De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 640 - 20 april 2020

Koe in de wei blijft vergunningvrij

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen afzonderlijke vergunning voor nodig. Beweiden is al onderdeel van de vergunning voor stalemissies. Dit bekrachtigden de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies op 14 april. Zij delen het standpunt dat vee beweiden een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf. De minister en de provincies redeneren dat boeren op basis van de stalvergunning al toestemming hebben voor het houden van dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. In lijn met het advies van de Commissie Remkes stellen zij zich op het standpunt dat beweiden daardoor niet kan leiden tot meer uitstoot. Een afzonderlijke vergunning volgens de Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbelop zijn.

Aquathermie in Groene Hart

Langzaam maar zeker krijgt ook aquathermie een kans als lokale duurzame warmtebron naast zon en wind. Alphen aan den Rijn heeft met een aantal instellingen een intentieovereenkomst Duurzame warmte Planetenbuurt ondertekend.​ Door​ middel van een collectief warmtenetwerk kunnen straks alle organisaties, bedrijven en woningen in​ de Planetenbuurt gebruikmaken van de Rijn als verwarmingsbron. Lees verder NU.nl

Alphen mag niet bouwen in groene hart

De provincie Zuid-Holland zet een streep door de plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn om te bouwen in de polder aan de noord- en westzijde van Alphen. De gemeente heeft nog ruimte genoeg om binnenstedelijk te bouwen (3800 woningen), stelt de provincie. Volgens wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) is de woningbehoefte in de gemeente te groot om alleen met het bebouwen van binnenstedelijke projecten in te vullen. De gemeente koos ervoor om op zoek te gaan naar ‘onorthodoxe oplossingen’ en zette daarom fors in op het bouwen in de polders ten noorden van Alphen en Gnephoek, een kleine polder langs de Oude Rijn. In totaal moeten de bouwplannen zo’n 1500 woningen opleveren.

Strijd Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog

De eigenaren van de grond in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop willen een megawijk bouwen. De gemeente ziet daar voorlopig niets in en wil in een deel van de polder zonnepanelen en windmolens neerzetten. Gaan acht ‘lawaaierige’ windmolens samen met een woonwijk? De zaak Rijnenburg maakt duidelijk waarom in een land waarin iedereen meer woningen wil, het niet lukt om vaart te maken met de bouw ervan. Lees verder bij Follow the Money

Leidraad zonneparken Noord-Holland

Noord-Holland heeft de ruimtelijke spelregels voor zonneparken opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Uitvoeringsregeling ‘opstellingen voor zonne-energie in landelijk gebied’. De verordening ziet op het waar van zonneparken. Zo is een aantal kwetsbare gebieden uitgesloten en dienen zonneparken zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande functies. De Uitvoeringsregeling ziet op het hoe van zonneparken. Zo dienen zonneparken zoveel mogelijk landschappelijk en ecologisch te worden ingepast. De Leidraad Landschap & Cultuurhistorie 2018 biedt handvatten voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Meer is te lezen op Leidraad LC

Ruimte voor 30.000 extra woningen in Zuid-Holland

Een Quickscan van provincie Zuid-Holland laat zien dat er met planoptimalisatie van woningbouwplannen plek is voor mogelijk 30.000 extra woningen. Planoptimalisatie blijkt bij alle grotere plannen al snel circa 90.000 extra woningen op te leveren. Als het maar bij een derde van de plannen realiseerbaar is, levert dit nog steeds 30.000 woningen extra op: zo’n 3 VINEX-wijken die niet gebouwd hoeven te worden. Zo behouden we meer groen en wordt optimaal gebruik gemaakt van publieke investeringen. De provincie analyseerde alle bekende woningbouwplannen tot 2040 op dichtheid. Veel bestaande plannen hebben een lage dichtheid. Een gemiste kans in een provincie waar de ruimte schaars is en er een groeiende vraag bestaat van kleinere huishoudens naar centrum-dorpse en stedelijke woonmilieus. Lees verder op Zuid-Holland

Anders kijken naar grondstoffen

Esther van den Bor  Andere grondstoffen
In deze dagen kan ik weer bijlezen. Daar krijg ik energie van. Ik neem u mee naar een kleine greep uit materialen en producten die een onverwachte grondstof hebben. De meeste bedrijven zijn nog in een beginnend stadium. Maar veelbelovend. Met uw hulp kunnen ze groter worden. Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart