'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

13 juni 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
Drie-Eenheid - C-jaar 2019.
"Het mooiste geschenk"
 
Spr. 8,22-31  -  Rom. 5,1-5  -  Joh. 16,12-15
"Bij Jou ben ik thuis"
Ik wil je binnenlaten
in de kern
van mijn bestaan, God,
en mij van kop tot teen
laten inpalmen
door jouw liefde,
net zoals Jezus.
 
Laat jouw Geest
mij daarom leiden,
vooral op ongebaande wegen
en op tochten
vol hindernissen en valkuilen.
 
Reik mij jouw hand
en breng mij naar de plaats
waar de waarheid
het wint van de leugen
en waar alleen maar
liefde is.
 
Dan weet ik
dat ik 'thuis' ben.
 
Erwin Roosen
 
Spr. 8, 22-31 — "De Heer schiep mij vóór al het bestaande"
 
Zo spreekt de wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er bronnen waren, overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en vóór de heuvels, werd ik geboren. De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten, noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot. Toen Hij de hemel grondvestte, was ik erbij en toen Hij een kring trok rond de wereldzee. Toen Hij de wolken boven bevestigde, en de bronnen aanbracht in de diepte, toen Hij de zee haar grenzen wees, opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan, toen Hij de fundamenten legde voor de aarde, was ik aan de zijde van de Kunstenaar, en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht. Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde, en het was me een genot bij de mensen te zijn.
Rom. 5, 1-5 — "Onze hoop wordt niet teleurgesteld"
Broeders en zusters,
Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.
 
Joh. 16, 12-15 — "Gij kunt het nu nog niet verdragen..."
In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Daarom zei Ik, dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft, is het Mijne."
"Het mooiste geschenk"
Drie-Eenheid raam in de doopkapel van de kerk St.-Antonius van Padua te Kerkrade
De meeste katholieken die ik ken, denken dat het geloof in Gods Drievuldigheid onbelangrijk is. Abstracte theologie, hemelse wiskunde, iets zoals het tellen van engelen op een speldenkop. Maar ik denk dat de leer over de Drievuldigheid van fundamenteel belang is voor het christelijk leven. Christen zijn gedoopt in het leven van de Drievuldigheid: Vader, Zoon en heilige Geest.
 
Maar wat heeft de leer van Gods Drie-Eenheid te maken met ons leven van nu, vandaag, deze 21ste eeuw? Wat zou het kunnen betekenen voor mensen die met werkloosheid hebben af te rekenen? Wat heeft het te maken met de vaak oplopende spanningen in grootsteden, met de moeilijke dialoog met andersgelovigen, met het geweld in de Arabische wereld,…?
 
Wel, ik denk dat die leer het grootste geschenk is dat we onze wereld van vandaag kunnen aanbieden. Er is geen menselijk wezen dat niet zoekt naar wegen om anderen een warm hart toe te dragen, om samen-te-leven, om lief te hebben. Voor de meeste mensen is dit juist dé zin van leven.
Dat is de liefde waar we allemaal naar op zoek zijn: een liefde van volkomen gelijkwaardigheid, vrij van enige dominantie of manipulatie. Het is liefde die totaal on‑patriarchaal is, die leven geeft aan de geliefden en hen toch laat zijn. Het is de liefde waarin de Vader alles aan de Zoon geeft, zelfs goddelijkheid en gelijkheid.
 
Als een tiener voor het eerst verliefd is, is dat het begin van de zoektocht naar 'drievuldigheid'. Als ouders leren van hun kinderen te houden en hen te helpen op de lange weg naar volwassenheid, is dat 'drievuldigheidsliefde' in actie.
 
Een god die alleen maar een eenling zou zijn, gevangen in eeuwige alleenheid vóór de schepping van de wereld, zou misschien wel op ons gesteld kunnen zijn, maar hij zou niet van ons kunnen houden in de christelijke zin: we zouden immers nooit worden opgeheven tot gelijkheid. Zo'n god zou ons misschien gaarne zien zoals wij onze hond gaarne zien. Maar de God in wie wij geloven is geen eenling. God is de liefde waarin de Vader door de Geest aan de Zoon gelijkheid en goddelijkheid geeft.
 
Christenen leven vandaag in een hard tijdsklimaat. Ze worden argwanend en zelfs agressief bejegend. De opdracht die Jezus in het evangelie van Mattheüs aan zijn leerlingen heeft gegeven: op weg te gaan en mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, wordt door onze sceptische tijdgenoten van de hand gewezen als het opleggen van onze vooroordelen en ons bekrompen geloof aan andere mensen. We moeten ons daartegen verdedigen. Maar we mogen niet toegeven aan de bekoring om ons terug te trekken in een getto waarbinnen we de katholieke cultuur van het verleden proberen te herscheppen. Ons opsluiten in knusse gemeenschappen van gelijkgezinden waar we onze overtuigingen delen en dezelfde christelijke taal spreken. Dan lopen we het risico op termijn uit te sterven. Maar even verderfelijk zou het zijn dat we ons zodanig assimileren aan de samenleving dat we er helemaal in opgaan. Dan worden we meegespoeld door de seculiere afvoerpijp.

Er is maar één manier om als christenen te gedijen. We moeten een krachtige christelijke cultuur in leven houden, zelfbewust en vitaal, maar in een dynamische wisselwerking met de eigentijdse cultuur.
De kerk leeft zoals een levenskrachtige boom. Hij groeit en bloeit door zijn wisselwerking met zijn omgeving. De blaren krijgen zonlicht en zetten dat om in suikers. De wortels graven in de diepte naar voedsel en water. De schors is zijn onmisbare huid. De boom bestaat op zichzelf natuurlijk, maar leeft maar in veelvuldige wisselwerking met wat hij zelf niet is: zon, regen, en nu en dan een portie vogelpoep! Hermetisch van de wereld afgesloten zou hij sterven. Het christendom zal bloeien als het in dynamische interactie staat met onze seculiere cultuur. Zoals een boom zal het moeten actief zijn aan zijn randen, op die plaatsen en punten waar het in wisselwerking staat met de omgevende wereld.
 
Als dus de boom van de kerkgemeenschap levenskrachtig wil zijn, moeten we over de Drievuldigheid praten met onze tijdgenoten, en erover leren van hen, zelfs als ze geen christen zijn. We moeten de romans lezen, naar de films kijken, naar de songs luisteren van hen die de liefde het best verstaan, los van de vraag of ze christenen zijn of niet. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we metterdaad tonen hoe het geloof in de drie-ene God voor ons het mooiste geschenk is dat het 'goede nieuws' van het evangelie ons heeft gegeven.

@preekvdw
"Geloven is liefhebben"
Geloven is iets anders dan godsdienstkennis
en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen.
 
Geloven begint met het binnentreden
in een groot mysterie,
tastend en zoekend,
vragend en bedelend om licht,
tot op een dag God naar je toekomt
en je zijn aanwezigheid laat voelen
in duizend dingen van elke dag.
 
Geloven is dan verder zien,
door de dingen heen kijken naar Diegene
die er achter staat.
 
Geloven is de eigen aardse veiligheid verlaten
en over het water wandelen,
zich toevertrouwen aan een Wezen
dat je werkzaam aanwezig weet
en dat je steeds verder lokt.
 
Geloven is zich laten opnemen
in een nieuwe, diepere dimensie,
in een ruimte waar alle grenzen verdwenen zijn.
 
Geloven is in volle vertrouwen in het duister springen.
Het is een sterke vorm van liefhebben.
 
Phil Bosmans
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.