WETGEVING 19 augustus - 1 september 2016 


Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen

 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2016
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2016, BS 01/09/2016, bl. 59075
 
PUBLIEK RECHT

Herinrichting Interdepartementale Commissie voor humanitair recht
22 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2000 tot herinrichting van de Interdepartementale Commissie voor humanitair recht, BS 19/08/2016, bl. 52544

Decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten
24 JUNI 2016. - Decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 19/08/2016, bl. 52554

Gezondheidszorg en woonzorg
15 JULI 2016. - Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 19/08/2016, bl. 52604

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016
8 JULI 2016. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016, BS 22/08/2016, bl. 52734

Preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse diersoorten
17 JUNI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, BS 23/08/2016, bl. 52853

Wijziging diverse besluiten inzake leefmilieu
18 MAART 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, BS bl. 57688

AMBTENARENRECHT

Wijzigingen administratief en geldelijk statuut van het Rijkspersoneel
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel, BS 24/08/2016, bl. 56745

Vereenvoudigen ambtenarentuchtrecht
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel, BS 24/08/2016, bl. 56762

Personeelsleden provincies, gemeenten, openbare instellingen, publiekrechtelijke agentschappen en verenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
15 JULI 2016. - Decreet houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24/08/2016, bl. 56811

RUIMTELIJKE ORDENING

Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plan-milieueffectrapportage
1 JULI 2016. - Decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten, BS 19/08/2016, bl. 52571

ONDERWIJS

Goedkeuring organiek reglement Universitaire Stichting
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het organiek reglement van de Universitaire Stichting, BS 19/08/2016, bl. 52552

GEZONDHEIDSRECHT

Verruiming definitie van palliatieve zorg
21 JULI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg, BS 29/08/2016, bl. 58540

VREEMDELINGENRECHT

Vreemdelingen –vastlegging  lijst met veilige landen
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, BS 29/08/2016, bl. 58541
 
GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, BS 01/09/2016, bl. 59053

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 01/09/2016, bl. 59075
 
FINANCIEEL RECHT

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 19/08/2016, bl. 52506.


Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 22/08/2016, bl. 52788

SOCIAAL RECHT

Instemming overeenkomst sociale zekerheid tussen België en Tunesië

8 JULI 2016. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, ondertekend te Tunis op 28 maart 2013, BS 22/08/2016, bl. 52748

Instemming overeenkomst sociale zekerheid tussen België en Turkije
8 JULI 2016. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 11 april 2014, BS 22/08/2016, bl. 52749

Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren
Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 27 mei 2016, BS 29/08/2016, bl. 58649
 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen arresten gepubliceerd in deze periode (01/09/2016 – 10.30u.)
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 26/08/2016
Benoemingen: federaal magistraat bij het federaal parket - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent -  substituten-procureur des Konings bij het parket te Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen - rechter  rechtbank van koophandel te Antwerpen - vrederechter twaalfde kanton Antwerpen - vrederechter kanton Sint-Truiden – vrederechter kanton Tienen -  substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen - substituut-arbeidsauditeur arbeidsauditoraat te Gent
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen/refendarissen benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen
Aanstelling verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
Opdrachten tijdelijk ambt van griffier bij de vredegerechten Asse, Grimbergen, Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Lennik, Meise, Kraainem-Sint-Genesius-Rode, Vilvoorde en Overijse-Zaventem

BS 29/08/2016
Adreswijziging vredegerecht en politierechtbank Vilvoorde

BS 31/08/2016
Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen