 alle scholen in Rotterdam een dyscalculie protocol moeten hebben. Met de financiering van dit wijkinitiatief heeft PPO, Rotterdamse basisscholen de mogelijkheid gegeven hierover kennis op te doen.
 
Het totale wijkinitiatief omvatte daarnaast speciaal voor de wijk Kralingen-Crooswijk twee extra onderdelen:
 
  • Begeleiding bij het opzetten van het dyscalculie protocol door Marcel Absil,
  • De mogelijkheid tot teamvergaderingen over dyscalculie gegeven door Diana Wilmus.
 
Seminar gemist?
Voor iedereen die niet bij de seminars aanwezig kon zijn, hebben we filmpjes hiervan op het YouTube kanaal van PPO Rotterdam geplaatst. Deze kun je hier bekijken.

Enquête
Met een nulmeting en een eindmeting in de vorm van een enquête is en wordt onderzocht wat de exacte opbrengsten zijn van dit wijkinitiatief. Zodra de resultaten bekend zijn, berichten wij hierover in deze nieuwsbrief.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl