NVP Nieuwsbrief 127  
September 2016  
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
 
Beschikking definitieve heffing
Diergezondheidfonds Pluimvee 2015
Begin augustus heeft RVO de definitieve DGF-beschikkingen verstuurd naar de pluimveehouders. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt/kon u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
Om te beoordelen of de heffing juist is opgelegd, dient u eerst uw gegevens te controleren en deze in de berekeningswijze toe te passen. De DGF-heffing wordt niet meer via het PPE berekend op basis van opgezette dieren, maar RVO hanteert een tarief op basis van het gemiddeld aantal aanwezige dieren per jaar en een omloopsnelheid.
  
De gemiddelde dieraantallen per jaar zijn nu niet meegerekend.
RVO gebruikt de aanvoergegevens uit Kipsysteem, met een vastgestelde gemiddelde omloopsnelheid:

Aantal dieren x omloopsnelheid / 365 dagen x tarief = bedrag DGF-heffing.


Indien de omloopsnelheid over het jaar heen loopt, dan wordt gerekend met de omloopsnelheid over het aantal dagen tot aan 31 december van dat jaar.

Door onder andere Kamervragen van Jaco Geurts zijn dubbele DGF-heffingen teruggedraaid, die in de laatste PPE-heffing waren betaald over leghennen en ouderdieren die in 2014 waren opgezet en in 2015 nog werden gehouden. Deze ‘dubbele heffing’ is deels gecompenseerd op de definitieve factuur:


Aantal dagen dieren nog aanwezig in 2015 (van de dieren die in 2014 zijn opgezet) / omloopsnelheid x aantal dieren x PPE tarief 2014 = compensatiebedrag.


Als u deze berekeningen heeft gemaakt, kun u een afweging maken over een eventueel bezwaarschrift. Houd wel rekening met de wettelijke bezwaartermijn. Indien u niet tijdig een inhoudelijke motivatie kunt aanleveren, kunt u ook pro forma bezwaar maken. U zult dan worden verzocht uw bezwaar nader te motiveren (anders wordt deze afgewezen). U heeft dan wederom enkele weken de tijd om te reageren.
Voor onduidelijkheden neem altijd eerst contact op met RVO (088 042 42 42).
Op de RVO-site staat meer uitleg met voorbeeldberekeningen.
 
 
Hele (onbehandelde) snavels
De eierhandel vraagt steeds vaker naar eieren van onbehandelde legkippen, aangezien de (afzet)markt daar in toenemende mate om vraagt. De NVP vindt deze ontwikkeling de enige juiste. Een wettelijk verbod op het behandelen van snavels dwingt een deel van de sector om te schakelen, terwijl er vanuit de markt geen vraag is.  De aantoonbare meerkosten (als gevolg van veelal meer uitval, hoger voerverbruik, nattere mest, meer water vermorsen, meer grondeieren, kortere legperiode en meer werk) kunnen alleen worden terugverdiend als de markt bereid is voor deze meerprijs te betalen.
Er worden diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd door verschillende marktpartijen (broederijen/opfokorganisaties, eierhandel en bijna alle voerleveranciers) over wat wel en beter niet te doen bij het opzetten van onbehandelde hennen.

De NVP roept legpluimveehouders en vermeerderaars op zich goed te laten bijpraten en eens een bijeenkomst te bezoeken. U kunt leren van collega’s die al ervaring hebben opgedaan met het houden van onbehandelde hennen.
 • Leer uit/van praktijksituaties.
 • Zorg voor het juiste (beste) voer bij onbehandelde dieren.
 • Zorg voor een optimale aansluiting met de opfok.
 • Denk aan voer- en watersystemen.
 • En vooral aan licht, inclusief daglicht, soort(en) verlichting, kleur(en) en dimbaarheid. Bij voorkeur is deze gelijk tijdens de opfok en houderij.
 • Maak goede afspraken over uw opfokhennen (vooral kwaliteit en gegarandeerde vaccinaties).
 • Ga regelmatig in overleg met uw opfokker over het verloop en vergeet niet om ook 2 - 3 keer te gaan kijken naar uw toekomstige leghennen tijdens deze belangrijke fase.
 • Meld informatie en ervaringen die interessant kunnen zijn voor de sector over het houden van hennen met hele snavels aan de NVP: info@NVPluimveehouders.nl
Alleen dan blijven wij goed geïnformeerd over de laatste actuele praktische ervaringen. Wij horen graag zowel de successen als de knelpunten. Zo leren we met elkaar wat werkt en wat beter anders kan.

Er komen ons ervaringen ter ore, die het doel van dierenwelzijnsverbetering voorbijstreven. Want als hennen al met gemiddeld 70 weken moeten worden geslacht in plaats van de nu gebruikelijke 90 en deze hennen rond week 50 een slecht verenpak hebben, is er dan sprake van een hoger dierenwelzijn? Zonder concrete voorbeelden kunnen wij deze ervaringen en meningen onvoldoende politiek bestuurlijk aankaarten. Schroom daarom niet om uw ervaringen te delen.
 
 
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
De NVP is 8 september – onder voorwaarden - weer aangesloten in het reguliere PAS-overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Samen met de andere agrarische vakbonden heeft de NVP de afgelopen maanden leden geconsulteerd en met het ministerie van EZ overleg gehad over de voortgang van het reguliere PAS-overleg. Dat heeft ertoe geleid dat ook de NVP weer deelneemt aan de PAS-overleggen, onder een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn:
 • Resultaten evaluatie afwachten voordat overgegaan wordt tot een verdere uitwerking van het reservepakket.
 • EZ moet, zoals afgesproken, convenanten sluiten met sectoren verkeer en industrie.
 • Geen extra maatregelen voordat 5,6 kiloton aan ontwikkelingsruimte is benut door veehouderij.
NVP, NMV en NVP stapten eind januari uit het reguliere PAS-overleg omdat de vakbonden het niet accepteerden dat zij niet gekend waren in de ontwikkeling van een extra reservepakket aan Generieke Maatregelen.
 
Dit pakket extra maatregelen werd afgesproken in een overleg op 19 december 2014 tussen de ministeries van EZ en Infrastructuur en Milieu (I&M), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De veehouderijsector was hier niet bij betrokken en werd pas 10 maanden later over de plannen geïnformeerd.
 
Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders zitten weer aan tafel bij het PAS-overleg en hebben er vertrouwen in dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
 
Wetsvoorstel Fosfaatrechten raakt ook pluimveesector
 
Op 8 september is het wetsvoorstel Fosfaatrechten aan de Kamer aangeboden.
Primair richt zich dit wetsvoorstel op terugdringen van de fosfaatproductie in de melkveehouderij. Maar ook de varkens- en pluimveesector hebben in 2015 hun fosfaatproductieplafond (volgens de berekeningen van het CBS) met respectievelijk 1%  en 3,3% overschreden. Om te voorkomen dat dit structureel gaat gebeuren, heeft de staatssecretaris de mogelijkheid in het wetsvoorstel laten opnemen om ook binnen deze sector in te kunnen grijpen.
 
Er worden voor de pluimveesector 2 opties genoemd:
 • Generiek korten op pluimveerechten.
 • Niet verlengen van ontheffingen (POR, Golden Harvest en/of het zuivere ei).
In een gezamenlijke reactie aan de staatssecretaris heeft de NVP met LTO/NOP aangegeven overtuigd te zijn dat 2015 een incidentele overschrijding is geweest. Er is ook gewezen op de overheidstaak van een goede handhaving op beschikbaarheid van rechten ten opzichte van het aantal gehouden dieren.
De NVP betwijfelt de juridische haalbaarheid van de optie om generiek te korten. Vanuit eigendomsrechtelijk oogpunt, lijkt dit niet aannemelijk.
 
Schrijnend is dat de Nederlandse pluimveesector minimaal 93% van de geproduceerde pluimveemest verwerkt en deze daarmee voor filtratie of uitspoeling naar grond- of oppervlaktewater geen rol speelt. Maar dat maakt binnen de huidige convenantperiode voor het ministerie van EZ niet uit. Dat komt doordat Nederland met de Europese Commissie (EC) de afspraak heeft gemaakt als land binnen het fosfaatproductieplafond te zullen blijven. In die afspraak is geen verrekening met tonnen verwerkt fosfaat mogelijk. Dat zal wel de insteek zijn bij de volgende derogatieonderhandelingen. Maar daar heeft de pluimveesector nu (tot aan 1-1-2018) niets aan. 
 
 
Wist u dat:
 • Nog lang niet alle pluimveehouders de hygiënescan hebben ingevuld?
 • De herziening IKB voorziet in een maatregel voor handhaving van het invullen van de hygiënescan? Het invullen is niet een doel op zich, maar het is een instrument om de hygiënestatus op Nederlandse pluimveebedrijven te verhogen, om besmettelijke dierziekten zoals HPAI beter buiten de deur (letterlijk en figuurlijk) te kunnen houden.
 • 40% van de pluimveehouders zich nog niet aangemeld heeft voor het zelfcontroleprogramma antibiotica pluimveesector?
 • De NVWA deze wettelijke verplichting binnenkort gaat controleren en sanctioneren?
 • U zich eenvoudig kunt aanmelden via ‘Mijn AVINED’ rechtsboven op deze site?
 • Het antibioticagebruik blijft dalen op de vleeskuikenbedrijven?
 • Dit mede komt door een goed registratiesysteem en benchmarkoverzichten?
 • Voor de benchmark met voerleveranciers aan de vleeskuikenhouders wordt gevraagd om de voerleverancier te vermelden?
 • Ongeveer de helft van de vleeskuikenhouders dit heeft gedaan?
 • Voor een betrouwbare benchmark veel input nodig is?
 • De NVP graag nogmaals oproept om uw voerleverancier te vermelden?
 • Dit ook gaat via Mijn AVINED?
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
 
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame  toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.  
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP leden, donaties, en sponsor- en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
 
Broederijen:
Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen: V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel: Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren - Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
Voeding overig: Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting: 
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
Diversen:
Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg -PRECIA Molen te Breda