PPO Post, 12 september 2014
Bereikbaarheid
De medewerkers van voormalig WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid zijn niet meer onder hun oude telefoonnummers bereikbaar.
 
Het centrale telefoonnummer van PPO Rotterdam is 010-3031400. Hiermee komt u binnen op de locatie in Rotterdam-Zuid. De locatie in Rotterdam-Noord heeft als centraal nummer 010-3031450. Binnenkort worden de telefoonnummers van de onderwijsarrangeerteams bekend gemaakt. U kunt deze tot die tijd via de centrale nummers bereiken. Het oude telefoonnummer van PPO Rotterdam (010-2150126) wordt voorlopig nog doorgeschakeld, maar wij verzoeken u alvast het nieuwe telefoonnummer in uw contactgegevens op te slaan.
 
De medewerkers zijn nog wel via hun 'oude' e-mailadres bereikbaar. Deze mail wordt doorgestuurd naar hun nieuwe PPO Rotterdam e-mailadres. Indien u rechtstreeks met een medewerker van PPO Rotterdam e-mailcontact heeft, dan krijgt u vanzelfsprekend het nieuwe e-mailadres door.
Aanvragen arrangementen
Het systeem waarmee gegevens worden uitgewisseld tussen school en PPO Rotterdam en waarmee arrangementen kunnen worden aangevraagd, is nog niet bekend. Daarmee houdt de werkgroep gegevensoverdracht zich bezig. Totdat er een nieuw systeem is kunnen de benodigde gegevens (zie Beleid groeidocument) via e-mail naar aanmelden@pporotterdam.nl gestuurd worden. Eventueel kan hierbij gebruik gemaakt worden van het (digitaal aan te leveren) aanvraagformulier.
Projecten
Binnen PPO Rotterdam lopen momenteel onder meer de volgende projecten:
 
Schoolondersteuningsprofielen
In alle wijken worden vergaderingen georganiseerd waarin de scholen kennismaken met elkaars schoolondersteuningsprofielen en het totaalaanbod in de wijk. Een ander onderdeel van dit project is het inzichtelijk maken van de schoolondersteuningsprofielen.
 
Adviesorganen
Het afgelopen schooljaar waren er diverse adviesorganen actief, namelijk de beleidsadviesgroep voor intern begeleiders, de beleidsadviesgroep voor directeuren en PPO-Groot. Dit wordt gereorganiseerd. Tot januari 2015 komen de beide beleidsadviesgroepen nog bij elkaar.
 
Professionalisering
Er wordt vastgelegd waaraan de gelden besteed worden die zijn gereserveerd voor professionalisering van de scholen. Eind september is het voorstel klaar. Er komt ook een plan van aanpak voor het organiseren van de interne professionalisering.
De wijkteams en het onderwijs/de scholen
De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten vraagt om samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders. Om het Rotterdamse onderwijs en het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) met elkaar te verbinden, zijn afspraken gemaakt door FOKOR, gemeente Rotterdam, Servicepunt SMW en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Sommige wijkteams zijn al gestart en anderen doen dat binnenkort.
De wijkteams gaan samenwerkingsafspraken maken met alle scholen die in de wijk staan.
Deze afspraken worden toegelicht en uitgewerkt in bijeenkomsten die het wijkteam en het Servicepunt SMW organiseert. Alle soorten scholen die in die wijk staan krijgen een uitnodiging, evenals alle smw-ers en SMW-aanbieders die in die wijk werkzaam zijn en de jeugdverpleegkundigen van de scholen. Gezamenlijk nemen we de stappen in dit samenwerkingsproces door, zodat voor de leerling en zijn/haar gezin zo snel en efficiënt mogelijk de benodigde hulp kan worden gegeven. Tijdens deze bijeenkomst wordt duidelijk wat van alle partijen verwacht mag worden en maakt men samenwerkingsafspraken met elkaar. Kennis maken met elkaar is zo-wie-zo een belangrijke voorwaarde in de samenwerking. Dus: neem de uitnodiging van het wijkteam en het Servicepunt SMW aan en kom naar de bijeenkomst! Tot Ziens!
In deze nieuwsbrief:
Bereikbaarheid
Aanvragen arrangementen
Projecten
Wijkteams
Opstartweek
Onderwijsarrangeerteams
Opstartweek
De eerste werkweek was voor de medewerkers PPO Rotterdam een zogenaamde Opstartweek. Inhoudelijk was de week een groot succes. Er zijn tal van activiteiten georganiseerd waarbij de collega’s elkaar en de organisatie beter hebben leren kennen. De werkzaamheden zijn besproken, de taakverdeling en nog meer inhoudelijke zaken. Intern hebben we helaas wel te maken gehad met enkele opstartproblemen, maar deze zijn inmiddels grotendeels verholpen en we zijn helemaal klaar voor passend onderwijs in de stad Rotterdam.
Onderwijsarrangeerteams
De onderwijsarrangeerteams zijn allemaal van start gegaan. De komende weken nemen de schoolcontactpersonen contact op met hun scholen. U kunt hen dus binnenkort verwachten voor een kennismakingsgesprek.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl