Het plenaire debat over de Wmcz2018 in de Tweede Kamer is verschoven naar week 44.
De exacte datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.

 JAN VESSEUR: ‘DE CLIËNTENRAAD VERDIENT DEZELFDE POSITIE ALS DE RAAD VAN TOEZICHT’
 
 
 

Een van de sprekers tijdens het symposium Van inspraak naar invloed is Jan Vesseur, voormalig Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid Igz, huidig adviseur kwaliteit, veiligheid en  calamiteitenonderzoek in de zorg, en medeoprichter van MedMij (programma ‘meer regie over eigen gezondheid’). Jan zal vertellen over het belang van- en hoe- informatie in de zorg tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en de patiënt uitgewisseld kan worden.
 
Patiënten horen volledige inzage te hebben in hun medische gegevens, vindt Jan Vesseur, adviseur kwaliteit, veiligheid en calamiteitenonderzoek in de zorg. ‘Wat patiëntportalen nu bieden is om te huilen’, zegt hij. ‘instellingen schofferen hun cliënten hiermee en het ontbreekt hen aan een stem om hieraan iets te veranderen. De cliëntenraad is de enige partij die in staat is om de instellingen te confronteren met dit feit en die verandering wél te bewerkstelligen. Zij zijn de stem voor de patiënt, in een zorg waarin nu vooral de dokter het voor het zeggen heeft.’
 
Vesseur, tweede spreker tijdens het symposium Van inspraak naar invloed, zal tijdens zijn presentatie dieper ingaan op de ontwikkeling van het persoonsgebonden dossier, waarin hij als lid van de stuurgroep van MedMij (programma “meer regie over eigen gezondheid”) een actieve rol heeft gespeeld. ‘Het belang van die eigen regie kan ik niet genoeg benadrukken’, zegt hij. ‘De zorg wordt veiliger als de patiënt inzage heeft in zijn eigen gegevens. Hij zal die immers altijd controleren en ik weet hoe vaak daarin fouten sluipen.’ Dit inzicht is bij Vesseur ontstaan doordat hij zelf als patiënt de zorg heeft leren kennen. ‘Daardoor ben ik ook het belang van de cliëntenraad veel meer gaan ínzien’, zegt hij. ‘Toen ik nog werkzaam was als hoofdinspecteur patiëntveiligheid bij de Inspectie, was die rol nog lang niet zo duidelijk voor me. In de langdurige zorg hadden we wel meer contact met cliëntenraden, maar in de ziekenhuiszorg helemaal niet. Nu realiseer ik mij dat de cliëntenraad eigenlijk dezelfde positie binnen een instelling zou moeten hebben als de raad van toezicht. Het is veelzeggend dat voor toezichthouderschap een goede vergoeding wordt geboden en dat lid zijn van een cliëntenraad nog steeds vrijwilligerswerk is.’
 
 
 
 
 
 
 
Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest
 
 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Het programma is als volgt:
 
Dagvoorzitter: Frank van Wijckmedisch journalist voor o.a. Arts en Auto
 
9.30 – 10.00 uur: inloop met een kopje koffie/thee
 
10.00 uur: Yvonne NijhuisAdvocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. Zal een presentatie houden over de wettelijke kaders die de rechten van cliënten versterken. Rechters doen uitspraken op verzoek van cliënten, waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. belangrijke wetten die de mede-zeggenschap positie en invloed geven. Trefwoorden zijn maatwerk en vernieuwende mede-zeggenschap door directe participatie van de cliënt. Het gaat zoal om:
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wabv)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ) (concept)
Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet (verzekerdeninvloed)
 
10.45 uur: Jan Vesseur, voormalig Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid Igz, huidig adviseur kwaliteit, veiligheid en  calamiteitenonderzoek in de zorg, zal als medeoprichter van MedMij (programma ‘meer regie over eigen gezondheid’) vertellen over het belang van- en hoe- informatie in de zorg tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en de patiënt uitgewisseld kan worden.
 
11.15 uur: Dr Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere. (Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed, houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.
 
12.00 – 13.00 lunch

13.00 – 13.30 uur: Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad Stg. Marga Klompé Zorg zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum van de medezeggenschap in de zorg”
 
13.30 – 14.00 uur: Desirée Hairwassersgezondheidswetenschapper en borstkankeractiviste (the case of Dees) zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een klacht is een kans” (en alles wat niet leidt tot een echte klachtenprocedure is in het belang van cliënt, familie en organisatie). Lees hier het interview met Désirée
 
14.00 – 14.30 uur: Marika Biacsicsnetwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg, geeft achtergrondinformatie en de highlights van de nieuwe Wmcz en vertelt over de kansen die de Wkkgz biedt voor cliënten en cliëntenraden.
 
14.30 – 15.00 uur: Vragen/discussie
 
15.00 – 16.00 uur: Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl