RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
1 - 19 JULI 2022
 
 
Tijdens de maanden juli en augustus is de bibliotheek de gebruikelijke uren geopend:
8.30u - 13.00u en 13.30u - 16.30u

Op de brugdag vrijdag 22 juli zijn wij gesloten
Stand van zaken van de hervorming van het burgerlijk wetboek in juli 2022
 
Een nieuwe etappe in de hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd bereikt op 1 juli 2022 met de publicatie van de boeken 1 en 5 in het Belgisch Staatsblad.:
 
Ter herinnering, de volgende boeken zijn reeds in werking getreden: 
•        Boek 2, titel 3, Relatievermogensrecht (in werking getreden op 1 juli 2022); 
•        Boek 3. Goederen (in werking getreden op 1 september 2021);
•        Boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten (in werking getreden op 1 juli 2022);
•        Boek 8. Bewijs (in werking getreden op 1 september 2021); 
Treden in werking op 1 januari 2023: 
•        Boek 1. Algemene bepalingen; 
•        Boek 5. Verbintenissen. 
De volgende boeken zijn nog in voorbereiding of in de fase van goedkeuring: 
•        Boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht, uitgezonderd titel 3; 
•        Boek 6. Buitencontractuele aansprakelijkheid; 
•        Boek 7. Bijzondere overeenkomsten;
•        Boek 9. Zekerheden; 
•        Boek 10. Verjaring.

WETSVOORSTELLEN EN -ONTWERPEN
 
KAMER

Wetsontwerp houdende tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)
Parlementair Document 55K2730
Aangenomen Plenaire vergadering Kamer op 14 juli 2022
Dit wetsontwerp beoogt de tenuitvoerlegging in het Belgische nationale recht van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (hierna “de Verordening”) die voor alle lidstaten zal gelden vanaf 1 augustus 2022.
Het Gerechtelijk Wetboek wordt gewijzigd om rekening te houden met de afschaffing van de “exequatur”- procedure voor alle gerechtelijke beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, de familierechtbank de nodige bevoegdheid toe te kennen om vorderingen te behandelen die aan de Belgische autoriteiten worden voorgelegd in toepassing van de nieuwe Verordening en de procedure van toepassing op internationale kindontvoering aan te passen.
Het Wetboek van Internationaal Privaatrecht wordt eveneens aangepast om de procedures van toepassing op de verzoeken tot tenuitvoerlegging, tot weigering van erkenning en van tenuitvoerlegging en tot schorsing van tenuitvoerlegging op basis van de Verordening te regelen.
Tenslotte wordt het oud Burgerlijk Wetboek gewijzigd om de tenuitvoerlegging van uitvoerbare buitenlandse beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid in België te regelen.

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II. -
Parlementair Document 55K2774
Aangenomen Commissie Kamer 13 juli 2022

MINISTERRAAD

Hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders
Ministerraad 15 juli 2022

Aanpassing van het bijzondere fiscale strafrecht aan het nieuwe Strafwetboek
Ministerraad 8 juli 2022

VLAAMS PARLEMENT

Ontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut
Ontwerp van decreet 1357 (2021-2022)
12 juli 2022 - In behandeling in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Ontwerp van decreet tot machtiging aan de Vlaamse Regering om het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op te zeggen
Ontwerp van decreet 1358 (2021-2022)
Bekrachtigd en afgekondigd op 8 juli 2022

PUBLIEK RECHT
 
Wijzigingen federale regering
28 JUNI 2022. - Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging, bl. 54295

FEDERAAL AMBTENARENRECHT

Deontologisch kader voor federale ambtenaren
Omzendbrief nr. 706. - Hernieuwde aandacht voor het deontologisch kader voor federale ambtenaren, BS 05/07/2022, bl. 54559

ONDERWIJS

Nieuw inburgeringsdecreet
24 JUNI 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid, BS 15/07/2022, bl. 56455

Arrest Grondwettelijk Hof onderwijs – inschrijvingsrecht – vernietiging art. VI.19 decreet van 17 mei 2019
GwH 96/2022 van 14 juli 2022
Rolnummer(s): 7350 • 7351
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 17 mei 2019 « houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft »
Trefwoorden: Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Inschrijvingen - Voorrang in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad - 1. Voldoende kennis van het Nederlands voor ten minste één van beide ouders - 2. Leerlingen die reeds negen jaar basisonderwijs in het Nederlands hebben gevolgd
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (art. VI.19 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 17 mei 2019, in zoverre het de vereiste duur van de schoolloopbaan in het Nederlandstalig basisonderwijs op minstens negen jaar bepaalt)

MOBILITEIT EN VERVOER

Wet betreffende visserij en verscheidene wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek
29 JUNI 2022. - Wet betreffende visserij en verscheidene wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek, BS 19/07/2022, bl. 56763

Implementering nieuwe Europese richtlijn over elektronische tolheffingssystemen in Vlaanderen
3 JUNI 2022. - Decreet over elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer, BS 12/07/2022, bl. 55562

Inschrijving van voertuigen
29 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 08/07/2022, bl. 55052

OMGEVINGSRECHT

VLAREM – toevoeging BBT-conclusies afvalverbranding
1 APRIL 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor afvalverbranding, BS 18/07/2022, bl. 56640

WOONBELEID

Hervormingen beleidsveld Wonen
3 JUNI 2022. - Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen, BS 12/07/2022, bl. 55547

Regels en technische eisen voor verkrijging tegemoetkoming bij renovatie/verbetering bestaande woning of voor een te realiseren nieuwe woning
28 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten waaraan de werkzaamheden vermeld in artikel 5.189, § 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 moeten voldoen en tot bepaling van de bewijsstukken te voegen bij de aanvraag vermeld in artikel 5.190, § 1, eerste lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, BS 08/07/2022, bl. 55138

Regels en technische vereisten premie warmtepompen
29 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 2022 tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikels 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het ministerieel besluit van 23 mei 2022 tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten en de hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikels 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1 en 12.3.29 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot inwerkingtreding van diverse bepalingen aangaande de premie voor hybride warmtepompen, BS 06/07/2022, bl. 54695

MIGRATIERECHT

Wijziging lay-out verblijfsdocumenten EU-burgers die legaal in België verblijven
31 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van de lay-out van de verblijfsdocumenten die afgegeven worden aan de burgers van de Europese Unie die legaal in België verblijven, BS 18/07/2022, bl. 56617
6 JULI 2022. - Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden, BS 18/07/2022, bl. 56630: inwerkingtreding 18/07/2022

BURGERLIJKE STAND

Instemming Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand en bijlagen
29 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot vervanging van de Bijlagen 1 tot 3 bij de wet van 30 maart 2017 houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014, BS 11/07/2022, bl. 55359
Omzendbrief:
11 JULI 2022. - Omzendbrief betreffende de inwerkingtreding en de toepassing van de Overeenkomst nr. 34 inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van akten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014, BS 18/07/2022, bl. 56700


BURGERLIJK RECHT

Publicatie Boek 1. ‘Algemene bepalingen’ en boek 5 ‘Verbintenissen’ Burgerlijk Wetboek
28 APRIL 2022. - Wet houdende boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek, BS 01/07/2022, bl. 54079
28 APRIL 2022. - Wet houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek, BS 01/07/2022, bl. 54082

ASTAMMING

Arrest Grondwettelijk Hof - Afstamming van vaderszijde – erkenning vaderschap – schending art. 321 oud BW
GwH 99/2022 van 14 juli 2022
Rolnummer(s): 7776
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (art. 321)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Kind geboren uit een relatie tussen personen voor wie een absoluut huwelijksbeletsel bestaat
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 321 van het oud Burgerlijk Wetboek, in zoverre het de rechter bij wie een verzoek tot vernietiging van de erkenning van het vaderschap aanhangig is gemaakt, verhindert dat verzoek te verwerpen indien hij vaststelt dat het behoud van de dubbele afstamming van een kind dat geboren is uit een relatie waaruit een huwelijksbeletsel blijkt waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen, overeenstemt met de belangen van het kind)

NALATENSCHAPPEN

Omzettingstabellen van de lijfrente
1 JULI 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, BS 05/07/2022, bl. 54521

Omzettingstabellen van het vruchtgebruik
1 JULI 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4.64, §§ 3 en 5, van het Burgerlijk Wetboek, BS 05/07/2022, bl. 54528


GOEDERENRECHT

Officieuze coördinatie in het Duits van Boek 3 ‘Goederen’ BW
13 APRIL 2019. - Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 5 tot 8. - Officieuze coördinatie in het Duits, BS 05/07/2022, bl. 54498GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Nieuwe indexatie ereloon curatoren – stijging met 5% vanaf 1 juli 2022
Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophone
Officieel bericht, BS 12/07/2022, bl. 55649

Nieuwe oproep tot kandidaten voor mandaten lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (ook voor advocaten)
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking, BS 06/07/2022, bl. 54703

Nieuwe oproep tot kandidaten voor mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ook voor advocaten)
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 06/07/2022, bl. 54704


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

TRANSPORTRECHT

Arrest Grondwettelijk Hof taxidiensten Brussels Hoofdstedelijke Gewest
GwH 98/2022 van 14 juli 2022
Rolnummer(s): 7742
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 « betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur » (art. 34bis, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de ordonnantie van 10 december 2021 « tot invoeging van een afwijkende overgangsregeling in de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur »)
Trefwoorden: Vervoer - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Taxidiensten en diensten van verhuur van wagens met chauffeur - Gebruik van een elektronisch reservatieplatform - Afwijkende overgangsregeling - Voorwaarden - Scharnierdatum
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging (in art. 34bis, 1°, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995, de woorden « die op basis van een tot de administratie gerichte aanvraag op uiterlijk 15 januari 2021 is afgegeven »)

Internationale HNS-verdrag 2010 geïmplementeerd in Belgisch Scheepvaartwetboek (Het internationale verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen)
23 JUNI 2022. - Wet betreffende de uitvoering van het HNS-Verdrag 2010, BS 01/07/2022, bl. 54286

ECONOMISCHE BEROEPEN

Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en houdende bepalingen inzake de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van bedrijfsrevisoren en gecertificeerde accountants
23 JUNI 2022. - Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en houdende bepalingen inzake de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van bedrijfsrevisoren en gecertificeerde accountants, BS 11/07/2022, bl. 55303

Beroepsverzekering accountant en belastingadviseur
14 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de voorwaarden inzake beroepsverzekering betreft, van het koninklijk besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering, bl. 57746


 
STRAFRECHT
 
Omzendbrief College van procureurs-generaal inzake bijstand door een advocaat
Omzendbrief COL 09/2022 van 11 juli 2022
Addendum 6 aan de omzendbrief COL 08/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Het opnemen en/of afluisteren door de politie van het vertrouwelijk overleg tussen de verdachte en de advocaat

Omzendbrief College van procureurs-generaal inzake gebruik van de polygraaf
Omzendbrief COL 08/2011 van 11 juli 2022
De wet van 4 februari 2020 tot wijziging van het wetboek van strafvordering wat het gebruik van de polygraaf betreft

Gezamenlijke omzendbrief Minister van Justitie en Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het gebruik van de polygraaf in de strafrechtspleging
22 APRIL 2022. - Gezamenlijke omzendbrief van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het gebruik van de polygraaf in de strafrechtspleging, BS 06/07/2022, bl. 54707
 
FISCAAL RECHT

Wet houdende diverse fiscale bepalingen
5 JULI 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15/07/2022, bl. 56392

Vrijstellingen roerende voorheffing op de ‘European Long-Term Investment Fund’ (ELTIF)
5 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing, BS 15/07/2022, bl. 56408

Nieuwe verlenging tot 31 maart 2023 van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden
12 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het wetboek van economisch recht en het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 15/07/2022, bl. 56437

Aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2022
3 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2022, BS 14/07/2022, bl. 56275

Successierechten – elektronische verzending berichten en lijsten
3 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, BS 11/07/2022, bl. 55327

Circulaire 2022/C/66 betreffende het btw-regime van toepassing op dienstencheques
FOD Financiën 11 juli 2022

Circulaire 2022/C/63 over de fiscale co-ouderschapsregeling
FOD Financiën 30 juni 2022


SOCIAAL RECHT

Vlaams alternerend leren – aanpassingen vanaf 1 september 2022
10 JUNI 2022. - Decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken, BS 13/07/2022, bl. 55678

Werkloosheidsreglementering – tijdelijke werkloosheid door COVID-19 en oorlog in Oekraïne – verlenging diverse maatregelen
7 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de toelaatbaarheid van tijdelijk werklozen, en tot verlenging van diverse maatregelen genomen op het vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, BS 13/07/2022, bl. 55674

Vlaamse jobbonus -uitvoeringsbesluit gepubliceerd
1 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 12/07/2022, bl. 55591

Verhoging tegemoetkoming voor de dienstencheque
17 JUNI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 12/07/2022, bl. 55582

Nieuwe bepalingen inzake de detachering van bestuurders in het wegvervoer
19 JUNI 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, BS 11/07/2022, bl. 55293

Aanvullende uitkering voor langdurig werklozen die het werk hervatten in een ander gewest of in een knelpuntberoep
24 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot instelling van een aanvullende uitkering voor langdurig werklozen die het werk hervatten in een ander gewest of in een knelpuntberoep, BS 05/07/2022, bl. 54514

Toepassingsregelen werkloosheidsreglementering
21 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 19 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 05/07/2022, bl. 54517
 
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 01/07/2022
Pensioneringen en machtigingen ambt te blijven uitoefenen na pensionering
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten

BS 06/07/2022
Benoemingen griffiers/parketjuristen/referendarissen
Hernieuwing benoemingen rechters in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, ondernemingsrechtbank Waals-Brabant, ondernemingsrechtbank te Leuven, ondernemingsrechtbank te Gent, ondernemingsrechtbank te Luik, Eupen en Henegouwen
Arbeidsauditoraat Antwerpen
Vacante betrekking deskundige dossierbeheer bij het federaal parket: 1 (Nederlandstalig)

BS 07/07/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Vacante betrekking parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel
Vacante betrekking griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Leuven
Vacante betrekking secretaris parket Antwerpen
Vacante betrekkingen griffiers rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en Limburg
Vacante betrekking griffier politierechtbank West-Vlaanderen

BS 08/07/2022
Benoemingen/ontslagnemingen pensioneringen diverse magistraten

BS 13/07/2022
Benoemingen griffiers, parketjuristen en referendarissen

BS 14/07/2022
Vacante betrekking federaal parket
Vacante betrekkingen griffiers  arbeidshof Antwerpen, arrondissement Antwerpen

BS 15/07/2022
Benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen diverse magistraten
Voordracht door de Kamer van twee kandidaten voor ambt Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
Aanwijzing assessor in de tuchtrechtbank rechtsgebied hof van beroep Antwerpen en twee assessoren in de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel
Vacante betrekking griffiers vredegerechten en politierechtbank arrondissement Limburg
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be