WETGEVING 7 augustus - 1 september 2020
 
 
Selectie wetgeving Belgisch Staatsblad
+
Arresten Grondwettelijk Hof
Wij zoeken een nieuwe collega in de bibliotheek!
Vacature voltijdse bibliotheekmedewerker
Solliciteren kan nog tot 5 september
Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie
Eén jaar uitstel voor publieke arrestendatabank (art. 73)

Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.1. `De stage' van de Codex Deontologie voor Advocaten

Programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage


Programma van het mondelinge evaluatie-examen

Hoge Raad voor de Justitie: mogelijkheid elektronische verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten

Hoge Raad voor de Justitie:
personeelsformatie en statuut administratief personeel

Omzendbrief modernisering en informatisering van de burgerlijke stand


Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties blijft op 8% voor tweede semester 2020

Bepalingen van het WER over misbruik van economische afhankelijkheid in werking vanaf 22 augustus 2020

Omzendbrief College van Procureurs-generaal inzake gerechtelijke handhaving van de dringende maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Luc Lavrysen gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof

CORONAMAATREGELEN - ALGEMEEN

Dringende maatregelen beperking verspreiding coronavirus COVID-19
22 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 22/08/2020, bl. 63510

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – verplicht dragen mondmasker
6 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 12/08/2020, bl. 59742

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – verplichting niet meer voor fietsers en gebruikers van een step
20 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 27/08/2020, bl. 64097

PUBLIEK RECHT

VLAAMS PARLEMENT

Sluiting zitting 2020 op 27 september 2020 en opening gewone zitting 2020-2021 op 28 september 2020
10 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot sluiting van de zitting 2020 van het Vlaams Parlement,  27/08/2020, bl. 64096

PROVINCIE

Benoemingen gouverneurs verschillende provincies
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, BS 18/08/2020, bl. 61320
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, BS 18/08/2020, bl. 61322
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Limburg, BS 18/08/2020, bl. 61324

VREEMDELINGEN

Onderdanen van derde landen: gecombineerde vergunning verblijf + werk en voorwaarden toegang en verblijf in het kader van overplaatsing binnen een onderneming
31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie wat de inhaling van de achterstand met betrekking tot de betwistingen betreft, BS 28/08/2020, bl. 64148

ONDERWIJSRECHT

Decreet over het onderwijs XXX
3 JULI 2020. - Decreet over het onderwijs XXX, BS 24/08/2020, bl. 63533

Besluit van de Vlaamse Regering over de centrale organisator van het synchroon internetonderwijs
3 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de centrale organisator van het synchroon internetonderwijs, BS 17/08/2020, bl. 60979BURGERLIJK RECHT

BURGERLIJKE STAND

Omzendbrief modernisering en informatisering van de burgerlijke stand
24 AUGUSTUS 2020. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand, BS 28/08/2020, bl. 64213

JEUGDRECHT

Leeftijdsgrens voor pleegzorg wordt gedeeltelijk verlaagd van 13 naar 12 jaar
17 JULI 2020. - Decreet tot wijziging van artikel 48 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat de leeftijd voor plaatsing in een pleeggezin betreft, BS 12/08/2020, bl. 59667

Vlaams jeugddelinquentierecht: voorbereidende rechtspleging mag voortaan 9 maanden duren
17 JULI 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft, BS 07/08/2020,
bl. 58118GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.1. `De stage' van de Codex Deontologie voor Advocaten
Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.1. `De stage' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 31/08/2020, bl. 64458

Nieuwe opleiding graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning vanaf academiejaar 2020-2021
26 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, BS 07/08/2020, bl. 58120

JUSTITIE

Programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
24 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, BS 31/08/2020, bl. 64436

Programma van het mondelinge evaluatie-examen
24 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen, BS 31/08/2020, bl. 64438

Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie
31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 07/08/2020, bl. 58048
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Modernisering van de burgerlijke stand
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake voogdij
HOOFDSTUK 4. - Reparaties naar aanleiding van arresten van het Grondwettelijk Hof
HOOFDSTUK 5. - Opleiding met betrekking tot seksueel geweld
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal
HOOFDSTUK 7. - Voortdurende evaluatie van hangende zaken op de algemene rol
HOOFDSTUK 8. - Authentieke bron met daarin de indicatoren van de ondernemingen in financiële moeilijkheden
HOOFDSTUK 9. - Betekeningen aan de procureur des Konings
HOOFDSTUK 10. - Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft
HOOFDSTUK 11. - Wijziging van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt
HOOFDSTUK 12. - Wijziging inzake het authentieke testament
HOOFDSTUK 13. - Aanpassingen aangaande de machtiging voor het verwerpen van een nalatenschap voor een minderjarige of persoon die overeenkomstig artikel 492/1, § 2, derde lid, 5°, van het Burgerlijk Wetboek, onbekwaam werd verklaard om een nalatenschap te verwerpen
HOOFDSTUK 14. - Geavanceerde elektronische zegels voor de kopieën van processen-verbaal
HOOFDSTUK 15. - Wijzigingen inzake gerechtskosten
HOOFDSTUK 16. - Uitstel van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
HOOFDSTUK 17. - Plaats van de terechtzittingen van de hoven van assisen en het aantal plaatsvervangende gezworenen
HOOFDSTUK 18. - Zittingen via videoconferentie voor de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
HOODSTUK 19. - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechte
n

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

Mogelijkheid elektronische verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie, BS27/08/2020

Personeelsformatie en statuut administratief personeel

9 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie en van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 21/08/2020, bl. 63054

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de FOD Economie- overgangsrecht
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, BS 01/09/2020, bl. 64524

Indexcijfer consumptieprijzen augustus 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2020, BS 31/08/2020, bl. 64473

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht - verlenging tot en met 31 december 2020
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 31/08/2020, bl. 64264

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties tweede semester 2020: 8 %.
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 24/08/2020, bl. 63785

Coronasubsidie bij blijvend grote omzetdaling in augustus en september – ook coronahandelshuurlening voor eventsector
7 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening, BS 17/08/2020, bl. 60987
Erratum BS 24/08/2020     

Bepalingen van het WER over misbruik van economische afhankelijkheid in werking vanaf 22 augustus 2020
31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, BS 12/08/2020, bl. 59654

Goedkeuring reglement duiding verplichtingen Antiwitwaswet voor ondernemingen die adressen verschaffen
31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande ondernemingen die adressen verschaffen, BS 07/08/2020, bl. 58099

KBO
31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 07/08/2020, bl. 58117

VERZEKERINGEN

Regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet
31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet, BS17/08/2020,  bl. 60978


FINANCIEEL RECHT

STRAFRECHT
 
Bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen
31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen, BS 31/08/2020, bl. 64433

Omzendbrief College van Procureurs-generaal inzake gerechtelijke handhaving van de dringende maatregelen tegen verspreiding coronavirus
Circulaire N° 06/2020 van 27 augustus 2020

FISCAAL RECHT

Model opgave inzake tijdelijke vrijstelling vennootschapsbelasting
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het in artikel 194septies/1, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde model van de opgave en de in datzelfde artikel bedoelde nadere regels, BS 01/09/2020, bl. 64518

Tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing omwille van Covid-19
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, BS 31/08/2020,  bl. 64271

Fiscale afspraken met Nederland over thuiswerkdagen grensarbeiders verlengd tot eind 2020
Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020 en van 19 juni 2020, BS 27/08/2020, bl. 64116

Formulier éénmalige vrijstelling deel of geheel winst en baten aanslagjaar 2020
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67sexies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 27/08/2020, bl. 64081


SOCIAAL RECHT

Consumptiecheque mag ook worden gebruikt in zwaar getroffen kleinhandelszaken en bestaat voortaan in elektronisch formaat
31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques, BS 17/08/2020, bl. 60963ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Periode 7-31 augustus 2020
2020-113


31-08-2020

Beroepen tot vernietiging
Wet van 30 maart 2018 « met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen »

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 7003 • 7021 • 7024 • 7025 • 7028 • 7029
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van de publieke sector - Gemengde

RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 07/08/2020
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Hof van beroep te Brussel - Arbeidshof te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 10/08/2020
Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Antwerpen
16 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Antwerpen
16 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Antwerpen

BS 13/08/2020
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder bij het parket West-Vlaanderen en het hof van beroep Gent

BS 14/08/2020
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Tijdelijke opdracht van griffier bij het Hof van Cassatie
Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Vacante betrekking secretaris systeembeheerder bij het parket West-Vlaanderen

BS 20/08/2020
Ontslagneming secretaris bij het federaal parket

BS 21/08/2020
Arbeidsrechtbank Gent. - Bijzonder reglement. - Update augustus 2020

BS 26/08/2020
Vacature voor de functie van directeur voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken

BS 27/08/2020
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie

BS 31/08/2020
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Gent
Vacante betrekkingen griffiers rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Vacante betrekkingen griffiers en secretarissen diverse rechtbanken, vredegerechten, arbeidsauditoraten,parketten en hof van beroep Antwerpen
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder bij het parket Leuven
Vacante betrekking medewerker administratieve ondersteuning bij het parket Halle-Vilvoorde

BS 01/09/2020
Luc Lavrysen gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be