'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

19 april 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
Pasen - C-jaar 2019
Een liefdesverhaal
 
  Hand. 10,34a.37-43  -  Kol. 3,1-4  -  Joh. 20,1-9
Sequentie van Pasen: "Laat ons 't Lam van Pasen loven"
Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
’t Lam Gods met offers eren.
Ja, het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden te zamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is
onze koning.
Zeg het ons Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven!
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.
 
Hand. 10,34a.37-43 — "God heeft Hem doen opstaan!"

  In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen, die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen, die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen, dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”
Kol. 3,1-4 — "Zoek wat boven is"
Broeders en zusters,
als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw nieuw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Joh. 20,1-9 — "Ze hebben de Heer uit het graf genomen"
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, die door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Zij liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek, die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.
"Een liefdesverhaal"
Er zijn mensen die regelmatig op het kerkhof naar het graf van een geliefde gaan om er met hem of haar te praten. Het is me al gebeurd dat ik zo iemand half luidop hoorde mompelen.
 
Ook Maria Magdalena ging op paasmorgen naar het graf van Jezus in de tuin van Jozef van Arimatea. Tot haar ontsteltenis zag ze dat de grafsteen was weggehaald. Toen de twee apostelen die ze erbij geroepen had weer naar huis waren getrokken, heeft ze Jezus door haar tranen heen voor haar zien verschijnen. Ze zei maar één woord tegen hem.
Dit is het mooiste paasverhaal van de vier evangelies. Een liefdesverhaal. Het Johannesevangelie wijkt sterk af van de andere evangelies.

Volgens die evangelies was de zon al opgegaan toen verschillende vrouwen naar Jezus' graf gingen. Bij het lege graf zagen ze boodschappers die meedeelden dat de apostelen naar Galilea moesten gaan om Jezus te zien. Volgens Marcus vluchtten de vrouwen geschrokken weg en zwegen ze in alle talen over wat ze gezien en gehoord hadden.
Bij Lucas gaan ze het aan de apostelen vertellen, maar die geloven hen niet. Matteüs schrijft dat ze het nieuws haastig en opgetogen aan de apostelen gingen meedelen en onderweg Jezus voor hen zagen verschijnen.
Iedere evangelist heeft een eigen boodschap voor zijn lezers.
 
Johannes focust op Maria Magdalena. Dit wordt pas goed duidelijk als men het hele verhaal leest. Het is dan ook jammer dat het lectionarium zich beperkt tot het eerste deel. Maria was de enige die 's morgens vroeg naar Jezus' graf kwam. Het was nog donker. Dat is typisch voor deze evangelist. Hij schildert en vertelt met een sterk gevoel voor licht en donker. Hij is de evangelist van de stellingen en de tegenstellingen. Die tegenstelling tussen donker en licht wordt ook liturgisch uitgebeeld als op paasmorgen na de intocht in het duister de paaskaars wordt aangestoken en alle lichten gaan branden.
 
Toen Maria het leeggehaalde graf zag, liep ze alleen naar Petrus en Jezus' geliefde leerling. 'Ze hebben hem weggenomen!' Grafschennis, lijkroof. Niet te geloven! De twee leerlingen liepen met haar mee naar het graf. Ze constateerden het feit. Over Petrus wordt verder niets gezegd. Over de geliefde leerling staat er dat hij het zag en geloofde. Je vraagt je af wàt hij geloofde, want de evangelist voegt eraan toe dat hij net zomin als Petrus al begrepen had dat Jezus uit de dood zou opstaan. Ze gingen beiden terug naar huis. Zonder zich van Maria iets aan te trekken lieten ze haar alleen achter bij het graf. Ze stond te wenen. We kunnen ons goed indenken dat ze een doorwaakte nacht vol verdriet achter de rug had en met de ogen vol tranen naar Jezus' graf ging. Door haar tranen heen meende ze te zien dat het graf leeg was.
 
Tranen zijn de moeder van levenswijsheid. Ze vertekenen de werkelijkheid, maar wie weent, leert ernaar kijken zoals ze door lijdende mensen wordt ervaren. Een vader of een moeder die kunnen huilen om het verlies van een kind of een ouder, zullen nooit meer losraken van de ervaringen van het moment waarop het huilen doorbrak. Ze zien het graf van hun geliefde anders dan mensen die niet kunnen of willen huilen. Ze verstarren niet in hun verdriet, ze kunnen er gelouterd en getroost over praten.
 
Nu ze alleen bij het graf stond, bukte Maria zich om naar binnen te kijken. In het licht van de opkomende zon zag ze door haar tranen heen twee engelen in het wit. Ze hadden geen boodschap. Ze vroegen alleen waarom ze weende. 'Ze hebben mijn Heer weggehaald.' Toen ze zich oprichtte, meende ze de tuinman te zien. Hij vroeg hetzelfde als de engelen en zij gaf hetzelfde antwoord. 'Zeg me waar u hem hebt neergelegd. 'Maria!' zei de tuinman. En toen brak het licht helemaal door. Ze herkende hem door haar tranen heen. 'Rabboeni!' 'Lieve meester'. Het heeft de klank van een troetelwoord. Misschien liet ook Jezus wel een traan. Waarschijnlijk wilde ze hem omhelzen, maar hij weerde haar af. 'Houd me niet vast. Ik ga hier weg. Ik moet naar mijn Vader en uw aller Vader.' En ze zag hem niet meer.
Maria liep snel naar de leerlingen om alles te vertellen. 'Ik heb de Heer gezien, heel eventjes maar. Hij is nu weg.' Petrus had het verkeerd voor toen hij liet verstaan dat Jezus na zijn dood het eerst aan de apostelen was verschenen (zie de eerste lezing). Hij verscheen het eerst aan Maria Magdalena. In de traditie wordt ze de apostola apostolorum genoemd, de apostel van de apostelen. Van haar hebben zij alles vernomen.
 
Hier stopt het paasverhaal. In de openheid van het geopende graf. Misschien zouden we minder van het kruis dan van het lege graf het symbool van het christelijk geloof moeten maken. Trouwens, ‘geen ander teken zal aan deze generatie gegeven worden dan het teken van Jona’, zei Jezus tegen een aantal schriftgeleerden en Farizeeën (Matteüs 12,39). Uitgespuwd door het zeemonster. De buik van het zeemonster was leeg. Op paasmorgen stonden Jezus' leerlingen en Maria Magdalena voor een leeg graf. Een sterk teken van ons geloof: Jezus ontsnapt ons, telkens weer. Telkens als we de verrezen Heer zoeken, is hij ons vooruit.
Tot de ongelovige Thomas zei Jezus: nu je me ziet, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven (Johannes 20,29). Maar mensen kunnen pas geloven als hun de boodschap wordt verkondigd. Het kruis, het lijden en de dood hebben niet het laatste woord. De dode is weg uit zijn graf. Hij leeft, en hij zal ons doen leven. Daarover mogen we niet zwijgen, tegen niemand. Dat is belangrijker dan op Pasen alleluja’s zingen.
 
@preekvdw
"Jij bent het nieuwe leven"

 
Op een dag ontdek je
dat er voor je hart
een steen is gerold.
De bron van je leven
blijkt een graf
van vergetelheid geworden.
 
Tevergeefs blijf je zoeken
naar een God die afwezig lijkt.
In je binnenkant knaagt de vraag
of het wel mogelijk is
dat liefde het laatste woord zal hebben
 
Angst, pijn, verdriet en zorgen
gooien stenen op je weg
die je verhinderen om
naar ‘binnen’ te gaan
Je zoekt buiten jezelf om
in een wereld die omzwachteld lijkt
met twijfels en onbegrip.
 
Tot er een dag komt
waarop je beslist om naar binnen te gaan,
om te ontdekken dat er Iemand
de steen heeft weggerold
en al in jezelf tot leven kwam.
 
Ga maar naar binnen en ervaar
dat Pasen aan jou gebeurt.
Het is geen verhaal van lang vervlogen tijden
of over een verre toekomst.
Pasen gebeurt hier en nu.
 
In het diepst van jezelf
baant het licht van nieuw leven
zich een weg
in het hart van jouw verhaal.
Jij bent het nieuwe leven.
 
Vincent Duyck
Met de woorden van deze overweging, wenst 'Preek van de week'
u een zalig Paasfeest toe.
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en deze preek...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.