Nieuwsbrief 10 december 2019 - 14 januari 2020
ACTUEEL
L'état de droit j'y crois - Ik geloof in de rechtsstaat
Communiqué de presse - Persbericht van 8 januari 2020 -
De situatie van justitie is dermate zorgwekkend dat de magistraten en de advocaten van gans het land zich verenigen om een nieuwe alarmkreet te richten tot de informateurs, die hun rapport aan de Koning moesten bezorgen op maandag 13 januari.
Ondertekend door Liga voor Mensenrechten, Magistratuur & Maatschappij (M&M), Nederlandstalige Vereniging van Magistraten (NVM), Orde van Vlaamse Balies (OVB), Syndicat des Avocats pour la Démocratie (SAD), Union Professionnelle de la Magistrature (UPM), Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters, Adviesraad van de Magistratuur (ARM), Balie van Cassatie en Avocats.be
ALGEMEEN

Recht in beweging. 26ste VRG-Alumnidag 2019
VRG-Alumni (Red.), Gompels & Svacina 2019, 361 p.
Aansprakelijkheidsrecht - Administratief recht – Arbeidsrecht – Auteursrecht – Europees recht – Familierecht – Marktrecht – Vennootschapsrecht – Retorica – Contractenrecht – Internationaal privaatrecht – Internationaal recht – Mediarecht – Medisch recht – Kunst – Maatschappelijke filosofie
Beschrijving + inhoudstafel

Recht in beweging 25ste VRG-Alumnidag 2018
VRG-Alumni (Red.), Gompels & Svacina 2018, 254 p.
Gerechtelijk recht – Vennootschapsrecht – Insolventierecht – Privacy – Strafprocesrecht – Internationaal recht – Recht & Criminologie – Rechtsgeschiedenis – Recht en literatuur – Verbintenissenrecht – Economisch recht – Erfrecht – Taal en Recht – Europees recht – Europees socialezekerheidsrecht – Rechtsgeschiedenis – Rechten van de Mens – Kunst – Maatschappelijke filosofie
Beschrijving + inhoudstafel

PUBLIEK RECHT
PARLEMENTAIR RECHT 

Zin en onzin van de parlementaire voorbereiding
S. Eggermont, Editoriaal, T.Fam. 2019/9, 226

Conceptnota’s voor nieuwe regelgeving, vijf jaar praktijkervaring in het Vlaams Parlement (2014-2019)
M. Elst, TVW 2019/4, 234

Wetgevingstechniek
C. Jenart, Regelgevend verwijzen naar externe standaarden – Een toetssteen der wijzen, TVW 2019/4, 234
J. Van Nieuwenhove, Het zelfwijzigende besluit, TVW 2019/4, 252

GRONDWET


Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten 4
Grondwetsbepalingen in de steigers
Behrendt Christian, Pas Wouter, Sottiaux Stefan, Van Nieuwenhove Jeroen (eds.), die Keure 2019, 308 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RAAD VAN STATE


De weerslag van wetsvoorstel nr. 553/001 op de rechtsmacht van de Raad van State
T. Coen, RW 2019-2020, nr. 16, 21/12/2019, 602
Wetsvoorstel tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende vennootschaps- en verenigingsbepalingen - 55K0553 (art. 49 wetsvoorstel inzake art. 2:44)

GEMEENTERECHT

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)
M. Decock, B. Warnez, De matigingsbevoegdheid van de politierechter bij GAS: (quasi?) parallellisme met de strafprocedure, RW 2019-2020, nr. 20, 18/01/2020, 763
T. De Sutter, Motivering van een beslissing tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete, TVW 2019/4, 268

BEVOLKINGSREGISTER


Domiciliefraude editie 2
Het belang van een correcte inschrijving in het bevolkingsregister
T. Vandromme,Politeia, 125 p.
Beschrijving + inhoudstafel

MIGRATIERECHT


Asielrecht – verzoek om internationale bescherming
J. De Coninck, F. Gremmelprez, Procedurele pingpong aan banden gelegd of een impliciete erkenning van een robuust afdwingbaar recht op internationale bescherming? Het arrest –Torubarov onder het vergrootglas, T. Vreemd. 2019/4, 308

OMGEVINGSRECHT


Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
2019/4
Inhoudstafel

Omgevingsvergunning Editie 2020 – Deel 1.
Heyman, J., Smout L., Wolters Kluwer 2019, 751 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Omgevingsvergunning Editie 2020 – Deel 2
Bijlagen
Heyman, J., Smout L., Wolters Kluwer 2019, 1085 p.

Milieuwetboek milieuhandhaving, afval en water Editie 2020
Heyman, J., Smout L., Wolters Kluwer 2019
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuwetboek Vlarem II Editie 2020

Heyman, J., Smout L., Wolters Kluwer 2019
Beschrijving + inhoudstafel

GEZONDHEIDSRECHT


Het toezicht op euthanasie: een grondige controle op gebrekkige data?  
V. Van den Eynde, R. Colon, RW 2019-2020, nr. 19, 11/01/2020, 722

ONDERWIJS


Verjaring van één jaar van vorderingen tot betaling van schoolrekeningen is grondwettelijk
GwH 199/2019, 5 december 2019

SPORTRECHT


Sportrecht
De Saedeleer Kristof,  Maeschalck Johnny,  Vermeersch An, die Keure 2019, 397 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING


Recht op online vergetelheid
P. Valcke, M. Fierens, Forget me (in Europe), forget me not (outside Europe), RW 2019-2020, nr. 20, 18/01/2020, 762

BURGERLIJK RECHT
Openbare orde
L. Cornelis, Intersentia 2019, 943 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BURGERLIJKE STAND


Het statuut van levenloos kind. Commentaar bij de wet van 19 december 2018
T. Wuyts, T.Fam. 2019/9, 229

FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT


Onderhoudsbijdragen voor kinderen
G. Verschelden, Editoriaal, Naar een algemeen aanvaarde rekentool voor kinderalimentatie?, T. Fam. 2019/10, 262
R. Hobin, Onderhoudsbijdragen voor kinderen – een rekenkundige benadering voor rechtspractici, T. Fam. 2019/10, 266
E. Claessens, D. Mortelmans, Op weg naar een Belgische uniforme berekening van onderhoudsbijdragen. Een sociologische kijk, T. Fam. 2019/10, 279

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)
P. Senaeve, De verhoging van de inkomensgrens voor het verkrijgen van voorschotten vanwege de DAVO. Commentaar bij de wet van 13 april 2019, T. Fam. 2019/10, 289

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
R. Barbaix, RW 2019-2020, nr. 19, 11/01/2020, 723

Huwelijksvoordelen met betrekking tot onverdeelde goederen in een scheiding van goederen
H. Casman, A.l. Verbeke, De vierde piste. De huwelijksvoordelen met betrekking tot onverdeelde goederen in een scheiding van goederen: een nuttig alternatief voor het verblijvingsbeding in een gemeenschapsstelsel, voor het finaal verrekenbeding in een scheiding van goederen, en voor het beding van aanwas tussen echtgenoten, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 1-2 2020, 1

Rechtspraak familierecht
JLMB 2019/41
Inhoudstafel

Samenwoningsrecht
E. Goossens, Kompas voor een nieuw samenwoningsrecht: neutraal, coherent en compensatie- en behoeftegericht, TBBR 2019/9, 537

Het verbod van erfovereenkomsten in het nieuwe familiaal vermogensrecht
J. Bael,  Deel 1. Not.Fisc.M. 2019/8, 250, Deel 2. Not.Fisc.M. 2019/9, 290

Wilsverklaringen worden geldig voor onbepaalde duur
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie - 55K0523
Aangenomen Commissie Kamer 26/11/2019

Vermogensplanning in de praktijk (VIP)

2019/4
Inhoudstafel

Uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context
S. Mosselmans, Uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context – Aandachtspunten inzake onverdeeldheden, uitonverdeeldheidtreding en de aanloop naar vereffening-verdeling, Not.Fisc.M. 2019/10, 322

GOEDERENRECHT


Wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek
55K0173
Bespreking 17 december 2019

Wettelijke omzetting van het vruchtgebruik
Hoe kan de grootste onvolkomenheid ervan worden verbeterd?
C. Jaumain, T. Not. nr. 12, dec 2019, 989

Waardering tijdelijk vruchtgebruik
K. Van de Velde, J. Renders, De formule Ruysseveldt (on)terecht opgeborgen?, Not.Fisc.M. 2019/9, 309

Privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ruil van onroerend goed
R. Timmermans, S. van den Hove d’Ertsenryck, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2019, 247 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het tuchtprocesrecht van de vastgoedmakelaar
R. Timmermans, reeks Advocatenpraktijk, Burgerlijk recht nr. 54, jan 2020, 69 p.

Grenzen aan door vastgoedmakelaars georganiseerde opbiedingen op onroerend goed onder een ‘vanafprijs’
R. Timmermans, T.App. 2019/4, 3

VERBINTENISSENRECHT

Vordering ontbinding contract
S. Stijns, P. Wery, La résolution par voie de notification, enfin admise par la Cour de cassation, JT N° 6798, 11/01/2020, 21

Onvoorziene omstandigheden
Demaré Géraldine, Instituut voor verbintenissenrecht KU Leuven, die Keure 2019, 139 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet
Over grote en kleine wijzigingen in het woninghuurrecht
Dambre Maarten, Hubeau Bernard, Vandromme Tom, Vermeir Diederik (eds.), reeks Goederenrecht, die Keure 2019, 218 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Woninghuur en arbitrage
K. Ongenae, NJW nr. 413, 24/12/2019, 874

Het regionaal woninghuurrecht in rechtsvergelijkend perspectief (Deel III)
R. Timmermans, Huur 2019/4, 163

Het zelf oprichten van een villa in de vennootschap en de verhuur aan de bestuurder
S. Ruysschaert, Huur 2019/4, 170

Mag de verhuurder een huurgoed te huur zetten tegen opbod?
R. Timmermans, Huur 2019/4, 173

AANNEMINGSRECHT

De impact van de afwezigheid van een geldige bouwvergunning op de schadevergoedingsvorderingen van aannemer en bouwheer
F. Peeraer, TBBR 2019/10, 613

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


De aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen die contracteren
J. Forier, Instituut voor verbintenissenrecht KU Leuven, die Keure 2019, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aansprakelijkheid bij ziekenhuisinfecties
Schouteden Michelle, Instituut voor verbintenissenrecht KU Leuven, die Keure 2018, 114 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Deviating from the principle of full compensation in Belgian tort law

Gillaerts Pieter, Instituut voor verbintenissenrecht KU Leuven, die Keure 2017, 252 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Today’s Lawyer nr. 2019/4
Time for a change: het advocatenkantoor van de toekomst binnen handbereik - De geheimen van ‘fiscaal kapitaal’ uit de doeken: de implicaties van het WVV op het fiscaal kapitaalbegrip - Is wervende publiciteit nu eigenlijk toegelaten voor de advocaat? - Ongunstige liquiditeitstest bij bv’s? Wat nu? - Jaarlijks congres IBA in Seoul 22-27/09/2019 - Praktische tips om je praktijk GDPR compliant te maken - Ondernemers houden (niet) van advocaten - Hoe de prijs bepalen van uw diensten als advocaat
Inhoudstafel

Verplichting gebruik digitaal platform (DPA) door advocaten vernietigd door RvS
Nieuws RvS 12/12/2019:
Arrest:
RvS nr. 246.387 van 12 december 2019

Volgens de advocaat-generaal moet een verzekerde die rechtsbijstand geniet ook in een bemiddelingsprocedure beroep kunnen doen op een advocaat
Conclusie Advocaat-generaal Saugmandsgaard 11 december 2019
zaak C-667/18 -  Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Rechtspraak tucht advocaat en magistraat
JLMB 2020/1
Inhoudstafel

JUSTITIE

Oproep kandidaten voor mandaat lid niet-magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 10/01/2020, bl. 489

Mondeling examen voor plaatsvervangende magistraten
15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, BS 24/12/2019, bl. 116363
15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24/12/2019, bl. 116367

NOTARIAAT

Artificiële intelligentie en het notariaat
A. Appelmans, B. Verheye, Artificiële intelligentie en het notariaat: toekomstmuziek of realiteit?, T. Not. nr. 12, dec 2019, 977

GERECHTELIJK RECHT


Publicatie uitspraken - herziening art. 149 GW
C. Behrendt, A. Jousten, La révision de l’article 149 de la Constitution: la publicité des décisions judiciaires à l’ère du numérique, JT N°6797, 04/01/2020, 2

Immobilisatie van een voertuig onder beslag
K. Slabbaert, De draagwijdte van het nieuwe art. 1506/1 Ger.W., RW 2019-2020, nr. 18, 04/01/2020, 682

Rechter vs. DPA: 0-1
D. Scheers, RW 2019-2020, nr. 17, 28/12/2019, 642

Van Potpourri naar empirie
T. De Jaeger, RW 2019-2020, nr. 17, 28/12/2019, 643

Gerechtelijk Privaatrecht 2019
Clijmans Nic,  Maes Bruno,  Van Schel Stijn,  Vanlersberghe Patricia, die Keure 2019, 536 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Proces- en bewijsrecht: capita selecta
Verslagboek studiedag Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel op 17 mei 2019
M.-C. Van den Bossche, C. De Backere (eds.), Wolters Kluwer 2019, 202 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bescherming collectieve belangen – Klimaatzaken
P. Gillaerts en W.Th. Nuninga, Klimaatzaken via mensenrechten of buitencontractuele aansprakelijkheid: wat je van (noorder)buren leren kan, RW 2019-2020, nr. 16, 21/12/2019, 603

Onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken
S. Declercq, M. Schouteden, Antigoon blijft spoken in burgerlijke zaken, op zoek naar aangepaste weringscriteria, LR 2019/4, 287

BEMIDDELING

Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen
Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Intersentia 2019, 202 p.
Beschrijving + inhoudstafel
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
ONDERNEMINGSRECHT

Actualia ondernemingsrecht
Het nieuwe ondernemingsbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht

G. Straetmans, B. Ponet, Intersentia – CBR – Uantwerpen 2019, 78 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak handelsagentuur

RABG 2019/17
Inhoudstafel

Bescherming bedrijfsgeheimen

T. Van Noyen, L. Devroe, D. Philippe, Protection des secrets d’affaires – Analyse de la loi du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943, DAOR 2019/4, 3

CONSUMENTENRECHT


Bestrijding overmatige schuldenlast bij consumenten: bijkomende spelregels
KvT, Balans nr. 841, 20/12/2019, 6

VENNOOTSCHAPSRECHT


Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS)

2019/8
Inhoudstafel

Hoe te kiezen tussen de rechtsvormen BV en NV?

M. Roelants, Balans nr. 841, 20/12/2019, 1

VERZEKERINGSRECHT

Rechtsbijstandsverzekering
B. Bruyr, P. Dambly, La loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’assurance protection jurdique: vers un meilleur accès au droit et à la justice, T.Verz. 2019/4, 396

Pensioenspaarverzekering
G. Van Daele, Optimale allocatie van schaarse spaarmiddelen in pensioenverzekeringen met fiscaal voordeel. Is een fiscale prikkel noodzakelijk om sparen via levensverzekering aan te moedigen?, T. Verz. 2019/4, 417

Rechtspraak verzekeringsrecht
JLMB 2019/42
Inhoudstafel

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT


Rechtspraak Intellectuele rechten
RABG 2019/19
Inhoudstafel

Tijdschrift intellectuele eigendom
2019/2
Inhoudstafel
2019/3
Inhoudstafel

MEDEDINGINGSRECHT


Speciaal nummer mededingingsrecht TBH 2019/7
Inhoudstafel

FINANCIEEL RECHT
Hypothecair vastgoedkrediet aan consumenten
E. Casier, P. Heymans, J. Vannerom, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2019, 737 p.
Beschrijving + inhoudstafel
STRAFRECHT
Het Grondwettelijk Hof en het grievenstelsel in strafzaken: knuppeltjes in het hoenderhok  
S. Van Overbeke, RW 2019-2020, nr. 18, 04/01/2020, 683

Nieuwe structuur en procedure gerechtskosten strafzaken: inwerkingtreding ‘Kaderwet Gerechtskosten in Strafzaken’ op 1 januari 2020
15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, BS 27/12/2019

Het zwijgrecht in digitale tijden

C. Van de Heyning, Het zwijgrecht in digitale tijden: de strijd om decryptiesleutels naar het Grondwettelijk Hof, T.Strafr. 2019/6, 307

Welles nietig: over de sanctie op hetontbreken van de handtekening van de onderzoeksrechter en het gebrek aan motivering van het bevel tot aanhouding
R. Vasseur, T.Strafr. 2019/6, 320

Een evaluatie van vijf jaar strafuitvoeringsonderzoek: heiligt het doel de middelen?

K. De Beule, T.Strafr. 2019/6, , 328

De gedetineerde wist niet wanneer hij een nieuw verzoek tot invrijheidstelling kon indienen
 
Stradalex Nieuws 12 december 2019
(Cassatie 26 november 2019)

Hitlergroet in Belgische strafwetgeving

P. Borghs, Het brengen van de Hitlergroet als misdrijf of verzwarende omstandigheid, NJW nr. 412, 11/12/2019, 822

Het vermoeden van onschuld in geval van intrekking van voorwaardelijke invrijheidstelling

Stradalex Nieuws 10 december 2019
(Cassatie 20 november 2019, N° P.19.1064.F)

Rechtspraak straf(proces)recht
JLMB 2019/40
Inhoudstafel

Rechtsbijstand aan verdachten tijdens politieverhoor

C. Fijnaut, Opnieuw een onbegrijpelijke uitspraak in verband met de rechtsbijstand aan verdachten tijdens het politieverhoor. Naschrift bij de noot inzake Ibrahim and others v. The United Kingdom (ECHR 13.9.2016), Politie & Recht 2019/4, 147

Salduz, het verkeer en de afname van vragenlijsten
M. Colette, Salduz, het verkeer en de afname van vragenlijsten. Drie pijnpunten aangaande het gesprek over de rijstijl, Politie & Recht 2019/4, 154

INFORMATICACRIMINALITEIT

Cybercrime 3.0

Jan Kerkhofs, Philippe Van Linthout, Charlotte Conings, Robrecht De Keersmaecker, Peter Piccu-Van Speybrouck, Gijs Verbeke, Politeia 2019, 846 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERKEERSRECHT

De verplichting voor de rechter om het alcoholslot op te leggen voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, is grondwettig

GwH 202/2019, 12 december 2019
Persbericht over arrest 202/2019

FISCAAL RECHT
Derde fase hervorming Venn.B.: aftrek autokosten op nieuwe leest geschoeid
JVD, Fiscoloog nr. 1639, 08/01/2020, 4

Pensioenkapitalen: circulaire verduidelijkt notie ‘volledige loopbaan’
P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, Fiscoloog nr. 1639, 08/01/2020, 10

Uitvoeringsmodaliteiten van het nieuwe Wetboek van invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
B. Lysy, Jura Nieuws 30/12/2019
Deze uitvoeringsmaatregelen treden in werking op 1 januari 2020, d.i. op dezelfde datum als het Invorderingswetboek
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 24/12/2019, bl. 116336

Invorderingswetboek ook van toepassing op invordering van lokale belastingen
20 DECEMBER 2019. - PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020, BS 30/12/2019, bl. 119067
(art. 29 PD 2020)

Een nieuwe Corporate Governance Code vanaf 2020

TaxWin Nieuws 19 december 2019
“De inwerkingtreding loopt dus parallel met de invoering van het nieuwe WVV. De code is van toepassing op nieuwe rechtspersonen sinds 1 mei 2019. Voor bestaande rechtspersonen geldt de code alleszins voor de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.”

Antiwitwasreglementering

T. Incalza, Omvang vermogensvoordeel uit belastingontduiking: zwart versus crimineel geld, Fiscoloog nr. 1637, 18/12/2019, 6

Liquidatiereserve vanaf 1 januari 2020 eindelijk uitkeerbaar aan gunsttarief
C. Van Biervliet, Fisc.Act. nr. 41, week 12-18 dec 2019, 2

Kosten appartement aan zee aftrekbaar ongeacht feitelijk gebruik

TaxWin Actua 12 december 2019
Feitelijk gebruik van het onroerend goed is zonder belang
Gent 3 december 2019, 2018/AR/1530

Opmerkelijke rechtspraak over kosten van vennootschap voor appartementen aan zee
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1636, 11/12/2019, 1

Esthetische chirurgie, chiropractors en osteopaten: wetgever aan zet
I. Massin, Fiscoloog nr. 1636, 11/12/2019, 7

Vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, ATAD-interestaftrekbeperking op de valreep nog bijgestuurd, Fiscoloog nr. 1636, 11/12/2019, 3

Schenking van aandelen en zaakvervanging in geval van latere kapitaalvermindering: de Vlaamse Belastingdienst volgt
T. Roovers, Not.Fisc.M. 2019/8, 280

Beroepskosten
-K. Janssens, Porsche Cayenne op 7 jaar afschrijven, Fisc.Act.nr. 41, week 12-18 dec 2019, 1
-S. Gnedasj, Antwerps verzet tegen kostenaftrek in cash drain-verrichtingen: gedoemd tot cassatie?, Fisc.Act. nr. 39, week 28 nov-4 dec 2019, 1
-JVD, Publicitaire receptiekosten: toch niet volledig als beroepskost aftrekbaar, Fiscoloog nr. 1636, 11/12/2019, 6
-S. Lamote, Privaat vastgoed in vennootschap dan toch aftrekbaar: de herboren meerwaardetheorie, Fisc.Act. nr. 40, week 5-11 dec 2019, 1

Fiscale aspecten van het hervormde vennootschapsrecht: reorganisaties
P.-J. Wouters, B. Desmet, A.-S. Haghedooren, AFT 2019/11, 5

Fiscale fraude
A. Nollet, De l' "abus fiscal", Reeks ‘Grondslagen van het Fiscaal Recht’, Larcier 2019, 739 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscaal Praktijkboek Directe Belastingen 2019-2020
L. Maes, H. De Cnijf, Wolters Kluwer 2019, 646 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak Fiscaal recht
RABG 2019/18
Inhoudstafel

REGISTRATIERECHTEN

Registratierechten II

F. Werdefroy, 12e editie
Onderdeel Jaarboek bestaande uit vier volumes
J. Espeel, H. Pelgroms (eds.), Wolters Kluwer 2019, 1497 p.
Beschrijving + inhoudstafel

LOKALE BELASTINGEN


Lokale en Regionale Belastingen (LRB)
2019:3
Inhoudstafel

BTW

Optie voor onderwerping onroerende verhuur aan BTW: tijd tot eind februari

I. Massin, Fiscoloog nr. 1637, 18/12/2019, 8

Optionele btw-heffing op onroerende verhuur: bewijslast voor fiscus of (ver)huurder

A. Natanelov, L. Cobbaert, Fisc.Act. nr. 40, 5-11 dec 2019, 12

Het zelf oprichten van een villa in de vennootschap en de verhuur aan de bestuurder
S. Ruysschaert, Huur 2019/4, 170

Afronding op 5 cent: gevolgen voor btw en kassatickets

FOD Financiën 9 december 2019
Sinds 1 december 2019 moet u als ondernemer cashbetalingen verplicht afronden naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent.
Wat zijn de gevolgen op het vlak van de btw en de kassatickets?
Btw
•De btw mag u berekenen op het bedrag voor afronding.
•In uw btw-aangifte neemt u het bedrag voor afronding en de daarop verschuldigde btw op.
Kassaticket en factuur
•Op het kassaticket, de factuur of het btw-bonnetje moet u zowel het bedrag voor afronding als het afgeronde bedrag vermelden.

Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2019-2020
L. Maes, H. De Cnijf, Wolters Kluwer 2019, 261 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BTW-Handboek

H. Vandebergh, Nieuwe bijgewerkte editie 2019, Larcier-Intersentia, 2de editie 2020
Twee volumes
Beschrijving + inhoudstafel

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT
 

Vaste inrichting
P. Hinnekens, A. Bostoen, Diensten geleverd in lokalen klant: wanneer sprake van vaste inrichting?; Fiscoloog Internationaal nr. 433, 31/12/2019, 1

Dubbelbelastingverdragen
SVC, Bewijs effectieve buitenlandse bronheffing en rechtszekerheidsbeginsel, Fiscoloog Internationaal nr. 433, 31/12/2019, 6

DAC 6
-L. Vanneste, Meldingsplicht fiscale constructies: ook sommige werknemers in het vizier, Fiscoloog nr. 1637, 18/12/2019, 1
-D.-E. Philippe, Verplichte aangifte van grensoverschrijdende constructies: richtlijn omgezet, Fisc.Act. nr. 40, week 5-11 dec 2019, 3
20 DECEMBER 2019. - Wet tot omzetting van Richt-lijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, BS, 30/12/2019, bl. 119025

RV in strijd met EU-recht: terugvordering buiten normale verjaringstermijn?
F. Soetaert, C. Vandepitte, Fiscoloog Internationaal nr. 432, 30/11/2019, 1

Notionele interestaftrek en vaste inrichtingen - vrijheid van vestiging
-P.-J. Wouters, Notionele interestaftrek en vaste inrichtingen: vrijheid van vestiging niet geschonden, Fisc.Act. nr. 39, week 28 nov-4 dec 2019, 6
-M. De Munter, Notionele interest niet langer in aanvaring met vrijheid van vestiging?, Fiscoloog Internationaal nr. 432, 30/11/2019, 5
(HvJ 17/10/2019, C-459/18, Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat)

SOCIAAL RECHT
Arbeidsrecht anno 2019: nog steeds uitdagingen!
Speciaal nummer Sociaalrechtelijke Kronieken 2019/07-08
Inhoudstafel

Sociaal statuut bestuurders na invoering WVV: instructies RSZ

H. van Hoogenbemt, Fiscoloog nr. 1639, 08/01/2020, 1

Verwerping van de beroepen tot vernietiging van het nieuw model voor gezinsbijslagen
Stradalex Nieuws 10 december 2019
GwH 198/2019, 5 december 2019 (Vlaams decreet van 27 april 2018 « tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid)
Kinderbijslag - Rechtgevende kinderen - Bedrag - Oud regeling / Nieuw regeling - Overgangsrecht - 1. Kinderen onderworpen aan de overgangsregeling tot het verval van hun recht op kinderbijslag - 2. Combinatiegezinnen

GwH 195/2019, 5 december 2019 (Decreet van het Waalse Gewest van 8 februari 2018 « betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen » (art. 3 en 120)
Kinderbijslag - Rechtgevende kinderen - Bedrag - Oud regeling / Nieuw regeling - Overgangsrecht - Kinderen onderworpen aan de overgangsregeling tot het verval van hun recht op kinderbijslag

Werknemers bij internationale organisaties
 
F. De Cock, Werknemers bij internationale organisaties: vreemde eenden in de bijt van het sociaal recht. Een beknopte toelichting op de basis van rechtspraak van het administratief tribunaal van de internationale Arbeidsorganisatie, TRS 2019/4, 483

Het recht op collectief onderhandelen voor economisch afhankelijke zelfstandigen
P. Pecinovsky, TSR 2019/4, 529

Tuchtsancties: een praktische handleiding voor de werkgever

T. Lemense, reeks Tewerkstellen Topics, Wolters Kluwer 2019, nr. 4, 63 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden

B. Mergits, Rees Recht en Praktijk nr. 101, Wolters Kluwer 2019, 180 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidstijd in de publieke sector

I. De Wilde, Arbeidstijd in de publieke sector: toepassingsgebied, vergelijking en knelpunten Arbeidswet en Arbeidstijdwet, OR 2019/10, 334

Sociale verkiezingen 2020 – de spelregels voor de kandidatenlijsten
O. Wouters, OR 2019/10, 346

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Europese wetgevingsprocedure
M. Desomer, Het fenomeen van de trialogen in de Europese wetgevingsprocedure: efficiënt bicameraal overlegmodel of achterkamerpolitiek?, TVW 2019/4, 216
K. Hendrickx, EU-initiatieven voor duidelijke taal, ook op vlak van wetgeving?, TVW 2019/4, 283
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be