Cliëntenraad en het Kwaliteitskader
Het kwaliteitskader Verpleegzorg is vastgesteld en voor cliëntenraden die met verpleegzorg (en dat zijn vrijwel alle raden in de sector verpleging en verzorging) te maken hebben staan er een aantal interessante dingen in. Zo worden de thema’s benoemd aan de hand waarvan concrete invulling wordt gegeven aan het kader waarmee de zorgorganisatie kwaliteit van zorg kan vormgeven.
Per thema wordt vervolgens een verdere invulling gegeven.
In het kwaliteitskader wordt ook stilgestaan bij de gewenste personeelsformatie en krijgen bestuurders de opdracht om over de personeelssamenstelling te reflecteren onder andere met de cliëntenraad.

Kwaliteitsplan
Verder wordt het kwaliteitsplan beschreven dat instellingen in de loop van 2017 moeten hebben opgesteld in samenspraak met onder andere de cliëntenraad.
Dat kwaliteitsplan bevat een omschrijving van en toelichting op beleid en maatregelen op de acht thema’s van het kwaliteitskader. Het kwaliteitsplan bevat ook een verbeterparagraaf per locatie.
Dat kwaliteitsplan moet door de zorgaanbieder in samenwerking met cliënten en naasten (CR), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden worden opgesteld.

Kansen voor cliëntenraden
Kwaliteit van zorg is de corebusiness van cliëntenraden.
Je kan het Kwaliteitskader afdoen als opnieuw een stuk bureaucratie of systeemdenken. Aan de andere kant biedt Kwaliteitskader cliëntenraden kansen om daadwerkelijk de kwaliteit van zorg te beïnvloeden. Daarom  is het belangrijk dat cliëntenraden kennis nemen van de inhoud van dat kwaliteitskader én dat cliëntenraden zicht krijgen op de vraag wat het kwaliteitskader betekent voor hun eigen functioneren.
Denk daarbij aan het gesprek over de verdere invulling van thema’s als bijvoorbeeld compassie, autonomie en zingeving. Thema’s die ook in de cliëntenraad regelmatig besproken worden.
Denk ook aan de vaststelling van het kwaliteitsplan, waarvan de instellingen in de loop van 2017 een eerste exemplaar moeten hebben opgesteld. Dat moet onder andere gebeuren in samenspraak met de cliëntenraad en het is voor de raad dan ook hét moment waarop hij invloed uit kan oefenen op het kwaliteitsbeleid.

Bijeenkomsten
Medio mei en juni organiseert NCZ verschillende laagdrempelige bijeenkomsten over het kwaliteitskader en het kwaliteitsplan. De documenten worden behandeld vanuit het perspectief van de cliënt/cliëntenraad. De kernvraag is daarbij steeds: wat betekent dit voor cliënten en wat kan de cliëntenraad ermee? Gekeken wordt waar kansen liggen voor cliëntenraden om actief om te gaan met het kwaliteitskader en om bij te dragen aan goede kwaliteit van zorg.

 
 
 
Workshop De Cliëntenraad en het Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg
In de loop van 2017 moeten zorgorganisaties een kwaliteitsplan opstellen in samenspraak met o.a. de cliëntenraad. Dat kwaliteitsplan bevat een omschrijving van- en toelichting op het beleid en de maatregelen op de acht thema’s van het kwaliteitskader. Het kwaliteitsplan bevat ook een verbeterparagraaf per locatie. Het kwaliteitsplan moet door de zorgaanbieder in samenwerking met cliënten en naasten (CR), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden worden opgesteld.
 
In deze workshop:
 
1. Krijgt u een inleiding over de inhoud van het Kwaliteitsplan:
 • Achtergronden
 • Profiel zorgorganisatie
 • Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling
 • Situatie
 • Plannen en voornemens
 • Waardering door bestuur en interne stakeholders
 • Hoofdverantwoordelijke per hoofdstuk van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg
 • Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren
2. Wordt het verzwaard adviesrecht op het kwaliteitsplan besproken:
 • Waar zitten belangrijke onderwerpen / momenten voor de cliëntenraad
 • Wanneer kan je negatief / positief adviseren
3. Worden in subgroepen acties benoemd die de cliëntenraad gaat ondernemen.

4. Houden we een korte plenaire terugkoppeling.

Doel:
De cliëntenraad inzicht geven in rol, functie en positie ten aanzien van het Kwaliteitsplan.
 
Resultaat:
U hebt een duidelijk beeld van wat een kwaliteitsplan is. Hoe deze kan worden opgesteld en gebruikt en wat daarbij de rol, functie en positie van de cliëntenraad kan zijn.
 
Doelgroep:
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiëntenadviesraden of andere vormen van cliënten medezeggenschap in de verpleeghuiszorg, Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner, manager/bestuurder, andere belangstellenden.
 
Datum/tijdstip:
18 mei, 13.00 - 15.30 uur, Duiven.
 
Trainer:
Wim Eggens 
 
 
Workshop De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Kwaliteit van zorg is de corebusiness van cliëntenraden.
Je kan het Kwaliteitskader afdoen als opnieuw een stuk bureaucratie of systeemdenken. Aan de andere kant biedt Kwaliteitskader cliëntenraden kansen om daadwerkelijk de kwaliteit van zorg te beïnvloeden. Daarom  is het belangrijk dat cliëntenraden kennis nemen van de inhoud van dat kwaliteitskader én dat cliëntenraden zicht krijgen op de vraag wat het kwaliteitskader betekent voor hun eigen functioneren.
Denk daarbij aan het gesprek over de verdere invulling van thema’s als bijvoorbeeld compassie, autonomie en zingeving. Thema’s die ook in de cliëntenraad regelmatig besproken worden.
Denk ook aan de vaststelling van het kwaliteitsplan, waarvan de instellingen in de loop van 2017 een eerste exemplaar moeten hebben opgesteld. Dat moet onder andere gebeuren in samenspraak met de cliëntenraad en het is voor de raad dan ook hét moment waarop hij invloed uit kan oefenen op het kwaliteitsbeleid.
 
In deze workshop:
 
1. Krijgt u een inleiding over de inhoud van het kwaliteitskader:
 • Achtergronden
 • Doel en uitgangspunten
 • Thema’s en invulling
 • Kwaliteitsplan
 • Personeelssterkte
 • Kwaliteitskader als “work in progress” 
2. Krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen/in gesprek te gaan over het kader.

3. Leert u over de eisen aan een kwaliteitsinstrument.

4. Bespreken we de rol van de cliëntenraad:
 • Waar zitten belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad.
5. Gaan we in subgroepen acties benoemen die de cliëntenraad gaat ondernemen.

6. Houden we een korte plenaire terugkoppeling.
 
Doel:
De clientenraad inzicht geven in het kwaliteitskader en in de rol, functie en positie ten aanzien van het kwaliteitskader. 
 
Resultaat:
U hebt een duidelijk beeld van wat het kwaliteitskader inhoudt en wat uw rol kan zijn.
 
Doelgroep:                                                                                         
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie in de langdurige zorg. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.
 
Datum/tijdstip:
 • 30 mei, 13.00 - 15.30 uur, Zwolle
 • 8 juni, 13.00 – 15.30 uur, Utrecht
 
Trainer:
 

 
 
 
    
WWW.NCZ.NL