Bericht van de Minister van Middenstand
Beste horeca-ondernemer,
 
We ontvingen belangrijke informatie van het kabinet van minister Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.
 
Een samenvatting vindt u hieronder. In bijlage de volledige tekst.
 
 
Mevrouw, mijnheer,
 
Veel ondernemers werden zwaar getroffen door de gevolgen van de Covid-19-crisis.
 
Om hen te ondersteunen, heeft de federale regering een bepaald aantal steunmaatregelen genomen. Zij zijn gericht op zowel de zelfstandigen die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten door de gevolgen van Covid-19 (bv. : crisis-overbruggingsrecht) als zij die ondanks de hervatting van hun activiteit geconfronteerd worden met een aanzienlijk omzetverlies (bv : overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart).
 
In het document in bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht. Hieronder vindt u alvast een samenvatting.
 
Het is belangrijk dat u deze maatregelen communiceert aan al uw aangeslotenen opdat zij zo goed mogelijk over deze maatregelen worden geïnformeerd.
Voor meer informatie moeten zij niet aarzelen om contact op te nemen met hun sociaal verzekeringsfonds of het RSVZ op het nummer 0800/12018. Ik blijf bovendien ter beschikking voor bijkomende vragen. U kunt contact opnemen met mijn kabinet via e-mail op info@ducarme.fgov.be.
 
1. De verlenging van het crisis-overbruggingsrecht tot eind december 2020

Het crisis-overbruggingsrecht beoogt, ter herinnering, de zelfstandigen van wie de activiteit nog verboden blijft door een overheidsbeslissing (discotheken, massaevenementen, culturele sector, nachtwinkels,…).
Het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht is hetzelfde als dat van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart: 1291,69 € of 1614,10 € met gezinslast.
 
2. Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart tot eind oktober 2020

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart is bestemd voor de zelfstandigen die hun activiteit hebben hervat, maar die zwaar getroffen blijven door de gevolgen van de crisis.
Om ervan te genieten, moet de zelfstandige met name kunnen aantonen dat zijn zelfstandige activiteit een daling vertoont van ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.
Hij moet ook kunnen bewijzen dat hij zijn zelfstandige activiteit gedurende meer dan een kalendermaand moest onderbreken door de verbodsbepalingen of de beperkingen van de zelfstandige activiteit beoogd in de ministeriële besluiten van 23 maart en volgende, verbodsbepalingen en beperkingen die werden opgeheven sinds 4 mei (of een latere datum).
 
 
3. Betalingsfaciliteiten

Naast deze vervangingsinkomens, kunnen de zelfstandigen nog steeds genieten van betalingsfaciliteiten voor hun sociale bijdragen, of het nu gaat om een vermindering, een vrijstelling of een uitstel.
 
4. De Covid-19-ouderschapsuitkering

Er is voor mei, juni, juli, augustus en september een Covid-19-ouderschapsuitkering voorzien voor de ouders die zelfstandigen in hoofdberoep zijn en die hun activiteit voortzetten of hervatten en die hun activiteit moeten terugschroeven om te zorgen voor een of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking. Deze uitkering kan niet worden gecumuleerd met het tijdelijke crisis-overbruggingsrecht.
De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand (875 euro in geval van een eenoudergezin).
Om te genieten van deze ouderschapsuitkering, kunnen de ouders die zelfstandigen zijn hun aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.
 
5. Andere federale maatregelen

Er zijn nog steeds andere federale maatregelen beschikbaar:
-          Uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020,
-          Mogelijkheid om te genieten van een betalingsplan voor de sociale werkgeversbijdragen of de btw
-          Uitstel voor de indiening van de aangifte voor de VenB, de RPB en BNI/ven,
-          Automatisch uitstel met twee maanden voor de betaling van de btw en de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of verwijlinteresten te moeten betalen,
-          Toekenning van een bijkomende termijn van twee maanden, bovenop de normale termijn voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting van niet-inwoners, enz.
 
6. Sectorale maatregelen

Er werden ook een reeks specifieke steunmaatregelen genomen voor de sectoren die bijzonder zwaar getroffen worden door de crisis, zoals de horeca of de evenementensector.
  • Een vermindering van de btw naar 6% tot 31 december 2020 op alle dienstprestaties met uitzondering van alcoholische dranken;
  • Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de drie volgende maanden om de terugkeer te stimuleren van de werknemers die vandaag tijdelijk werkloos zijn;
  • Creatie van een “consumptiecheque” (cheque toegekend door de ondernemingen aan hun werknemers die deze laatsten zullen kunnen uitgeven in een horecazaak).
 
Ik hoop dat deze informatie nuttig zal zijn en blijf volledig te uwer beschikking indien u nog bijkomende inlichtingen nodig zou hebben.
 
Met vriendelijke groet,
 
Denis Ducarme
 
 
Horeca Oost-Vlaanderen vzw
Franklin Rooseveltlaan 349, bus 87
9000 Gent
 
 
Btw: BE 0415 134 363
RPR: Ondernemingsrechtbank Gent