De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 643 - 8 juni 2020

Kwaliteit

In de afgelopen drie maanden zijn we allen geconfronteerd met de vraag wat de kwaliteit van ons leven bepaalt. De corona-uitbraak maakte plotseling allerlei zaken onmogelijk of veel lastiger. Activiteiten die we normaal vinden en waar we niet over nadenken, vielen van het ene op het moment weg. Er is niet één antwoord op de vraag wat de kwaliteit bepaalt; dat is voor iedereen verschillend, ook vanwege de omstandigheden waarin we verkeren en hoe het met onze gezondheid is. Lees verder op Stichting Groene Hart

Voorbij business as usual, terug naar de basis

Vorige week lanceerde de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Paul Roncken samen met de Provinciale Commissie Leefomgeving, een advies als reactie op de economische visie van provincie Utrecht. Business as usual is niet meer mogelijk. We moeten een nieuwe afweging maken tussen financieel rendement en bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat is de kern van hun advies. Op het interessante Deltametropool staat een interview met Paul over zijn visie en is het advies te vinden.

NMU lanceert Klimaatagenda voor provincie Utrecht

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze directe leefomgeving en de leefbaarheid in de Utrechtse steden. Daarom is het hard nodig om de provincie klimaatbestendig te maken! In de nieuwe klimaatagenda van de Natuur en Milieufederatie Utrecht is te lezen wat daarvoor nodig is – en wie er een bijdrage aan kan leveren. De NMU heeft de Agenda ‘Een groene klimaatbestendige provincie Utrecht’ opgesteld. Hierin roepen ze op om met elkaar te werken aan een klimaatbestendige provincie. Dat is niet alleen een taak van de overheid, maar zeker ook van bedrijven en inwoners.

Regionale Energiestrategieën: wat, met wie en hoe?

In het Klimaatakkoord staat dat we in Nederland met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen ten opzichte van 1990: in 2030 met de helft en in 2050 met 95%. Hiertoe werken overheden met stakeholders aan maatregelen in 30 energieregio’s waarvan drie in de provincie Utrecht: het Groene Hart behoort tot regio U16. In de concept Regionale Energiestrategie (RES) onderzochten ze waar plek is om duurzame energie op te wekken op land, met zonnepanelen of windmolens, of het energienetwerk al die energie aankan en hoe deze moet worden opgeslagen. Ook bekeken ze welke warmtebronnen bruikbaar kunnen zijn, zodat wijken van het aardgas af kunnen en hoe organisaties en inwoners hierbij betrokken zijn. Meer te lezen op Energie Regio Utrecht

Verduurzaming landbouw Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland gaat de komende jaren samen met de landbouwsector aan de slag om verduurzaming van de sector verder vorm te geven. Dat staat in de notitie Vitale landbouw, vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Zij geven in de notitie hun perspectief op een vitale landbouwsector in 2050 en de benodigde stappen om daar te komen. Focus ligt op akkerbouw en melkveehouderij die voor grote uitdagingen staan. Tegelijkertijd moeten boeren ook een goede boterham kunnen blijven verdienen. Zie Zuid-Holland

Klimaatstresstest, inzicht in klimaatverandering

Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen hebben de komende decennia invloed op de landbouw en natuur in Noord-Holland. Dit blijkt uit de klimaatstresstest die de provincie heeft laten uitvoeren door SWECO en de Wageningen University & Research (WUR). De klimaatstresstest maakt inzichtelijk welke problemen kunnen ontstaan bij klimaatverandering als landbouw en natuur hetzelfde blijven. De stresstest onderzoekt ook hoe de provincie kan inspelen op klimaatverandering. De provincie gaat op basis van deze gegevens hierover in gesprek met haar samenwerkingspartners. De uitgebreide samenvatting is te vinden op Noord-Holland

Eerste boeren in Groene Hart

Zo’n 7500 jaar geleden kwamen groepen boeren naar ons land. Archeologen verwachten vaak dat autochtone jagers-verzamelaars de landbouw snel van de immigranten over zullen nemen. Maar in nat Nederland leven jagers-verzamelaars eeuwenlang door, zonder in het boerenbedrijf te stappen. De jacht in het westen van ons land bleef nog meer dan duizend jaar van groot belang. In de natte delen van Nederland, bij de grote rivieren en op de uitgestrekte kustvlaktes, leven nomadische groepen van de jacht op groot wild, ‘waterwild’ zoals vogels, bevers en otters, en visvangst. Ook verzamelen ze plantaardig voedsel. Het boerenbestaan is voor de autochtone jager-verzamelaars absoluut niet aantrekkelijk.  Lees het hele artikel op Wetenschap.nu Op de foto: Visfuik

Kleine stapjes zijn belangrijk

Esther van den Bor Waarom gaan we niet actief aan de slag? De grote thema’s van opwarming van de aarde, te veel aan stikstof en CO2, opraken van grondstoffen, energieneutraal, zijn vaak overweldigend groot. En daarmee beangstigend en ze verlammen ons. Ons zenuwstelsel dat een alarm binnenkrijgt kan overgaan naar de primaire vecht- of vluchtmodus. Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart