Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
11 - 31 JULI 2015
AANGENOMENWETSONTWERPEN

De Programmawet is goedgekeurd in de Kamer. 
De belangrijke wijzigingen op fiscaal vlak zijn de Kaaimantaks, de Diamantbelasting, de maatregelen voor startende ondernemingen, de liquidatiereserve en de investeringsaftrek digitale investeringen.
Op het vlak van sociaal en sociale zekerheidsrecht is er de implementatie van het actieplan sociale fraude, de werkbonus en de wijzigingen van de arbeidsongevallenwet en de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten.
Ontwerp van programmawet. 54K1125
Aangenomen tekst: 24/07/2015
Aanvullend verslag: 28/07/2015

Wetsontwerp gerechtelijke hervorming
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde.
004 Datum : 24/07/2015 AANGENOMEN TEKST

Wetsontwerp familie- en jeugdrechtbank
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank.
004 Datum : 24/07/2015 AANGENOMEN TEKST
Wetsontwerp Registratie testamenten en invoering centraal huwelijksovereenkomstenregister
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister.
004 Datum : 24/07/2015 AANGENOMEN TEKST

Wetsontwerp strafuitvoeringsrechtbanken – externe rechtspositie veroordeelden
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en tot wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft.
005 Datum : 24/07/2015 AANGENOMEN TEKST

Aanpassing van het Sociaal Strafwetboek
Ministerraad 17 juli 2015
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het Sociaal Strafwetboek en verschillende bepalingen van het sociaal strafrecht aanvult en wijzigt.

Aanpassing van de derdebetalersregeling
Ministerraad 17 juli 2015
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gevallen bepaalt waarin de derdebetalersregeling moet, kan of niet mag toegepast worden.
 
ACTUEEL


444 vacatures voor rechtbanken, hoven en parketten
Vacatures gepubliceerd in het Staatsblad van 28 juli
http://www.koengeens.be/news/2015/07/29/justitie-werft-massaal-aan

De FOD Economie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als overheidsdiensten
FOD Economie, bericht 22/07/2015 

De FOD Economie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als overheidsdiensten
FOD Economie, bericht 22/07/2015

Vlaams Decreet houdende wijzigingen aan de schenkbelasting
Het Staatsblad van15.07.2015 publiceerde een decreet van 03.07.2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 (1).
artikelen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit worden gewijzigd.
Inwerkingtreding: 1 juli 2015
Gewijzigd:
- artikel 2.7.1.0.4 VCF
- artikel 2.8.4.1.1 VCF
- artikel 3.6.0.0.6 VCF
- artikel 3.12.3.0.1 VCF
- artikel 3.18.0.0.11 VCF
Toegevoegd:
- artikel 2.8.3.0.4 VCF
- artikel 2.8.4.3.1 VCF
3 JULI 2015. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, BS 15/07/2015, bl. 46058 (Hoofdstuk 3, Afdeling 5. – Schenkbelasting, arrt. 25-32)

De FOD Economie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als overheidsdiensten
FOD Economie, bericht 22/07/2015

Nieuw tijdschrift in onze bibliotheek:
Vermogensplanning in de praktijk (VIP), uitgegeven door Larcier
Info  
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


Aanslag geheime commissielonen: fiscus legt nieuwe voorwaarden op
P. Smeyers, Fisc.Act. nr. 26, week 9-15 juli 2015, 1

Vlaamse registratiebelasting
E. Spruyt, Uitonverdeeldheidtreding tussen vennootschap en vennoot: Vlabel is het – ten onrechte – eens met federale fiscus, Fisc.Act. nr. 26, week 9-15 juli 2015, 3

Vernieuwde personenbelasting
R. Smet, Over belastingverminderingen in de vorm van een krediet en enkele andere terminologische verduidelijkingen, Fisc. Act. nr. 26, week 9-15 juli 2015, 5

Kaaimantaks
B. Peeters, Belgische ‘kaaimantaks’ laat nog vele vragen onbeantwoord, Fiscoloog internationaal nr. 379, 30/06/2015, 4

Bedrijfsjuristen – vertrouwelijkheid van adviezen
B. Nyssen, Confidentialité des avis et secret professionnel du juriste d’entreprise: une jurisprudence récente éclairante, Cah.Jur. 2015/2, 25
L. Vandoorne, Vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjuristen definitief bevestigd na de uitspraak d.d. 22 januari 2015 van het Hof van Cassatie, Cah.Jur. 2015/2, 29

Themanummer Huur Tijdschrift van de Vrederechters
Mei-juni 2015, nr. 5-6

Interne politie van de gemeente – aansprakelijkheid van gemeenten voor schade door misdrijven gepleegd door samenscholingen
H. Schmidt, Wie gaat dat betalen? Het Decreet van 10 Vendémiaire jaar IV is een oud antwoord op actuele gebeurtenissen, Vigiles juli 2015, nr. 2-3, 41

Salduz-actualia: Europees en internrechtelijk perspectief
J. Huysmans, H. Berkmoes, Vigiles juli 2015, nr. 2-3, 47

Overzicht van enkele recente wijzigingen in het straf- en strafprocesrecht
A. Bailleux, J. Huysmans, J. Vandeuren, Vigiles juli 2015, nr. 2-3, 61

VZW en stichting
J. Vananroye, Standpunt: Le bel excès: een voorstel voor hervorming van het recht voor VZW’s en stichtingen met minder regels en een strengere handhaving, TRV 2015/4, 275

Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen en verenigingen 2014
D. Deschrijver, W. Verhoeye, TRV 2015/4, 284

Eenheidsstatuut – ontslagrechten en opzeggingstermijn
C. Bayart, Het eenheidsstatuut: werking in de tijd, overgangsrecht, tweestappenberekening en conventionele regelingen inzake ontslagrechten en opzeggingstermijn, TSR 2015/3, 379

Big Data…Big Deal? Toepassing en knelpunten in het arbeidsrecht
M. Caproni, M. Truyens, OR 2015/6, 118

Vermogensplanning
VIP 2015/1
Beschrijving + inhoudstafel
VIP 2015/2
Beschrijving + inhoudstafel

Een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof in de saga over het eenheidsstatuut
M. Verwilghen, SocialWeb, Wekelijkse analyse 11/07/2015 - 1
GwH 98/2015, 25 juni 2015

De kaaimantaks : wat nieuws?
N. Lannoy, Fiscalnet, Wekelijkse analyses van 11/07/2015 – 2

De burgerlijke vennootschap voor de optimalisering van vermogensbeheer en vermogensoverdracht
S. Segier, Fiscalnet, Wekelijkse analyses van 11/07/2015 – 3

KMO en vennootschapsrecht : de drempel wordt opgetrokken op 1 januari 2016
E. Masset, , Fiscalnet, Wekelijkse analyses van 11/07/2015 – 4

Kredietverlening aan KMO’s
D. Blommaert, J. Vannerom, Verantwoorde kredietverlening aan KMO’s. ‘Informatie’ en ‘Redelijkheid’: kernbegrippen ter bescherming van de financiële KMO, DAOR 2015/2, 6

Scheepsbeslag is een dwangmiddel
W. Den Haerynck, T. Van Achter, IHT 2015/2, 143

Openbaarheid van bestuur
I. Van den Dorpel, Rechtsbescherming tegen de overheid in België en in Duitsland: openbaarheid van bestuur, CDPK 2015/1, 2

Warmtenetten – juridische aspecten
B. Vanheusden, L. De Deyne, Warmtenetten: juridische (on)zekerheid? Analyse van zaken- energie- en contractenrechtelijke aspecten bij de aanleg en exploitatie van een warmtenet, MER apr-jun 2015, nr. 2, 99

De notariële tabel van Mendeljev
P. Caeymaex, P. Van de Vannet, Leidraad inzake formaliteiten bij overdracht over de drie gewesten – De notariële tabel van Mendeljev, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 27-28, 2015, 1

Omgekeerd duolegaat
Omgekeerd duolegaat met bedrag – interpretatievraag – Vlaamse Belastingdienst – 1 juli 2015, , Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 27-28, 2015, 7
Zie op de website van de Vlaamse belastingdienst

Uit onverdeeldheidtreding tussen vennootschap en vennoot
E. Spruyt, Uit onverdeeldheidtreding tussen vennootschap en vennoot: VLABEL – ten onrechte – in lijn met FOD Financiën, , Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 27-28, 2015, 9

Rechtsbescherming overheidsopdrachten
L. Vermeire, I. Vos, Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten bij de Raad van State: een eerste stand van zaken na de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 en de hervorming van de Raad van State in 2014, TBP 2015/6, 284

Samenwerkingsinstrument voor de verschillende deelstaten: ‘Het gezamenlijk decreet’
H. Bortels, Het gezamenlijk decreet – een bijkomend instrument van het coöperatief federalisme of een verdere stap richting het confederalisme?, TBP 2015/6, 311

Kroniek rechtspositie overheidspersoneel
I. Verheven, TBP 2015/6, ?, TBP 2015/6, 323

Aandeelhoudersovereenkomsten in een NV
A. De Wilde, Aandeelhoudersovereenkomsten in een NV: aandachtspunten bij keuze en redactie van clausules, De Venn. Nr. 7, juli 2015, 4

Franse vakantiewoning belastbaar op ‘valeur locative’
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 27, week 16-22 juli 2015, 8

BOEKEN

Liber amicorum André Michielsens
E.Alofs, H. Casman, A. Van den Bossche (eds.), Wolters Kluwer2015, 793 p.
Beschrijving + inhoudstafel   

Jacht in Vlaanderen
T. De Bouvrie, Inni Publishers 2014, 345 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De omgevingsvergunning
Een eerste analyse
B. Vanheusden (ed.), die Keure 2015, 204 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Auteursrecht Capita Selecta
J. Keustermans, P. Blomme, M. Flamme, Larcier 2015, 284 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek welzijn op het werk
Juridische aspecten
A. Van Regenmortel (red.), die Keure 2015, 459 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest
M. Deweirdt, Wolters Kluwer 2015, 343 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuaspecten van het faillissement
P. De Smedt, S. Vandamme, Reeks Recht en Praktijk, nr. 82, Wolters Kluwer 2015, 119 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Traité pratique de droit commercial
Tome 6 – Transport de marchandises
J. Libouton (red.)
A. Dejemeppe, V. De Smet, M. Godfroid, J.P. Kesteloot, E. Willems, Wolters Kluwer 2015, 467 p.
Beschrijving + inhoudstafel 

L’accès au juge
Recherche sur l’effectivité d’un droit
V. Donier, B. Lapérou-Scheneider, Bruylant 2013, 1000 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overzicht van het vreemdelingenrecht

L. Denys, Inni publishers 2015, 694 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/


CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

STUDIEDAGEN
 
Summer School ‘bewindvoering’
JustWatch, Brugge, Summer School: 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 12 augustus, 20 augustus, 27 augustus
Gepersonaliseerde infosessies op aanvraag.
Spreker: Jan Nolf
Programma

Europese Erfrechtverordening
Op vrijdag 21 augustus 2015 herhaalt M&D Seminars in sint-Niklaas de studienamiddag 'Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!’
Programma

De Kaaimantaks
Vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

De burgerlijke maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de private stichting als controleorgaan in het kader van een familiale vermogensplanning
M&D Seminars, (Sint-Niklaas) (Studievoormiddag), 21 augustus 2015
Programma

De Juristendagen – 25, 26 en 27 augustus 2015
Op dinsdag 25 augustus 2015 (De Lozen Boer, Lochristi), woensdag 26 augustus 2015 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 27 augustus 2015 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de achtste maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant.
Programma

Vijf jaar nieuwe appartementsrecht: overzicht van het eerste lustrum
Intersentia, Leuven 25 augustus 2015 - Antwerpen 27 augustus 2015 - Kortrijk 31 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Gent: handels- economisch recht, vastgoed en fiscaal recht, familie- en familiaal vermogensrecht en ICT- en mediarecht
Confocus, Gent 25 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Edegem 26 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Edegem: handels- en economisch recht, strafrecht, verkeers- en verzekeringsrecht, sociaal en fiscaal recht
Confocus, Edegem 26 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Hasselt: handels- en economisch recht, vastgoed en fiscaal recht, familie- en familiaal vermogensrecht en ICT- en mediarecht
Confocus, Hasselt 27 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 27 augustus 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: wat is er veranderd?
Ghybo, Dilbeek 27 augustus 2015
Programma  

Hoe de overdracht van (on)roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2015? (Sint-Niklaas)
M&D Seminars, 28 augustus 2015
Programma

Aankoop & verkoop van onroerend goed in de publieke sector: actuele decreten, valkuilen & best practice
Confocus, Berchem 3 september 2015
Programma

R.O. actueel - het decreet complexe projecten & het criterium van de goede ruimtelijke ordening (1 voormiddag)
Confocus, Hasselt 4 september 2015
Programma

R.O. actueel - het mobiliteitsbeleid binnen R.O. (1 namiddag)
Confocus, Hasselt 4 september 2015
Programma

De reglementering van overheidsopdrachten
Studipolis, woensdag 9 september 2015 , Gent 
Programma

Wet Breyne
Intersentia, Brugge 9 september 2015 (herneming studiedag van 21 mei te Antwerpen)
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
M&D Seminars(Edegem) (2 studiedagen) 10 september 2015
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Berchem 10 september 2015 OF Berchem 10 september 2015
Programma

Sociale verkiezingen: overzicht van rechtspraak
(Gent) (Studienamiddag) M&D Seminars 11 september 2015
Programma

Kaaimantaks: hoe scherp zijn de tanden van de Kaaiman?
Lexalert online seminarie 15 september 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start
M&D Seminars, 15 september 2015
Programma

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
(Leuven) (Studienamiddag) 16 september 2015
Programma

Contracten in vennootschapsverband: twee praktijkgerichte analyses
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 16 september 2015
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Met bijzondere aandacht voor de laatste wijzigingen
M&D Seminars(Edegem) (2 studiedagen) 17 september 2015
Programma

Jacht in Vlaanderen met focus op de nieuwe wetgeving
Studipolis, vrijdag 18 september 2015 , Gent
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed en dit aan de hand van een aantal praktijkgevallen
M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 22 september 2015
Programma

Een Franse vakantiewoning. De impact van de laatste wetswijzigingen. Het arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 februari 2015
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 23 september 2015
Programma


Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op donderdag 10 september en donderdag 24 september 2015 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de tweedaagse ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Update verzekeringsrecht: de wetgeving anno 2015 en de verschillende vormen van collectieve geschillenvoering
Confocus, Berchem 11 september 2015
Programma

Update overheidsopdrachten
Update overheidsopdrachten: De nieuwe reglementering van de overheidsopdrachten Studipolis, donderdag 17 september 2015 , Gent
Programma

Actualia inzake witwaswetgeving
Confocus, Diegem 17 september 2015
Programma

Stedenbouwkundig vergunningenbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 17 september 2015
Programma

Milieunetwerk: duurzaam omgaan met hemelwater en juridische kijk op de waterheffing
Confocus, Berchem 22 september 2015
Programma

Decreet complexe investeringen uit de startblokken
Studipolis,dinsdag 22 september 2015 , Brussel
Programma

De wapenwet van A tot Z: het wapenhandeldecreet 2 jaar later, vergunningsplicht, indeling van de wapens, verboden en vrij verkrijgbare wapens, economische activiteit met wapens
Confocus, Berchem 24 september 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 september 2015
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 25 september 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld’
Programma

Sociale verkiezingen 2016 – Hoe bereidt u zich voor?
Lexalert online seminarie 29 september 2015
Programma

Datamanagement en dataprivacy: gevolgen van de nieuwe Europese reglementering in de praktijk
Confocus, Diegem 29 september 2015
Programma

M&A anno 2015: 7 value drivers in overnamecontracten
M&D Seminars(Edegem) (Studienamiddag) 29 september 2015
Programma

Due diligence: een praktijkgerichte analyse van een aantal concrete probleemstellingen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 30 september 2015
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, donderdag 1 oktober 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Hasselt 1 oktober 2015 OF Gent 29 oktober 2015
Programma

Ambtenarenrecht Capita Selecta
Confocus, Gent 1 oktober 2015
Programma

IT due diligence in de financiële sector
Confocus, Diegem 1 oktober 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties (Gent)
M&D Seminars, 2 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel I)
Confocus, Berchem 6 oktober 2015
Programma

Strafrechtelijke thema’s toegelicht: Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen - Criminaliteit in Cyberspace – Salduz
Larcier opleiding, Gent 12 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 13 oktober 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Gent 15 oktober 2015
Programma

Stedenbouwkundig handhavingsbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 15 oktober 2015
Programma

Onbemande luchtvaartuigen aka drones: wetgeving, laatste stand van zaken en het operationeel gebruik
Confocus, Gent 16 oktober 2015 OF Hasselt 20 november 2015
Programma

Milieunetwerk: overzicht van de meest relevante milieuwetgeving in 2015 en van de recente rechtspraak van de Raad van State inzake milieuvergunningen en het milieuhandhavingscollege
Confocus, Berchem 20 oktober 2015
Programma

Colloquium 10 jaar Nullum Crimen
Intersentia, Antwerpen 20 oktober 2015
Programma

Tucht bij politiediensten: praktische voorbeelden met een alternatieve oplossing
Confocus, Berchem 22 oktober 2015
Programma

Studienamiddag Aansprakelijkheidsverzekeringen
Op donderdag 22 oktober 2015 organiseert de Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC) een studienamiddag op de UAntwerpen over de aansprakelijkheidsverzekeringen
Programma

R.O. actueel - milieueffectrapportage & windturbines en vergunningen (1 voormiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - pop-up stores & nachtwinkels: aandachts- en knelpunten (1 namiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel II)
Confocus, Berchem 17 november 2015
Programma

Indicatieve tabellen letselschade
Confocus, Berchem 19 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma 

Seminarie Verkeer van A tot Z
INNI Publishers, Gent 9 december 2015
Programma