BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 11 - 24 april 2014
Wijzigingen bijzondere wet op het Grondwettelijk HofWijzigingen ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleidKB statuut gerechtsdeurwaarders
 
PUBLIEK RECHT

Grondwettelijk Hof
4 APRIL 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 15/04/2014, bl. 32301

Ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid
4 APRIL 2014. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid, BS 15/04/2014, bl. 32340

Strijd tegen schijnhuwelijken  en schijn-wettelijke samenwoningen – betere integratie verschillende procedures – opzetten databank - ERRATUM
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden of een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen. Erratum, BS 16/04/2014, bl. 32616

Verkiezingen
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, BS 17/04/2014, bl. 33120
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement en voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement en van het Vlaams Parlement, BS 17/04/2014, bl. 33145

Rechtsplegingsvergoedingen RvS - ERRATA
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingvergoedingen bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973. Erratum, BS 17/04/2014, bl. 33153
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973. Erratum, BS 18/04/2014, bl. 33734

Erkenning leden Executief van de Moslims van België
2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België, BS 18/04/2014, bl. 34100


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

KB statuut gerechtsdeurwaarders
2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, BS 24/04/2014, bl. 34709


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Wettelijke definitie van ambachtsman
19 MAART 2014. - Wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, BS 15/04/2014, bl. 32311

Indexcijfer kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 18/04/2014, bl. 34014


FINANCIEEL RECHT

Consumentenkrediet
Bericht. Consumentenkrediet. Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's). Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis, BS 15/04/2014, bl. 32511

Hypotheciare kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 17/04/2014, bl. 33322

PRIJSCOURANT
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 18/04/2014, bl. 33374


Financiële markt
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 22/04/2014, bl. 34349


FISCAAL RECHT

Protocol dubbelbelastingverdrag België-Noorwegen
19 AUGUSTUS 2011. - Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, BS 14/04/2014, bl. 32069

Gemeenschappelijke aanslag
4 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 144/2 en 144/6 van het KB/WIB 92 inzake de bepaling van het aandeel van iedere belastingplichtige in de gemeenschappelijke aanslag, BS 14/04/2014, bl. 32080

Samenwerkingsakkoord Federale Staat en Gewesten invordering belastingvorderingen
26 FEBRUARI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een wederzijdse bijstand inzake de invordering van belastingvorderingen, BS 24/04/2014, bl. 34687


SOCIAAL RECHT

Pensioenen overheidssector
19 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 15/04/2014, bl. 32322

Sociaal statuut der kunstenaars
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart, BS 17/04/2014, bl. 33157

Gebruik der talen voor sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers
14 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, BS 22/04/2014, bl. 34369


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Vervoer van passagiers en hun bagage over zee - opzegging Verdrag vanaf 23 april 2014
11 APRIL 1989. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Athene op 13 december 1974, BS 15/04/2014bl. 32306
26 NOVEMBER 2012. - Wet houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002, BS 11/04/2014, bl. 31792

Instemming met Europese overeenkomst inzake adoptie van kinderen
14 MAART 2014. - Decreet houdende instemming met de (herziene) Europese overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, opgemaakt in Straatsburg op 27 november 2008 en ondertekend op 1 december 2008, BS 17/04/2014, bl. 33212


GRONDWETTELIJK HOF

Voor deze periode geen uitspraken gepubliceerd.
 
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen