'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest
  
17 januari 2019
 
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
2de zondag door het jaar - C-jaar 2019
"Het leven als een feest"
 
Jes. 62,1-5  -  1 Kor. 12,4-11  -  Joh. 2,1-12
"Kana is: een droom - een uitnodiging - een oproep"
Kana is een droom
dat samenleven tussen mensen
goed kan zijn – zegt God:
oase van geborgenheid voor kinderen,
toekomst voor jongeren,
nieuwe hoop voor armen.
 
Kana is een uitnodiging om erbij te zijn
waar het leven feestelijk wordt
en waar het verbond tussen jou en Mij
gevierd wordt als een huwelijksfeest.
 
Kana is een oproep
om met je mogelijkheden en talenten
mee te bouwen aan beter leven,
aan een stukje hemel op aarde
waar water wijn wordt
en waar ‘hebben’ en ‘houden’
plaatsmaken voor ‘breken’ en ‘delen’,
voor broederlijkheid en zusterschap – zegt God.
 
Erwin Roosen
 
Jes. 62,1-5 — Gij zult heten: "Mijn Welbehagen"
 
Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van Jeruzalem mij niet stilhouden. Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als een fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men zal u een nieuwe naam geven, een naam door de Heer bedacht. In de hand van de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een koninklijke diadeem. Gij zult niet meer heten: “de Verlatene”, uw land niet meer: “Woestenij”; maar gij zult heten: “Mijn Welbehagen”, uw land: “Gehuwde”; Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven. Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u trouwen; en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid zal uw God zich verheugen in u.
1 Kor. 12,4-11 — "Aan ieder is de Geest meegedeeld"
Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde Geest het geloof. Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan. Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
 
Joh. 2,1-12 — "Doe maar wat Hij u zeggen zal"
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij ook de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water.” Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had, riep hij de bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.
"Het leven als een feest"
Het is een prachtig verhaal, over die bruiloft van Kana, eigenlijk te mooi om echt gebeurd te zijn. Wie had er niet bij willen zijn? Maar, hé…. waar is de bruid, en de bruidegom? Wie zijn ze? Hoe heten ze? En wat doen ze? Men zou hen graag feliciteren en hun een cadeautje aanbieden, maar ze schijnen nergens te vinden. Er is wel sprake van water, veel water - zes kruiken van elk 100 liter, dat is niet niks - en wijn, veel wijn, goede en nog betere. Er worden ook een paar gasten vermeld, o.a. Jezus met zijn leerlingen, en ook de moeder van Jezus is aanwezig. Maar, nogmaals, nergens is sprake van een bruid. Alleen aan het einde wordt de bruidegom eventjes toegesproken. Is er eigenlijk wel een bruidspaar? Je zou er een soort zoekplaatje van kunnen maken: wie en waar zijn ze, het bruidspaar? De aandacht gaat zozeer naar de wijn en het water, en naar Maria en Jezus dat we het bruidspaar niet eens missen in ons verhaal.
 
Voor ons, mensen van deze tijd, zijn het misschien allemaal terechte vragen en problemen, maar de lezers van Johannes wisten maar al te goed wie met bruid en bruidegom bedoeld werden. Het beeld van de bruiloft herinnerde hen aan de tijd van de profeten en de woestijntocht, toen God bruiloft vierde met zijn volk. Ze snapten onmiddellijk dat God de bruidegom is en het volk Israël de bruid. Ze kenden de oude geschriften waarin te lezen stond: ‘Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden’ (Hosea 2,21). Of zoals het bij Jesaja staat (zie de eerste lezing): ‘Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u trouwen; en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid zal uw God zich verheugen in u.’ Het gaat dus in het evangelie niet om een geluksdag van twee particuliere personen maar om het Verbond tussen God en zijn volk dat wordt voorgesteld als een huwelijk, en waar de bruid – het volk van God, aanvankelijk Israël, nadien de christelijke gemeenschap, de kerkgemeenschap – mag delen in Gods trouw en Gods liefde, wat overvloed van leven, vreugde en geluk meebrengt.
 
Johannes plaats dit verhaal over het wijnwonder van Kana aan het begin van zijn evangelie, onmiddellijk na zijn verhaal over de menswording. Met dit verhaal laat hij het publieke optreden van Jezus beginnen. Wat bedoelt hij daarmee? Als in een notendop en bij wijze van inleiding vat hij het leven van Jezus – wiens menswording hij in de proloog heeft verhaald – zijn zending, zijn boodschap samen om het aan zijn lezers mee te delen. Het is een soort voorwoord. Een voorwoord in een boek is bedoeld om de lezers aan te sporen ook de rest te lezen, om hen smaak te doen krijgen in de inhoud van het boek. Iets dergelijks lazen we in het evangelie bij het feest van openbaring van de Heer. Het kind van Bethlehem wil een licht zijn, niet alleen voor de mensen van Israël, maar ook voor de mensen die verder weg wonen; mensen van over de grens, mensen die een andere kleur hebben, een andere taal spreken. De boodschap van het kind van Bethlehem is bedoeld voor heel de wereld.
Zo zouden wij het misschien kort en bondig zeggen, maar in het evangelie van Matteüs wordt dat verpakt in een verhaal over de wijzen uit het oosten.
 
Voor Johannes is Jezus iemand die van Godswege het leven van elke mens tot een feest wil maken. Jezus is gekomen om het echte, het volle, het eeuwige leven te schenken. Het leven dat hij mensen aanbiedt, is veel rijker, veel dieper, veel zinvoller dan het (waterige) leven dat wij vaak leiden. In Jezus leven mogen we ook zien dat de goedheid en de mildheid en de trouw van God reikt tot over de dood; dat dood zelfs verandert in leven en dat liefde tussen mensen van water wijn kan maken. Deze visie werkt Johannes dan verder uit in heel zijn evangelie, in al de tekenen die Jezus verrichtte, zoals hij het zegt.
 
Met de bruiloft te Kana, door de evangelist het teken van Kana genoemd, maakte Jezus een begin met de tekenen die hij verder zou verrichten. Maar het teken van Kana geeft reeds de kerngedachte en de kerninhoud weer van alle tekenen. Johannes wou dit ook niet op een nuchtere, zakelijke manier meedelen. Hij maakte er een prachtig en kleurrijk bruiloftsverhaal van. Je moet het maar kunnen. En wij van onze kant moeten dus maar proberen het te duiden.
 
Daarbij kunnen we ons om te beginnen de vraag stellen of Jezus en zijn boodschap ook ons (mijn) leven mag kleuren en op smaak brengen. Laten we het verbond dat God ook met ons (met mij) wil aangaan toe in ons leven.
 
Als we op deze vraag ‘ja’ antwoorden, kunnen we allicht nog een stapje verder gaan.
Vaak zeggen mensen op een wat grappige manier dat ze jaloers zijn op Jezus. Dat ze net zoals hij best ook wel water in wijn willen veranderen.
Wel, dat kunnen we allemaal. Allemaal kunnen we het vaak waterachtige leven van mensen omtoveren tot wijn, tot een kleurrijk en smaakvol leven. Als we geïnspireerd door Jezus’ boodschap en leven vanuit Gods verbond met ons, moet het ons toch lukken een beetje als Jezus te zijn en te doen wat hij deed: van Godswege het leven van elke mens tot een feest maken.
 
@preekvdw
"Het leven als een bruiloft voor iedereen"
   Soms is ons leven maar een waterig bestaan.
Het is een sleur, weinig ups and downs.
Het gaat gewoon z’n gangetje,
niet de moeite waard om er over te praten.
We zien niet goed waar het heen moet
en we maken telkens weer een pas ter plaatse.
We voelen ons gevangen in saaie gewoontes,
we zijn de slaaf van ons doen en laten.
 
Toch kan dat plotseling veranderen.
Er verschijnt iemand in ons leven,
die onze ogen en ons hart opent.
Een die ons laat zien,
dat het leven een feest kan worden.
Hij schenkt geborgenheid, diepe vrede.
Hij zegt, dat er volop leven is,
als we in elkaar en in God geloven.
Hij houdt ons de droom voor
van een bruiloft voor iedereen.
Er is wijn in overvloed,
als je Hem maar je geloof schenkt;
als je er maar op vertrouwt,
dat leven delen is en geven van jezelf.
 
De Man van Nazareth kondigt ons aan,
dat de bruiloft van God en de mensen
kan beginnen, een eindeloos feest.
Als je je geloven en vertrouwen aan Hem geeft,
ben je welkom,
vandaag al.

Wim Holterman
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal
sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.
 
Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.
 
 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.