STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 22 augustus - 18 september 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
Circulaire drempel BTW-vrijstelling
Vanaf 1 april 2014 werd de drempel voor BTW-vrijstelling verhoogd tot 15.000 euro.
Inmiddels publiceerde de FOD Financiën hierover een circulaire.

Circulaire AAFisc Nr. 34/2014 (nr. E.T. 123.849) dd. 25.08.2014  
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

De nieuwe Belgische Arbitragewet van 24 juni 2013
L. Demeyere, H. Verbist, RW 2014-2015, nr. 3, 20/09/2014, 83

Fundamentele rechtsregels remmen verhoging studiegeld
B. Warnez, RW 2014-2015, nr. 3, 20/09/2014, 82

Drugswet (2005-2013): Weinig beweging in de wetgeving, boeiende ontwikkelingen in de rechtspraak
A. De Nauw, RW 2014-15, nr. 2, 13/09/2014, 43

Een aansprakelijkheidsdomper op de voetbalvreugde
B. Weyts, RW 2014-15, nr. 2, 13/09/2014, 42

Strengere aanpak verkeersovertreders
Ch. De Roy,  Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kritische analyse van de wet van 9 maart 2014, RW 2014-15, nr. 1, 6 september 2014, 3

Erfdienstbaarheden van uitweg of overgang
Erfdienstbaarheden van uitweg of overgang worden voortaan beschermd tegen bepaalde bezitsstoornissen, RW 2014-15, nr. 1, 6 september 2014, 2

Antwoord op de actualiteitsbijdrage «De alleenrechtsprekende raadsheer in strafzaken»
J. Embrechts, RW 2014-15, nr. 1, 6 september 2014,

Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en de autonome probatiestraf
T. Decaigny, T. Strafr. 2014/4, 211

BTW op rechtsplegingsvergoeding
Bespreking Pol. Dinant 10 maart 2014, niet gepubliceerd), Nieuwsbrief Auto nr. 8, sept 2014, 1

GAS-boetes voor hinderlijk en gevaarlijk parkeren
G. Geudens, Juristenkrant nr.293, 10 september 2014, 2
9 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, BS 20/06/2014, bl. 46946
22 JULI 2014. - Omzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties, BS 08/08/2014, bl. 58115

Vlaams injunctierecht strafvervolging
Juristenkrant nr.293, 10 september 2014, 2
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 30/07/2014, bl. 56142

Laattijdige betalingen door overheid
Wet betalingsachterstand ook toepasselijk op handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties
Juristenkrant nr.293, 10 september 2014, 2
22 NOVEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 10/12/2013

Terugbetaling kosten werkstraf
Juristenkrant nr.293, 10 september 2014, 2
24 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening, BS 11/07/2014
Zie ook: beknopte duiding wetgeving – Terugbetaling kosten verbonden aan werkstraf, NJW, nr. 306, 10 september 2014, 602

Rechtsplegingsvergoeding en de overheid
J. De Mets, Juristenkrant nr.293, 10 september 2014, 7
25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (1), BS 19/08/2014 (art. 17)
Zie ook:
Wie betaalt mijn advocaat?
J. Vanden Branden, Fisc.Act. nr. 29, week 4-10 september, 9
Rechtsplegingsvergoeding: waarom fiscaliteit toch anders is dan een bouwovertreding
M. Delanote, Fisc.Act. nr. 29, week 4-10 september, 14

Nog veel onduidelijkheid over nieuwe familierechtbanken
A. Keereman, Juristenkrant nr.293, 10 september 2014, 8
Interview met Steven Brouwers

Grote miserie voor een kleine factuur
N. Luyten, Juristenkrant nr.293, 10 september 2014, 14
Bespreking van 26 MAART 2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies, BS 22/05/2014
Met de wet van 26 maart 2014 worden alle niet-betaalde facturen voor de rechtbank van koophandel gebracht. Inwerkingtreding 1 juli 2014

Successierechten
N. Geelhand de Merxem, De ‘interpretatie-putch’ van de fiscale administratie inzake het successierecht, TEP 2014/2, 102

Belgische private stichting
R. Van Boven, De Belgische private stichting als certificeringsvehikel: onbekend is onbemind, TEP 2014/2, 108

Vereffening-verdeling huwgemeenschap – aandeelhouders
N. Delang, Uittreding of uitsluiting tijdens vereffening-verdeling huwgemeenschap: over de scheiding van echtgenoten als aandeelhouders, TEP 2014/2, 147

BTW - nieuwe administratieve toelichting voor advocaten
Tipsenadvies-vrije beroepen.be, 2014/1, 02/09/2014 en Indicator, 3 september 2014, nr. 1, 4
Bespreking Beslissing nr. ET 126.564 van 18 juli 2014
Zie ook:
- J. Heirman, I. Massin, BTW-plicht advocaten: nieuwe beslissing bundelt ‘FAQ’s’, Fiscoloog nr. 1398, 17/09/2014, 6
- Aanvulling op administratieve commentaar, btw-nieuwsbrief nr. 7, aug 2014, 1

Gevolgen uitspraak- bodemrechter contrair met uitspraak kortgedingrechter
G. de Leval, Effets d’une décision contraire du juge du fond sur l’exécution d’une ordonnance de référé antérieurement ordonnnée, ou “qui perd gagne”, JT N° 6572, 13 september 2014, 537

Het zogenaamde visitatierecht van de fiscus: een verkeerde discussie
H. Vandebergh, TFR nr. 465, september 2014, 581

Detacheringsrichtlijn
G. Nafilyan, Vers un nouveau statut juridique des travailleurs détachés dans l’Union européenne, Revue de l’Union européenne, N° 581, septembre 2014, 494

Antimisbruikbepalingen bij detachering en het Europees Unierecht
H. Verschueren, JTT N° 1193, 293

Nieuwe pandwet
DEL CORRAL, J., Zekerheidsrechten. Stand van zaken, NJW 2014, afl. 306, 578-596

Probatie wordt een autonome straf
Beknopte duiding wetgeving, NJW 2014, afl. 306,599
Bespreking van
10 APRIL 2014. - Wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 19/06/2014, bl. 46200
8 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek,  BS 19/06/2014, bl. 46205
Inwerkingtreding 1 december 2014

Privacy gegevens overheid, arbeidsrelatie en in gezondheidszorg
E. Degrave, K. Rosier, J.-M. van Gyseghem, La vie privée et les technologies dans l’administration, la relation de travail et le domaine de la santé, JT N° 6571, 513

Juridische herkwalificatie van de overeenkomst
J.-F. Van Drooghenbroeck, La requalification judiciaire du contrat et des prétentions qui en découlent, TBBR 2014/7, 294

Harmonisering kinderbijslag gaat regionalisering vooraf
H. Hermans,D. Van den Berghe, Sociale Wegwijzer nr. 15, september 2014, 2

Arbitrage - ICC Arbitragereglement – CEPANI Arbitragereglement
A. van Hooft, C. Morel de Westgaver, The 2012 ICC Rules: two years on, TvA 2014/03, 85
H. Verbist, Het nieuwe CEPANI Arbitragereglement van 1 januari 2013, TvA 2014/03, 92

Niet-inschrijving of foutieve inschrijving onderneming in KBO
K. Dreher, De mogelijke niet-ontvankelijkheid van de vordering ingeval van niet-inschrijving of foutieve inschrijving van de onderneming in de kruispuntbank der ondernemingen revisited, Cah.Jur. 2014/3, 95

Agressie tegen openbare dienstverleners: wat is er aan de hand?
Themanummer ‘Orde van de Dag’, nr. 67, sep 14

Motivatie ontslag
G. Deville, P. Geerebaert, cao nr. 109: een gemotiveerde analyse, Soc.Kron. 2014/3, 123

Fiscaal recht - bewijsmiddelen
J. Bonné, W. Vetters, Staat Cassatie opeenstapeling van vermoedens toe?, Fisc.Act. nr. 30, week 11-17 september 2014, 1

Rechtbank Antwerpen- fiscus heeft actie zoekrecht bij visitatie
W. Vetters, J. Bonné, Fiscoloog nr. 1396, 03/09/2014, 4
Bespreking Rb. Antwerpen 2 februari 2014, FJF N° 2014/163

Retentierecht fiscus
C. Buysse, Fiscus mag geen gewoonte maken van het bijhouden van boeken, Fiscoloog nr. 1396, 03/09/2014, 1

Fiscus – bezwaarschrift
CB, Bezwaar per aangetekende brief: poststempel bepaalt indieningsdatumm, Fiscoloog nr. 1395, 27/08/2014, 1
Bespreking:
25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 19/08/2014, bl. 60770 (art. 16)
Inwerkingtreding 29 augustus 2014

Het juridisch statuut van de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid
D. Van Daele, NC nr. 3, juni 2014, 165

Het non bis in idem-beginsel in de werkloosheid
P. Van den Bon, NC nr. 3, juni 2014, 177

Nieuwe gerechtelijke beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen
F. Swennen, Meerderjarigenbescherming: het beste mag niet ten koste gaan van het goede, TEP 2014/1, 2
N. Labeeuw, m.m.v. E. Van Landegem, Het nieuwe gerechtelijke beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen: bespreking van de wet van 17 maart 2013, TEP 2014/1, 4
N. Geelhand de Merxem, De beschermde personen en de successieplanning: wat biedt de nieuwe wet?, TEP 2014/1, 16
S. Berte, De bescherming van meerderjarige wilsonbekwamen in het internationaal privaatrecht, TEP 2014/1, 62
A. Van den Broeck, De buitengerechtelijke vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen in rechtsvergelijkend perspectief, TEP 2014/1, 74

BOEKEN
 
Nieuwe justitie
B. Allemeersch, P. Taelman, P. Van Orshoven, B. Vanlerberghe (eds.), Intersentia 2014, 197 p.

Vermogensplanning voor en door beschermde personen
De nieuwe regeling na de wet van 17 maart 2013
C. Castelein, J. Dierynck, Intersentia 2014, 251 p.

De vrederechter en het bewind
D. Scheers, T. Wuyts, Intersentia 2014, 154 p.

Onbekwaamheid en bescherming
Praktische handleiding meerderjarige onbekwame
V. Bertouille, K. Rotthier, E. Van den Eeden, Kluwer 2014, 542 p.

Familierechtbank
A.-C. Van Gysel (ed.), Le tribunal de la famille et de la jeunesse, Anthemis - Larcier 2014, 287 p.

De minderjarige en het gerecht
E. Demey, UGA 2014, 188 p.

De vereffeningsprocedure
C. Berckmans, Kluwer 2014, 881 p.

Aspecten van notarieel insolventierecht.
Collectieve schuldenregeling en faillissement
B. Wylleman, CABG 2014, Larcier, 35 p.

Onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten
na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
I. Martens, Intersentia 2014, 535 p.

Eenheidsstatuut arbeider en bediende
N. Van Kerrebroeck, M. Verwilghen, De harmonisatie van het statuut arbeider en bediende. Een stand van zaken na de Wet Eenheidsstatuut, Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, nr. 21, 2014, 295 p.

Van gemene muur tot ideale scheidsmuur
H. Declercq, die Keure 2014, 195 p.

De bedrijfsvoorheffing. Overzicht van de vrijstellingen
H. Serruys, B. De Dycker, Larcier 2014, 346 p.

Verkeersrecht
K. De Wispelaere (ed.), Vlaamse Conferentie van de Balie te Gent, Larcier 2014, 231 p.

Afpaling
R. Palmans, D. Scheers, S. Verbist (eds.), Intersentia 2014, 214 p.

Medisch recht en lichamelijke schade
I. Lutte (ed.), Droit médical & Dommage corporel. État des lieux et perspectives, ULB-Anthemis, 2014, 304 p.
 
RECHTSPRAAK

Rechtspraak bouwrecht
JLMB 2014/28

Rechtspraak arbeidsrecht
RABG 2014/13

Rechtspraak sociaal recht
JLMB 2014/27
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

STUDIEDAGEN
 
Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
Op vrijdag 12 en vrijdag 19 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent
de tweedaagse opleiding ‘Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Met bijzondere aandacht voor de laatste wijzigingen. Een tweedaagse opleiding met een grondige analyse van de huidige mogelijkheden rond aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen in het algemeen en zelfstandige zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen in het bijzonder’.
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders: wijzigingen en optimalisatie
Lexalert online seminarie, dinsdag, 16 september, 2014
Programma

Bescherming van cliënteel, knowhow en geheimen
Op dinsdagnamiddag 16 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Bescherming van cliënteel, knowhow en geheimen’
Programma

Intellectuele eigendomsrechten in de arbeidsovereenkomst
Lexalert online seminarie, donderdag, 18 september, 2014, 12-14u.
Programma

Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen
Op donderdagnamiddag 18 september 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen’
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed
Op donderdagnamiddag 18 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed. Een analyse na de Beslissing nr. E.T 120.125 van 13 mei 2014 (geen 6% btw meer op het aannemingscontract voor renovatie of afbraak/heropbouw van een oud gebouw) en dit aan de hand van een aantal praktijkgevallen’
Programma

Rechtspositie van het overheidspersoneel in beweging
Studiedag BEGASOZ, Brussel vrijdag 19 september 2014
Programma

Balans lezen voor advocaten
Studipolis, maandag 22 september 2014 , Gentbrugge
Programma

BTW voor advocaten
Seminarie "BTW voor advocaten – Aandachtspunten in de beslissing nr. E.T. 126.154 d.d. 18 juli 2014
Lexalert online seminarie 23 september 2014
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
Op dinsdagnamiddag 23 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Aandeelhoudersovereenkomsten’.
Programma

Aanbestedingsrecht in België en Nederland - de huidige en komende Europese richtlijnen
Congres van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht en het Nederlands Instituut voor Bouwrecht, 23 september 2014
Programma


BTW – invoering Europese Facturatierichtlijn - Self-billing – elektronische facturatie
Op dinsdagnamiddag 23 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘BTW: de invoering van de Europese Facturatierichtlijn. Een evaluatie. De Circulaire inzake self-billing van 16 december 2013. De Circulaire inzake elektronische facturering van 4 april 2014’
Programma

De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap
Op donderdagnamiddag 25 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap’.
Programma

Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis?
Op donderdagnamiddag 25 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis? Een analyse na het KB van 19 maart 2014 met de lijst van de buitenlandse constructies die onder de meldplicht vallen’.
Programma

Vennootschapsrecht: 3 actuele topics
Op vrijdag 26 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag
‘Vennootschapsrecht: 3 actuele topics’.
1. Vennootschapskapitaal en schuldeisers
2. Bestuurdersaansprakelijkheid en corporate governance
3. Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen
Programma

De nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk
Op vrijdagnamiddag 26 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘De nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk. De inwerkingtreding op 1 september 2014’.
Programma

Rechtsplegingsvergoeding in fiscale zaken – Draait de belastingplichtige op voor de advocatenkosten?"
Lexalert online seminarie, 26 september 2014
met Prof. Dr. Mark DELANOTE (UGent en VUB).
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
Op dinsdagnamiddag 30 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Echtscheiding: de fiscale gevolgen’.
Programma

Regres in de WAM: een ander verhaal?
Op woensdagnamiddag 1 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag  ‘Regres in de WAM: een ander verhaal?’
Programma

Verkeerszaken doorgelicht
Studipolis, donderdag 2 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid
Op donderdagnamiddag 2 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid. Een analyse in een louter Belgische context én in het kader van een grensoverschrijdende detachering’.
Programma

Update Overheidsopdrachten: welke relevante evoluties omtrent plaatsing sinds 1 juli 2013?
Lexalert online seminarie, 2 oktober 2014
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten: 6 hot topics’.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
7 oktober 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo – NL
Programma

Actualia internationaal en Europees beslagrecht
Op dinsdagnamiddag 7 oktober organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Actualia internationaal en Europees beslagrecht’.
Programma

Beleggingsverzekeringen
Op dinsdag 7 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studiedag ‘Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse'.
Programma

Het nieuwe Wetboek van economisch recht
Op donderdag 9 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studiedag (twee aparte sessies) ‘Het nieuwe Wetboek van economisch recht: 5 praktijkgerichte items nader bekeken’.
Programma

Actualia familierecht
De familie- en jeugdrechtbank – het nieuwe naamrecht – de beschermde meerderjarigen – de nieuwe rechtspositie van de meemoeder
KULeuven, Hasselt 10 oktober 2014
Programma

Vastgoed Due Diligence: juridische aandachtspunten en gevolgen
Lexalert online-seminarie, 14 oktober 2014
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 14 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag  ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
Programma

Dading
Op dinsdag 14 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘De dading in de dagelijkse rechtspraktijk’.
Programma

Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten
Op donderdagnamiddag 16 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten. Selectie van recente rechtspraak’.
Programma

Consumentenkrediet: wijzigingen m.b.t. promotie, verkoop, toekenning en controle
Lexalert online-seminarie, 16 oktober 2014
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening
Op donderdagnamiddag 16 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk’.
Programma

Quality in legal tranlation
Op 16 -17 oktober heeft de final conference van het Europese project Qualetra (Quality in legal translation) plaats in Antwerpen, KU Leuven- campus Antwerpen, St Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
THE QUALETRA CONSORTIUM
Programma

Actualia familierecht
KULeuven, Kortrijk, 17 oktober 2014
Programma

Erfpacht en opstal: de nieuwe wetgeving juridisch en fiscaal doorgelicht
Studipolis,vrijdag 17 oktober 2014 , Zwijnaarde
Programma

IBA Annual Conference in Tokyo
International Bar Association, 19-24 oktober 2014
Programma

Algemene voorwaarden: afdwingbaar en up-to-date?
Lexalert online-seminarie? 21 oktober 2014
Programma

BTW op erelonen voor advocaten
Op dinsdagnamiddag 21 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘BTW op erelonen voor advocaten. Een stand van zaken na de Beslissing nr. E.T.126.564 van 18 juli 2014’
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop - Praktijkgerichte opleiding rond plannen en vergunningen (2 namiddagen)
Studipolis, woensdag 22 oktober – woensdag 5 november 2014, Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen (gewestplan -BPA - structuurplan - RUP - verordening)
Studipolis, woensdag 22 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Op woensdagnamiddag 22 oktober 2014 (Gent) of dinsdagnamiddag 25 november 2014 (Antwerpen) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Programma

Wetboek Economisch recht
Intersentia - KU Leuven 23 oktober 2014
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
Op donderdagnamiddag 23 oktober (Gent) of donderdagnamiddag 20 november (Antwerpen) organiseert M&D Seminars de jaarlijkse studienamiddag ‘Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak’.
Lees het volledige programma (Gent) | Lees het volledige programma (Kontich)

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen ( verkavelingen - stedenbouwkundige vergunningen - planologische attesten)
Studipolis, woensdag 5 november 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op donderdagnamiddag 6 november 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

De project-m.e.r.-screeningsnota – Praktijkopleiding
Studipolis, vrijdag 7 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Jura Gebruikersopleiding
20 november 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt – NL
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht
Studipolis, donderdag 20 november 2014 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Bank en zekerheden
Op vrijdag 21 november 2014 organiseert M&D Seminars de studiedag ‘Bank en zekerheden:4 actuele items’.
Programma