Vannimwegen  november 2016
 
 
 
Gebiedsontwikkeling
 

Het was een paar jaar behoorlijk stil in de stad. Verhuurderheffing, economische crisis en veranderende overheidsinzichten leidden tot vertraging in gebiedsontwikkeling. Nu de impact van decentralisaties en passend toewijzen in woonwijken voelbaar wordt dringen zich opnieuw vragen op. Over de rollen van partijen bijvoorbeeld. Wat verwachten gemeente, woningcorporatie, zorginstelling en bewoner eigenlijk van elkaar. Hoe werken ze samen, wat doet ze succesvol zijn. In dat soort situaties biedt Vannimwegen hulp. 

Gebieds(her)ontwikkeling en wijkidentiteit

Meer info:
 
 

Gebiedsontwikkeling in de bewoonde stad is voor de ontwikkelende partijen een uitdaging. Het is veel complexer dan ontwikkelen in het buitengebied of op een VINEX-locatie. Betrokken partijen krijgen te maken met de belangen en de reacties van betrokkenen – de bestaande bewoners en gebruikers, omwonenden en iedereen die meent een belang te hebben. En niet alles kan: de mogelijkheden van een gebied hangen sterk samen met de identiteit, de geschiedenis en de dynamiek van de stad.
 
Het betrekken van partijen en het identificeren van realistische ontwikkelstrategieën is een vak dat Vannimwegen verstaat. Dat kwam tot uiting in onze aanpak Wijkidentiteit die ten grondslag lag aan het succes van het Rotterdamse Katendrecht of het faciliteren van ontwikkeling van onderop zoals bij CPO in Het Oude Westen.
 

Gebieds- en vastgoedontwikkeling
 
 
Meer info:
Om verschillende redenen stagneerde de gebieds- en vastgoedontwikkeling in de achterliggende jaren. We zien daarin gelukkig een kentering. Het verlangen om gebieden en projecten aan te pakken groeit. Zowel corporaties als marktpartijen starten weer ontwikkelingen op. We zien ook de wijze van organiseren veranderen. Van grootschalig meerjarig programmeren, naar kleinschalige veranderimpulsen die investeren uitlokken. Van het overtuigen van belanghouders naar aansluiten bij de vraag van betrokkenen en het faciliteren van hun initiatieven. Van duwen op basis van een ontwikkelvisie naar trekken op basis van een verleidelijk gewenst merk, van blauwdruk planning naar witdruk organiseren. Vannimwegen heeft de ervaring uit het verleden en de kennis voor de toekomst. Wij faciliteren u graag bij uw gebieds- en vastgoedontwikkeling.

 Gezamenlijke corporatievisie voor naderende fusie van gemeenten; gegoten in een moderne digitale jas
  
Meer info:
Voor de naderende fusie van enkele gemeenten in het werkgebied van drie corporaties in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wilden de corporaties hun visie op de volkshuisvestelijke opgave in die nieuwe gemeente formuleren. Het doel was tweeledig. Ten eerste de visie presenteren aan de politieke, bestuurlijke en ambtelijke voorbereiders van de fusie. Ten tweede om als corporatie betrokken te zijn bij de beleidsontwikkeling en de opgave in het wonen.
 
Vannimwegen begeleidde de drie corporaties (LEKSTEDEWonen, Kleurrijk Wonen en OmniveraGWZ) bij de formulering. Bijzonder en ingewikkeld detail is dat de drie betrokken gemeenten in een andere provincie en een andere woningmarktregio liggen.
Vianen in de provincie Utrecht (woningmarktregio Utrecht), Leerdam en Zederik in Zuid-Holland (woningmarktregio: Woongaard). Een gemeente kan maar bij één provincie horen en in één woningmarktregio liggen. Voor de individuele corporaties betekent dat mogelijke gevolgen op termijn, namelijk waar ze nog wel of niet in de uitleggebieden kunnen nieuwbouwen.
 
Onze analyses
Vannimwegen analyseerde de (mogelijke) gevolgen van de gemeentelijk fusie, het formele fusietraject (de Arhi-procedure) en de opgaven voor (sociale) huisvesting in de komende jaren. We stelden vast met welke vraagstukken op het gebied van wonen de nieuwe gemeente en de voorbereiders aan de slag moe(s)ten. Op basis daarvan ontwikkelden we een ‘public affairs’ agenda richting de huidige gemeenten*.
 
Website als communicatieplatform
Naast een schriftelijke rapportage hebben we ter ondersteuning van de communicatie een website ontwikkeld. Dat deden we in een WIX-omgeving. Een platform waar met behulp van standaard templates snel een moderne professionele website gemaakt kan worden. De internetsite biedt de mogelijkheid naast de visie allerlei ander relevant materiaal, zoals bijvoorbeeld demografische en economische ontwikkelingen in de gemeenten te ontsluiten. Maar ook zaken als de omvang en samenstelling van het bezit en de ontwikkeling op de woningmarkt. Lezers kunnen daardoor een compleet beeld krijgen van wat er speelt bij zo'n nieuwe visie. Tevens hebben we de mogelijkheid om feedback te geven ingebouwd. Dat maakt de website zeer interessant voor het toetsen en ophalen van ideeën, voorstellen en plannen. Een digitale bron als levendig communicatieplatform!
 
* Doordat de gezamenlijke provincies niet tot voorstel konden komen voor de toedeling van de nieuwe gemeente aan een provincie, is de fusie in ieder geval doorgeschoven. Daardoor is de site ook nog niet officieel 'gepubliceerd' en online.
 

Groot draagvlak Omgevingsagenda door co-creatie

Meer info:
 

 
Lees meer:
 

De regio Stedendriehoek manifesteert zich steeds meer als Cleantech Regio. De Cleantech Regio Stedendriehoek is een initiatief van overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. Doel van de Cleantech Regio is samen te werken aan een regio waar het gezond wonen, werken, leven en recreëren is. Een duurzame economie is daarbij essentieel. Aan de basis daarvan staat de Omgevingsagenda Stedendriehoek.
De Omgevingsagenda voor de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen werd als uitwerking van de Gelderse Omgevingsagenda opgesteld. De totstandkoming werd begeleid door drie procesmanagers vanuit de provincie Gelderland, de Strategische Board en de regio Stedendriehoek. Rob van Beek van Vannimwegen vervulde die rol voor de regio.
 
Tijdens het proces om de Omgevingsagenda op te stellen werden veel regionale partijen betrokken. Door een intensieve co-creatie is het draagvlak voor de agenda groot. Er is een degelijk gezamenlijk fundament gelegd. Met als resultaat: Partijen werken steeds inniger samen. Het perspectief van ‘cleantech development’ komt steeds dichterbij.
 

Vannimwegen doceert aan het ASRE

  
Meer info:
 
 

 

In vijfentwintig jaar Vannimwegen deden we ruime ervaring op met communicatie- en procesmanagement bij stedelijk vernieuwen. Deze praktijkkennis blijkt een goede aanvulling op de wetenschappelijke inzichten van de Amsterdam School of Real Estate.
 
Onze directeur Erik-Jan Hopstaken was als kerndocent nauw betrokken bij het ‘herontwikkelen’ van het curriculum van de collegereeks ‘gebieds- en vastgoed-ontwikkeling’. Als docent en scriptiebegeleider deelt hij zijn ervaring met het toepassen van identiteit om de merkbeleving van gebieden te versterken. Programmeren op basis van branding blijkt populair. Ongeveer de helft van de studenten schrijft er onder begeleiding van Erik-Jan een essay over. Senior participatieadviseur Trevor James doceert belanghouders-management vanuit zijn decennialange ervaring met bewonersinitiatieven in Nederland en Engeland.
De studenten van ASRE werken gedurende hun opleiding onder andere een aanpak uit voor de herontwikkeling van een deel van bedrijventerrein Plaspoelpolder. Erik-Jan helpt ze naast inhoudelijke colleges met workshops presenteren en adviseren om hun kennis en inzicht optimaal voor het voetlicht te brengen.
 

Amsterdam groeit
 
Meer info:

Na jaren van stilstand, gaat Amsterdam tot 2025 50.000 nieuwe woningen binnen de stadsgrenzen bouwen. Deze zijn hard nodig, want het aantal inwoners neemt de komende jaren toe met zo’n 11.000 per jaar. Esther Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, praatte ons persoonlijk bij over deze grote opgave.
 
Hoogbouw en ‘menselijke maat’ moeten hand in hand gaan. Hoogbouw, om het groene poldergebied buiten de stad te sparen én omdat compacte steden duurzamer zijn. Bewoners leggen immers minder grote afstanden af. De ‘menselijke maat’ zorgt voor geborgenheid. Dat ontstaat door bijvoorbeeld lage plinten van 3 verdiepingen, met daarachter de hoge woontorens.
 
De uitdaging van de gemeente is niet alleen nieuwe woningen te bouwen (dat is relatief simpel), maar vooral ook leefbare woonmilieus te creëren. Dat vraagt om een flexibele aanpak, waarin het voortdurend zoeken is naar samenhang en evenwicht vinden in de ontwikkeling van de gebieden.
 
Hiske de Ridder, senior adviseur bij Vannimwegen werkt momenteel als strategisch communicatieadviseur Stad in Balans bij de gemeente Amsterdam. Stad in Balans wil Amsterdam aantrekkelijk houden voor iedereen; bewoners, maar net zo goed voor ondernemers en bezoekers.
 

Een greep uit onze nieuwe projecten 


 
 

Analyse kwaliteit en capaciteit financiële afdeling
Betrokken adviseurs: Erwin Beltman en Karin Waldram
Zij beschouwen in hoeverre de financiële afdeling van een corporatie in de regio Rotterdam is toegerust op de huidige en toekomstige eisen en verwachtingen, en adviseren over een realistisch ontwikkelpad. 
    
Workshop Kernwaarden bij een corporatie in Noordwest Friesland
Betrokken adviseur: Erik-Jan Hopstaken

Begeleiden zelfevaluatie RvC corporatie in Noord-Holland
Betrokken adviseur: Erik-Jan Hopstaken

Cursus prestatieafspraken in opdracht van gemeente Nieuwegein.
Betrokken adviseurs: Trevor James en Rob van Beek
Deze cursus is gegeven aan de huurderskoepels van diverse corporaties in de provincie Utrecht.
 
Rob van Beek is per 1 november begonnen als algemeen directeur a.i. bij Woningcorporatie Openbaar Belang in Zwolle.
 
 
 
 
  
 
 
              Krijn Taconiskade 408
              1087 HW  Amsterdam
              020 67 66 902
              www.vannimwegen.nl
 
 
 Vannimwegen is een managementadviesbureau met specialisten in
vastgoed, organisatie en communicatie