Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
27 FEBRUARI - 10 MAART 2016
Twee vaktijdschriften over vennootschaps- en verenigingsrecht  zijn gefuseerd
De redacties van het Nederlandstalige ‘Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap’
(TRV) en het Franstalige ‘Revue Pratique des Sociétés’ (RPS) bundelen hun krachten. Vanaf 2016 staan ze gezamenlijk in voor de redactie van het nieuwe, tweetalige
fusietijdschrift TRV-RPS.
Verdere info
Eerste aflevering zojuist gepubliceerd: 2016/1

Verlenging duur gerechtelijke stage nu maximum drie perioden van zes maanden mogelijk
29 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de gerechtelijke stage betreft, BS 07/03/2016, bl. 16122

Fototentoonstelling Law & Order door fotograaf Jan Banning
Atrium, Den Haag 1-31 maart 2016
Informatie
http://www.janbanning.com/

Trends Legal Awards
De bekroning van de beste advocatenkantoren en de beste bedrijfsjuridische dienst van 2015
Elk advocatenkantoor gevestigd in België kan zich kandidaat stellen tot en met woensdag 16 maart 2016.
Event Lounge, Brussel – 20 april 2016
Informatie en inschrijving
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Nieuwe Richtlijn Betalingsdiensten
R. Steennot, RW 2016-16, nr. 28, 12 maart 2016, 1082

De rol van de ongerechtvaardigde verrijking bij verbeteringswerken aan gehuurde goederen
J. Lambrechts, RW 2016-16, nr. 28, 12 maart 2016, 1083

Het Centraal Strafregister
V. Seron, Le casier judiciaire: un instrument mémoriel au passé tourmenté mais à l’avenir empreint de sérénité?, JT N° 6638, 153

Verhouding notaris - hypotheekbewaarder
V. Sagaert,   De verhouding tussen de notaris en de hypotheekbewaarder: een gedigitaliseerd schimmenspel, RW 2015-16, nr. 27, 5 maart 2016, 1042

Kroniek van de sociale huisvesting (2009-2014)
B. Hubeau, T. Vandromme,  RW 2015-16, nr. 27, 5 maart 2016, 1043

Genderquota in academische wereld
Jogchum VRIELINK en Stefan SOTTIAUX, "Genderquota in academische wereld. Juridische aspecten van het exclusief voorbehouden van academische posities aan vrouwelijke kandidaten", NJW 2016, afl. 337, 2 maart 2016, 146-152

Indienen bezwaarschrift: voortaan ook mogelijk via fax of e-mail
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1466, 02/03/2016, 1
Circulaire AAFisc Nr. 5/2016 (nr. Ci.704.063) dd. 03.02.2016

BTW-plicht ‘openbare besturen’: nieuwe drempel van 25.000 EUR
I. Massin, Fiscoloog nr. 1466, 02/03/2016, 3
Circulaire AAFisc Nr. 42/2015 (nr. E.T.125.567) dd. 10.12.2015

‘Pro deo’-vergoedingen: toch soms belastbaar als ‘achterstallen’
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1466, 02/03/2016, 7
GwH nr. 30/2016, 25 februari 2016

Verlaagd verdeelrecht bij echtscheiding versoepeld, (soms) ook voor verleden
CB, Fiscoloog nr. 1466, 02/03/2016, 9

Referentierentevoeten voor 2015
Voor het berekenen van de voordelen van alle aard die voortvloeien uit goedkope leningen
Fiscoloog nr. 1466, 02/03/2016, 11
22 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 25/02/2016, bl. 14436

Afronding naar de hogere of lagere 5 eurocent: wat met de BTW?
I. Massin, Fiscoloog nr. 1466, 02/03/2016, 12
Zie ook: J. Opreel, Afrondingen op vijf cent: fiscus komt met tolerantie, Fisc. Act. nr. 7, week 18-24 feb 2016, 6
Beslissing Btw nr. E.T.125.703 dd. 02.02.2016

Europese erfrechtverklaring
S. Van den Hove D’Ertsenryck, Een praktische kijk op de Europese erfrechtverklaring, Nieuwsbrief Notariaat 2016, nr. 3-4, 1

Twee nieuwe richtlijnvoorstellen voor het Europees contractenrecht
V. Mak, Op weg naar een Europese ‘Digital Single Market’, NJB afl. 8, 26/02/2016, 518

BTW en webshops
S. Reynders, Misbruik bij verkopen op afstand: fiscus vult vervoersrelatie strenger in, Fisc. Act. nr. 7, week 18-24 feb 2016, 1

Taxshift

G. Valkenborg, Belastingtarieven in de personenbelasting herzien, Fisc. Act. nr. 7, week 18-24 feb 2016, 3

Vlabel: is er straks een nooddecreet nodig om de rechtsstaat in ere te herstellen?
F. Buyssens, T.Fam. 2016/2, 22

Hoger beroep bij wederzijdse vorderingen tot echtscheiding
S. Eggermont, Hoger beroep bij wederzijdse vorderingen tot echtscheiding. Het in kracht van gewijsde gaan, procesrechtsmisbruik en de vordering ad futurum, T.Fam. 2016/2, 25
(noot onder Cass. 29 mei 2015)

Verruimde devolutieve werking primeert op beschikkingsbeginsel
S. Voet, .Fam. 2016/2, 39
(noot onder Cass. 29 mei 2015)

Nogmaals over voorschotten in een procedure van vereffening-verdeling
T. Van Sinay, Fam. 2016/2, 45
(Noot onder Antwerpen 17 juni 2015)

Burgerlijke immuniteit van de werkgever na een arbeidsongeval
S. Torrekens, K. Decruyenaere, Slaat het Grondwettelijk Hof een bres in de burgerlijke immuniteit van de werkgever na een arbeidsongeval?, OR 2016/2, 30

Automatische uitwisseling van informatie in fiscale aangelegenheden
K. Deferm, R. Biron, Globale automatische uitwisseling van informatie in fiscale aangelegenheden: tussen mythe en realiteit, TFR nr. 496, feb 2016, 165

Nationale identiteit als barrière tegen Europese integratie?
S. Aerts, CDPK 2015/3, 334

Wijzigingen rechtspleging bestuursrechtscolleges – Raad voor Vergunningsbetwistingen
A. Maes, Het nieuwe DBRC-decreet: een eerste blik op de procedurele wijzigingen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, CDPK 2015/3, 363

Criminele motorbendes
D. Van Daele, De bestuurlijke aanpak van criminele motorbendes: is het Duitse ‘Vereinsverbot’ ook relevant voor België?, Vigiles 2015/5, dec 2015, 7

Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
2016/1
Deze aflevering bevat o.a. bijdragen over Een empirisch en juridisch perspectief op cyberpesten; Discriminatie en het onderwijswelbevinden van jongeren met een migratieachtergrond; en rechtspraak i.v.m. alimentatie en het recht op bijstand van een advocaat
Beschrijving + inhoudstafel
BOEKEN

Potpourr I en andere actualiteiten in gerechtelijk recht
H. Boularbah, J.-F. van Drooghenbroeck (eds.), Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire, Larcier 2016, 390 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Personen- en familierecht
De Page, Traité de droit civil Belge
A.-C. Van Gysel (ed.), Les personnes, Volume 1 + 2, Bruylant 2015, 1642 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verjaring
De Page, Traité de droit civil Belge
Tome IV, M. Marchandise, La prescription, Bruylant 2015, 590 p.
Beschrijving + inhoudstafel

IPR in het dagelijks leven
Ondernemings- en familierecht
N. Van Crombrugghe, Le DIP au quotidien/IPR in het dagelijks leven, Larcier 2015,  202 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Veterinair recht
P. Delnoy, 2e ed. bewerkt door B. Kohl, C. Saegerman, mmv Q. Cordier, Droit vétérinaire, Larcier 2016, 307 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handelspraktijken
G. Straetmans, J. Stuyck (eds.), Commercial practices. Second revised edition, Larcier 2015, 394 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Open acces en auteursrecht
C. Bernault, Larcier 2016, 227 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Doorfactureren van btw
S. Ruysschaert, Advocatenpraktijk. Fiscaal recht nr. 18, maart 2016, Wolters Kluwer, 206 p.

Aandelenverkoop
B. Bellen, Share Purchase Agreements
Belgian Law and Practice
Intersentia 2016, 379 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Omgevingsrecht in essentie
G. Van Hoorick, Intersentia 2016,  157 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscaal recht in essentie
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2016, 408 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grondwettelijk recht
S. Sottiaux, Intersentia 2016, 499 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Delegatie en taakverdeling in de NV
S. De Geyter, I. De Poorter, E. Leroux, Bibliotheek Handelsrecht Larcier. Vennootschaps- en financieel recht, nr. 11, 2016, 249 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De keuzes van het Grondwettelijk HofArgumenten bij de interpretatie van de Grondwet
T. Moonen, die Keure 2015, 315 p.
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAK

Rechtspraak Schaderegeling buiten aansprakelijkheid bij verkeersongeval - Deel 2: art. 19Bis-11 §2 WAM
RABG 2016/5
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht
RABG 2016/4
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak procesrecht

Themanummer ‘Procesrecht’, T. Vred. jan-feb 2016, 1-2

Rechtspraak familierecht
JLMB 2016/9
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verkeersrecht

JLMB 2016/10
Beschrijving + inhoudstafel

Conclusietermijn – neerleggen per fax
Cass. (1e K.) 12 februari 2016 (C.14.0414.F), JT N°6638, 05/03/2016, 166
Cass. (1e K.) 12 februari 2016, (C.15.0301.F), JT N°6638, 05/03/2016, 167
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
Programma
STUDIEDAGEN

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
10 maart 2016 te Leuven (ook via LIVESTREAM)
14 maart 2016 te Kortrijk 
22 maart 2016 te Hasselt
12 mei 2016 te Brussel
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Leuven) 15 maart 2016
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht: special topic supervoorrecht onderhoudsschuldeiser
Studipolis, dinsdag 15 maart 2016 , Gent
Programma

Bodemdecreet en Vlarebo. Een actuele kijk aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak
(Gent) (Studienamiddag) M&D Seminars 15 maart 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht
(Sint-Niklaas) (Studienamiddag) M&D Seminars 16 maart 2016
Programma

Leerstoel migratie-en migrantenrecht 2016
Studipolis, woensdag 16 maart 2016 - woensdag 18 mei 2016, Antwerpen
Programma

Migratie- en migrantenrecht: arbeidsmigratie, studentenmigratie en sociale bescherming van vreemdelingen
Studipolis, woensdag 16 maart 2016 , Antwerpen
Programma

Moderne technologieën en lokale belastingen
Studipolis, woensdag 16 maart 2016 , Gent
Programma

Potpourri II - Evolutie of revolutie?
CBR, UA 17 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: raakvlakken tussen schuldbemiddeling en het verblijfsrecht van vreemdelingen
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M&D Seminars (Edegem) 17 maart 2016
Programma

Optimalisatie via interim- en tussentijds dividend: vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten
Lexalert online seminarie 17 maart 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, vrijdag 18 maart 2016 , Mechelen
Programma

Opleiding - Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht: de gevolgen voor uw bedrijf
Larcier opleidingen, Antwerpen – Vrijdag 18 maart 2016, 9:00-12:30
Programma

Aanbestedingen in de zorgsector: hoe gaat u als ziekenhuis om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Edegem 17-18 maart 2016
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Leuven 18 maart 2016
Programma

Opleiding - Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht: de gevolgen voor uw bedrijf
Larcier opleidingen, Antwerpen – Diegem – Maandag 21 maart 2016, 9:00-12:30
Programma

PotPourri II - Welke wijzigingen voor het straf- en strafprocesrecht?
Lexalert online seminarie 22 maart 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Antwerpen 22 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Update gemeenterecht 2015-2016
Studipolis, dinsdag 22 maart 2016 , Gent
Programma

Opleiding - Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht: de gevolgen voor uw bedrijf
Larcier opleidingen, Antwerpen – Gent – Woensdag 23 maart 2016, 9:00-12:30
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk
(Sint-Niklaas) (Studienamiddag) M&D Seminars 23 maart 2016
Programma

Opleiding - Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht: de gevolgen voor uw bedrijf
Larcier opleidingen, Antwerpen – Donderdag 24 maart 2016, 9:00-12:30
Programma

Straf- en verkeersrecht: Salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Colloquium 2016: ‘Discriminatie: voorkomen en genezen. De juridische pistes in de strijd tegen discriminatie’
Brussel 25 maart 2016
Programma

De omgevingsvergunning | due diligence: operationeel, aansprakelijkheden en risico's
Confocus, Kortrijk 25 maart 2016
Programma

Benelux Merken Congres
Wolters Kluwer opleidingen, donderdag 7 april 2016 I The college hotel, Amsterdam
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Berchem 12 april 2016
Programma

Algemene vergadering: aandachtspunten bij organisatie en opmaak documenten
Lexalert online seminarie 12 april 2016
Programma

Ondernemingsstrafrecht anno 2016
Studipolis, woensdag 13 april 2016 , Gent
Programma

Potpourri II - Evolutie of revolutie?
CBR, UA 14 april 2016
Programma

Recente rechtspraak letselschade en de indicatieve tabel
Donderdag 14/04/2016 - Hotel Nazareth, Nazareth
Donderdag 21/04/2016 - Elzenveld Hotel & Seminarie, Antwerpen
Donderdag 28/04/2016 -  Holiday Inn Hasselt, Hasselt
Programma

Actua Omgevingsrecht
M&D Seminars(Gent), 15 april 2016
Programma

Migratie - en migrantenrecht: Europa en zijn grensbeleid, gezinshereniging, actualia asielrecht
Studipolis, maandag 18 april 2016 , Antwerpen
Programma

Straf- en Strafprocesrecht THEMIS 2015-2016
14 april 2016 te Leuven (ook via LIVESTREAM)
18 april 2016 te Kortrijk 
26 april 2016 te Hasselt
Programma
 
Overdracht van ondernemingen
Actualia inzake M&A. Fiscale en vermogensrechtelijke actualia en hot topics
M&D Seminars, Gent 22 april 2016
Programma

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

Medische aansprakelijkheid: wet medische ongevallen
Confocus, Antwerpen 19 april 2016
Programma

Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten
Larcier opleidingen, Faculty Club Leuven  27 april 2016
Programma

Studienamiddag Tendensen Vermogensrecht 2016
Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA, Antwerpen 28 april 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, donderdag 28 april 2016 , Gent
Programma

'Drones wetgeving – einde van de rechtsonzekerheid?’
M&D Seminars 28 april 2016
Programma

Timemanagement: opleiding op maat van de advocaat
Studipolis, vrijdag 29 april 2016 , Zwijnaarde
Programma

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Ontbijtsessie Softwarebescherming:
25 jaar softwarebescherming in 5 praktische toepassingen
Larcier,  Brussel 12 mei 2016
Programma

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Migratie - en migrantenrecht: rechtsbescherming, migratiehandhaving, het openbaar ministerie in het vreemdelingenrecht
Studipolis, woensdag 18 mei 2016 , Antwerpen
Programma

Erelonen en deontologie
Om 5 jaar tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T) te vieren wordt een studienamiddag georganiseerd over erelonen en deontologie: o.a. over de marktwerking, deontologisch toezicht versus justitieel toezicht.
Larcier, Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 mei 2016
Programma

Merkenbeleid voor advocaten
Social media & branding voor juridische beroepen
Webinar 19 mei 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, dinsdag 24 mei 2016 , Hasselt
Programma

Colloquium  Douanestrafrecht -  ‘In memoriam Luc Huybrechts’
Larcier, 26 mei 2016
Programma

Ontbijtseminarie De optimale fiscale behandeling van auteursrechten:
praktische analyse & tips vanuit een vernieuwende hoek
Larcier, Antwerpen 31 mei 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht: special topic supervoorrecht onderhoudsschuldeiser
Studipolis, donderdag 2 juni 2016 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Meerderjarige beschermde personen: focus op het beslag
Studipolis, dinsdag 7 juni 2016 , Oostkamp
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma