NVP Nieuwsbrief 144  
Maart 2018  
 
Beste NVP nieuwsbrief lezers,
 
 
In deze nieuwsbrief:
 1. Herbenoeming voorzitter NVP
 2. Korte berichten
 3. Mestvergistingsproject
 4. Werkgroep versterking zelfregulering eierketen
 5. HPAI en regionale opheffing ophokplicht
 6. Stand van zaken fipronil
 7. NVWA-rapport Integrale Risico Analyse (IRA) Pluimveevleesketen
 
 
Herbenoeming voorzitter
Op voordracht van het Landelijk Bestuur is Hennie de Haan door de leden herbenoemd. De leden stemden unaniem voor herbenoeming voor een tweede termijn van drie jaar, dat gepaard ging met applaus. Later volgde een woord van dank voor de betrokkenheid en inzet van het Bestuur en Hennie in het bijzonder, ondermeer voor het optreden in de fipronil affaire. 
 
 
Korte berichten
 • Het VGO onderzoek in Zuid Nederland krijgt een vervolg in geselecteerde gebieden in Gelderland, Utrecht en Overijssel. De NVP volgt deze ontwikkelingen en heeft haar medewerking aangeboden om te zorgen dat achteraf geen discussie kan ontstaan over de uitkomsten.
 • De NVP maakt deel uit van de NH3 coalitie. De NH3 coalitie pleit voor een beter onderbouwd beleid, waarbij gekeken naar depositie in plaats van emissie. Tot die tijd pleiten we voor aanpassing van de huidige systematiek, vanwege onnauwkeurigheden. Jaap Hanekamp heeft hiervoor een notitie geschreven, die zal worden besproken met de overheid.
 • De afschaffing van de POR hebben we helaas niet weten te voorkomen, ondanks een gezamenlijke inspanning van POV, NVP, LTO/NOP en DEP. Ongeacht het spoedeisende karakter is de kwestie doorverwezen naar de bestuursrechter. Binnenkort ontvangen de leden een uitgebreidere toelichting inclusief advies van de advocaat voor het starten van een bestuursrechtelijk traject, waarvoor geen termijn geldt (u kunt dat op ieder moment starten).
 • De NVP is groot voorstander van het terugdringen van Campylobacter. Daarvoor is meer onderzoek nodig naar bronnen, preventie en bestrijdingsmogelijkheden. Een nieuw PPS (publiek private samenwerking) is in voorbereiding. 
 • In goed overleg met andere sectorpartijen is een begroting ingediend voor een vervolgonderzoek (literatuurstudie) gericht op ‘onbekende of onderbelichte oorzaken van VZL’. De afgelopen jaren is de VZL score 51% gedaald. We zoeken nog naar verdere haalbare en betaalbare verbetering. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig omdat meerdere factoren van invloed zijn.
 
 

Mestvergistingsproject
Ruim 10 jaar geleden is vanuit de NVP gezocht naar mogelijkheden om uit pluimveemest energie op te wekken. De noodzaak om mest te verwerken in eigen land in combinatie met doelstellingen om duurzame energie op te wekken zijn de twee peilers onder het huidige mestvergistingsproject in Drenthe. De stichting Groen Gas Wijster opgericht. Milieueffectrapportage (MER) is positief afgerond en de omgevingsvergunning zal vermoedelijk dit jaar ook afgegeven worden. Vanaf de start zijn provincie en gemeente betrokken bij de plannen. In december zijn bewoners ontvangen op een informatiebijeenkomst, die goed is verlopen. Met de oprichting van de stichting Groen Gas Wijster neemt de NVP een stap terug. De insteek is altijd geweest een zo gunstig mogelijk tarief voor de mestleverende pluimveehouders te bieden. Dat is met de huidige opzet gelukt: pluimveehouders betalen enkel een administratieve bijdrage aan de stichting en het transport van de mest naar het Energie-Transitie-Park in Wijster. De stichting gaat er van uit dat halverwege 2020 de installatie gereed is om groen gas te produceren uit verse mest, voornamelijk van leghennen, vleeskuikens en ouderdieren. Dit levert een win-win-situatie op voor de pluimveehouders: Gemiddeld levert de mest van één leghen jaarlijks ongeveer 1m³ gas op. Dit levert positief bij aan de CO² discussie en draagvlak voor de pluimveebedrijven. Het type propstroom-vergisting wat in Amerika al uitgebreid ingezet wordt, garandeert 100% hygienisering. Het biedt jaarrond zekerheid in de afzet van mest voor een vaste prijs: nul euro aan de poort. 
Pluimveehouders kunnen zich nog aanmelden via info@groengaswijster.nl. Op donderdag 12 april wordt bij Van der Valk in Spier om 13:00 uur een informatiebijeenkomst gehouden; alleen voor pluimveehouders toegankelijk! Aanmelden verplicht via: info@groengaswijster.nl.
 
 
Werkgroep versterking zelfregulering eierketen
De fipronil-crisis heeft laten zien dat in het bestaande kwaliteitssysteem IKB een betere borging van de risico’s nodig is. Fraude en kwade opzet zullen nooit voor 100% voorkomen kunnen worden. De eiersector is onder een vergrootglas komen te liggen en daarom is een werkgroep versterking zelfregulering eierketen ingesteld. De NVP neemt deel aan deze werkgroep, waarvan eind april 2018 het eindrapport wordt verwacht. Eén van de eerste conclusies was dat het niet wenselijk is een nieuw kwaliteitssysteem op te tuigen, maar juist het huidige IKB te versterken. Er heeft tussentijds afstemming plaats gevonden met het College van Deskundigen van IKB-EI. Enkele punten uitgewerkt.
 
De werkgroep heeft onderstaande uitgangspunten geformuleerd:
 • Binnen IKB Ei moeten alle producten die op het bedrijf komen en alle diensten die aan bedrijven geleverd worden betrouwbaar zijn en dus officieel gereguleerd; 
 • De monitoring op kritische stoffen (screening van eindproducten) wordt uitgebreid, zowel naar soorten stoffen die worden gecontroleerd als naar de hoeveelheid monsters die worden genomen. De monitoring moet aantonen dat producten veilig zijn;
 • De governance van IKB Ei behoeft aanscherping om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan;
 • De pluimveehouder moet ontzorgd worden v.w.b. kennis over (de wetgeving van) o.a. toegelaten producten op het bedrijf;
 • De informatie-uitwisseling binnen de eierketen en tussen eierketen en overheid moet worden verbeterd. 
 • Beter organiseren van signalen uit de keten over o.a. voedselveiligheidsrisico’s naar een laagdrempelig meldpunt en het organiseren van acties naar aanleiding van signalen; 
 • Begin 2018 worden risicoanalyses gemaakt van IKB Ei en van de eierketen, die tot aanbevelingen en verdere  verbeteringen moeten leiden. 
 
 
HPAI en regionale opheffing ophokplicht
Helaas werd op 13 maart het hoog pathogene  vogelgriepvirus H5N6 vastgesteld op een eendenbedrijf in Kamperveen. Dit type was eerder dit jaar ook vastgesteld op het pluimveebedrijf in Oldekerk. Hiermee werd de kans op verantwoord opheffen van de op 8 december 2017 landelijk ingestelde ophokplicht kleiner. Na overleg met de sector heeft de Minister van LNV, Carola Schouten, besloten over te gaan tot het regionaal opheffen van de ophokplicht per 30 maart 2018. Vanaf 30 maart verstrijkt de 16 weken periode waarbinnen Freiland kippen binnen mogen blijven en hun eieren toch nog als vrije uitloop ei mogen worden vermarkt. Voor de Nederlandse eiersector is het belangrijk dat in Nederland en Duitsland Nederlandse vrije uitloopeieren in het assortiment kunnen blijven. In het voorjaar van 2017 was dit niet mogelijk en het marktaandeel heeft zich na een jaar nog niet hersteld. Verdere daling zou slecht zijn voor het marktsegment en de internationale handelspositie. De NVP complimenteert de Minister en haar team van medewerkers, alsook de NVWA voor het beleid en de uitvoering van de maatregelen n.a.v. de meest recente besmetting in Kamperveen. Het maatwerk wat wordt geboden aan pluimveehouders in dit beschermings- en toezicht-gebied biedt deze gezinnen, die in iets meer dan 3 jaar 4 keer geblokkeerd zijn, letterlijk en figuurlijk lucht.
De NVP realiseert zich dat de gekozen regionale opheffing van de ophokplicht geen oplossing biedt voor een grote groep pluimveehouders, maar in 2017 was deze afbouw van de landelijke ophokplicht nog geen optie. Zo wordt door elke uitbraak weer bijgeleerd en past het ministerie nieuwe inzichten steeds weer toe. De NVP treedt graag in overleg met het ministerie om voor de toekomst te kijken naar een andere regionaliseringsindeling. Bovenal hopen wij dat geen nieuwe besmettingen zullen optreden. Het is en blijft toch spannend met de aanwezigheid van virus in de wilde natuur.
 
 
Stand van zaken fipronil
Na ruim 9 maanden is het einde van de fipronil ellende nog niet in zicht. Er zijn nog 37 stallen (4,7%) met een blokkade op eieren, alsook op mest en dieren. Nog 260 stallen (32,7 %) hebben 1 of 2 blokkades en 497 zijn volledig vrij
(= 62,6 %). In totaal waren 794 stallen bij deze crisis betrokken. Er zijn voornamelijk nog blokkades op dieren. Zolang de hennen nog aan de leg zijn is dat geen probleem, maar vrijgave is noodzakelijk om de dieren uiteindelijk te mogen laten slachten. Voordat de laatste stal volledig kan worden vrijgegeven kan daarom nog lange(re) tijd duren. Veel hennen zijn nog lang niet aan het einde van hun leg-carrière.
Voor een flink aantal bedrijven is de voorraad mest op de bedrijven nog steeds een probleem. Er wordt door de ministeries LNV en I&W gewerkt aan een haalbare en betaalbare oplossing om de diergezondheid te borgen en de hygiëne op deze bedrijven te verhogen door de mest daar weg te halen. Uiteraard alleen als dat op een verantwoorde wijze en binnen wettelijke kaders kan. De NVP heeft samen met burgemeester Van Dijk van Barneveld en medewerkers van het meldpunt fipronil een zeer actieve rol gespeeld bij de aanstaande oplossing. De NVP blijft zich (pro)actief inspannen totdat alle knelpunten rond fipronil zijn opgelost. Blijf alert op de hygiënemaatregelen om insleep te voorkomen.
 
 
NVWA-rapport Integrale Risico Analyse (IRA) Pluimveevleesketen
NVWA schiet weer uit de bocht en beschadigt topsector Agri
Vandaag verscheen het NVWA-rapport Integrale Risico Analyse (IRA) Pluimveevleesketen. Het hoge kwaliteitsniveau, dat Nederlandse producenten behalen, blijft onderbelicht in het rapport. Dit rapport doet geen recht aan het hoge niveau van de sector en al haar inspanningen steeds beter te worden. Denk aan de spectaculaire daling in antibioticum gebruik (-72%) en de hoge mate van voedselveiligheid. De vleeskuikensector bemonstert alle koppels en voldoet al jaren aan strenge Europese normen voor Salmonella (<1%). Bovendien worden van elk positief koppel alle dieren na de slacht verhit en ontdaan van Salmonella voor afzet richting consument. Ook op gebied van dierenwelzijn lopen we voorop en wordt op diverse dossiers vooruitgang geboekt. De VZL score is in enkele jaren met tientallen procenten gedaald en zijn er allerlei ontwikkelingen in concepten en houderijsystemen. Het niveau van naleving van regels van de meeste bedrijven in de pluimveevleessector is goed en de initiatieven die de sector neemt om toonaangevend te zijn en blijven vinden internationaal navolging. We zijn een gidsland.

Tendentieuze NVWA?
Het rapport zal door zijn opzet onvermijdelijk leiden tot een onterecht negatief beeld van het kwaliteitsniveau van de Nederlandse vleeskuikensector, juist ook in internationale context. Dit komt mogelijk doordat de focus van het rapport uitsluitend op de risico’s ligt. Daarvan heeft de NVP de Minister willen overtuigen, voordat het rapport openbaar zou worden met de sterk overtrokken publiciteit omtrent ‘de kalverfraude’ nog vers in het geheugen. 

Aansturing NVWA en samenwerking met de sector moet beter
Dat de NVWA de risico’s in de keten benoemt en in gaat op het gedrag van de feitelijke overtreders en ‘faciliteerders’ willen we benutten en serieus oppakken.  Over mogelijke oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde risico’s gaan we samen met andere pluimveeorganisaties in gesprek met de NVWA.
Door samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven kan de pluimveevleesketen een gezonde keten blijven en door continue innoveren steeds verder verbeteren. Dat vereist echter een andere opstelling van de NVWA die er nu met name op uit lijkt zichzelf te profileren en de veehouderij te beschadigen. Dat doet geen recht aan dagelijkse praktijk in de sector en de belangrijke maatschappelijke en economische positie die de veehouderij inneemt, ook getuige het topsectorenbeleid en het regeerakkoord. 
 
 
Vrolijk pasen
 
De NVP wenst u hele vrolijke paasdagen, uiteraard met het eten van lekkere en gezonde Nederlandse eieren!  
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 


De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl  
 
 
  
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven:
 
 Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg