STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 16 - 30 oktober 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
Recht en Geluk
VJV Colloquium
KU Leuven Campus Brussel
7 november 2014
Programma + inschrijving 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Familie- en familiaal vermogensrecht – overzicht wetgeving
S. Brouwers, A. Reniers, “De niet te stuiten wetgever: overzicht wetgeving (1.1.2014-31.8.2014)”, RABG 2014/15
Tijdens de eerste 8 maanden van 2014 werd nog nooit zoveel regelgeving inzake personen- en familierecht afgekondigd en gepubliceerd op zulke korte periode

Schuldherschikking: lessen uit het insolventierecht
A. Van Hoe, RW 2014-15, nr. 9, 1 november 2014, 322

Regering van lopende zaken
S. Storms, Een loopje met de lopende zaken, RW 2014-15, nr. 9, 1 november 2014, 323

Familierechtbank
D. Pire, Tribunal de la famille, compétence territoriale et dossier unique: “une famille, un dossier, un juge”, RTDF 2014/3, 449
F. Balot, L. Gendebien, Les mesures urgentes devant le tribunal de la famille et de la jeunesse, RTDF 2014/3, 469

Het recht op toegang tot een advocaat – Richtlijn 2013/48/EU
F. Koning, Directive 2013/48/EU: présence et rôle actif de l’avocat à toute audition durant l’enquête pénale d’un suspect, détenu ou pas, JT N° 6578, 25/10/2014, 655

Advocaat – BTW
H. Vandebergh, Enkele kritische bemerkingen bij de circulaire over de toepassing van de btw op advocaten, TFR nr. 468, okt 2014, 779

De nieuwe regeling inzake onbekwaamheid: kunnen meerderjarige wilsonbekwamen een huwelijkscontract aangaan, schenken en testeren?
E. De Nolf, E. Everts, Not.Fisc.M. 2014/7, 154

Nieuw concept: “Ontwikkelingsgericht recht”
E. Lancksweerdt, Een beroep doen op de kracht van mensen. Over het aanspreken van de menselijke mogelijkheden in een juridische context, RW 2014-15, nr. 8, 25/10/2014, 283

Geen goede huisvaders meer in het Franse recht
L. Waelkens, RW 2014-15, nr. 8, 25/10/2014, 282

GAS-wetgeving minderjarigen. Ontleed en toegepast
N. BOUCHIRAB, M. DAMEN, M. DEBEN en K. WEIS, NJW 2014, afl. 309, 722-731

Tontine-overeenkomst – vereffening-verdeling/verrijking zonder oorzaak
F. Buyssens, Over rechtvaardigheid in het recht T.Fam. 2014/8, 174
Bespreking Cassatie 6 maart 2014 (tontine-overeenkomst) en Cassatie 27 september 2012 (vereffening-verdeling/herwaardering vergoeding van door één echtgenoot gefinancierde werken aan een onverdeelde woning/ongerechtvaardigde verrijking)

Het hoorrecht van minderjarigen sinds de wet op de familie- en jeugdrechtbank
P. Senaeve, T.Fam. 2014/8, 176

Staatscontinuïteit
Speciaal nummer JT N° 6577, 18/10/2014

De indicatieve Tabel 2012: van (te) normerend naar betwist?
T. Vansweevelt, B. Weyts, RW 2014-15, nr. 7, 18/10/2014, 243

Meemoederschap vanaf 1 januari 2015: een niet-levensvatbare vroeggeboorte
F. Swennen, , RW 2014-15, nr. 7, 18/10/2014, 242

Cumul van forfait advocaten en restaurantkosten is verboden! 
F. Ledain, FiscalNet,  wekelijkse analyse 18 oktober 2014
Bespreking Antwerpen 11 februari 2014  
Circulaire nr. Ci.RH.842/596.566 (AAFisc Nr. 37/2011) dd 13.07.2011

De erfrechtverordening
L. Weyts, L’adaptation des droits réels selon le Règlement européen sur les successions internationales, RNB okt 2014, 763
Bespreking van Verordening 650/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring

Over het arbitragebeding in algemene voorwaarden
K. Wagner, J. Barbier, noot onder Arbitrale uitspraak, 20/01/2012, P & B 2014/4, 132

Taak van de feitenrechter bij discriminaties in de wet of door lacunes van de wet
B. Lietaert, TSR 2014/2, 143

De Uitzendarbeidrichtlijn 2008/104/EG in internationaal en Belgisch perspectief
F. Dorssemont, TSR 2014/2, 193

PB - fiscale zaak is een in geld waardeerbare zaak - verdeling gerechtskosten
FiscalNet nieuwsbrief 22/10/2014
Bespreking Antwerpen 1 april 2014

Illegaal gezin met kinderen
Bespreking van 17 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, § 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 25/09/2014, bl. 76793

Themanummer “Regelgevingsimpactanalyse (RIA)”
Tijdschrift voor Wetgeving, 2014/3

Jacht en wildschade
T.Agr.R. 2014/3, bijzonder nummer

Overheidsopdrachten
A.L. Durviaux, T. Delvaux, Les coopérations entre pouvoirs publics exemptées du droit des marchés et contrats publics: consécration par le droit dérivé de l’Union européenne, JT N° 6578, 25/10/2014, 649

De zesde staatshervorming en de defederalisering van de gezinsbijslagen
H. Verschueren, Soc.Kron. 2014/5, 175

Huispersoneel en dienstboden vanaf 1 oktober 2014 duurder
A. Vanderschaeghe, P & O nr. 9, okt 2014, 4
13 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 28/07/2014, bl. 55916

Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten
A. De Schoutheete, O. Vanden Berghe, Le Livre X du nouveau Code de droit économique Les nouveautés en matière d’information précontractuelle, TBH 2014/8 – okt 2014, 739

Marktpraktijken en consumentenbescherming
T. Baes, Boek VI WER – Marktpraktijken en consumentenbescherming: streven naar een maximaal behoud van de WMPC

Elektronische handel
Speciaal nummer SEW, okt 2014, nr. 10
Met bijdragen over aansprakelijkheid internettussenpersonen voor privacyschendingen, mededingingsrechtelijke aspecten van internetverkoop, sluiten van elektronische overeenkomsten, impact van het internet op de sector van het auteursrecht

Derdenverzet en contractuele garanties bij aandelenverkoop
G. Goemaere, DAOR 2014/111, 5

Het taalgebruik in de onderneming (tweede deel)
C. Engels, JTT 2014, 20/10/2014, N° 1197, 365

Inkomstenbelastingen - circulaire auteursrechten
C. Buysse, Auteursrechten,: ‘libertaire’ opvatting krijgt alsnog de bovenhand, Fiscoloog nr. 1404, 29/10/2014, 1
Bespreking Circulaire AAFisc Nr. 36/2014 (nr. Ci.RH.231/631.675) dd. 04.09.2014

De verhuring van een (mogelijk) gemene muur in publiciteit: één krijgen, twee betalen
J. Kokelenberg, TBBR 2014/8, 363
Bespreking Cass. 03/02/1944 en Cass. 28/06/2013
BOEKEN
 
Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten
P. Demolin, L’information précontractuelle et la commission d’arbitrage. Commentaires de la loi du 2 avril 2014 portant insertion du Titre 2 du Livre X du Code de droit économique, Larcier 2014, 248 p.

Due Diligence
O. Baetens, V. De Wulf, A. Goeminne, I. Meunier, A. Smolders, H. Wittemans, Overname/overdracht van KMO’s. De toegevoegde waarde van het due diligence onderzoek, Maklu & ICCI 2014, 108 p.
 
RECHTSPRAAK
 
Advocaat – aansprakelijkheid – verjaring van de vordering
Brussel 20 mei 2014, noot F. Glansdorff, RGAR sep 2014, N° 7, 15104

Geen vrije keuze van pro-deo advocaat
Arbrb. Tongeren 28 maart 2012, RW 2014-15, nr. 7, 18/10/2014,  267

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht

RABG 2014/15
Dit themanummer werd samengesteld door Steven Brouwers,

Rechtspraak strafrecht
JLMB 2014/33

Rechtspraak huur

Themanummer ‘Huur’, T. Vred. 2014/5-6

Rechtspraak bouwrecht

JLMB 2014/34

Rechtspraak Privaat bankrecht
RABG 2014/16

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

STUDIEDAGEN
 
Aangifte vennootschapsbelastingen op maat van de advocaat
Studipolis, dinsdag 4 november 2014 , Zwijnaarde
Programma

Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics

M & D Seminars (Sint-Niklaas) (Studiedag) – 4 november 2014
Programma

Probleemoplossend werken binnen en buiten de rechtbank
Larcier opleiding, Studieavond  Assisenzaal Gerechtsgebouw Gent - 4 november 2014 (18u15-21u)
Programma.

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen ( verkavelingen - stedenbouwkundige vergunningen - planologische attesten)
Studipolis, woensdag 5 november 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Eigenaardige overeenkomsten in de familie
Intersentia, UA Antwerpen stadscampus 5 november 2014
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op donderdagnamiddag 6 november 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

Grensoverschrijdende tewerkstelling
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Themadag) – 6 november 2014
Programma

De project-m.e.r.-screeningsnota – Praktijkopleiding
Studipolis, vrijdag 7 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Vennootschapsbelasting doorgelicht
Een praktijkgerichte voorstelling van 10 referentiekaders
M & D Seminars (Gent) (Studienamiddag) – 7 november 2014
Programma

Penitentiair tuchtrecht
Studipolis, woensdag 12 november 2014 , Gent
Programma

Actualia Fiscaal Recht
Larcier opleiding, 13 november 2014 (Oostkamp)  of 27 november 2014 (Brasschaat) 18u30 -21u 
Programma

(Straf)recht in eigen handen?
Studieavond UA – Rechtshandhaving UAntwerpen – Intersentia, 13 november 2014
Programma

Update echtscheiding, alimentatie en kinderen
Studipolis, dinsdag 18 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Actualia familiaal vermogensrecht
CBR, Antwerpen 18 november 2014 en Gent 20 november 2014
Programma

Verkeersdossiers: tips & tricks voor optimale bijstand van de verzekerde

Studipolis, woensdag 19 november 2014 , Zwijnaarde
Programma

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen

M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 19 november 2014
Programma

De invloed van het Europees beleid op de internationale handel en het transportrecht
Larcier opleiding, colloquium – lancering nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT), De Ark Antwerpen 20 november 2014
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht
Studipolis, donderdag 20 november 2014 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) – 20 november 2014
Programma

Het federaal regeerakkoord 2014-18 – Wat verandert er op het vlak van arbeidsrecht?
Lexalert online-seminarie, 20 november 2014
Programma

Bank en zekerheden
Op vrijdag 21 november 2014 organiseert M&D Seminars de studiedag ‘Bank en zekerheden:4 actuele items’.
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. Een analyse voor en door practici! M & D Seminars (Gent) (Studienamiddag) – 21 november 2014
Programma

De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen
De Juristenclub, 30ste Cyclus Permanente Vorming 2014-
Brugge 21 november 2014
Programma

Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw
Op dinsdag 25 november 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw’.
Programma

Colloquium Religieus Onroerend Erfgoed
Larcier opleiding,  25 november 2014  (12u15-17u)   KU Leuven
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
M & D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) – 25 november 2014
Programma

Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen
M & D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) – 26 november 2014
Programma

Vrij beroep onderworpen aan Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming – gevolgen voor uw praktijk?
Lexalert online seminarie op donderdag 27 november 2014 van 12u tot 14u
 Prof. Dr. Reinhard STEENNOT (UGent)
Programma

Overheidsopdrachten - Op maat van de architect en de aannemer  
Studipolis, donderdag 27 november 2014 , Gent
Programma

ACTUALIA ADVOCAAT & BTW
Oplossingen voor de gerezen problemen. De circulaire van 18 juli 2014
Evenaar studiedagen, 27 november 2014
Programma

Juridisch seminar ONDERNEMINGEN : SOCIAALRECHTELIJKE ACTUALIA 2014
Larcier, Affligem – De Montil – Dinsdag 2 december 2014: 13u00-18u00
Programma

De herziene Brussel I-Verordening – Welke wijzigingen inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken?
Lexalert online-seminarie 2 december 2014
Programma

Vastgoedrecht en de Kerk
Studiedag donderdag 4 december 2014, Norbertijnenabdij Grimbergen
Programma

Patrimonium 2014, Actualia familiaal vermogensrecht
Hasselt, 8 december 2014
Programma

Recente ontwikkelingen intellectuele eigendom
CBR, Antwerpen 9 december 2014 en Gent 11 december 2014
Programma

Strafrecht: 4 actuele items
Op dinsdag 9 december 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studiedag ‘Strafrecht: 4 actuele items’.
Programma

Vereffening
Op dinsdagnamiddag 9 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten’.
Programma

Juridisch seminar voor ondernemingen:  Knelpunten ONDERNEMINGSFISCALITEIT 2014
Larcier opleiding, Affligem, dinsdag 9 december 2014 -  13u00  – 18u00
Programma

Patrimonium 2014, Actualia familiaal vermogensrecht
Brugge, 11 december 2014
Programma

De nieuwe procedure voor de Raad van State
Juristenclub 30ste Cyclus Permanente Vorming 2014
Brugge 12 december 2014
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M & D Seminars(Gent) (Studiedag) – 12 december 2014
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

Hoe de overdracht van roerende en onroerende goederen optimaliseren anno 2015? (bij leven én na overlijden)
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Studiedag)  - 16 december 2014
Programma

Aansprakelijkheid & beroepsgeheim in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Aansprakelijkheid in de zorgsector
  
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Beroepsgeheim in de zorgsector  
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Erfpacht en opstal: een civiel- en fiscaalrechtelijke stand van zaken
Een analyse na de nieuwe Opstalwet van 25 april 2014
M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 18 december 2014
Programma

De gerechtelijke hervorming - Welke praktische gevolgen? -
Lexalert online-seminarie
15 januari 2015 - Stefan RUTTEN (Universiteit Antwerpen)
Programma

Wet Breyne - op maat van de architect en de aannemer 
Studipolis, donderdag 22 januari 2015 , Gent
Programma

De watertoets
 
Studipolis, dinsdag 27 januari 2015 , Gent
Programma

Advocaten: Hoe mijn praktijk commercieel optimaliseren?
Studipolis, vrijdag 6 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
  
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen 

Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma


Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand van 

Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma