Het plenaire debat over de Wmcz2018 in de Tweede Kamer is verschoven naar week 45.
De exacte datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.

YVONNE NIJHUIS: "DE NIEUWE WMCZ ZAL CLIËNTENRADEN HELPEN"
 
 
Een van de sprekers tijdens het symposium Van inspraak naar invloed is Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving.
 
‘De nieuwe WMCZ zal cliëntenraden helpen’
 
Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving, is de eerste spreker op het NCZ-symposium Van inspraak naar invloed. Zij staat stil bij de wettelijke kaders die de rechten van cliënten versterken. Hierbij zal ze het hebben over de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wabv), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), We Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (concept WMCZ) en de verzekerdeninvloed binnen het Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet. ‘Ik ga die wetten niet uitputtend behandelen want dat zou veel te ver voeren’, zegt ze, ‘ik zal er alleen een overzicht van geven. Natuurlijk zijn er al meer wetten die een rol spelen in de positie van de cliënt, zoals de Wet BIG en de WGBo, maar de laatste jaren is er veel meer aandacht gekomen voor kwaliteit, transparantie en governance.’
 
Zullen de nieuwe wettelijke kaders helpen om de positie van de cliënt verder te versterken? ‘Ja, voor een deel toch zeker’, zegt Nijhuis, ‘al zal het natuurlijk nog in de praktijk moeten blijken. De cliëntenraden kunnen er zeker een rol in spelen om te zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Hiervoor zullen ze hun eigen rol goed moeten innemen. Hiermee bedoel ik niet alleen hun wettelijke rol, maar ook hun informele rol voor de cliënt die vragen heeft.’
 
Op de vraag of de cliëntenraden de kracht hebben om dit te doen, antwoordt ze: ‘Een aantal wel, maar er zijn er ook waarvoor dat nog minder het geval is. Het is niet eenvoudig om als cliëntenraad die grote zorgorganisatie waarbinnen je functioneert weerwoord te bieden. De nieuwe wet WMCZ zal ze hierin hopelijk helpen, ik verwacht wel dat die dat zal doen.’
Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest
 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Workshop Lezen begroting 27 november Nieuwegein
 
Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een begroting en jaarrekening lastig, omdat het niet hun dagelijkse werk is. Waar moet je 
nu eigenlijk op letten? En hoe kun je zien wat de relatie is tussen de getallen en de plannen van de zorgaanbieder?
Worden die plannen eigenlijk wel duidelijk? En wat zijn de gevolgen voor de cliënt als deze begroting wordt vastgesteld?
 
In deze workshop:

• Bekijken we een voorbeeld van een begroting
• Kijken we naar de relatie tussen de cijfers en de gevolgen voor de zorg
• Nemen we de belangrijkste financiële begrippen door 
  
Aan het einde van deze workshop heeft u inzicht in hoe u de begroting kunt lezen vanuit het cliëntenperspectief:
  
• U weet hoe u een begroting moet lezen en beoordelen
• U weet hoe het vanuit het cliëntenperspectief naar de begroting moet kijken
• U kunt uw taak als cliëntenraad nog beter uitvoeren
• Een concreet plan om in de komende maanden de achterban te betrekken
 
Verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 18-12 en 15-01 in Duiven
 
Als Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak
van de zorginsgtelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent
daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. 
Hoe geef je vorm aan die rol? En zie je door de bomen het bos nog?
 
NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van
Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. 
 
Tijndes deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 
Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën. 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl