Help jij mee de VNVA voor het voetlicht te brengen?

 
Om de VNVA bekendheid te geven bij zoveel mogelijk vrouwelijke artsen, hebben wij ons tijdschrift VAMP in een grote oplage gedrukt. Je hebt de VAMP zelf vast al thuis ontvangen.
 
Het zou fijn zijn als jij mee zou willen helpen om de VNVA onder de aandacht van je vrouwelijke collega’s, assistenten, coassistenten, aios en studenten te brengen door ons tijdschrift te verspreiden.
 
Wil je hieraan meewerken?
Stuur dan een mail naar het VNVA secretariaat met je naam, adres waar je de VAMP’s wilt ontvangen en de hoeveelheid VAMP’s die je wilt ontvangen. Je bewijst de VNVA hiermee een grote dienst!
 
We hopen hiermee extra aandacht voor de VNVA te genereren zodat we ons kunnen blijven inzetten voor onze missie: het bevorderen van de positie van de vrouwelijke arts en het bevorderen van deskundigheid in seksespecifieke geneeskunde.
 
Kennisagenda
door Sylvia Buis

 
Op 16 juni jl nam de DG, Van den Dungen, een man, de Kennisagenda Gender en Gezondheid van ZonMw in ontvangst, in een zaal gedomineerd door vrouwen. De VNVA heeft dit thema al jarenlang in haar missie 
staan en veel actieve leden zijn al jaren bezig hun onderzoek en bevindingen over man/vrouw verschillen in pathologie, epidemiologie en behandeling onder de aandacht te brengen. Door het formeren van de Alliantie in samenwerking met Women Inc is de gendersensitieve aandacht in een stroomversnelling gekomen en bereikt nu ook het 8 uur journaal. Ook VWS lijkt het onderwerp te gaan omarmen, met de toezegging dat er gesproken zal worden over onderzoeksgelden om de hiaten binnen dit thema te verminderen. Lees meer.
 
Oproep aanmelden voor nieuwe VNVA werkgroepen
'Mentorensysteem'     'Gendersensitief symposium'      'Framing'

 
In de voorjaarsledenvergadering werd enthousiast gereageerd op de vier nieuwe VNVA werkgroepen.
Mogelijk kon je niet bij de voorjaarsledenvergadering aanwezig zijn. Daarop ook een toelichting op deze werkgroepen in de Nieuwsbrief met de oproep om je aan te melden voor één of meer van deze werkgroepen via het secretariaat. 
Werkgroep ‘mentorensysteem’ – deze werkgroep zal zich beraden over het heropzetten en vernieuwen van deze netwerkfunctie.
Werkgroep ‘gendersensitief symposium’ – deze werkgroep zal het gendersensitief symposium voorbereiden dat in het voorjaar van 2016 gepland staat.
Werkgroep ‘framing’ -  deze werkgroep zal zich richten op de meerwaarde van diversiteit binnen de geneeskunde.
 
De Federatie: geen mannenbolwerk meer
door Sylvia Buis en Ineke Postma

  Frank de Grave, voorzitter van de Federatie (of de FMS maar dat lijkt te veel op de oude OMS volgens hem) en Bart Heesen, bestuurslid van de nieuwe federatie van medisch specialisten, zijn tevreden.
De overgang van OMS naar FMS is zonder grote problemen verlopen en ook qua aandeel vrouwen in bestuursfuncties heeft de Federatie nu een redelijke afspiegeling van de realiteit. Ongeveer 40% van de wetenschappelijke verenigingen heeft een vrouw als voorzitter en het hoofdbestuur telt ook een vrouw. De Grave vertelt dat hij zich al lange tijd sterk maakt voor meer vrouwen op bestuurlijke posities en geeft aan dat het niet zo makkelijk was om vrouwen te vinden voor bestuursfuncties: ‘vrouwen staan er vaak anders in, wegen meer af en bespreken met anderen of het iets voor ze is en of ze geschikt zijn, terwijl mannen er makkelijker instappen.
 
VNVA Corrie Hermannprijs 2015 voor Jeanine Roeters van Lennep
Titel: “Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk” – SAVE-THE-DATA

 
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2015 aan Dr. Jeanine Roeters van Lennep organiseert de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (vnVa) op zaterdag 10 oktober 2015 een symposium – getiteld “Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk”
 
Het belang van sekse en gender in de geneeskunde wordt in toenemende mate onderschreven.
In preklinisch onderzoek wordt steeds meer bekend over de invloed van sekse. Bij celkweken blijken de resultaten van proeven te verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke cellen. In proefdieronderzoek worden nog vaak mannelijke proefdieren gebruikt voor aandoeningen die bij mensen vooral bij vrouwen voorkomen wat de extrapoleerbaarheid van de resultaten ingewikkelder maakt.
De internationale overheidsinstanties in de gezondheidszorg en de grote subsidieprogramma’s eisen echter steeds vaker dat er met sekse en  gender rekening gehouden wordt.
Op het symposium wordt het belang van sekse en gender vanaf basaal onderzoek tot klinische praktijk toegelicht. Dit is ook de essentie van translationeel onderzoek, zoals deze past in onze huidige tijd. Goede gendersensitieve geneeskunde houdt rekening met de vele (biologische) verschillen tussen mannen en vrouwen, zowel op terrein van symptomen, diagnostiek als behandeling. Het raakt ook direct de arts-patiënt relatie.
Het symposium zal focussen op zowel manspecifieke als vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Dit symposium wil benadrukken dat genderspecifieke geneeskunde de zorg zowel voor vrouwen als voor mannen kan verbeteren. Onder andere zullen man- en vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden besproken. Gendersensitieve patiëntenzorg kan beschouwd worden als een voorwaarde voor beter maatwerk in de zorg.
 
Tijdens het symposium vindt de uitreiking plaats van de Corrie Hermann Prijs 2015 aan Jeanine Roeters van Lennep.
Het Corrie Hermannprijs Symposium op zaterdag 10 oktober 2015 is door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 3 punten geaccrediteerd.
 
Rolmodel Sietske Rozie

 
Terwijl ik dit schrijf ontvang ik een tweet van een goede kennis over The Next Women Innovation Summit 2015 die vandaag plaatsvond in Amsterdam.
Ze tweet dat ze de lessen die Neelie Kroes daar verkondigde bij mij vindt  passen. De lessen zijn: Wees niet bescheiden |  Neem risico | Van je fouten leer je meer dan van succes.  Ik moet toegeven, die quotes passen inderdaad bij mij.
 
Na het VWO begon ik mijn studie geneeskunde in Leuven omdat ik was uitgeloot, maar toch dokter wilde worden. 
Na 3 jaar studie in Leuven (ja, ik haalde mijn examens daar!) stapte in over naar Utrecht toen ik alsnog werd ingeloot. Mijn 3 jaar studietijd in Leuven is een leerzame periode geweest, een hel en hemel tegelijk. Vreselijk ouderwets studiesysteem en het eerste jaar bestond uit vakken die je verwacht bij de studie biologie en natuurkunde maar niet bij geneeskunde. Lees meer.
 
Combinatiepil Mifeproston/Misoprostol
Als vervolg op de uitreiking van de Els Borst Oeuvreprijs aan Women on Waves en eerdere aankondiging dat de overtijd behandeling door de huisarts nu mogelijk zou kunnen worden omdat de combinatiepil Mifeproston/Misoprostol in de apotheek zou komen, verzorgde Women on Waves op 16 juni een geaccrediteerde nascholingsavond over dit thema. In eerdere VNVA Nieuwsbrieven werd al geschreven over de mogelijkheid om tot en met 16 dagen over tijd een pil voor te schrijven (het gebeurt nu als in abortusklinieken) waardoor de volledige innesteling wordt voorkomen. Met een kans van minder dan 1% op een doorgaande zwangerschap en niet meer complicaties dan bij een spontane miskraam kan de patiënt hiermee meer keuzevrijheid krijgen. Het grootste struikelblok is de wettelijke kant. De IGZ heeft nog niet laten weten dat het niet strafbaar is (volgens de aanwezige jurist valt het niet onder het strafrecht, maar er zijn nog onduidelijkheden). Ook bestaat er discussie of apothekers het mogen afleveren. Enkele huisartsen hebben aangegeven dat zij willen kijken of ze een pilot zouden kunnen beginnen en de resultaten goed te monitoren en evalueren zodat dit met IGZ gedeeld kan worden.  
Mocht je geïnteresseerd zijn of meer willen weten over deze pilot, neem dat contact op met
Gunilla Kleiverda, gynaecoloog en voorzitter van het bestuur van Women on Waves (kleiverd@xs4all.nl).
 
Positieve gezondheid en het spinnenweb
door Sylvia Buis
Wat is gezondheid? Deze vraag fascineerde Machteld Huber al heel lang en tijdens de terugkomdag van de Zorginnovatiereis vertelde ze over haar inzichten en ervaringen naar aanleiding van haar promotieonderzoek. Als huisarts werd ze rond haar dertigste zelf ziek en na haar herstel ging ze als onderzoeker werken. Steeds vaker ging ze zich afvragen hoe we gezondheid nu kunnen meten, bijvoorbeeld of een kip die sneller groeit gezonder is dan een kip die minder snel groeit, maar wel sneller herstelt bij ziekte? Dat is niet zo makkelijk te zeggen, maar toen ze vroeg welke kip de mensen in de zaal wilden zijn, hadden ze allemaal wel voorkeur voor de laatste kip. Uiteindelijk besloot ze om de vraag naar gezondheid zelf te onderzoeken, en met een aantal experts kwamen ze tot het volgende concept van gezondheid: het vermogen het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Iemand kan dus volgens de oude WHO definitie uit 1948 ziek zijn (een handicap hebben, diabetes), maar zich helemaal niet ziek voelen. Het nieuwe concept biedt daarvoor wel ruimte, al wil de WHO nog niets weten van een nieuwe definitie.
Lees meer.
 
Betere aanpak seksuele intimidaatie geneeskundestudenten
door Emily Boersma, De Geneeskundestudent
Seksuele intimidatie van geneeskundestudenten is een groot probleem en blijkt lastig aan te pakken. Studenten vinden het vaak moeilijk om een melding te maken, omdat zij bang zijn dat de melding niet anoniem verloopt. Toch is het belangrijk dat seksuele intimidatie gemeld wordt. Er kan namelijk actie ondernomen worden wanneer meerdere meldingen zijn gemaakt.
 
Hoe gaan faculteiten om met seksuele intimidatie? En is de meldingsprocedure voor seksuele intimidatie de laatste jaren verbeterd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft De Geneeskundestudent (het voormalig KNMG Studentenplatform) een inventarisatie gedaan.
 
Seksuele intimidatie: de feiten – Lees meer
 
Workshop Start-up dokter

  Als je begint met je medische vervolgopleiding start een spannende tijd. Waar je als coassistent in een relatief veilige rol en positie kon functioneren, geldt dat niet meer als A(N)IOS. Je hebt als A(N)IOS eigen verantwoordelijkheid voor je patiënten en tegelijkertijd moet je het nodige uitvinden over je nieuwe rol en hoe de opleiding werkt.
Deze start-up periode roept vragen op als: ‘Hoe ga ik om met deze (nieuwe) verantwoordelijkheid en bijbehorende stress?’, ‘Wat is mijn kracht en wat zijn mijn ambities als arts en ook als mens?, ‘Waar liggen mijn grenzen en hoe blijf ik bij mijzelf?’ en ‘Hoe geef ik optimaal vorm aan mijn eigen leerroute?’.
Kortom vragen op het vlak van (persoonlijk) leiderschap en effectiviteit.Moniek de Boer (coach/gynaecoloog) en Maleene de Ridder (coach/ auteur), beiden ervaren coaches voor (vrouwelijke) artsen, organiseren 8 oktober 2015 een ééndaagse workshop voor AIOS in het 1e en 2e jaar van hun opleiding. Of AGNIO’s in hun eerste 2 jaar. De start-up dokters. Je gaat daarin aan de slag met bovengenoemde vragen en de antwoorden helpen je om je eigen ‘stem en weg’ te vinden in deze arena, waarmee je op je eigen manier je opleiding kunt invullen.
Meld je snel aan want vol = vol.
 
Er is plaats voor 15 deelnemers.
Kosten: €295,- ex BTW. VNVA leden krijgen €30,- korting
Locatie centraal in Nederland (regio Utrecht)
Van 9.30-17.30 uur
Accreditatie ABAN is aangevraagd.
Inschrijven: info@zielenzorg.nl o.v.v. Start-up dokter. Graag ook vermelden of je VNVA lid bent.
 
Coaches aan het woord
Casus: een waarnemend huisarts. Hoe houd ik mijn werk leuk ?
Een waarnemend huisarts vroeg of ik haar wilde coachen. Ik had haar groep begeleid bij de intervisie in het derde jaar tijdens haar huisartsopleiding. Nu dus enkele jaren later, had zij 2 vragen: Hoe kan ik zo blij blijven met het vak als ik mij nu voel? En kan je me wat handvatten geven waarop ik mijn grote keuzes zoals kiezen van een (eigen) praktijk kan baseren?
2 heldere vragen waarop zij in 6 sessies een duidelijk antwoord heeft kunnen vinden. Door enkele oefeningen heeft zij duidelijkheid gekregen over de waarden die voor haar essentieel zijn om een bevredigend leven te leiden. Dit deed haar inzien, waarom een bepaalde praktijk waar zij al een tijdje waarnam eigenlijk niet bij haar paste. Lees meer.
 
Meer vrouwen aan de top
Naar aanleiding van de Zorginnovatiereis
Het thema 'meer vrouwen aan de top' ondersteunen we als VNVA natuurlijk nog steeds, maar we zien dat dit thema in de praktijk is overgenomen door de universiteiten en andere organisaties, vaak met als basis vrouwen die bij de VNVA actief zijn of waren.
Thea Heeren, bestuurder bij GGZ centraal, schreef het artikel “De dokter is een vrouw, nu de hoogleraar en de zorgbestuurder nog!” naar aanleiding van de Zorginnovatiereis. Het is nog steeds nodig dat er aandacht blijft voor het stimuleren van vrouwen om bestuurder of hoogleraar te worden, als zij dit ambiëren of het overwegen. Lees meer.
 
Angele van de Ven 'heelt' de dokter
Heel de dokter - leven en werken met zin
Angèle van de Ven heeft sinds 2000 haar eigen adviesbureau en richt zich op het moment vooral op het coachen van individuele artsen en het begeleiden van groepen (intervisies, huisartsenopleiding) en gaat een paar keer per jaar met een groep huisartsen op stap naar Griekenland in het kader van Zin in huisartenzorg (www.zininhuisartsenzorg.nl).

 
Recent in het boek HEEL de dokter verschenen dat zij samen met Lodewijk Schmit Jongbloed schreef over loopbaan en de mens achter de arts dat uitdaagt tot reflectie op jezelf en je vak (www.heeldedokter.nl).
Het boek was in de eerste week door de vele bestellingen tijdelijk uitverkocht maar de voorraad is inmiddels weer aangevuld, dus weer volop leverbaar.
Dit geeft wel aan dat er behoefte is om over het vak na te denken en dat is veel VNVA leden niet vreemd.
Hieronder vertelt Angèle meer over haar werk en haar inspiratie. 
 
Proefschriften Gender
16 juni 2015 – Promotie Patricia van Wijngaarden - Gender, comorbidity and autism – Radboud MC Nijmegen. Lees meer.
 
17 juni 2015 – Promotie Manon van der Meer - Gender differences in diagnosis and prognosis of coronary artery disease – Academie gebouw in Utrecht. Lees meer.
 
 
Artikelen Gender
In 2009 ontving Marie José van Hoof financiële steun van de VNVA (uit het Hilly de Roever-Bonnetfonds). Het artikelis voor een bepaald onderdeel tot stand gekomen dankzij de steun uit het Hilly de Roever-Bonnetfonds.
 
2015 – Marie-José van Hoof e.a.: 'Adult attachment interview differentiates adolescents with childhood sexual abuse from those with clinical depression and non-clinical controls'

Het is bekend dat de gehechtheidsrepresentatie in getraumatiseerde adolescenten verstoord is, maar het is onbekend of dat specifiek is voor trauma of ook voorkomt in andere klinische groepen. We onderzochten daarom de gehechtheidsrepresentaties van adolescenten met klinische depressie (N=28) of meervoudig seksueel misbruik (N=21) en die van gezonde controles (N=28). De groep jongeren met seksueel misbruik onderscheidde zich van beide andere groepen doordat de gedesorganiseerde gehechtheidsrepresentatie meer voorkwam, er een lagere coherentie van denken bestond en scores voor onverwerkt verlies en trauma hoger waren. En dit terwijl er gecontroleerd was voor leeftijd, IQ en psychiatrische symptomatology. Gezien de huidige kritiek op classificatie systemen als de DSM, is het belangrijk klinisch relevante dimensionele factoren te achterhalen. Indien gehechtheid een algemene risico- of kwetsbaarheidsfactor is onderliggend aan specifieke psychopathologie, kan dit mede diagnostiek en therapie bepalend zijn. Lees meer.

Hedwig Vos: Voor mijn proefschrift over het belang van gender bij preventie in de eerste lijn vond ik het belangrijk om te kijken naar hoe huisartsen tegenover preventie staan en hoe het zo is gekomen dat preventie in het domein van de huisartsgeneeskunde terecht is gekomen. Dit omdat ik vind dat je als onderzoeker van alles kunt vinden, maar dat als je iets zou willen implementeren je wel moet weten hoe de beroepsgroep daar over denkt.
Om er achter te komen hoe preventie nu eigenlijk in de huisartsenpraktijk terecht is gekomen heb ik een witness seminar georganiseerd. Dit was mogelijk vanwege de subsidie van het Hilly de Roever-Bonnetfonds van de VNVA. Zonder deze subsidie had ik het artikel dat aanvankelijk in het Engels is gepubliceerd in het Journal of Evaluation in Clinical Practice, en recent als dubbelpublicatie ‘Preventie in de eerste lijn’ in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, niet kunnen schrijven. Daarvoor dus veel dank.

 
Het VNVA bestuur wenst je een prachtige zomerperiode toe ! 
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 7,
nummer 5, 2015
 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 
 
 
 

AGENDA

29-9-2015
M/V verschillen in de gezondheidszorg – Talkshow VUmc
 
10-10-2015
VNVA Najaarsledenvergadering met aansluitend Corrie Hermannprijs Symposium
 
30-10-2015
Cursus: Gender doet ertoe in de geneeskunde
– Radboud UMC 
 
Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief:
24 augustus
 
 
 

NIEUWE TRAINING VIA DE VNVA: LEERGANG ACADEMISCH LEIDERSCHAP

Effectief invloed uitoefenen in de academische context. Deze leergang is met korting te volgen door leden van de VNVA! De Leergang Academisch Leiderschap is bedoeld voor artsen en wetenschappers (vrouwelijke en mannelijke) die werkzaam zijn binnen een UMC of wetenschappelijk instituut. Deze leergang sluit aan bij de missie van de VNVA omdat je met deze leergang leert je eigen talenten optimaal te benutten én leert de medewerkers, waarvoor je verantwoordelijkheid draagt, goed te begeleiden. Ook wordt ingegaan op veranderingsprocessen. Lees meer.
 
 
 

NIEUWE TRAINING VIA DE VNVA: Training Body & Mind Management

De training Body & Mind Management wordt gegeven door Vanessa de Vries, arts-coach-therapeut gespecialiseerd in preventie. De training is gericht om vitaal, gezond en met veel plezier te blijven werken. Als arts heb je een grote verantwoordelijkheid, hoge werkdruk en is er een hoge verwachting t.a.v. prestaties op de werkvloer. Onder deze omstandigheden kost stress onbewust veel energie. De externe factoren veranderen meestal niet. De manier waarop je reageert en denkt, kun je wel aanpassen. Perceptie is projectie. Deze training is gericht op behoud van innerlijke rust. Vanuit het gevoel van vertrouwen en zekerheid werk je efficiënter en productiever. Lees meer.
 
 
 

VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
Natuurlijk! Zonder suiker kookboek
 

 
In dit praktische boek staat veel informatie over verborgen suikers. Want van de 37 kilo suiker die we per jaar binnenkrijgen, zit 85% verborgen in supermarktproducten, ook hartige. Ongemerkt krijgen we daardoor veel meer suiker binnen dan goed voor ons is. Hoe je deze suikers kunt opsporen én vermijden leer je in dit boek. Je leert etiketten lezen, vindt er productvergelijkingen en tips om suikerbewust boodschappen te doen. Ook kun je met de suikertest zien hoeveel verborgen suikers je eigenlijk binnenkrijgt. Met deze informatie en meer dan 120 heerlijke en nieuwe recepten kun je direct aan de slag. Zo kun je zelf ontdekken dat suikervrij eten puur, lekker en goed voor lichaam en geest is.
 
 
 

 TWITTER FEEDS

Gisteren bij brainstorm
. Instroom
mannelijke studenten bij
geneeskunde gelijk
gebleven.
 
 
 @LVogelpoel @VNVA1
Goed nieuws! Vandaag
laat @minvws weten
dat ze meer middelen
beschikbaar stellen
 http://bit.ly/1BfrVlG 
#zorgvoorvrouwen
 
Geneviève Koolhaas ‏
Geneviève Koolhaas
heeft Maurits von
Martels geretweet
Goed deze roering om in
toekomst echte zorg op
maat te kunnen gaan
bieden. #alliantie
#gendersensitieve
#zorg @VNVA1
 
"@medischcontact:
Interesse voor
eerstelijnsabortuspil,
mits legaal
 
 
 
 

OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
 
 

ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.