11-24 september 2015 
 

Het ‘rode kristal’:
België erkent nieuw embleem Internationale Rode Kruis

De wet van 20 april 2015 (BS 23/09/2015), waarbij het Federaal Parlement instemt met het derde aanvullend protocol, treedt in werking op 3 oktober 2015. 
 

PUBLIEK RECHT

‘Nationale Veiligheidsraad’ vervangt ‘Ministerieel Comité’ in reeks wetteksten
8 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, BS 17/09/2015, bl. 58368

Modelformulier aanvraag tot inschrijving als kiezer voor volgende verkiezingen Kamer van Belgen in buitenland
3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven, BS 21/09/2015, bl. 58929

Raadgevend comité van de treinreizigers bij FOD Mobiliteit en Vervoer
11 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, BS 21/09/2015, bl. 58983

Consulaten Congo
18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, BS 24/09/2015, bl. 59842


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Erratum tarieven gerechtsdeurwaarders in strafzaken
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden. - Erratum, BS 21/09/2015, bl. 59047


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 24/09/2015, bl. 59997


FINANCIEEL RECHT

Bestrijding aasgierfondsen
12 JULI 2015. - Wet teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken, BS 11/09/2015, bl. 57357

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 15/09/2015, bl. 58037

PRIJSCOURANT
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 18/09/2015, bl. 58596


Uitgifte Staatsbon
3 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2015-2025, BS 21/09/2015, bl. 58982


SOCIAAL RECHT

Verdrag tussen België en Nederland samenwerking en administratieve bijstand inzake sociale zekerheid
26 JANUARI 2014. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010 (2) (3), BS 21/09/2015, bl. 58921


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Het ‘rode kristal’: België erkent nieuw embleem Internationale Rode Kruis
20 APRIL 2015. - Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (Protocol III), aangenomen te Genève op 8 december 2005, BS 23/09/2015, bl. 59497


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2015-122


17-09-2015

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 604) - Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 23)

Geen schending

Rolnummer(s): 6066
Publiek recht - Nationaliteit - Procedure tot vervallenverklaring van de nationaliteit - Recht op een dubbele aanleg - 1. Belgen die onder de in artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit bedoelde procedure vallen die voor het hof van beroep werd gevoerd - 2. Belgen die onder de in artikel 23/1, § 1, 1°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit bedoelde procedure vallen, wier vervallenverklaring in bijkomende orde kan worden uitgesproken door de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt.
2015-121


17-09-2015

Prejudiciële vraag
Art. 42quater, § 4, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, al dan niet in samenhang gelezen met art. 11 van dezelfde wet

Geen schending

Rolnummer(s): 6055
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Beëindiging van de gezamenlijke vestiging - Slachtoffer van huiselijk geweld - Behoud van het verblijfsrecht - 1. Echtgenoot of partner, niet-Europese vreemdeling, die het recht op gezinshereniging met een andere niet-Europese vreemdeling heeft genoten - 2. Echtgenoot of partner, niet-Europese vreemdeling, die het recht op gezinshereniging met een Belg of een Europese vreemdeling heeft genoten. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2015-120


17-09-2015

Prejudiciële vragen
Art. 58, § 1, eerste lid, en 60 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, in samenhang gelezen met art. 2, 5°, van dezelfde wet

Geen schending

Rolnummer(s): 6039
Economisch recht - Consumentenbescherming - Consument die een overeenkomst sluit buiten de lokalen van de onderneming - Herroepingsbeding - 1. Overeenkomst betreffende een roerend goed of een dienst - 2. Overeenkomst betreffende de aankoop van een onroerend goed.
2015-119


17-09-2015

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan (art. 8 tot 11)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.26.2)

Rolnummer(s): 6023
Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening - Ruimtelijke uitvoeringsplannen die op onwettige wijze tot stand zijn gekomen - 1.-Besluit houdende definitieve vaststelling met toepassing van het Integratiespoorbesluit - 2. Herstelprocedure - Planmilieueffectrapportage - a. Openbaar onderzoek inzake de inhoudsafbakening - Recht op inspraak van de burger - b. Goedkeuring van het al dan niet gewijzigde plan-MER - Aanvullend openbaar onderzoek - Besluit houdende definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan - 3. Tijdelijke geldigverklaring.
2015-118


17-09-2015

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaams Gewest van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid (art. 17, 1° en 3°, 20, 1° en 5°, en 24, 1° en 3°)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.20)

Rolnummer(s): 6016
Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening - Gewestelijke, provinciale en gemeentelijke uitvoeringsplannen - 1. Openbaar onderzoek - Bekendmaking - 2. Besluit houdende definitieve vaststelling - Vervaltermijn - Uitzondering - Herneming van het besluit na intrekking met het oog op het herstel van een onregelmatigheid - Recht op inspraak van de burger. # Rechten en vrijheden - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - Standstill-verplichting.
2015-117


17-09-2015

Prejudiciële vragen
Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (art. 2)

Geen schending - De eerste prejudiciële vraag, voor het overige, en de tweede prejudiciële vraag behoeven geen antwoord

Rolnummer(s): 5955
Openbare financiën - Rijkscomptabiliteit - Schuldvorderingen ten laste van de federale Staat - Vordering tot schadevergoeding op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid - Verjaringstermijn - Aanvangspunt - Opheffing van het afwijkende stelsel - Uitstel van de inwerkingtreding. # Rechten en vrijheden - 1. Eigendomsrecht - 2. Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter.
2015-116


17-09-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (art. 70, § 4, en 97 (partim))

Vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen

Rolnummer(s): 5951
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Ontslag - 1. Opzeggingstermijn - a. Gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden - b. Afwijkende opzeggingstermijnen - (i) Arbeiders uit de bouwsector - Criteria - (ii) In de tijd onbeperkt karakter van de maatregel - 2. Ontslagcompensatievergoeding - Toepassingsgebied.
2015-115


17-09-2015

Beroep tot vernietiging
Programmawet (I) van 26 december 2013 (art. 21)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5950
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Kunstenaars - Vermoeden van onderwerping aan de sociale zekerheid van de werknemers - Verplichting om het "visum kunstenaar" te verkrijgen - 1. Activiteitensector - 2. Beslissingen van de Commissie Kunstenaars - Methodologie bepaald in het huishoudelijk reglement - 3. Taalstelsel. # Europees recht - 1. Vrij verkeer van werknemers - 2. Vrije dienstverrichting - 3. Vrijheid van ondernemerschap. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid - b. Recht op sociale zekerheid - 2. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 3. Algemene rechtsbeginselen - Rechtszekerheid.
2015-114


17-09-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 26 december 2013 tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5925 • 5948 • 5949
Kernenergie - 1. Repartitiebijdrage - Belastingplichtigen - a. Kernexploitanten - b. Vennootschappen die een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen - c. Andere Belgische professionele belastingplichtigen - Andere spelers van de energiesector in België - 2. Aanvullende repartitiebijdrage - Degressieve ontheffing. # Rechten en vrijheden - 1. Eigendomsrecht - 2. Vrijheid van handel en nijverheid - 3. Vrijheid van ondernemen - 4. Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - a. Niet-retroactiviteit - b. Rechtszekerheid - c. Gewettigd vertrouwen. # Europees recht - 1. Openbaredienstverplichting - 2. Economische mededinging - Steunmaatregelen.
2015-113


17-09-2015

Prejudiciële vragen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.1.6, § 2, tweede lid, en 6.1.21, § 1)

Schending

Rolnummer(s): 5896 • 5897 • 5898
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheid van de gewesten - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Handhavingsmaatregelen - Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid - Specifieke bevoegdheid inzake de invordering van dwangsommen - 2. Federale bevoegdheden - Rechtscolleges - Rechtspleging - Dwangsom. # Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Handhavingsmaatregelen - Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid - Specifieke bevoegdheid inzake de invordering van dwangsommen.
2015-112


17-09-2015

Prejudiciële vragen
Art. 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, zoals het is gewijzigd bij art. 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Geen schending

Rolnummer(s): 5893 • 5895 • 5936 • 5966
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafvordering - Verjaring - Invoering van nieuwe schorsingsgronden - 1. Bijkomende onderzoekshandelingen - a. Voorwaarden - b. Ogenblik van het verzoek - 2. Tegenstrijdigheid in de gronden voor de schorsing van de verjaring - 3. Afwezigheid van overgangsregeling. # Rechten en vrijheden - 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 2. Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - 3. Algemene rechtsbeginselen - Rechtszekerheid.
2015-111


17-09-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5846
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielprocedure / Subsidiaire bescherming - Beslissing tot niet-inoverwegingneming die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft genomen - Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Ontstentenis van beroep met volle rechtsmacht. # Rechten en vrijheden - 1. Verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen - 2. Recht op een daadwerkelijk beroep.
2015-110


17-09-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren

Afstand voor het Hof - Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.7.1, B9 en B.30.2)

Rolnummer(s): 5777 • 5779 • 5783 • 5784 • 5785 • 5795
Gezondheidsrecht - Plastische chirurgie - 1. Misdrijven - Gewoonlijk uitvoeren van een esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetische-geneeskundige ingreep zonder over de vereiste beroepstitels en opleidingen te beschikken - a. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - b. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts - 2. Bijzondere informatieplicht - 3. Schriftelijk verslag - 4. Wachttermijn - 5. Raad voor Medische Esthetiek - Samenstelling. # Europees recht - 1. Vrijheid van vestiging - 2. Vrijheid van dienstverlening.

RECHTERLIJK ORDE

BS 11/09/2015
Benoeming advocaat bij het Hof van Cassatie
Vacante betrekkingen (plaatsvervangende) assessoren in strafuitvoeringszaken
Vacante betrekkingen substituten-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken parket Antwerpen, Gent en Luik
Vredegerecht van het kanton Jette
Rechtbank van eerste aanleg Leuven – bijzonder reglement

BS 14/09/2015
Hof van beroep te Gent - Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Vacante betrekking advocaat bij het Hof van Cassatie  

BS 16/09/2015
Benoeming griffier bij het arbeidshof Antwerpen
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – voordracht kandidaat Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken

BS 17/09/2015
Raad van State – machtigingen tot nevenfuncties
Raad van State – machtigingen tot nevenfuncties
Raad van State – machtigingen tot nevenfuncties
Raad van State. - Verlenging van een detachering
Raad van State. - Benoeming tot adjunct-referendaris
Raad van State. Machtigingen tot nevenfuncties
Vacante betrekking verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring: 1
Tijdelijke opdracht van griffier-hoofd hof van beroep te Antwerpen

BS 18/09/2015
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Erratum: annulatie vacante betrekking vacante plaats van griffier-hoofd  vredegerechten arr. West-Vlaanderen

BS 24/09/2015
Arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen